Teksti suurus:

Rahandusministri määruste muutmine tulenevalt Maksu- ja Tolliameti struktuuri muudatustest

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2012, 3

Rahandusministri määruste muutmine tulenevalt Maksu- ja Tolliameti struktuuri muudatustest

Vastu võetud 23.11.2012 nr 48

PMäärus kehtestatakse käesoleva määruse §-dega 1–33 muudetavate määruste aluseks olevate asjakohaste volitusnormide alusel.

§ 1.  Rahandusministri 15. märtsi 2010. a määruses nr 15 „Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe vorm, ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning saatelehtede täitmise, väljastamise ja tagastamise kord” (RTL 2010, 13, 249) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „aktsiisilao üle järelevalvet teostava maksu- ja tollikeskuse” sõnaga „maksuhalduri”;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „tema aktsiisilao üle järelevalvet teostava maksu- ja tollikeskusega” sõnaga „maksuhalduriga”.

§ 2.  Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” (RTL 2003, 31, 465) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Reale „MTA märge” teeb maksuhaldur märke aktsiisideklaratsiooni vastuvõtmise kohta vastavalt sissetulnud dokumentide registreerimise korrale.”;

3) määruse lisadest 1–3 jäetakse välja rida „MTA”.

§ 3.  Rahandusministri 11. märtsi 2010. a määruses nr 14 „Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord” (RTL 2010, 12, 229) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „MTA piirkondlikku struktuuriüksust” sõnaga „maksuhaldurit”;

2) paragrahvi 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) maksuhalduri kontaktandmed;”;

3) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „teatele märgitud MTA piirkondlikule struktuuriüksusele” sõnaga „maksuhaldurile”;

4) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Rahandusministri 4. veebruari 2010. a määruses nr 8 „Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord” (RTL 2010, 7, 124) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Reale „MTA märge” teeb maksuhaldur märke aruande vastuvõtmise kohta vastavalt sissetulnud dokumentide registreerimise korrale.”;

3) määruse lisadest 1–3 jäetakse välja rida „MTA”.

§ 5.  Rahandusministri 15. märtsi 2010. a määruses nr 16 „Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ning nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed” (RTL 2010, 13, 250) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) Maksu- ja Tolliameti koodist.”;

2) paragrahvi 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) maksuhalduri kontaktandmed;”.

§ 6.  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 53 „Aktsiisi tagastamise taotluse vorm” (RTL 2004, 44, 736) lisas „Aktsiisi tagastamise taotluse vorm” asendatakse tekstiosa „maksu- ja tollikeskuse juhataja” tekstiosaga „Maksu- ja Tolliameti vastava allkirjastamispädevusega ametniku”.

§ 7.  Rahandusministri 6. märtsi 2009. a määruses nr 16 „Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord” (RTL 2009, 24, 301) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus” sõnaga „maksuhaldur”;

2) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) reale „Alkoholi aktsiisivabastuse luba nr” märgitakse loa number, mis koosneb loa liigi tähisest, loa järjekorranumbrist kasvavas järjekorras vastavalt väljastatud alkoholi aktsiisivabastuse lubade arvule ning Maksu- ja Tolliameti koodist;”;

3) paragrahvi 2 lõike 3 punktid 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„6) reale „MTA” märgitakse Maksu- ja Tolliameti asjaomase struktuuriüksuse nimi ja kontaktandmed;
7) reale „Maksuhalduri pädeva ametniku nimi, allkiri ja kuupäev” märgitakse Maksu- ja Tolliameti vastava allkirjastamispädevusega ametniku ees- ja perekonnanimi, tema allkiri ning allakirjutamise kuupäev.”;

4) määruse lisas asendatakse tekstiosa „MTA juhataja” tekstiosaga „maksuhalduri pädev ametnik”.

§ 8.  Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord” (RTL 2006, 36, 632) § 9 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „tema aktsiisilao üle järelevalvet teostava Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele” tekstiosaga „Maksu- ja Tolliametile”.

§ 9.  Rahandusministri 22. detsembri 2008. a määruses nr 58 „Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord” (RTL 2008, 103, 1479) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus” sõnaga „maksuhaldur”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „luba väljastava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksusepoolt”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) Maksu- ja Tolliameti koodist.”;

4) paragrahvi 2 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Reale „MTA” märgitakse Maksu- ja Tolliameti asjaomase struktuuriüksuse nimi ja kontaktandmed.”;

5) paragrahvi 2 lõige 26 sõnastatakse järgmiselt:

„(26) Reale „Maksuhalduri pädeva ametniku nimi, allkiri ja kuupäev” märgitakse Maksu- ja Tolliameti vastava allkirjastamispädevusega ametniku ees- ja perekonnanimi, tema allkiri ning allakirjutamise kuupäev.”;

6) paragrahvis 3 asendatakse sõnad „Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus” sõnadega „Maksu- ja Tolliamet”;

7) määruse lisa punktis 9 asendatakse tekstiosa „MTA juhataja” tekstiosaga „maksuhalduri pädeva ametniku”.

