Teksti suurus:

Usaldusteenuse osutaja ja usaldusteenuse vastavushindamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.10.2016, 17

Usaldusteenuse osutaja ja usaldusteenuse vastavushindamise kord

Vastu võetud 26.10.2016 nr 64

Määrus kehtestatakse e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse § 12 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse kohaldamisala

  Käesolevat määrust kohaldatakse kvalifitseeritud usaldusteenuse ja usaldusnimekirja kantava kvalifitseerimata usaldusteenuse ja nende osutajate vastavushindamisele (edaspidi vastavushindamine).

§ 2.   Vastavushindamise kord

  Vastavushindamine tuleb teha Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi standardis EN 319 403 või muus samaväärses avalikult heaks kiidetud kättesaadavas spetsifikatsioonis sätestatud korras.

§ 3.   Vastavushindamise tulemus ja selle esitamine

  (1) Vastavushindamisasutus esitab usaldusteenuse osutajale pärast vastavushindamise läbiviimist allkirjastatud aruande.

  (2) Aruandes esitatakse vähemalt:
  1) vastavushindamisasutuse nimi;
  2) vastavushindamisasutuse akrediteeringu andmed ja vastavushindamisel osalenud füüsiliste isikute nimed;
  3) vastavushindamise teostamise ajavahemik;
  4) vastavushindamise ulatuse kirjeldus ja hinnatud usaldusteenuse nimetus ja selle osutajat identifitseerivad andmed, kohalduv teenuspoliitika ning usaldusteenuse osutamiseks kasutatavad sertifikaadid;
  5) vastavushindamise läbiviimise protseduuri ja metoodika iseloomustus;
  6) standardite või muude samaväärsete avalikult heaks kiidetud kättesaadavate spetsifikatsioonide loetelu, millele usaldusteenuse osutaja ja tema usaldusteenus vastab;
  7) põhjendatud järeldus usaldusteenuse ja selle osutaja vastavusest või mittevastavusest e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse § 5 lõikes 1 või § 11 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 7 nimetatud mittevastavuse põhjustanud asjaolud ei mõjuta usaldusteenuse osutamise kvaliteeti ega osutaja võimekust teenust osutada, võib vastavushindamisasutus teha järelduse usaldusteenuse ja selle osutaja tingimusliku nõuetele vastavuse kohta, loetledes kõrvaldamist vajavad puudused.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json