Teksti suurus:

Kodakondsus- ja Migratsiooniameti väljasaatmiskeskuse ametnike tervisekontrolli ja vaktsineerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 27, 490

Kodakondsus- ja Migratsiooniameti väljasaatmiskeskuse ametnike tervisekontrolli ja vaktsineerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.03.2007 nr 27

Määrus kehtestatakse «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 2623 lõike 2 alusel.

§ 1. Tervisekontrolli ja vaktsineerimise läbiviimise tingimused

(1) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet korraldab väljasaatmiskeskuse (edaspidi Keskus) ametnikule tervisekontrolli ja vaktsineerimise.

(2) Tervisekontroll ja vaktsineerimine korraldatakse ametniku tööajal ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti eelarvelistest vahenditest.

(3) Tervisekontrolli läbiviimiseks sõlmitakse Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ning vastavat tegevusluba omava töötervishoiuteenuse osutaja vahel vastav leping.

(4) Tervisekontrollis teostatavate terviseuuringute mahu ja eriarstide kaasamise vajaduse otsustab tervisekontrolli läbiviiv töötervishoiuarst.

(5) Keskuse ametnikud on kohustatud ettenähtud tervisekontrolli läbima.

(6) Tervisekontrollis kogutud andmed on konfidentsiaalsed ja need säilitatakse töötervishoiuteenuse osutaja juures.

§ 2. Tervisekontrolli läbiviimise perioodilisus

(1) Keskuse ametniku esmane tervisekontroll viiakse läbi Keskuses tööle asumisest ühe kuu jooksul ning edaspidi töötervishoiuarsti poolt kindlaks määratud ajavahemiku järel, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul.

(2) Keskuse ametniku rindkere röntgenuuring viiakse läbi üks kord aastas.

§ 3. Erakorraline tervisekontroll

Keskuse juhataja või Kodakondsus- ja Migratsiooniameti töökeskkonnaspetsialisti motiveeritud ettepanekul võib Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektor erakorraliselt kohustada Keskuse ametnikku läbima tervisekontrolli määruses ettenähtud perioodist erinevalt.

§ 4. Tervisekontrolli läbiviimise kord

(1) Keskuse ametniku suunab tervisekontrolli Kodakondsus- ja Migratsiooniameti töökeskkonnaspetsialist.

(2) Töötervishoiuarst on enne terviseuuringute teostamist kohustatud tutvuma Keskuses ametnike töötingimustega.

§ 5. Tervisekontrolli vormistamine

(1) Tervise kontrolli käigus täidab Keskuse ametnik sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määrusega nr 74 «Töötajate tervisekontrolli kord» (edaspidi tervisekontrolli kord) kinnitatud tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa ning kinnitab vastavate andmete õigsust oma allkirjaga.

(2) Töötervishoiuarst kannab tervisekontrolli käigus teostatud terviseuuringute tulemused tervisekontrolli korraga kinnitatud tervisekontrolli kaardile, annab hinnangu Keskuse ametniku terviseseisundile, hindab töökeskkonna ja töökorralduse sobivust Keskuse ametnikule ning selgitab välja ametniku tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise.

§ 6. Tervisekontrolli tulemustest teavitamine

(1) Töötervishoiuarst teeb Keskuse ametnikule teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja tervisekontrolli otsuse.

(2) Keskuse ametnik kinnitab tervisekontrolli otsusega tutvumist oma allkirjaga.

(3) Töötervishoiuarst väljastab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile terviseuuringute tulemuste põhjal koostatud tervisekontrolli korraga kinnitatud tervisekontrolli otsuse töökeskkonna ja -korralduse sobivuse kohta Keskuse ametnikule, kusjuures otsuses on vajadusel esitatud ettepanekud Keskuse ametniku töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks.

(4) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti töökeskkonnaspetsialist teavitab kirjalikult keskuse juhatajat kõikidest keskuse ametnike kutsehaigestumistest ning töökeskkonna ja -korralduse muutmiseks töötervishoiuarsti poolt esitatud soovitustest.

§ 7. Terviseuuringute loetelu

Keskuse ametnik on kohustatud tervisekontrollis läbima järgmised terviseuuringud:
1) antropomeetria;
2) vere uuring (sh veregrupi ja reesuskuuluvuse määramine esmases tervisekontrollis ning vaktsineerimisjärgsete vastavate antikehade tekkimise kontroll järgmises tervisekontrollis peale vaktsineerimise läbiviimist);
3) uriini uuring;
4) rindkere röntgenuuring;
5) elektrokardiogramm;
6) silmaarsti poolt teostatav läbivaatus koos nägemisfunktsioonide uuringuga.

§ 8. Töötervishoiuarsti otsuse alusel teostatavate terviseuuringute loetelu

Töötervishoiuarsti otsuse alusel on Keskuse ametnik tervisekontrollis kohustatud läbima järgmised terviseuuringud:
1) sisearstlik läbivaatus;
2) neuroloogiline läbivaatus;
3) kõrva-, nina- ja kurguarsti poolt teostatav läbivaatus koos kuulmisteravuse uuringuga;
4) psühhiaatriline läbivaatus;
5) dermatoloogiline läbivaatus;
6) kirurgiline läbivaatus.

§ 9. Vaktsineerimine

(1) Keskuse ametnikku vaktsineeritakse ametniku nõusolekul töötervishoiuarsti poolt soovitatud ulatuses.

(2) Kui ametnik nimetatud vaktsineerimist ei soovi, esitab ta Kodakondsus- ja Migratsiooniameti töökeskkonnaspetsialistile vastavasisulise kirjaliku allkirjastatud avalduse.

(3) Keskuse ametniku vaktsineerimise korraldab Kodakondsus- ja Migratsiooniameti töökeskkonnaspetsialist.

§ 10. Määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 28. oktoobri 2004. a määrus nr 57 «Kodakondsus- ja Migratsiooniameti väljasaatmiskeskuse ametnike terviseuuringute ja vaktsineerimise tingimused ja kord» (RTL 2004, 140, 2149) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Kalle LAANET

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json