§ 10.  Rahandusministri 22. detsembri 2008. a määruses nr 59 „Jäätmetest kütuse tootmise loa vorm ja selle täitmise kord” (RTL 2008, 103, 1480) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus” sõnaga „maksuhaldur”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „luba väljastava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksusepoolt”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) Maksu- ja Tolliameti koodist.”;

4) paragrahvi 2 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Loa reale „MTA” märgitakse Maksu- ja Tolliameti asjaomase struktuuriüksuse nimi ja kontaktandmed.”;

5) paragrahvi 2 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Loa reale „Maksuhalduri pädeva ametniku nimi, allkiri ja kuupäev” märgitakse Maksu- ja Tolliameti vastava allkirjastamispädevusega ametniku ees- ja perekonnanimi, tema allkiri ning allakirjutamise kuupäev.”;

6) määruse lisa punktis 5 asendatakse tekstiosa „MTA juhataja” tekstiosaga „pädeva maksuhalduri ametniku”.

§ 11.  Rahandusministri 21. detsembri 2000. a määruses nr 112 „Kohalike omavalitsuste poolt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise kord” (RT I 2000, 139, 2206) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kohalike omavalitsuste poolt Maksu- ja Tolliametile esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise kord”;

2) paragrahvi 1 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „maa asukohajärgsele Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele” tekstiosaga „Maksu- ja Tolliametile”;

3) paragrahvi 1 teises lauses, §-des 2, 3, 5 ja 7 asendatakse tekstiosa „maksu- ja tollikeskus” tekstiosaga „Maksu- ja Tolliamet” vastavas käändes.

§ 12.  Rahandusministri 18. detsembri 2009. a määruses nr 67 „Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord” (RTL 2009, 96, 1435) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksu- ja tollikeskusele” tekstiosaga „Maksu- ja Tolliametile”;

2) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 (lisatud);

3) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 (lisatud).

§ 13.  Rahandusministri 23. jaanuari 2006. a määruses nr 7 „Kütuse käitlemise aruande vorm, selle täitmise ja esitamise kord” (RTL 2006, 10, 190) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) määruse lisast jäetakse välja rida „MTA”.

§ 14.  Rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 „Maamaksuseaduse rakendamise kord” (RTL 2001, 11, 154) § 9 esimene lause muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„Kui maamaksu maksab riik, esitab Maksu- ja Tolliamet maamaksuteate Rahandusministeeriumile või viimase poolt määratud asutusele.”.

§ 15.  Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 „Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri” (RTL 2003, 2, 4) § 10 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 16.  Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määruse nr 88 „Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord” (RTL 2005, 126, 1995) § 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse” tekstiosaga „Maksu- ja Tolliameti”.

§ 17.  Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruses nr 100 „Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord” (RTL 2004, 54, 919) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 ja § 4 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõigetes 1, 11 ja 2 asendatakse tekstiosa „järelevalve tolliasutus” sõnaga „toll” vastavas käändes;

3) paragrahvi 6 lõike 2 teises lauses asendatakse tekstiosa „maksu- ja tollikeskuse” sõnaga „tolli”;

4) paragrahvi 6 lõike 3 kolmandas lauses asendatakse tekstiosa „maksu- ja tollikeskuse juhataja” sõnaga „toll”;

5) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toll väljastab tollilao pidamise loa ühenduse tolliseadustiku artikli 100 lõikes 3, ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 527 ja käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmisel. Loa väljastamise või väljastamisest keeldumise otsus toimetatakse loa taotlejale kätte ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 506 sätestatud tähtaja jooksul taotluse või täiendavate andmete tollile esitamise päevast arvates.

(2) Toll väljastab tolliterminali või hoiukoha pidamise loa „Tolliseaduse” §-s 30 ja käesoleva määruse §-s 6 sätestatud nõuete täitmisel. Loa väljastamise või väljastamisest keeldumise otsus toimetatakse loa taotlejale kätte 30 päeva jooksul alates taotluse või täiendavate andmete tollile esitamise päevast.”;

6) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) selle tolliasutuse nimetus, kes teostab loa omaniku tegevuse üle järelevalvet (edaspidi järelevalve tolliasutus);”;

7) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „maksu- ja tollikeskus” sõnaga „toll”;

9) paragrahvi 12 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „maksu- ja tollikeskuse juhataja”.

§ 18.  Rahandusministri 3. märtsi 2005. a määruse nr 22 „Pakendi aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestamine” (RTL 2005, 29, 402) lisas „Pakendi aktsiisideklaratsioon” asendatakse tekstiosa „järelevalvet teostavale maksu- ja tollikeskusele” sõnaga „maksuhaldurile”.

