Teksti suurus:

Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2012, 23

Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused

Vastu võetud 30.06.2006 nr 42
RTL 2006, 56, 1023
jõustumine 21.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.06.2007RTL 2007, 47, 84015.06.2007
14.04.2009RTL 2009, 36, 47925.04.2009
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 60 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Tolliseaduse» § 61 lõikega 2 ja «Maksukorralduse seaduse» § 120 lõikega 11.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolevas määruses sätestatakse tollivõlast tuleneva imporditollimaksu ja tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluva maksusumma (edaspidi importimisel kogutav maksusumma) tasumise tagamiseks nõutava tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata kauba transiitveo tagatiste suhtes.

§ 2.   Üld- ja üksiktagatis

  Ühe tagatisega võib tagada mitut tollivõlga tekitavat või tekitada võivat toimingut (üldtagatis) või ühte sellist toimingut (üksiktagatis).

§ 3.   Kirjalik kohustus

  (1) Kui tagatise esitamise kohustus on tollieeskirjade kohaselt valikuline, teatab toll isikule kirjalikult tagatise või kirjaliku kohustuse esitamise nõudest.

  (2) Kirjalikus kohustuses, mida toll võib tagatise asemel nõuda, peab isik kinnitama importimisel kogutava maksusumma tasumist tolli esimesel nõudmisel. Kirjalikus kohustuses märgitakse, milliseid toiminguid on lubatud kohustuse alusel läbi viia, millal tekib või võib tekkida tollivõlg, millal on importimisel kogutava maksusumma tasumise tähtaeg ning kirjaliku kohustuse koostamise kuupäev, koht ja volitatud isiku allkiri. Kirjalik kohustus esitatakse tollile kahes eksemplaris.

  (3) Kui toll loobub tagatise nõudmisest EÜ Nõukogu määruse nr 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) artikkel 189 lõike 5 alusel, nõutakse isikult kirjalikku kohustust importimisel kogutava maksusumma tasumiseks.

§ 4.   Üldtagatise esitamise taotlus

  Üldtagatise esitamiseks peab isik esitama tollile taotluse. Taotluses tuleb märkida, milliseid toiminguid soovib isik tagatise alusel läbi viia ning tollivõla limiidi arvestus vastavalt käesolevale määrusele.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

§ 5.   Üld- ja üksiktagatise esitamine

  (1) Üldtagatis esitatakse aktsepteerimiseks ja registreerimiseks üldtagatise määranud tolliasutusele.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Üksiktagatis esitatakse aktsepteerimiseks tolliasutusele, kuhu esitatakse tolli- või ülddeklaratsioon.

  (3) Tagatis esitatakse 30 kalendripäeva jooksul pärast tagatisotsuse tegemist. Isiku põhjendatud taotluse alusel võib toll pikendada tagatise esitamist 30 kalendripäeva võrra. Kui ettenähtud tähtajaks ei ole tagatist esitatud, tuleb isikul esitada uus tollivõla limiidi arvestus tagatist nõudvate toimingute läbiviimiseks.

§ 6.   Tagatise esitamiseks vajalikud andmed ja dokumendid

  (1) Käendaja aktsepteerimiseks võib toll nõuda käendajalt andmeid tema majandusliku olukorra ja käendaja poolt kolmandate isikute ees võetud varaliste kohustuste kohta, juriidilise isiku puhul andmeid rentaabluse, maksevõime ja likviidsuse kohta ning juriidilise isiku osanike, nõukogu või üldkoosoleku otsust käendamise kohta.

  (2) Käendaja esitab tollile käendusdokumendi allkirjastamise õigusega isikute nimed ja allkirjanäidised.

  (3) Käendaja kohustub informeerima tolli kirjalikult kümne tööpäeva jooksul mistahes andmete muutusest ja asjaolude asetleidmisest, mis võivad põhjustada käendaja kohustusest tulenevate kohustuste mittekohast täitmist.

  (4) Registerpandi või hüpoteegi korral esitab isik tagatise määranud tolliasutusele pandilepingu sõlmimiseks panditava asja või varalise õiguse omandiõigust puudutavad ning väärtust tõendavad dokumendid, juriidilise isiku puhul vajadusel osanike, nõukogu või üldkoosoleku otsuse pandi seadmise nõusoleku kohta. Tagatise esitamise hetkel peab panditava asja või varalise õiguse väärtus olema vähemalt 115% nõutava tagatise väärtusest.

