Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2013. aastal

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2013. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2012, 42

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2013. aastal

Vastu võetud 27.11.2012 nr 38

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõigete 11, 111, 112, 12 ja 18, § 19 lõike 3, keskkonnatasude seaduse § 11 lõike 2 punkti 3 ja Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” § 33 lõike 4 ja § 39 lõike 6 alusel.

1. peatükk Reguleerimisala 

§ 1. Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse 2013. aastaks:
 1) piirkonnad, kus harrastuskalapüügil on lubatud kasutada nakkevõrku, õngejada, liivi, kuuritsat, vähinatta ja vähimõrda ning nendes piirkondades kasutada lubatud püügivahendite piirarv;
 2) ajutised püügikitsendused harrastuskalapüügil;
 3) harrastuspüügiõiguse tasu kalastuskaardi alusel.

 (2) Määrus reguleerib harrastuskalapüüki riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluval veekogul ning eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul.

2. peatükk Harrastuskalapüük nakkevõrgu ja õngejadaga ning ajutised püügikitsendused harrastuskalapüügil 

§ 2. Lubatud püügivahendite piirarv, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügikitsendused Läänemerel

 (1) Harrastuskalapüügiks Läänemerel ühel kalendrikuul kasutada lubatud nakkevõrkude piirarvud maakondade kaupa, kui luba taotletakse vahetult Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu, on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

 (2) Harrastuskalapüügiks Läänemerel 1. märtsist 31. oktoobrini antakse kalastuskaarte, mille alusel saab kala püüda kuni 100 konksuga õngejadaga seitsmepäevase ajavahemiku kestel:
 1) Harju maakonnas;
 2) Hiiu maakonnas;
 3) Ida-Viru maakonnas;
 4) Lääne maakonnas;
 5) Lääne-Viru maakonnas;
 6) Pärnu maakonnas;
 7) Saare maakonnas.

 (3) Harrastuskalapüügiks Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal on püsiasustusega väikesaare püsielanikul ühe kalendrikuu kestel kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv:
 1) Abrukal – 12;
 2) Kihnul – 45;
 3) Manijal – 15;
 4) Pranglil – 90;
 5) Ruhnul – 8;
 6) Vilsandil – 21;
 7) Vormsil – 45.

 (4) Harrastuskalapüügiks Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal ajavahemikus 1. märtsist 31. oktoobrini antakse püsiasustusega väikesaare püsielanikele kalastuskaarte kuni 300 konksuga õngejadaga püügiks seitsmepäevase ajavahemiku kestel:
 1) Abrukal;
 2) Kihnul;
 3) Manijal;
 4) Ruhnul;
 5) Vilsandil;
 6) Vormsil.

 (5) Harrastuspüügiõiguse tasu kalendrikuu eest, sõltumata püügipäevade arvust on:
 1) nakkevõrguga püügil käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirkondades – 13 eurot;
 2) nakkevõrguga püügil käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud piirkondades – 6,5 eurot.

 (6) Harrastuspüügiõiguse tasu õngejadaga püügiks seitsmepäevase ajavahemiku kestel, sõltumata püügipäevade arvust, on käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 nimetatud piirkondades 2 eurot.

 (7) Harrastuspüügiõiguse tasu võetakse iga käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud piirkonna eest eraldi.

§ 3. Lubatud püügivahendite piirarv, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügikitsendused Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel

 (1) Harrastuskalapüügil Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel ajavahemikul 1. märtsist 5. maini kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv, kui luba taotletakse Keskkonnaametist, on:
 1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 71;
 2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 50;
 3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 93;
 4) Tartu maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 102.

 (2) Harrastuskalapüügil Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel ajavahemikul 1. märtsist 5. maini kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv, kui luba taotletakse elektroonilise kanali kaudu, on:
 1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 103;
 2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 71;
 3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 135;
 4) Tartu maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 147.

 (3) Harrastuskalapüügil Peipsi ja Lämmijärvel ajavahemikul 1. märtsist 5. maini püsiasustusega väikesaare püsielanikule kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv Piirissaart ümbritseval veealal on 100.

 (4) Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel ajavahemikul 1. märtsist 31. oktoobrini antakse kalastuskaarte kuni 100 konksuga õngejadaga harrastuskalapüügiks seitsmeks päevaks:
 1) Ida-Viru maakonnas;
 2) Jõgeva maakonnas;
 3) Põlva maakonnas;
 4) Tartu maakonnas.

