Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2014. aastal

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2014. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2013, 9

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2014. aastal

Vastu võetud 26.11.2013 nr 68

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõigete 11, 111, 112, 12 ja 18, § 19 lõike 3, keskkonnatasude seaduse § 11 lõike 2 punkti 3 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” § 33 lõike 4 ja § 39 lõike 6 alusel.

1. peatükk Reguleerimisala 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse 2014. aastaks:
  1) piirkonnad, kus harrastuskalapüügil on lubatud kasutada nakkevõrku, õngejada, liivi, kuuritsat, vähinatta ja vähimõrda ning nendes piirkondades kasutada lubatud püügivahendite piirarv;
  2) ajutised püügikitsendused harrastuskalapüügil;
  3) kalastuskaardi alusel harrastuspüügiõiguse tasu.

  (2) Määrus reguleerib harrastuskalapüüki riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluval veekogul ning eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul.

2. peatükk Harrastuskalapüük nakkevõrgu ja õngejadaga ning ajutised püügikitsendused harrastuskalapüügil 

§ 2.   Lubatud püügivahendite piirarv, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügikitsendused Läänemerel

  (1) Läänemerel ühel kalendrikuul harrastuskalapüügil kasutada lubatud nakkevõrkude piirarvud maakondade kaupa, kui luba taotletakse vahetult Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu, on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Läänemerel 1. märtsist 31. oktoobrini antakse harrastuskalapüügiks kalastuskaarte, mille alusel saab kala püüda kuni 100 konksuga õngejadaga seitsmepäevase ajavahemiku kestel:
  1) Harju maakonnas;
  2) Hiiu maakonnas;
  3) Ida-Viru maakonnas;
  4) Lääne maakonnas;
  5) Lääne-Viru maakonnas;
  6) Pärnu maakonnas;
  7) Saare maakonnas.

  (3) Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal on püsiasustusega väikesaare püsielanikul ühe kalendrikuu kestel harrastuskalapüügil kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv:
  1) Abrukal – 12;
  2) Kihnul – 45;
  3) Manijal – 15;
  4) Pranglil – jaanuaris 60, veebruaris 60, märtsis 60, aprillis 65, mais 70, juunis 90, juulis 90, augustis 90, septembris 90, oktoobris 70, novembris 70, detsembris 70;
  5) Ruhnul – 8;
  6) Vilsandil – 21;
  7) Vormsil – 45.

  (4) Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal antakse püsiasustusega väikesaare püsielanikele kalastuskaarte kuni 300 konksuga õngejadaga harrastuskalapüügiks 1. märtsist 31. oktoobrini seitsmepäevase ajavahemiku kestel:
  1) Abrukal;
  2) Kihnul;
  3) Manijal;
  4) Ruhnul;
  5) Vilsandil;
  6) Vormsil.

  (5) Harrastuspüügiõiguse tasu kalendrikuuks, sõltumata püügipäevade arvust on:
  1) nakkevõrguga püügil käesoleva määruse lisas 1 nimetatud piirkondades – 13 eurot;
  2) nakkevõrguga püügil käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud piirkondades – 6,5 eurot.

  (6) Õngejadaga harrastuspüügiõiguse tasu seitsmepäevase ajavahemiku kestel, sõltumata püügipäevade arvust, on käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 nimetatud piirkondades 2 eurot.

  (7) Harrastuspüügiõiguse kaart kehtib ainult selles piirkonnas, kuhu ta on antud, ja tasu võetakse iga käesoleva määruse lisas 1 ja käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud piirkonna eest eraldi.

§ 3.   Püügikitsendused, lubatud püügivahendite piirarv ja harrastuspüügiõiguse tasu Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

  (1) Kalastuskaardi alusel on lubatud 60–80 mm silmasuurusega nakkevõrguga püük 1. märtsist 5. maini:
  1) Peipsi järvel kaldast arvates 1 km laiusel veealal;
  2) Peipsi järvel jääalusel püügil Nina külast (58°36,59'N, 27°12,15'E) lõuna poole jääval järve osal kaldast arvates 3 km laiusel veealal;
  3) Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates 0,5 km laiusel veealal.

  (2) Kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv, kui luba taotletakse Keskkonnaametist, on:
  1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel – 45;
  2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel – 31;
  3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel mõlemal veekogul kokku – 59;
  4) Tartu maakonnas Peipsi järvel ja Lämmijärvel mõlemal veekogul kokku – 65.