§ 7.   Tagatise kehtivuse lõpetamine käenduse korral

  Kui tollil on alust eeldada, et käendaja ei suuda enam täita endale võetud kohustusi, teatab toll isikule ja käendajale tagatise kehtivuse lõpetamisest ning isikule uue tagatise esitamise tähtpäevast kirjalikult.

§ 8.   Käendusdokumenti märgitavad andmed

  Käendusdokumendis märgitakse käendaja ja käendatava nimi, aadress, käendaja registrikood, käendatava registri- või isikukood ning tagatise suurus, mille ulatuses kohustub käendaja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusumma ja sellelt arvestatud intressi, tagatise kehtivuse aeg ning käendusdokumendi väljastamise koht, kuupäev ja käendaja esindaja nimi ja allkiri.

§ 9.   Tagatise aktsepteerimine

  (1) Toll loeb tagatise aktsepteerituks ja kehtivaks käendusdokumendile selle aktsepteerimise kohta märke tegemise kuupäevast või tagatise laekumisest Maksu- ja Tolliameti pangakontole või pandi korral kande tegemisest seaduses ettenähtud registrisse või keelumärke tegemisest kinnistusraamatusse.

  (2) Käendusdokumendile tolliametniku poolt tehtav märge peab sisaldama aktsepteerimise kuupäeva, aktsepteerinud tolliametniku nime ja allkirja.

  (3) Pandilepingule kirjutab alla Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema asetäitja või peadirektori poolt volitatud isik.

§ 10.   Tolli tegevus maksuvõla tekkimisel

  Toll võib importimisel kogutava maksusumma tähtpäevaks tasumata jätmisel:
  1) nõuda maksusumma tasumist või
  2) maksusumma maha arvata deposiidina esitatud tagatisest või
  3) realiseerida maksusumma katteks pandi eseme «Täitemenetluse seadustikus» sätestatud korras.

§ 11.   Deposiidina esitatud tagatise tagastamine ja riigieelarvesse kandmine

  (1) Deposiidina esitatud tagatise tagastab toll tagatise esitaja taotluse alusel pärast tagatise vabastamist kümne päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.
[RTL 2007, 47, 840 - jõust. 15.07.2007]

  (2) Kui tollivõlg, millest tuleneva importimisel kogutava maksusumma tasumise kindlustamiseks tagatis esitati, on lõppenud või seda ei saa enam tekkida, ning tollile ei ole kolme aasta jooksul tagatise vabastamise otsuse kuupäevast arvates esitatud tagatise tagastamise taotlust, kantakse deposiidi summa tolli otsusega riigieelarve tuludesse.

§ 12.   Uue üldtagatise esitamine

  Isik peab enne uue üldtagatise esitamist kooskõlastama tolliga uue üldtagatise suuruse. Uue üldtagatise peab isik esitama hiljemalt viis tööpäeva enne üldtagatise kehtivusaja lõppemist.
[RTL 2009, 36, 479 - jõust. 25.04.2009]

2. peatükk TAGATISE SUURUSE MÄÄRAMISE ÜLDMETOODIKA 

§ 13.   Üld- ja üksiktagatise suuruse määramine

  (1) Üldtagatise suurus määratakse tollivõla limiidi arvestuse alusel. Erinevate toimingute limiidi arvestuse alusel määratud tagatissummad liidetakse.

  (2) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik moodustab üldtagatiste suuruse määramise komisjoni, mille koosseisu kuuluvad komisjoni esimees, aseesimees ja veel vähemalt kolm liiget. Tagatise suuruse määramise või tagatisest vabastamise otsustab komisjon vähemalt kolmeliikmelisena, kelle hulgas peab olema komisjoni esimees või aseesimees.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (3) Üksiktagatise suuruse määrab see tolliasutus, kuhu isik esitab tolli- või ülddeklaratsiooni.

  (4) Tagatise suuruse määramise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikult kas otsuse või tollideklaratsiooniga.