 (5) Tasu nakkevõrguga harrastuskalapüügiõiguse eest Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud piirkondades on:
 1) käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud piirkondades ajavahemikul 1. märtsist 5. maini – 13 eurot;
 2) käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud piirkonnas ajavahemikul 1. märtsist 5. maini – 6,5 eurot.

 (6) Tasu kuni 100 konksuga õngejadaga harrastuskalapüügiõiguse eest seitsmepäevase ajavahemiku kestel, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud piirkondades on 2 eurot.

 (7) Harrastuspüügiõiguse tasu võetakse iga käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud piirkonna eest eraldi.

§ 4. Lubatud püügivahendite piirarv, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügikitsendused Võrtsjärvel

 (1) Harrastuskalapüügiks Võrtsjärvel ühel kalendrikuul kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv, kui luba taotletakse Keskkonnaametist, on:
 1) jaanuaris – 16;
 2) veebruaris – 16;
 3) märtsis – 16;
 4) septembris – 16;
 5) oktoobris – 16;
 6) novembris – 16;
 7) detsembris – 16.

 (2) Harrastuskalapüügiks Võrtsjärvel ühel kalendrikuul kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv, kui luba taotletakse elektroonilise kanali kaudu, on:
 1) jaanuaris – 24;
 2) veebruaris – 24;
 3) märtsis – 24;
 4) septembris – 24;
 5) oktoobris – 24;
 6) novembris – 24;
 7) detsembris – 24.

 (3) Kuni 100 konksuga õngejadaga harrastuskalapüügiks Võrtsjärvel 1. märtsist 31. oktoobrini antakse kalastuskaarte seitsmepäevaseks ajavahemikuks.

 (4) Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhtudel on 13 eurot.

 (5) Õngejadaga harrastuspüügiõiguse tasu Võrtsjärvel seitsmepäevase ajavahemiku kestel, sõltumata püügipäevade arvust, on 8 eurot.

§ 5. Lubatud püügivahendite piirarv ja püügikitsendused sise- ja piiriveekogudel, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel

 (1) Harrastuskalapüügiks sise- ja piiriveekogudel ühes kalendrikuus kasutada lubatud nakkevõrkude piirarvud, kui luba taotletakse Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu, on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

 (2) Harrastuskalapüügil Jõgeva ja Tartu maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri.

 (3) Harrastuskalapüügil Saare maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku silmasuurusega alla 130 mm.

 (4) Harrastuskalapüügil Valga maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku silmasuurusega alla 100 mm.

 (5) Järva maakonnas Tarbja paisjärves on harrastuskalapüük keelatud.

 (6) Kuni 100 konksuga õngejadaga harrastuskalapüügiks siseveekogudel ajavahemikus 1. märtsist 31. oktoobrini antakse kalastuskaarte seitsmepäevaseks ajavahemikuks:
 1) Jõgeva maakonnas Kuremaa ja Kaiavere järvel;
 2) Põlva maakonnas Meelva järvel, Jõksi järvel, Kooraste Suurjärvel, Valgjärvel, Piigandi järvel, Erastvere järvel, Järvepää järvel, Kiidjärvel, Orava järvel, Tilsi Kõrbjärvel, Tilsi Pikkjärvel, Uiakatsi järvel, Värska järvel, Mutsina järvel ning Räpina, Leevaku, Leevijõe ja Põlva paisjärvel;
 3) Pärnu maakonnas Ermistu järvel ja Kaisma järvel;
 4) Saare maakonnas Suurlahel;
 5) Tartu maakonnas Suur-Emajõel ja Saadjärvel;
 6) Valga maakonnas Aheru järvel, Nõuni järvel ja Tündre järvel, Väikesel Emajõel, Pikre järvel, Udsu järvel, Virtsjärvel, Koorküla Valgjärvel, Kadastiku järvel, Korijärvel, Juusa järvel, Inni järvel, Pörja Porijärvel, Pilkuse järvel, Kiidjärvel ja Karula Pikkjärvel;
 7) Viljandi maakonnas Õisu järvel, Ruhijärvel, Kariste järvel, Päidre järvel, Veisjärvel, Parika järvel, Mäeküla järvel ja Kuuni järvel;
 8) Võru maakonnas Tamula järvel, Vagula järvel, Hino järvel, Ähijärvel, Pabra järvel, Lõõdla järvel, Murati järvel, Kirikumäe järvel, Pullijärvel, Uhtjärvel, Kahrila järvel, Rõuge Suurjärvel, Rõuge Ratasjärvel, Tsolgo Pikkjärvel, Väimela Mäejärvel, Vaskna järvel, Palujüri järvel, Kavadi järvel ja Võhandu jõel.