  (3) Kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv, kui luba taotletakse elektroonilise kanali kaudu, on:
  1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel – 129;
  2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel – 90;
  3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel mõlemal veekogul kokku – 169;
  4) Tartu maakonnas Peipsi järvel ja Lämmijärvel mõlemal veekogul kokku – 184.

  (4) Püsiasustusega väikesaare püsielanikul on harrastuskalapüügil Peipsi ja Lämmijärvel 1. märtsist 5. maini kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv Piirissaart ümbritseval veealal – 100.

  (5) Kalastuskaarte kuni 100 konksuga õngejadaga harrastuskalapüügiks 1. märtsist 31. oktoobrini antakse seitsmepäevaseks ajavahemikuks:
  1) Ida-Viru maakonnas;
  2) Jõgeva maakonnas;
  3) Põlva maakonnas;
  4) Tartu maakonnas.

  (6) Tasu nakkevõrguga harrastuskalapüügiõiguse eest sõltumata püügipäevade arvust on:
  1) käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud piirkondades – 13 eurot;
  2) käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud piirkonnas – 6,5 eurot.

  (7) Tasu kuni 100 konksuga õngejadaga harrastuskalapüügiõiguse eest seitsmepäevase ajavahemiku kestel sõltumata püügipäevade arvust käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud piirkondades on 2 eurot.

  (8) Harrastuspüügiõiguse kaart kehtib ainult selles piirkonnas, kuhu ta on antud, ja tasu võetakse iga käesoleva paragrahvi lõigetes 2–5 nimetatud piirkonna eest eraldi.

§ 4.   Lubatud püügivahendite piirarv, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügikitsendused Võrtsjärvel

  (1) Võrtsjärvel ühel kalendrikuul harrastuskalapüügil kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv, kui luba taotletakse Keskkonnaametist, on:
  1) jaanuaris – 10;
  2) veebruaris – 10;
  3) märtsis – 10;
  4) septembris – 10;
  5) oktoobris – 10;
  6) novembris – 10;
  7) detsembris – 10.

  (2) Võrtsjärvel ühel kalendrikuul harrastuskalapüügil kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv, kui luba taotletakse elektroonilise kanali kaudu, on:
  1) jaanuaris – 30;
  2) veebruaris – 30;
  3) märtsis – 30;
  4) septembris – 30;
  5) oktoobris – 30;
  6) novembris – 30;
  7) detsembris – 30.

  (3) Kuni 100 konksuga õngejadaga harrastuskalapüügiks Võrtsjärvel 1. märtsist 31. oktoobrini antakse kalastuskaarte seitsmepäevaseks ajavahemikuks.

  (4) Tasu ühe kalendrikuu harrastuskalapüügiõiguse eest on sõltumata püügipäevade arvust käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhtudel 13 eurot.

  (5) Õngejadaga harrastuspüügiõiguse tasu Võrtsjärvel seitsmepäevase ajavahemiku kestel sõltumata püügipäevade arvust on 8 eurot.

§ 5.   Lubatud püügivahendite piirarv ja püügikitsendused sise- ja piiriveekogudel, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel

  (1) Sise- ja piiriveekogudel ühes kalendrikuus harrastuskalapüügil kasutada lubatud nakkevõrkude piirarvud, kui luba taotletakse Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu, on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Jõgeva ja Tartu maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada harrastuskalapüügil nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri.

  (3) Saare maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada harrastuskalapüügil nakkevõrku silmasuurusega alla 130 mm.

  (4) Valga maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada harrastuskalapüügil nakkevõrku silmasuurusega alla 100 mm.