§ 14.   Tollivõla limiit

  Tollivõla limiit (edaspidi limiit) koosneb ühest või mitmest tekkivast või tekkida võivast importimisel kogutavast maksusummast.

§ 15.   Limiidi arvestus

  (1) Eeldatava limiidi arvestuses võtab isik arvesse oma majandustegevust. Kui isik esitab taotluse mitmeid erinevaid toiminguid tagava üldtagatise esitamiseks, esitatakse limiidi arvestus soovitavate toimingute lõikes.

  (2) Kui tagatisega tagatava toimingu teostamisel ei ole isikul enam piisavalt vaba limiiti, peatab toll toimingute teostamise.

  (3) [Kehtetu – RTL 2007, 47, 840 - jõust. 15.06.2007]

§ 16.   Limiidi arvestus erineva tariifse klassifikatsiooniga kaupade korral

  (1) Kui limiidi arvestuse aluseks oleva kauba hulgas on kuni kümme erineva tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvat kaupa, arvutatakse limiit vastavate määrade alusel.

  (2) Kui limiidi arvestuse aluseks oleva kauba hulgas on üle kümne erineva tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvat kaupa, rakendatakse limiidi arvutamisel ühtset tollimaksumäära 3,5%.

§ 17.   Tagatise suuruse määramine koefitsiendi abil

  (1) Tagatise suuruse määramisel korrutatakse limiit käesoleva määruse alusel määratud toimingukoefitsiendiga ja isiku usaldusväärsuse alusel määratud koefitsiendiga, mis näitab määratava tagatise suuruse osakaalu limiidist.

  (2) Isiku usaldusväärsuse koefitsiendi määramisel võtab toll arvesse «Tolliseaduse» §-s 62 sätestatud tingimuste täitmist.

  (3) Isiku usaldusväärsuse koefitsient ei ole väiksem kui 0,3.
[RTL 2007, 47, 840 - jõust. 15.06.2007]

§ 18.   Usaldusväärsuse koefitsiendi rakendamise välistamine

  Usaldusväärsuse alusel määratud koefitsienti ei rakendata järgmistel juhtudel:
  1) üksiktagatise suuruse määramisel;
  2) imporditollimaksu tagamiseks üldtagatise suuruse määramisel määruse §-des 24 ja 26 sätestatud toimingute korral;
  3) üldtagatise suuruse määramisel määruse §-s 27 sätestatud toimingute korral.
[RTL 2007, 47, 840 - jõust. 15.06.2007]

3. peatükk TAGATISE SUURUSE MÄÄRAMINE 

§ 19.   Tagatise suuruse määramine kauba sisseveol sisenemisdeklaratsiooni alusel

  (1) Limiit kauba sisseveol sisenemisdeklaratsiooni alusel on samaaegselt sisenemisdeklaratsiooni alusel sisseveetavate kaupade pealt arvutatud suurim võimalik importimisel kogutav maksusumma.

  (2) Sisseveol sisenemisdeklaratsiooni alusel rakendatakse toimingukoefitsienti 0,8.

§ 20.   Tagatise suuruse määramine kauba ladustamisel

  (1) Limiit kauba ladustamisel tollilaos, tolliterminalis, hoiukohas või II kontrollitüüpi vabatsoonis on samaaegselt ladustatavate kaupade pealt arvutatud kuue kuu keskmine importimisel kogutav maksusumma ühes päevas. Tegevuse alustamisel on limiit samaaegselt ladustatavate kaupade pealt arvutatud suurim võimalik importimisel kogutav maksusumma.

  (2) Tolliladustamisel, ajutisel ladustamisel tolliterminalis või hoiukohas ja kauba II kontrollitüüpi vabatsooni paigutamisel rakendatakse toimingukoefitsienti 0,2.

§ 21.   Tagatise suuruse määramine kauba ajutisel importimisel

  (1) Limiit kauba ajutisel importimisel on samaaegselt ajutise importimise tolliprotseduuril olevate kaupade pealt arvutatud suurim võimalik importimisel kogutav maksusumma.

  (2) Kauba ajutisel importimisel rakendatakse toimingukoefitsienti 0,3.