§ 6. Harrastuskalapüügiõiguse tasu sise- ja piiriveekogudel välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv ning Võrtsjärv

 (1) Harrastuskalapüügiõiguse tasu kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud sise- ja piiriveekogudel on:
 1) nakkevõrguga püügil Tartu ja Jõgeva maakonnas – 6,5 eurot;
 2) nakkevõrguga püügil teistes maakondades – 13 eurot.

 (2) Harrastuskalapüügiõiguse tasu seitsmepäevaseks ajavahemikuks, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva määruse § 5 lõikes 6 nimetatud siseveekogudel ja ajavahemikuks on:
 1) kuni 100 konksuga õngejadaga püügil – 2 eurot;
 2) kuni 100 konksuga õngejadaga püügil Kuremaa järvel, Kaiavere järvel, Saadjärvel ja Vagula järvel – 8 eurot.

 (3) Harrastuspüügiõiguse tasu võetakse iga käesoleva määruse § 5 lõigetes 1 ja 6 nimetatud piirkonna eest eraldi.

3. peatükk Harrastuskalapüük liivi ja kuuritsaga 

§ 7. Siseveekogudel liivi ja kuuritsaga harrastuskalapüügiõiguse tasu ja püügikitsendused

 (1) Harrastuskalapüügiks liivi ja kuuritsaga ajavahemikus 1. juunist 31. augustini antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaart.

 (2) Liivi ja kuuritsaga on keelatud püüda alla 10-hektarilistel järvedel, vooluveekogudel, Võrtsjärvel, Peipsi järvel, Narva veehoidlal ja kaitsealade sihtkaitsevööndis asuvatel veekogudel.

 (3) Liivi ja kuuritsaga harrastuspüügiõiguse tasu ühe päeva eest käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ajavahemikul on 2 eurot.

4. peatükk Harrastuskalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga 

§ 8. Harpuunpüssi ja harpuuniga harrastuspüügiõiguse tasu ja kalapüügi kitsendused Jõgeva ja Tartu maakonnas

 (1) Harrastuskalapüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte Jõgeva ja Tartu maakonnas:
 1) Kuremaa järvele;
 2) Saadjärvele.

 (2) Harpuunpüssi ja harpuuniga harrastuskalapüügiõiguse tasu ühepäevase kehtivusega kalastuskaardi eest on 2 eurot.

 (3) Harpuunpüssi ja harpuuniga harrastuskalapüügiks antud kalastuskaart kehtib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel üheaegselt.

5. peatükk Lõheliste püük ning kalapüük spinningu ja lendõngega 

§ 9. Kitsendused lõhe ja meriforelli püügil ning jõgedel spinningu ja lendõngega kalapüügil, kalastuskaardi alusel lubatud spinningu ja lendõngega püük ja harrastuspüügiõiguse tasu

 (1) Purtse, Selja, Pirita, Vääna ja Valgejõel on keelatud püüda lõhet ning meriforelli 15. oktoobrist 15. novembrini.

 (2) Spinningu ja lendõngega püügiks jõgedel antakse kalastuskaarte järgmistele jõelõikudele järgmisteks ajavahemikeks:
 1) Pirita jõele Vaskjala paisust suudmeni 1. septembrist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini;
 2) Jägala jõele Linnamäe paisust suudmeni 1. septembrist 31. detsembrini;
 3) Valgejõele Kotka paisust suudmeni 1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini;
 4) Selja jõele Arkna sillast suudmeni 1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini;
 5) Narva jõele Narva Hüdroelektrijaamast suudmeni 1. septembrist 30. novembrini;
 6) Vääna jõele Vahiküla astangutest suudmeni 1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini;
 7) Purtse jõele Sillaoru paisust suudmeni 1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31.detsembrini.

 (3) Kalastuskaardi alusel on harrastuspüügiõiguse tasu käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud piirkondades:
 1) üheks päevaks – 7 eurot;
 2) kolmeks päevaks – 14 eurot.

 (4) Kalastuskaart püügiks spinningu ja lendõngega kehtib üheaegselt kõigil käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud veekogudel.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud jõgedel ja ajavahemikel on keelatud kasutada spinninguga püügil lanti või lendõngega püügil kunstpeibutist, mille pikkus on suurem kui 18 cm, arvestamata konksude ja neid hoidvate rõngaste pikkust. Landi või kunstpeibutise küljes kasutatavatel konksudel ei tohi konksu teraviku ja sääre vaheline kaugus ületada 12 mm.