  (5) Kuni 100 konksuga õngejadaga harrastuskalapüügiks siseveekogudel 1. märtsist 31. oktoobrini antakse kalastuskaarte seitsmepäevaseks ajavahemikuks:
  1) Jõgeva maakonnas Kuremaa ja Kaiavere järvel;
  2) Põlva maakonnas Meelva järvel, Jõksi järvel, Kooraste Suurjärvel, Valgjärvel, Piigandi järvel, Erastvere järvel, Järvepää järvel, Kiidjärvel, Orava järvel, Tilsi Kõrbjärvel, Tilsi Pikkjärvel, Uiakatsi järvel, Värska järvel, Mutsina järvel ning Räpina, Leevaku, Leevijõe ja Põlva paisjärvel;
  3) Pärnu maakonnas Ermistu järvel ja Kaisma järvel;
  4) Saare maakonnas Suurlahel;
  5) Tartu maakonnas Suur-Emajõel ja Saadjärvel;
  6) Valga maakonnas Aheru järvel, Nõuni järvel ja Tündre järvel, Väikesel Emajõel, Pikre järvel, Udsu järvel, Virtsjärvel, Koorküla Valgjärvel, Kadastiku järvel, Korijärvel, Juusa järvel, Inni järvel, Pörja Porijärvel, Pilkuse järvel, Kiidjärvel ja Karula Pikkjärvel;
  7) Viljandi maakonnas Õisu järvel, Ruhijärvel, Kariste järvel, Päidre järvel, Veisjärvel, Parika järvel, Mäeküla järvel ja Kuuni järvel;
  8) Võru maakonnas Tamula järvel, Vagula järvel, Hino järvel, Ähijärvel, Pabra järvel, Lõõdla järvel, Murati järvel, Kirikumäe järvel, Pullijärvel, Uhtjärvel, Kahrila järvel, Rõuge Suurjärvel, Rõuge Ratasjärvel, Tsolgo Pikkjärvel, Väimela Mäejärvel, Vaskna järvel, Palujüri järvel, Kavadi järvel ja Võhandu jõel.

§ 6.   Harrastuskalapüügiõiguse tasu sise- ja piiriveekogudel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv ning Võrtsjärv välja arvatud

  (1) Harrastuskalapüügiõiguse tasu kalendrikuuks, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva määruse lisas 2 nimetatud sise- ja piiriveekogudel on:
  1) nakkevõrguga püügil Tartu ja Jõgeva maakonnas – 6,5 eurot.
  2) nakkevõrguga püügil teistes maakondades – 13 eurot.

  (2) Harrastuskalapüügiõiguse tasu seitsmepäevaseks ajavahemikuks, sõltumata püügipäevade arvust,käesoleva määruse § 5 lõikes 5 nimetatud siseveekogudel ja ajavahemikus on:
  1) kuni 100 konksuga õngejadaga püügil – 2 eurot;
  2) kuni 100 konksuga õngejadaga püügil Kuremaa järvel, Kaiavere järvel, Saadjärvel ja Vagula järvel – 8 eurot.

  (3) Harrastuspüügiõiguse kaart kehtib ainult selles piirkonnas, kuhu ta on antud ja tasu võetakse iga käesoleva määruse lisas 2 ja § 5 lõikes 5 nimetatud piirkonna eest eraldi.

3. peatükk Harrastuskalapüük liivi ja kuuritsaga 

§ 7.   Siseveekogudel liivi ja kuuritsaga harrastuskalapüügiõiguse tasu ja püügikitsendused

  (1) Liivi ja kuuritsaga harrastuskalapüügiks 1. juunist 31. augustini antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaart.

  (2) Liivi ja kuuritsaga on keelatud püüda kala alla 10-hektarilistel järvedel, vooluveekogudel, Võrtsjärvel, Peipsi järvel, Narva veehoidlal ja kaitsealade sihtkaitsevööndis asuvatel veekogudel.

  (3) Liivi ja kuuritsaga harrastuspüügiõiguse tasu ühe päeva eest käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ajavahemikul on 2 eurot.

4. peatükk Harrastuskalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga 

§ 8.   Harpuunpüssi ja harpuuniga harrastuspüügiõiguse tasu ja kalapüügi kitsendused Jõgeva ja Tartu maakonnas

  (1) Harpuunpüssi ja harpuuniga harrastuskalapüügiks antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte Jõgeva ja Tartu maakonnas:
  1) Kuremaa järvele;
  2) Saadjärvele.

  (2) Harpuunpüssi ja harpuuniga harrastuskalapüügiõiguse tasu ühepäevase kehtivusega kalastuskaardi eest on 2 eurot.

  (3) Harpuunpüssi ja harpuuniga harrastuskalapüügiks antud kalastuskaart kehtib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel ühel ajal.

§ 9.   Püügikitsendused harrastuskalapüügil harpuunpüssi ja harpuuniga

  Allveekalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga on keelatud keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” nimetatud veekogudes, nende lõikudes või nendel asuvates paisjärvedes.

