Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 1. aprilli 2011. a määruse nr 11 „Teaduskollektsioonidele esitatavad nõuded ning teaduskollektsioonide finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ja finantseerimise otsustamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2012, 19

Haridus- ja teadusministri 1. aprilli 2011. a määruse nr 11 „Teaduskollektsioonidele esitatavad nõuded ning teaduskollektsioonide finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ja finantseerimise otsustamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 26.11.2012 nr 36

Määrus kehtestatakse „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” § 14 lõike 4 punkti 3 alusel.

Haridus- ja teadusministri 1. aprilli 2011. a määruses nr 11 „Teaduskollektsioonidele esitatavad nõuded ning teaduskollektsioonide finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ja finantseerimise otsustamise tingimused ja kord” (RT I, 06.04.2011, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „laenutuse” sõnaga „, deponeerimise”;

2) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) hinnata igal aastal rahastust saavate teaduskollektsioonide finantseerimise taotlusi;”;

3) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) hinnata finantseerimist taotlevate uute teaduskollektsioonide (sh liitunud ja jagunenud teaduskollektsioonide) (edaspidi uus teaduskollektsioon) tegevust ja vastavust määruse nõuetele (edaspidi erakorraline hindamine);”;

4) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) kinnitada teaduskollektsioonide hindamise ja finantseerimise taotlemise täpsemad juhendid ja vormid.”;

5) paragrahvi 8 lõike 1 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„3) mis kuulub ühte käesoleva määruse § 3 lõikes 2 või 3 sätestatud rahvuskollektsioonidest,
4) mida on perioodiliselt või erakorraliselt hinnatud ning”;

6) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) mille eelnev tegevus ja eraldise kasutamine on olnud sihipärane.”;

7) paragrahvi 8 lõiked 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Finantseerimise taotlemiseks esitab teaduskollektsiooni haldav asutus igal aastal taotluse Eesti Teadusinfosüsteemi kaudu hiljemalt 15. novembriks.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotlus sisaldab teaduskollektsiooni haldava asutuse teaduskollektsiooni finantseerimisaruannet viimase aasta tegevuste ja kulude kohta.

(4) Ekspertnõukogu vaatab läbi tähtaegselt esitatud taotlused ja hindab teaduskollektsiooni vastavust määruse tingimustele ning viimase eraldise sihipärast kasutamist 30 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.”;

8) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahv 10 sõnastatakse järgmiselt:

§ 10. Teaduskollektsioonide erakorraline hindamine

(1) Uue teaduskollektsiooni hindamiseks esitab teaduskollektsiooni haldav asutus taotluse hiljemalt 15. oktoobriks.

(2) Ekspertnõukogu hindab uue teaduskollektsiooni vastavust määruses kehtestatud nõuetele, lähtudes käesoleva määruse §-s 9 sätestatud perioodilise hindamise kriteeriumidest. Erakorraline hindamine ei vabasta uut teaduskollektsiooni haldavat asutust kohustusest esitada teaduskollektsioon järgmisele perioodilisele hindamisele.”;

10) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse sõnad „kuni 20 protsenti” sõnadega „kuni 10 protsenti”;

11) määrust täiendatakse §-ga 18 järgmises sõnastuses:

§ 18. Finantseerimise taotlemine ja erakorraline hindamine 2012. aastal

(1) Teaduskollektsioonide finantseerimiseks 2013. aastal on käesoleva määruse § 8 lõikes 2 nimetatud taotluste esitamise tähtaeg 17. detsember 2012. a.

(2) 2012. aastal on käesoleva määruse § 10 lõikes 1 nimetatud erakorralise hindamise taotluste esitamise tähtaeg 17. detsember 2012. a.”.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json