 (6) Kalastuskaardi alusel lõhe ja meriforelli püügil lõikes 2 nimetatud piirkondades, välja arvatud Narva ja Jägala jõgi, on ühel isikul ühe ööpäeva jooksul lubatud püüda kokku kuni kaks kala: kaks lõhet või kaks meriforelli või siis üks lõhe ja üks meriforell.

§ 10. Püügikitsendused harrastuskalapüügil forellijõgedel

 (1) Harrastuskalapüük, välja arvatud püük spinningu ja lendõngega, on Jõgeva, Lääne-Viru ja Järva maakonna piires keelatud järgmistel jõgedel ja jõelõikudel:
 1) Esna jõel;
 2) Navesti jõel;
 3) Neeva kanalil;
 4) Norra ojal;
 5) Oostriku jõel;
 6) Palu peakraavil;
 7) Prandi jõel lähtest Tori sillani;
 8) Preedi jõel;
 9) Pärnu jõel Vodja jõe suudmest Reopalu jõe suudmeni;
 10) Vodja jõel;
 11) Võlingi ehk Võllinge ojal;
 12) Onga jõel.

 (2) Harrastuskalapüük spinningu ja lendõngega on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel lubatud kalastuskaardi alusel.

 (3) Harrastuspüügiõiguse tasu käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tingimustel on:
 1) kalapüügiõiguse eest 1 aastaks – 36 eurot;
 2) kalapüügiõiguse eest 1 päevaks – 3 eurot.

 (4) Kalastuskaart forellipüügiks kehtib üheaegselt kõigil käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel.

6. peatükk Kalapüük looduskaitsealadel 

§ 11. Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuskalapüügil Silma looduskaitsealal

 (1) Silma looduskaitsealal antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte:
 1) Sutlepa merele;
 2) Saunja lahele.

 (2) Silma looduskaitsealal Sutlepa merel ja Saunja lahel on 1. märtsist 30. juunini kalapüük keelatud.

 (3) Saunja lahel ja Sutlepa merel võib kalastuskaardi anda püügiks lihtkäsiõngega, käsiõngega, spinninguga, lendõngega ja sikutiga.

 (4) Silma looduskaitsealal on 2013. aastal harrastuskalapüügil keelatud kasutada nakkevõrku.

 (5) Harrastuskalapüügiõiguse tasu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirkondades üheks päevaks on 6 eurot.

§ 12. Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuskalapüügil Matsalu rahvuspargis

 (1) Harrastuskalapüügiks Matsalu rahvuspargis, välja arvatud Penijõe vasakul kaldal looduskaitseala piirist Bogeri auguni ja rahvuspargi piirides asuvate sadamate muulidel, antakse kalastuskaarte spinninguga, lihtkäsiõngega, käsiõngega, lendõngega ja sikutiga püügiks, kui neid taotletakse Keskkonnaametist, järgmiselt:
 1) 1. jaanuarist 15. veebruarini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta;
 2) 15. märtsist 10. maini Raana jõel, Liivi jõel ning Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Rõude jõe lähtest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini, Kloostri sadamas, Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ja Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles- ja allavoolu ehk piirkondades A, B, C, D, E, K ja J2 – 373;
 3) 1. juulist 15. novembrini Penijõel, Tuudi jõel, Raana jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Tuudi jõe suudmeni, Liivi jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Rõude jõe lähteni, Kasari jõe lõunakaldal Rõude jõe lähtest kuni Kloostri sadamani ja Rõude jõe põhjakaldal Kasari jõest kuni Rõude sillani – piirarvuta;
 4) 1. juulist 15. novembrini Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M2 – 69;
 5) 1. juulist 15. novembrini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 28;
 6) 16. novembrist 31. detsembrini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta.

 (2) Harrastuskalapüügiks Matsalu rahvuspargis, välja arvatud Penijõe vasakul kaldal looduskaitseala piirist Bogeri auguni ja rahvuspargi piirides asuvate sadamate muulidel, antakse kalastuskaarte spinninguga, lihtkäsiõngega, käsiõngega, lendõngega ja sikutiga püügiks, kui neid taotletakse elektroonilise kanali kaudu, järgmiselt:
 1) 1. jaanuarist 15. veebruarini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta;
 2) 15. märtsist 10. maini Raana jõel, Liivi jõel ning Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Rõude jõe lähtest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini, Kloostri sadamas, Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ja Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles- ja allavoolu ehk piirkondades A, B, C, D, E, K ja J2 – 437;
 3) 1. juulist 15. novembrini Penijõel, Tuudi jõel, Raana jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Tuudi jõe suudmeni, Liivi jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Rõude jõeni, Kasari jõe lõunakaldal Rõude jõest kuni Kloostri sadamani ja Rõude jõe põhjakaldal Kasari jõest kuni Rõude sillani – piirarvuta;
 4) ajavahemikus 1. juulist 15. novembrini Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M2 – 81;
 5) 1. juulist 15. novembrini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 32;
 6) 16. novembrist – 31. detsembrini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 punktides 1–6 nimetatud tingimustel on harrastuskalapüügiõiguse tasu 7 eurot.