§ 22.   Tagatise suuruse määramine kauba seestöötlemisel või kauba töötlemisel tollikontrolli all

  (1) Limiit seestöötlemisel või töötlemisel tollikontrolli all on samaaegselt töödeldavate kaupade pealt arvutatud kuue kuu keskmine importimisel kogutav maksusumma ühes päevas. Tegevuse alustamisel on limiit samaaegselt töödeldavate kaupade pealt arvutatud suurim võimalik importimisel kogutav maksusumma.
[RTL 2009, 36, 479 - jõust. 25.04.2009]

  (2) Kauba seestöötlemisel või töötlemisel tollikontrolli all rakendatakse toimingukoefitsienti 0,2.

§ 23.   Tagatise suuruse määramine kauba eesmärgipärasel kasutusel

  (1) Limiit kauba vabasse ringlusse lubamisel eesmärgipärase kasutuse tõttu imporditollimaksu vähendatud või nullmääraga on samaaegselt tolli järelevalve all eesmärgipäraselt kasutatavate kaupade pealt arvutatud suurim võimalik importimisel kogutav maksusumma.

  (2) Kauba eesmärgipärase kasutuse tõttu imporditollimaksu vähendatud või nullmääraga vabasse ringlusse lubamisel rakendatakse toimingukoefitsienti 0,4.

§ 24.   Tagatise suuruse määramine kauba välistöötlemisel standardvahetuse süsteemis

  (1) Limiit välistöötlemisel standardvahetuse süsteemis on samaaegselt vabasse ringlusse lubatud asendustoodete pealt arvutatud suurim võimalik importimisel kogutav maksusumma.

  (2) Välistöötlemisel rakendatakse imporditollimaksude tagamisel toimingukoefitsienti 1 ja muude importimisel kogutavate maksude tagamisel toimingukoefitsienti 0,4.

§ 25.   Tagatise suuruse määramine käibemaksuvabastusega kauba vabasse ringlusse lubamisel

  (1) Limiit käibemaksuvabastusega kauba vabasse ringlusse lubamisel on samaaegselt käibemaksuvabastusega Euroopa Liidu teise liikmesriiki, «Käibemaksuseaduse» § 2 lõike 1 punkti 3 tähenduses, või ühendusevälisesse riiki, «Käibemaksuseaduse» § 2 lõike 1 punkti 5 tähenduses, toimetatavate vabas ringluses olevate kaupade pealt arvutatud suurim võimalik käibemaksu summa.

  (2) Käibemaksuvabastusega kauba vabasse ringlusse lubamisel rakendatakse toimingukoefitsienti 0,3.

§ 26.   Tagatise suuruse määramine importimisel kogutava maksusumma tasumise tähtaja pikendamisel

  Importimisel kogutava maksusumma tasumise tähtaja pikendamisel ja kauba vabasse ringlusse lubamisel lihtsustatud tollideklaratsiooni alusel rakendatakse imporditollimaksude tagamisel toimingukoefitsienti 1 ja muude importimisel kogutavate maksude tagamisel toimingukoefitsienti 0,3.

§ 27.   Tagatise suuruse määramine lõpliku tolliväärtuse või lõpliku importimisel kogutava maksusumma määramise edasilükkamisega

  (1) Tagatise suurus on kaubalt tasumisele kuuluda võiva importimisel kogutava maksusumma ja esialgselt deklareeritud importimisel kogutava maksusumma vahe.

  (2) Lõpliku tolliväärtuse määramise edasilükkamisel arvutatakse tasumisele kuuluda võiv importimisel kogutav maksusumma lähtudes tolli andmebaasis oleva kauba tariifse klassifikatsiooni ühikuhinnast või muudest tollile kättesaadavatest usaldusväärsetest andmetest.
[RTL 2009, 36, 479 - jõust. 25.04.2009]

  (3) Lõpliku importimisel kogutava maksusumma määramise edasilükkamisel on tagatise suurus kaubalt suurima võimaliku tasumisele kuuluda võiva importimisel kogutava maksusumma ja esialgselt deklareeritud importimisel kogutava maksusumma vahe.

  (4) Kauba vabasse ringlusse lubamisel lõpliku tolliväärtuse või lõpliku importimisel kogutava maksusumma määramise edasilükkamisel rakendatakse toimingukoefitsienti 1.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 28.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Käesolevast tekstist välja jäetud.

/otsingu_soovitused.json