Teksti suurus:

Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2012, 25

Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord

Vastu võetud 19.12.2008 nr 51
RTL 2008, 105, 1500
jõustumine 03.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 105 lõike 9 ja «Tolliseaduse» § 65 lõike 3 alusel.

1. peatükk REGULEERIMISALA 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolevat korda rakendatakse Maksu- ja Tolliametile maksukohustuslase poolt deklareerimisel või muudel alustel tekkiva maksukohustuse või muude kohustuste (trahvid jms) ning tagastusnõuete arvestusse kandmisel, võlgnikule kohustuste summast teatamisel, kohustuse summa tasumisel ja arvestusse kantud kohustuse summa tasutuks märkimisel ning tagastusnõude täitmisel.

2. peatükk KOHUSTUSE ARVESTUSSE KANDMINE JA ARVESTUSKANDEST TEATAMINE 

§ 2.   Kohustuse arvestusse kandmise alusdokumendid

  (1) Kohustuse arvestusse kandmise alusdokumendid on:
  1) maksu- ja maksete deklaratsioonid;
  2) haldusaktid;
  3) kohtuotsused;
  4) maksuteated.

  (2) Raskeveokimaksu ja avansiliste maksete kohustuse kannab isiku nimel arvestusse maksuhaldur.

  (3) Isiku koostatud intressiarvestus kantakse arvestusse isiku ettepanekul. Isiku koostatud intressiarvestuse kanne tuleb tasuda 2 päeva jooksul.

§ 3.   Esmase arvestuskande tegemine

  (1) Arvestuskanne on kohustuse või tagastusnõude summa, mis on määruse § 2 lõikes 1 loetletud alusdokumentide alusel või § 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel võlgniku kohustusena arvestusse kantud.

  (2) Elektroonselt esitatud maksudeklaratsioonis (v.a tollideklaratsioon) deklareeritud maksusumma arvestusse kandmise kuupäev on deklaratsiooni kinnitamise kuupäev maksukohustuslaste registris.

  (3) Tollideklaratsioonis deklareeritud maksusummad kantakse arvestusse kauba vabastamise kuupäeval.

  Kui tollideklaratsiooni lahtris 48 on märgitud «2» või «3» ja ettemaksukonto saldo on maksusummaga võrdne või sellest suurem, teeb toll arvestuskande kauba vabastamise hetkel ning maksusumma tasutakse kohe.

  Kui tollideklaratsiooni lahtris 48 on märgitud «0» või «1» ning maksusumma tasumisel kasutatakse maksude tasumise tähtaja pikendamist, võrdleb toll kasutamata osa krediidilimiidist arvestuskande summaga. Arvestuskanne tehakse juhul, kui krediidilimiidi kasutamata osa on maksusummaga võrdne või sellest suurem.

  (4) Paberkandjal esitatud maksu- ja maksete deklaratsioonid ning muud määruse § 2 lõikes 1 nimetatud dokumendid sisestab maksuhaldur maksukohustuslaste registrisse viie tööpäeva jooksul dokumendiregistris registreerimisest arvates. Arvestusse kandmise kuupäevaks on dokumendiregistris registreerimise kuupäev.

  (5) Määruse § 2 lõikes 2 nimetatud kohustused kannab maksuhaldur arvestusse vähemalt viis päeva enne kohustuse täitmise tähtpäeva.

§ 4.   Esmase arvestuskande muutmine

  (1) Esmase arvestuskande parandusena tekkinud paranduskande arvestusse kandmisel lähtutakse § 3 lõigetes 2 ja 4 sätestatust.

  (2) Tollideklaratsioonis muudatuste tegemise kord on sätestatud rahandusministri määrusega.

§ 5.   Arvestuskande tegemine isiku nimele

  (1) Arvestuskanne tehakse ühe isiku nimele. Kui kohustuse täitmise eest vastutab mitu isikut, kajastatakse täitmisele kuuluv kohustus kõikide tasumise eest vastutavate isikute täitmisele kuuluvate kohustuste hulgas.

  (2) Abikaasade ühise füüsilise isiku tuludeklaratsiooni arvestuskanne tehakse deklaratsiooni täitja nimele.

  (3) Mitteresidendi maksuesindaja esitatud deklaratsioonide arvestuskanne tehakse mitteresidendi nimele.

  (4) Tollideklaratsiooni arvestuskanne tehakse tollideklaratsiooni lahtris 48 määratud isiku nimele. Kui kaudse esinduse korral on tollideklaratsiooni lahtris 48 märgitud tasujaks või tagajaks kauba saaja, peab kauba saaja esitama tollile volikirja ettemakse või tagatise kasutamiseks esindaja poolt.

3. peatükk KOHUSTUSE TÄITMINE 

§ 6.   Ettemaksukonto

  Isiku rahalisi toiminguid hallatakse ettemaksukontol. Igal isikul on kohustuste täitmiseks üks ettemaksukonto, millel on unikaalne viitenumber.

§ 7.   Makse tegemine

  (1) Kohustuse täitmiseks on võimalik teha sissemakse ettemaksukontole:
  1) ülekandega Maksu- ja Tolliameti pangakontole;
  2) sularahas või maksekaarti kasutades maksuhalduri kassas.

  (2) Maksu- ja Tolliameti peadirektor määrab kohad, kus maksuhaldur kassa teenust pakub.

  (3) Makse loetakse tasutuks pärast maksekorraldusel märgitud summa laekumist Maksu- ja Tolliameti pangakontole või sularaha vastuvõtmise kohta kviitungi väljastamist kassast.

§ 8.   Maksekorraldusele märgitavad andmed

  (1) Kui makse tehakse ülekandega Maksu- ja Tolliameti pangakontole, märgitakse maksekorraldusele maksumaksja ettemaksukonto viitenumber või maksuhalduri väljastatud alusdokumendil olev viitenumber.

  (2) Kui viitenumbri alusel ei ole võimalik makse saajat selgitada, võetakse ettemaksukontole raha kandmisel aluseks maksja registri- või isikukood. Kui maksja registri- või isikukoodi alusel ei ole võimalik tuvastada, millisele ettemaksukontole raha kanda, käsitleb maksuhaldur makset selgitamata laekumisena.

§ 9.   Makse tegemine kassas

  (1) Makse tegemiseks tolliasutuse kassas teatab isik suuliselt makse sisu või esitab arvestuskande aluseks oleva dokumendi.

  (2) Maksuhaldurile tehtud sularahamakse kohta väljastatakse maksjale tema soovil kviitung, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) maksja nimi, registrikood, füüsilise isiku korral tema ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg;
  2) kliendi nimi, registrikood ja aadress, füüsilise isiku korral tema ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg;
  3) kviitungi number ja väljastamise kuupäev;
  4) viide alusdokumendile;
  5) tasutud summa.

§ 10.   Kolmanda isiku poolt makse tegemine

  Kui isiku nimel teeb makse kolmas isik, loeb maksuhaldur kolmanda isiku tegutsevaks võlgniku teadmisel ja nõusolekul ning maksuhalduril ei teki kohustusi kolmanda isiku suhtes.

§ 11.   Kohustuse täitmine

  (1) Arvestusse kantud kohustused täidetakse ettemaksukontolt kohustuse täitmise tähtpäeva lõpu seisuga arvestades «Maksukorralduse seaduse» § 105 lõikes 6 toodud järjekorda.

  (2) Täitmist alustatakse varaseima tasumise tähtpäevaga kohustustest.

  (3) Kui maksuhaldur on alusdokumendile väljastanud viitenumbri, on võimalik kohustuse eest tasuda enne kohustuse täitmise tähtpäeva.

  (4) Dokumendikohane viitenumber väljastatakse haldusaktiga määratud ja tollideklaratsioonis määratud summade tasumiseks ning maksuvõla täitetoiminguga seotud summade tasumiseks.

  (5) Kui isik kannab ettemaksukontole alusdokumendi viitenumbriga määratud summast suurema summa, siis jääb enammakstud summa ettemaksukontole.

  (6) Kohustust ei saa täita enne kohustuse arvestusse kandmise kuupäeva.

  (7) Kui kohustuse täitmise eest vastutab solidaarselt mitu isikut, siis on maksuhalduril õigus kohustuse täitmiseks kasutada kõigi isikute ettemaksukonto vahendeid täitmise tähtpäevale järgnevast päevast arvates.

4. peatükk TAGASTUSNÕUE 

§ 12.   Tagastusnõude tekkimine

  Tagastusnõue saab tekkida:
  1) deklaratsiooni esitamisel või parandamisel;
  2) haldusakti esitamisel või parandamisel;
  3) ettemaksukontole sissemakse tegemisel.

§ 13.   Tagastusnõude kandmine ettemaksukontole

  (1) Määruse § 12 punktides 1 ja 2 nimetatud tagastusnõudest tekkinud enammakse kantakse isiku ettemaksukontole pärast seda, kui maksuhaldur on tagastusnõude aktsepteerinud.

  (2) Maksuhalduril on õigus isiku tagastusnõuded tasaarveldada rahaliste kohustustega ilma isikut sellest eraldi teavitamata.

§ 14.   Tagastusnõude täitmine

  (1) Tagastusnõude täitmiseks esitab isik maksuhaldurile taotluse, milles on märgitud taotluse esitaja andmed (nimi, registrikood või isikukood), tagastatava summa saaja andmed (nimi, registrikood või isikukood, pangakonto number) ja tagastatava summa suurus.

  (2) Isik võib taotleda tagastatava summa kandmist pangakontole või teise isiku ettemaksukontole.

  (3) Tagastusnõude osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise korral väljastatakse isikule kirjalik motiveeritud otsus.

5. peatükk TOLLIDEKLARATSIOONI ALUSEL ARVESTUSSE KANTUD MAKSUSUMMA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE 

§ 15.   Maksusumma tasumise tähtaja pikendamise taotlus

  (1) Tollideklaratsioonil määratud maksude tasumise tähtaja pikendamist saab taotleda kogusummas.

  (2) Maksusumma tasumise tähtaja pikendamiseks esitab isik taotluse sellele Maksu- ja Tolliametile, mille piirkonnas ta peamiselt tolliformaalsusi läbi viib. Taotlust on võimalik esitada ka e-maksuameti kaudu. Taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]
  1) isiku nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;
  2) kaupade vabastamise ajavahemik päevades, kui isikul on lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise luba;
  3) päevade arv, mille võrra isik taotleb tasumise tähtaja edasilükkamist;
  4) taotletava krediidilimiidi summa koos põhjendusega.

  (3) Maksu- ja Tolliametis vaadatakse taotlus läbi kümne tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates. Toll teeb kirjaliku otsuse, milles märgitakse:
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]
  1) päevade arv, mille võrra maksusumma tasumise tähtaega pikendatakse;
  2) kaupade vabastamise ajavahemik päevades, kui isikul on lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise luba;
  3) päevade arv, mille võrra isikule võimaldatakse lisadeklaratsioonil märgitud maksusumma tasumise tähtaja edasilükkamist, kui isikul on lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise luba;
  4) tollivõla limiit;
  5) määratud tagatise suurus;
  6) tagatise esitamise tähtaeg;
  7) krediidilimiidi summa.

  (4) Kui isik ei ole nõus tolli määratud maksusumma tasumise tähtaja pikendamise tingimustega või kui tema esitatud tagatis ei ole piisav, võib ta esitada täiendava taotluse muudetud andmetega.

§ 16.   Maksusumma tasumise tähtaja pikendamise luba

  (1) Kui isik on esitanud maksusumma tasumise tähtaja pikendamiseks üldtagatise ja toll on selle aktsepteerinud, annab maksuhaldur isikule maksusumma tasumise tähtaja pikendamise loa.

  (2) Maksusumma tasumise tähtaja pikendamise loa kehtivuse algus- ja lõpukuupäev määratakse tollile esitatud tagatise kehtivusaja alusel.

§ 17.   Maksusumma tasumise tähtaja pikendamise loa kehtivuse peatamine

  Kui tollideklaratsioonil näidatud maksusumma ei ole tähtpäevaks tasutud, peatab toll tähtpäevale järgnevast tööpäevast maksusumma tasumise tähtaja pikendamise loa kehtivuse kuni maksuvõla tasumiseni.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 19.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

/otsingu_soovitused.json