5. peatükk Lõheliste püük ning kalapüük spinningu ja lendõngega 

§ 10.   Kitsendused lõhe ja meriforelli püügil ning jõgedel spinningu ja lendõngega kalapüügil, kalastuskaardi alusel lubatud spinningu ja lendõngega püük ja harrastuspüügiõiguse tasu

  (1) Purtse, Selja, Pirita, Vääna ja Valgejõel on keelatud püüda lõhet ning meriforelli 15. oktoobrist 15. novembrini.

  (2) Lõhe ja meriforelli püügiks ning spinningu ja lendõngega püügiks jõgedel antakse kalastuskaarte järgmistele jõelõikudele järgmisteks ajavahemikeks:
  1) Pirita jõele Vaskjala paisust suudmeni 1. septembrist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini;
  2) Jägala jõele Linnamäe paisust suudmeni 1. septembrist 31. detsembrini;
  3) Valgejõele Kotka paisust suudmeni 1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini;
  4) Selja jõele Arkna sillast suudmeni 1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini;
  5) Narva jõele Narva Hüdroelektrijaamast suudmeni 1. septembrist 30. novembrini;
  6) Vääna jõele Vahiküla astangutest suudmeni 1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini;
  7) Purtse jõele Sillaoru paisust suudmeni 1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31.detsembrini.

  (3) Kalastuskaardi alusel on harrastuspüügiõiguse tasu käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud piirkondades:
  1) üheks päevaks – 7 eurot;
  2) kolmeks päevaks – 14 eurot.

  (4) Kalastuskaart spinningu ja lendõngega püügiks ning lõhe ja meriforelli püügiks kehtib ühel ajal kõigil käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud veekogudel.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud jõgedel ja ajavahemikel on keelatud kasutada spinninguga püügil lanti või lendõngega püügil kunstpeibutist, mille pikkus on suurem kui 18 cm, arvestamata konksude ja neid hoidvate rõngaste pikkust. Landi või kunstpeibutise küljes kasutatavatel konksudel ei tohi konksu teraviku ja sääre vaheline kaugus ületada 12 mm.

  (6) Lõhe ja meriforelli püügil kalastuskaardi alusel lõikes 2 nimetatud piirkondades, Narva ja Jägala jõgi välja arvatud, on ühel isikul ühe ööpäeva jooksul lubatud püüda kokku kuni kaks kala: kaks lõhet või kaks meriforelli või üks lõhe ja üks meriforell.

§ 11.   Püügikitsendused harrastuskalapüügil forellijõgedel

  (1) Harrastuskalapüük, välja arvatud püük spinningu ja lendõngega, on Jõgeva, Lääne-Viru ja Järva maakonna piires keelatud järgmistel jõgedel ja jõelõikudel:
  1) Esna jõel;
  2) Navesti jõel;
  3) Neeva kanalil;
  4) Norra ojal;
  5) Oostriku jõel;
  6) Palu peakraavil;
  7) Prandi jõel lähtest Tori sillani;
  8) Preedi jõel;
  9) Pärnu jõel Vodja jõe suudmest Reopalu jõe suudmeni;
  10) Vodja jõel;
  11) Võlingi ehk Võllinge ojal;
  12) Onga jõel;
  13) Vahujõel.

  (2) Harrastuskalapüük spinningu ja lendõngega on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel lubatud kalastuskaardi alusel.

  (3) Harrastuspüügiõiguse tasu käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tingimustel on:
  1) kalapüügiõiguse eest 1. veebruarist 14. septembrini – 36 eurot;
  2) kalapüügiõiguse eest ühel päeval 1. veebruarist 14. septembrini – 3 eurot.

  (4) Forellipüügi kalastuskaart kehtib ühel ajal kõigil käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel.

6. peatükk Kalapüük looduskaitsealadel 

§ 12.   Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuskalapüügil Silma looduskaitsealal

  (1) Harrastuskalapüügiks Silma looduskaitsealal 1. juulist 31. oktoobrini antakse igaks kalendripäevaks ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte, kui neid taotletakse Keskkonnaametist, järgmiselt:
  1) Sutlepa merele – 1;
  2) Saunja lahele – 1.