 (4) Harrastuskalapüügiõiguse tasu võetakse iga käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 punktides 1–6 nimetatud piirkonna eest eraldi.

 (5) Matsalu rahvuspargis on keelatud kasutada harrastuskalapüügil nakkevõrku.

§ 13. Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuskalapüügil Endla looduskaitsealal

 (1) Kalastuskaarte harrastuspüügiks Endla looduskaitsealal antakse üheks kalendrikuuks või üheks päevaks:
 1) Endla järvele;
 2) Sinijärvele.

 (2) Endla järvel ja Sinijärvel on kalastuskaardi alusel lubatud püügivahendiks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, lendõng või sikuti.

 (3) Kalapüük Endla looduskaitsealal Endla järvel ja Sinijärvel on 1. aprillist 30. juunini keelatud.

 (4) Harrastuskalapüügiõiguse tasu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel on üheks kalendrikuuks 7 eurot ja üheks päevaks 3 eurot.

7. peatükk Vähipüük 

§ 14. Kasutada lubatud vähipüügivahendite piirarv

 (1) Harrastuslikul vähipüügil kasutada lubatud vähinattade või vähimõrdade (edaspidi vähipüügivahendid) ööpäevade piirarv 2013. aastal, kui luba taotletakse Keskkonnaametist, on:
 1) Harju maakonnas – 164;
 2) Hiiu maakonnas – 62;
 3) Ida-Viru maakonnas – 123;
 4) Jõgeva maakonnas – 205;
 5) Järva maakonnas – 123;
 6) Lääne maakonnas – 82;
 7) Lääne-Viru maakonnas – 41;
 8) Põlva maakonnas – 205;
 9) Pärnu maakonnas – 123;
 10) Rapla maakonnas – 41;
 11) Saare maakonnas – 615;
 12) Tartu maakonnas – 164;
 13) Valga maakonnas – 246;
 14) Viljandi maakonnas – 123;
 15) Võru maakonnas – 164.

 (2) Harrastuspüügil kasutada lubatud vähipüügivahendite ööpäevade piirarv 2013. aastal, kui luba taotletakse elektroonilise kanali kaudu, on:
 1) Harju maakonnas – 236;
 2) Hiiu maakonnas – 89;
 3) Ida-Viru maakonnas – 177;
 4) Jõgeva maakonnas – 295;
 5) Järva maakonnas – 177;
 6) Lääne maakonnas – 118;
 7) Lääne-Viru maakonnas – 59;
 8) Põlva maakonnas – 295;
 9) Pärnu maakonnas – 177;
 10) Rapla maakonnas – 59;
 11) Saare maakonnas – 885;
 12) Tartu maakonnas – 236;
 13) Valga maakonnas – 354;
 14) Viljandi maakonnas – 177;
 15) Võru maakonnas – 236.

 (3) Vähipüügivahendi ööpäev on kalastuskaardi ööpäevades arvestatud kehtivusaja ja kalastuskaardile kantud püügivahendite arvu korrutis.

§ 15. Ühe vähipüügivahendiga harrastuspüügiõiguse tasu Harju, Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas

  Ühe vähipüügivahendiga harrastuspüügiõiguse tasu üheks ööpäevaks ühes käesoleva määruse § 14 lõigetes 1 ja 2 nimetatud piirkonnas on 3 eurot.

§ 16. Ajutised jõevähipüügi kitsendused

 (1) Saare maakonnas on jõevähipüük keelatud Põduste jões, Laugi peakraavis ja Riksu ojas ja Riksu lahel.

 (2) Harju maakonnas on jõevähipüük keelatud Jägala jões ja selle lisajõgedes ning Vääna jões.

8. peatükk Lõppsäte 

§ 17. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2012. a.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 1 Harrastuskalapüügil Läänemerel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarvud 2013. aastal maakondade kaupa, kui luba taotletakse Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu

Lisa 2 Harrastuskalapüügil sise- ja piiriveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarvud 2013. aastal, kui luba taotletakse Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu