Teksti suurus:

Tolliagentuuri tegevusloa ja tolliagendi tunnistuse väljastamise ja kehtetuks tunnistamise ning tolliagentuuri tegevuse kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2012, 26

Tolliagentuuri tegevusloa ja tolliagendi tunnistuse väljastamise ja kehtetuks tunnistamise ning tolliagentuuri tegevuse kord

Vastu võetud 26.04.2006 nr 30
RTL 2006, 37, 643
jõustumine 01.05.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 5 lõike 5 alusel.

§ 1.   Tolliagentuuri tegevusloa taotlemine

  Tolliagentuuri tegevusloa taotlemisel tuleb isikul esitada:
  1) kirjalik taotlus või täita taotluse vorm Maksu- ja Tolliameti elektroonilises andmetöötlussüsteemis, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktisik ja tema telefoninumber, aadress, registrikood või isikukood ja toimingud, mida soovitakse teostada;
  2) tollivõla limiidi arvestus «Tolliseaduse» § 60 lõike 3 alusel kehtestatud tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise korra ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise aluste kohaselt.

§ 2.   Tolliagentuuri tegevusloa väljastamine

  Toll väljastab tolliagentuuri tegevusloa isikule pärast tolli rahuldava tagatise esitamist ja registreerib isiku tolliagentuurina Maksu- ja Tolliameti elektroonilises andmetöötlussüsteemis.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

§ 3.   Tolliagendina tegutsemise tunnistus

  (1) Tolliagentuur esitab toll taotluse tolliagendina tegutsemise tunnistuse andmiseks isikule, kelle kaudu tolliagentuuri tegevus toimub.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Toll väljastab tolliagendile tunnistuse, kui isik on sooritanud määruse §-s 4 nimetatud korras läbiviidud eksami.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (3) Tolliagendi eksamit võib sooritada isik ka enne, kui tolliagentuur on tollile taotluse esitanud. Sellisel juhul võib toll väljastada tolliagendile tunnistuse kuue kalendrikuu jooksul eksami sooritamisest.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (4) Toll võib aktsepteerida vastavat koolitust läbiviivale ettevõttele sooritatud eksamit, kui isik esitab dokumendi eksami sooritamise kohta eelneva kuue kalendrikuu jooksul.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (5) Toll tunnistab tolliagendina tegutsemise tunnistuse kehtetuks:
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]
  1) tolli algatusel, kui tolliagendi tegevuses esineb korduvaid tollieeskirjade rikkumisi;
  2) tolliagentuuri kirjaliku taotluse alusel;
  3) tolliagendi kirjaliku taotluse alusel.

  (6) Kui tolliagendina tegutsemise tunnistus on kehtetuks tunnistatud käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud põhjusel, saab tolliagendina tegutsemise tunnistust uuesti taotleda kehtetuks tunnistamisest kuue kalendrikuu möödumisel ja isik peab sooritama määruse §-s 4 nimetatud korras läbiviidud eksami.

  (7) Kui tolliagendina tegutsemise tunnistus on kehtetuks tunnistatud käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 2 või 3 nimetatud põhjusel, siis ei ole ajalist piirangut tolliagendina tegutsemise tunnistuse uuesti taotlemiseks ja täiendava eksami sooritamist ei nõuta, kui isik on tegutsenud tolliagendina eelneva kuue kalendrikuu jooksul.

§ 4.   Tolliagendi eksami läbiviimise kord

  (1) Tolli poolt läbiviidav eksam on kirjalik ja jaguneb kaheks osaks: tollideklaratsiooni praktiline täitmine ja tollieeskirjade tundmise test.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Eksamite testid kinnitab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik. Eksamite testide küsimusi uuendatakse vähemalt üks kord aastas.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (3) Eksamid toimuvad vähemalt üks kord kolme kuu tagant.

  (4) Eksam loetakse sooritatuks, kui tollideklaratsioon on tollile vastuvõetavalt täidetud ja testis on õigeid vastuseid vähemalt 65%.

  (5) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik moodustab eksamikomisjoni, mille koosseisu kuuluvad komisjoni esimees, aseesimees ja vähemalt kolm liiget.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (6) Eksami vastuvõtmisel osalevad komisjoni esimees või aseesimees ja vähemalt kolm liiget.

  (7) Eksamikomisjon vormistab eksami tulemused eksamiprotokollis kümne kalendripäeva jooksul eksami toimumise päevast arvates.

  (8) Eksami tulemused toimetatakse eksamil osalenutele kätte seitsme kalendripäeva jooksul eksamiprotokolli vormistamise päevast arvates.

  (9) Eksamit mittesooritanu võib eksamit korrata kahe kuu möödumisel eksami mittesooritamise päevast arvates, kuid mitte rohkem kui kolmel järjestikusel korral.

  (10) Eksami sooritamisel väljastab toll isikule eksami sooritamist kinnitava õiendi.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

§ 5.   Isikule väljastatavad dokumendid

  (1) Tolliagentuur väljastab arve isikule, kelle eest ta tasub tollile importimisel kogutavad maksud.

  (2) Arvele peavad olema märgitud järgmised andmed:
  1) tollideklaratsiooni number;
  2) importimisel kogutavate maksude summad maksuliikide lõikes, kusjuures käibemaksusumma käibemaksumäärade kaupa;
  3) tolliagentuuri teenustasu koos käibemaksuga.

  (3) Tolliagentuur väljastab isikule tollideklaratsiooni pärast tolli poolt kauba vabastamist hiljemalt järgmise kuu 10. kuupäevaks.

§ 6.   Tolliagentuuri tegevusloa kehtivuse peatamine

  (1) Tolliagentuuri tegevusloa kehtivuse peatamise kohta teeb toll otsuse, mis toimetatakse tolliagentuurile kätte viivitamatult. Otsuses märgitakse kehtivuse peatamise asjaolud ja tolli nõudmiste täitmise tähtaeg.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Tolliagentuuri tegevusloa kehtivuse peatamisel tehakse Maksu- ja Tolliameti elektroonilises andmetöötlussüsteemis sellekohane märge.

§ 7.   Tolliagentuuri tegevusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Tolliagentuuri tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta teeb toll otsuse, mis toimetatakse tolliagentuurile kätte viivitamatult. Otsuses märgitakse kehtetuks tunnistamise asjaolud.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Tolliagentuuri tegevusloa kehtetuks tunnistamisel tehakse Maksu- ja Tolliameti elektroonilises andmetöötlussüsteemis sellekohane märge.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2006. aasta 1. mail.

/otsingu_soovitused.json