  (2) Harrastuskalapüügiks Silma looduskaitsealal 1. juulist 31. oktoobrini antakse igaks kalendripäevaks ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte, kui neid taotletakse elektroonilise kanali kaudu, järgmiselt:
  1) Sutlepa merele – 4;
  2) Saunja lahele – 4.

  (3) Harrastuskalapüügiks Silma looduskaitsealal Sutlepa merel ja Saunja lahel 1. jaanuarist 28. veebruarini ning 1. novembrist 31. detsembrini antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte piirarvuta.

  (4) Silma looduskaitsealal Sutlepa merel ja Saunja lahel on 1. märtsist 30. juunini kalapüük keelatud.

  (5) Saunja lahel ja Sutlepa merel võib anda kalastuskaardi püügiks lihtkäsiõngega, käsiõngega, spinninguga, lendõngega ja sikutiga.

  (6) Silma looduskaitsealal on 2014. aastal keelatud kasutada harrastuskalapüügil nakkevõrku.

  (7) Harrastuskalapüügiõiguse tasu ühepäevase kehtivusega kalastuskaardi eest käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud tingimustel on 6 eurot.

  (8) Harrastuspüügiõiguse kaart kehtib ainult selles piirkonnas, kuhu ta on antud. Tasu võetakse iga käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud piirkonna eest eraldi.

§ 13.   Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuskalapüügil Matsalu rahvuspargis

  (1) Matsalu rahvuspargis, Penijõe vasakul kaldal looduskaitseala piirist Bogeri auguni ja rahvuspargi piirides asuvate sadamate muulidel välja arvatud, antakse kalastuskaarte spinninguga, lihtkäsiõngega, käsiõngega, lendõngega ja sikutiga harrastuskalapüügiks, kui neid taotletakse Keskkonnaametist, järgmiselt:
  1) 1. jaanuarist 15. veebruarini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta;
  2) 15. märtsist 10. maini Raana jõel, Liivi jõel ning Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Rõude jõe lähtest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini, Kloostri sadamas, Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ja Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles- ja allavoolu ehk piirkondades A, B, C, D, E, K ja J2 – 211;
  3) 1. juulist 15. novembrini Penijõel, Tuudi jõel, Raana jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Tuudi jõe suudmeni, Liivi jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Rõude jõe lähteni, Kasari jõe lõunakaldal Rõude jõe lähtest kuni Kloostri sadamani ja Rõude jõe põhjakaldal Kasari jõest kuni Rõude sillani – piirarvuta;
  4) 1. juulist 15. novembrini Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M2 – 39;
  5) 1. juulist 15. novembrini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 16;
  6) 16. novembrist 31. detsembrini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta.

  (2) Matsalu rahvuspargis, Penijõe vasakul kaldal looduskaitseala piirist Bogeri auguni ja rahvuspargi piirides asuvate sadamate muulidel välja arvatud, antakse kalastuskaarte spinninguga, lihtkäsiõngega, käsiõngega, lendõngega ja sikutiga harrastuskalapüügiks, kui neid taotletakse elektroonilise kanali kaudu, järgmiselt:
  1) 1. jaanuarist 15. veebruarini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta;
  2) 15. märtsist 10. maini Raana jõel, Liivi jõel ning Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Rõude jõe lähtest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini, Kloostri sadamas, Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ja Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles- ja allavoolu ehk piirkondades A, B, C, D, E, K ja J2 – 599;
  3) 1. juulist 15. novembrini Penijõel, Tuudi jõel, Raana jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Tuudi jõe suudmeni, Liivi jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Rõude jõeni, Kasari jõe lõunakaldal Rõude jõe lähtest kuni Kloostri sadamani ja Rõude jõe põhjakaldal Kasari jõest kuni Rõude sillani – piirarvuta;
  4) 1. juulist 15. novembrini Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M2 – 111;
  5) 1. juulist 15. novembrini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 44;
  6) 16. novembrist – 31. detsembrini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 punktides 1–6 nimetatud tingimustel on harrastuskalapüügiõiguse tasu 7 eurot.

  (4) Harrastuskalapüügiõiguse kaart kehtib ainult selles piirkonnas, kuhu ta on antud, ja tasu võetakse iga käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 punktides 1–6 nimetatud piirkonna eest eraldi.

  (5) Matsalu rahvuspargis on harrastuskalapüügil keelatud kasutada nakkevõrku.