§ 19.  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 77 „Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” (RTL 2004, 44, 760) lisa „Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avaldus” asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 (lisatud) ja lisa „Vorm PKO” asendatakse käesoleva määruse lisaga 4 (lisatud).

§ 20.  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 57 „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord” (RTL 2004, 44, 740) § 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskusele” tekstiosaga „Maksu- ja Tolliametile”.

§ 21.  Rahandusministri 2. mai 2006. a määruse nr 32 „Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised” (RTL 2006, 40, 703) § 2 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 22.  Rahandusministri 18. juuni 2004. a määruse nr 120 „Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks” (RTL 2004, 86, 1356) § 2 lõike 8 esimene lause muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„Lõigetes 1–3, 5 ja 6 nimetatud dokumendid esitab väljamakse tegija Maksu- ja Tolliametile väljamakse tegemise kuule järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks.”.

§ 23.  Rahandusministri 19. detsembri 2008. a määruse nr 51 „Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord” (RTL 2008, 105, 1500) § 15 lõigetes 2 ja 3 asendatakse tekstiosa „maksu- ja tollikeskus” tekstiosa „Maksu- ja Tolliamet” vastavas käändes.

§ 24.  Rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Sotsiaalmaksu arvestuse kord Maksu- ja Tolliametis” (RTL 2003, 7, 59) § 6 tekst muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„Maksu arvestuse aluseks on maksumaksja poolt Maksu- ja Tolliametile esitatavad deklaratsioonid.”.

§ 25.  Rahandusministri 30. juuni 2006. a määruses nr 42 „Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused” (RTL 2006, 56, 1023) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Üldtagatise esitamiseks peab isik esitama tollile taotluse.”;

2) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Üldtagatis esitatakse aktsepteerimiseks ja registreerimiseks üldtagatise määranud tolliasutusele.”;

3) paragrahvi 13 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik moodustab üldtagatiste suuruse määramise komisjoni, mille koosseisu kuuluvad komisjoni esimees, aseesimees ja veel vähemalt kolm liiget.”.

§ 26.  Rahandusministri 26. aprilli 2006. a määruses nr 30 „Tolliagentuuri tegevusloa ja tolliagendi tunnistuse väljastamise ja kehtetuks tunnistamise ning tolliagentuuri tegevuse kord” (RTL 2006, 37, 643) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt tekstiosa „maksu- ja tollikeskus” sõnaga „toll” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eksamite testid kinnitab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik. Eksamite testide küsimusi uuendatakse vähemalt üks kord aastas.”;

3) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik moodustab eksamikomisjoni, mille koosseisu kuuluvad komisjoni esimees, aseesimees ja vähemalt kolm liiget.”.

§ 27.  Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruses nr 86 „Tolliteenuse kulude arvutamise ja tolliteenuse eest tasumise kord” (RTL 2004, 50, 866) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tolliametniku töötasu arvutamisel lähtutakse tolliametnike keskmisest palgast teenuse osutamisele eelnenud kalendriaastal. Keskmise palga arvutamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määrusest nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord.”;

2) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 28.  Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruses nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine” (RT I, 03.12.2010, 13) lisas 11 „Vorm TSM 1” ja lisas 12 „Vorm TM 1” jäetakse välja tekstiosa "Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskus”.

§ 29.  Rahandusministri 22. juuni 2009. a määruses nr 42 „Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks” (RTL 2009, 50, 744) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 4 punktis 2 asendatakse tekstiosa „tollideklaratsiooni aktsepteerimise tolliasutusega” sõnaga „tolliga”;

2) paragrahvi 7 lõige 3, § 13 lõige 2 ja § 17 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 30.  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 75 „Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord” (RTL 2004, 44, 758) §-s 2 asendatakse tekstiosa „Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele” tekstiosaga „Maksu- ja Tolliametile”.

§ 31.  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 56 „Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord” (RTL 2004, 44, 739) § 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskusele” tekstiosaga „Maksu- ja Tolliametile”.

§ 32.  Rahandusministri 18. detsembri 2009. a määruses nr 66 „Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ja humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord” (RTL 2009, 96, 1434) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 1, §-des 9 ja 10 asendatakse tekstiosa „Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus” tekstiosaga „Maksu- ja Tolliamet” vastavas käändes;

2) määruse lisa „Vorm KMT” asendatakse käesoleva määruse lisaga 5 (lisatud).

§ 33.  Rahandusministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 69 „Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord” (RTL 2009, 100, 1491) lisa 1 „Ühendusesisese käibe aruanne” asendatakse käesoleva määruse lisaga 6 (lisatud) ja lisa 2 „Ühendusesisese käibe muutmise aruanne” asendatakse käesoleva määruse lisaga 7 (lisatud).

§ 34.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. detsembril 2012. a.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json