Teksti suurus:

Maamaksuseaduse rakendamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Maamaksuseaduse rakendamise kord - sisukord
  Väljaandja:Rahandusminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT I, 28.11.2012, 20

  Maamaksuseaduse rakendamise kord

  Vastu võetud 17.01.2001 nr 10
  RTL 2001, 11, 154
  jõustumine 02.02.2001, rakendatakse 1.01.2001

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  18.01.2002RTL 2002, 18, 22602.02.2002
  10.06.2002RTL 2002, 66, 103501.07.2002
  12.01.2004RTL 2004, 7, 10126.01.2004
  06.07.2005RTL 2005, 80, 113522.07.2005, rakendatakse alates 1.07.2005
  19.12.2008RTL 2008, 105, 150203.01.2009, rakendatakse alates 1.01.2009
  04.02.2010RTL 2010, 6, 10813.02.2010
  29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
  23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012

  Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» paragrahvi 13 lõike 2 alusel.

  § 1.   Maamaksu summa saadakse maamaksumäära ja maa korralise hindamise tulemuste põhjal arvutatud maa maksustamishinna korrutamisel, võttes arvesse «Maamaksuseaduse» § 4 lõikes 2 ja §-s 8 sätestatut.
  [RTL 2002, 18, 226 - jõust. 02.02.2002]

  § 2.   Maamaksu maksab maa omanik, kelle omandiõigus maale on vormistatud kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

  § 3.   Maamaksuseaduses sätestatud tähtpäevani maksab maamaksu maa kasutaja, kes jätkab maakasutust senise maakasutusõiguse alusel või kasutab maad tähtajalise lepingu alusel vastavalt Vabariigi Valitsuse 15. veebruari 1993. a määrusele nr 48 «Põllumajandusliku maakasutuse kohta» ja ««Eesti Vabariigi maareformi seaduse» ja muude maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise ja täiendamise seaduse» paragrahviga 19.
  [RTL 2002, 18, 226 - jõust. 02.02.2002]

  § 4.   Juhtudel kui maakasutust ei ole vormistatud, maksab maamaksu isik, kes maad tegelikult kasutab.

  § 5.   Riik maksab maamaksu jätkuvalt riigi omandis olevalt maalt, mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta on esitatud taotlus, või mis on kompenseeritud, kuid mida keegi ei ole kasutusse võtnud, või mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta pole esitatud taotlust ning mida keegi ei ole kasutusse võtnud.

  § 6.   Linna- või vallavolikogu võib oma haldusterritooriumil kehtestada maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide või katastriüksuse sihtotstarvete liikide lõikes «Maamaksuseaduse» § 5 lõikes 1 ja § 11 lõikes 1 sätestatud vahemikes.
  [RTL 2010, 6, 108 - jõust. 13.02.2010]

  § 7.   «Maamaksuseadusega» ettenähtud maksuvabastuste taotlemiseks esitavad «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» alusel pensioni saavad pensionärid maa asukohajärgsele linna- või vallavalitsusele kirjaliku avalduse järgmiste andmetega:
  [RTL 2002, 18, 226 - jõust. 02.02.2002]

  1) pensionäri ees- ja perekonnanimi, sünniaasta ja pensionitunnistuse number;
  2) pensionäri alalise elukoha aadress;
  3) maksustatava krundi aadress ja pindala;
  4) pensionäri maakasutusõiguse ulatus;
  5) rendi- ja üüritulu aastas.

  § 8.   Maamaks arvutatakse eurodes sendi täpsusega.

  [RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  § 9.   Kui maamaksu maksab riik, esitab Maksu- ja Tolliamet maamaksuteate Rahandusministeeriumile või viimase poolt määratud asutusele.

  [RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  § 10.   Rahandusministeerium eraldab riigieelarves ettenähtud summad riigieelarvest finantseeritavate asutuste, hoonete ja rajatiste all olevalt maakatastrisse kandmata maalt maamaksu tasumiseks vastava ministeeriumi taotlusel.

  § 11.   Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksumaksja andmed ebatäpsed, tuleb maksumaksjal pöörduda andmete täpsustamiseks maa asukohajärgsesse linna- või vallavalitsusse.
  [RTL 2002, 18, 226 - jõust. 02.02.2002]

  § 12.   [Kehtetu – RTL 2002, 66, 1035 - jõust. 01.07.2002]

  § 13.   [Kehtetu – RTL 2002, 66, 1035 - jõust. 01.07.2002]

  § 14.   Maamaksuteate väljastamisel pärast seaduses ette nähtud tasumistähtpäeva möödumist antakse maksusumma esimese osa tasumiseks aega vähemalt 30 kalendripäeva. Kui maamaksuteade väljastatakse pärast 1. augustit, määratakse tasumistähtpäevad järgmise kalendriaasta maamaksu tasumistähtpäevadele. Maksusumma osadeks jagamisel lähtutakse «Maamaksuseaduse» § 7 lõikest 1.
  [RTL 2010, 6, 108 - jõust. 13.02.2010]

  § 15.   Maksu- ja Tolliamet kannab tasutud maamaksu linna- või vallavalitsusele üle vähemalt üks kord kuus.
  [RTL 2008, 105, 1502 - jõust. 03.01.2009 – rakendatakse alates 1.01.2009]

  § 16.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 17.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2001. a.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json