§ 14.   Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuskalapüügil Endla looduskaitsealal

  (1) Harrastuskalapüügi kaarte Endla looduskaitsealale antakse üheks kalendrikuuks või üheks päevaks:
  1) Endla järvele;
  2) Sinijärvele.

  (2) Endla järvel ja Sinijärvel on kalastuskaardi alusel lubatud püügivahendiks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, lendõng või sikuti.

  (3) Kalapüük Endla looduskaitsealal Endla järvel ja Sinijärvel 1. aprillist 30. juunini on keelatud.

  (4) Harrastuskalapüügiõiguse tasu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel on üheks kalendrikuuks 7 eurot ja üheks päevaks 3 eurot.

7. peatükk Vähipüük 

§ 15.   Kasutada lubatud vähipüügivahendite piirarv

  (1) Vähinattade või vähimõrdade (edaspidi vähipüügivahendid) ööpäev on kalastuskaardi ööpäevades arvestatud kehtivusaja ja kalastuskaardile kantud püügivahendite arvu korrutis.

  (2) Harrastusvähipüügil kasutada lubatud vähipüügivahendite ööpäevade piirarv 2014. aastal, kui luba taotletakse Keskkonnaametist, on:
  1) Harju maakonnas – 104;
  2) Hiiu maakonnas – 39;
  3) Ida-Viru maakonnas – 78;
  4) Jõgeva maakonnas – 130;
  5) Järva maakonnas – 78;
  6) Lääne maakonnas – 52;
  7) Lääne-Viru maakonnas – 26;
  8) Põlva maakonnas – 130;
  9) Pärnu maakonnas – 78;
  10) Rapla maakonnas – 26;
  11) Saare maakonnas – 390;
  12) Tartu maakonnas – 104;
  13) Valga maakonnas – 156;
  14) Viljandi maakonnas – 78;
  15) Võru maakonnas – 104.

  (3) Harrastusvähipüügil kasutada lubatud vähipüügivahendite ööpäevade piirarv 201. aastal, kui luba taotletakse elektroonilise kanali kaudu, on:
  1) Harju maakonnas – 296;
  2) Hiiu maakonnas – 112;
  3) Ida-Viru maakonnas – 222;
  4) Jõgeva maakonnas – 370;
  5) Järva maakonnas – 222;
  6) Lääne maakonnas – 148;
  7) Lääne-Viru maakonnas – 74;
  8) Põlva maakonnas – 370;
  9) Pärnu maakonnas – 222;
  10) Rapla maakonnas – 74;
  11) Saare maakonnas – 1110;
  12) Tartu maakonnas – 296;
  13) Valga maakonnas – 444;
  14) Viljandi maakonnas – 222;
  15) Võru maakonnas – 296.

§ 16.   Ühe vähipüügivahendiga harrastuspüügiõiguse tasu Harju, Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas

  Ühe vähipüügivahendiga harrastuspüügiõiguse tasu üheks ööpäevaks ühes käesoleva määruse § 15 lõigetes 2 ja 3 nimetatud piirkonnas on 3 eurot.

§ 17.   Jõevähipüügi ajutised kitsendused

  (1) Saare maakonnas on jõevähipüük keelatud Põduste jões, Laugi peakraavis ja Riksu ojas ja Riksu lahel.

  (2) Harju maakonnas on jõevähipüük keelatud Jägala jões ja selle lisajõgedes ning Vääna jões.

  (3) Põlva maakonnas on keelatud jõevähi püük Lutsu jões ja Värska lahes.

  (4) Jõevähipüük on käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 nimetamata vooluveekogude osades lubatud 1.–31. augustini.

  (5) Keelatud on püüda vähke, kelle pikkus otsaorgi tipust laka lõpuni, arvestamata lakakarvakesi, on väiksem kui 11 cm.

8. peatükk Lõppsäte 

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2013.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Ado Lõhmus
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Harrastuskalapüügiks Läänemerel ühel kalendrikuul kasutada lubatud nakkevõrkude piirarvud 2014. aastal maakondade kaupa, kui luba taotletakse Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu

Lisa 2 Harrastuskalapüügiks sise- ja piiriveekogudel ühes kalendrikuus kasutada lubatud nakkevõrkude piirarvud 2014. aastal, kui luba taotletakse Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json