Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse rakendamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2014, 11

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse rakendamisega

Vastu võetud 25.11.2014 nr 176

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5, isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5, § 15 lõigete 1 ja 6, § 152 lõike 1, § 202 lõike 1 ja § 401 lõigete 1, 2 ja 4 ning välismaalaste seaduse § 224 lõike 1 punktide 4 ja 5 ja § 250 lõike 1 punktide 5 ja 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 120 „Digitaalse isikutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruses nr 120 „Digitaalse isikutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5 ning § 202 lõike 1 alusel.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) E-residendi digitaalsele isikutunnistusele kantakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele informatsioon isiku e-residendi staatuse kohta.”;

3) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Digitaalsele isikutunnistusele kantakse andmefail, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) digitaalse isikutunnistuse kasutaja perekonnanimi;
2) digitaalse isikutunnistuse kasutaja eesnimi;
3) digitaalse isikutunnistuse kasutaja sugu;
4) digitaalse isikutunnistuse kasutaja kodakondsus riigi nime lühendina vastavalt digitaalse isikutunnistuse väljaandmise hetkel kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
5) digitaalse isikutunnistuse number;
6) digitaalse isikutunnistuse kasutaja sünniaeg;
7) digitaalse isikutunnistuse kasutaja isikukood;
8) digitaalse isikutunnistuse kasutaja sünnikoht riigi täpsusega riigi nime lühendina vastavalt digitaalse isikutunnistuse väljaandmise hetkel kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
9) digitaalse isikutunnistuse kehtivuse viimane kuupäev;
10) digitaalse isikutunnistuse väljaandmise kuupäev;
11) muud andmed.”;

4) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse lisa „Digitaalse isikutunnistuse vorm” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2009. a määruse nr 86 „Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2009. a määruse nr 86 „Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord” § 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määrusega kehtestatud korras võetakse sõrmejäljed elamisloa taotlejalt, elamisõigust taotlevalt Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmelt ning elamisloakaardi, Eesti kodaniku passi, diplomaatilise passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi, meresõidutunnistuse ja e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotlejalt (edaspidi taotleja), välja arvatud isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 2011 nimetatud juhul ja juhul, kui taotlejaks on välisesinduse töötaja.”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2008. a määruse nr 78 „Infosüsteemide andmevahetuskiht” muutmine

Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2008. a määruse nr 78 „Infosüsteemide andmevahetuskiht” § 22 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 361 „Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 361 „Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) E-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmisel kaaluka avaliku huvi korral esitatakse §-s 171 sätestatud andmed ja võimaluse korral isiku foto. Lõikes 1 nimetatud taotlust ja muid käesolevas määruses sätestatud dokumente ei esitata.”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) E-residendi digitaalse isikutunnistuse taotluse esitamisel posti teel, esindaja kaudu või elektrooniliselt esitatakse koopia taotleja reisidokumendi isikuandmete leheküljest või reisidokumendi puudumisel koopia taotleja kodakondsusjärgse riigi või elukohariigi välja antud muu isikut tõendava dokumendi isikuandmete leheküljest.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 102 järgmises sõnastuses:

§ 102. E-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotlusele lisatavad dokumendid

(1) E-residendi digitaalse isikutunnistuse taotleja esitab Politsei- ja Piirivalveameti nõudmisel kirjaliku seletuse või muu tõendi digitaalse isikutunnistuse kasutamise kavatsuse ja selle kasutamise asjaolude kohta vastavalt isikut tõendavate dokumentide seaduse § 207 lõikele 1.

(2) Kui e-residendi digitaalse isikutunnistuse taotlejaks on välisesinduse töötaja, esitab taotleja lisaks teenistus- või diplomaadikaardi.

(3) E-residendi digitaalse isikutunnistuse taotluse esitamisel posti teel, esindaja kaudu või elektrooniliselt esitab välisesinduse töötaja lisaks teenistus- või diplomaadikaardi koopia.”;

4) paragrahvi 133 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui elamisloakaardi, e-residendi digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse taotlemisel ei ole dokumendi taotlejalt terviseseisundi tõttu ajutiselt võimalik üheltki sõrmelt sõrmejälge võtta või püsiv terviseseisund ei võimalda sõrmejälgede võtmist, peab dokumendi taotleja lisama taotlusele selle kohta oma raviarsti väljastatud käesoleva määruse lisas toodud vormi kohase tõendi (edaspidi tõend). Eesti välisesinduses esitatud taotluse puhul võib taotleja lisada vormikohase tõendi asemel välisriigi arsti asjaomase tõendi. Ajutist sõrmejälgede võtmise võimatust tõendav tõend kehtib kuni 6 kuud ja püsivat sõrmejälgede võtmise võimatust tõendav tõend kuni 5 aastat.”;

5) paragrahvi 17 lõiked 11 ja 12 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Elamisloakaardi, e-residendi digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse taotluse esitamisel võetakse taotleja sõrmejäljed vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise korrale.

(12) Kui elamisloakaardi, e-residendi digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse taotluse esitab seadusjärgne esindaja, võetakse alla 15-aastase või piiratud teovõimega isiku sõrmejäljed vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise korrale.”;

6) määrust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

§ 171. Kaaluka avaliku huvi korral e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmiseks esitatavad dokumendid ja andmed

(1) Isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 2011 sätestatud siseministrile esitatavas kaaluka avaliku huvi korral e-residendile digitaalse isikutunnistuse väljaandmise ettepanekus esitatakse vähemalt järgmised andmed:
1) selle isiku andmed, kellele soovitakse e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmist (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood või sünniaeg, sünnikoht, sugu);
2) kodakondsus;
3) ettepaneku põhjendus;
4) ettepaneku esitaja kontaktandmed.

(2) Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2011 lõikes 4 nimetatud siseministri käskkirjas sisalduvad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed.”;

7) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Politsei- ja Piirivalveamet otsustab e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise või keeldub selle väljaandmisest 10 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise või taotluses esinenud puuduste kõrvaldamise päevast arvates või siseministri käskkirja andmise päevast arvates.”.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 109 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruses nr 109 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõiget 5 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) andmed e-residendi digitaalse isikutunnistuse taotleja e-residendi staatuse kohta.”;

2) paragrahvi 12 lõiget 3 täiendatakse punktidega 243 ja 244 järgmises sõnastuses:

„243) e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise vajalikkust tõendav dokument või isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 2011 sätestatud juhul siseministri käskkiri;
244) Välisministeeriumi antud teenistus- või diplomaadikaardi koopia;”.

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. detsembril 2014. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hanno Pevkur
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Digitaalse isikutunnistuse vorm

/otsingu_soovitused.json