Teksti suurus:

Analüüsimise meetodid saasteainete sisalduse määramiseks loomses toidus

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2014, 12

Analüüsimise meetodid saasteainete sisalduse määramiseks loomses toidus

Vastu võetud 25.11.2014 nr 108

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 513 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse nõuded proovide analüüsimise meetoditele (edaspidi analüüsimeetodid) ning analüüsitulemuste hindamisele, mida kasutatakse gruppidesse A ja B liigitatavate saasteainete sisalduse määramiseks loomses toidus.

 (2) Gruppi A kuuluvad anaboolset toimet omavad ravimiseaduse § 15 lõike 6 alusel kehtestatud põllumajandusloomade suhtes kasutamiseks keelatud biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekirjas loetletud järgmised ained:
 1) A. 1 – stilbeenid, stilbeeni derivaadid, nende soolad ja estrid;
 2) A. 2 – türeostaatikumid;
 3) A. 3 – steroidid;
 4) A. 4 – resortsüülhappe laktoonid, sealhulgas zeranool;
 5) A. 5 – β-agonistid;
 6) A. 6 – muud ravimiseaduse § 15 lõike 6 alusel kehtestatud põllumajandusloomade suhtes kasutamiseks keelatud biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekirjas loetletud ained.

 (3) Gruppi B kuuluvad järgmised veterinaarravimid ja muud saasteained:
 1) B. 1 – antibakteriaalsed ained, sealhulgas sulfoonamiidid, kinoloonid;
 2) B. 2 – muud veterinaarravimid;
 3) B. 3 – muud mujal nimetamata saasteained ja keskkonna saasteained.

 (4) Lõike 3 punktis 2 nimetatud muud veterinaarravimid on:
 1) B. 2 (a) – anthelmintikumid;
 2) B. 2 (b) – antikoksidiaalid, sealhulgas nitroimidasoolid;
 3) B. 2 (c) – karbamaadid ja püretroidid;
 4) B. 2 (d) – sedatiivid;
 5) B. 2 (e) – mittesteroidsed põletikuvastased vahendid (NSAID);
 6) B. 2 (f) – teised farmakoloogiliselt aktiivsed ained.

 (5) Lõike 3 punktis 3 nimetatud muud mujal nimetamata saasteained ja keskkonna saasteained on:
 1) B. 3 (a) – kloororgaanilised ühendid, sealhulgas PCB;
 2) B. 3 (b) – fosfororgaanilised ühendid;
 3) B. 3 (c) – keemilised elemendid;
 4) B. 3 (d) – mükotoksiinid;
 5) B. 3 (e) – värvained;
 6) B. 3 (f) – muud ained.

 (6) Määrust kohaldatakse ametnike poolt ametliku kontrolli käigus võetud proovide analüüsimise korral selleks volitatud laboris.

§ 2.  Analüüsimeetodid

 (1) Ametliku kontrolli käigus võetud proove analüüsitakse meetoditega, mis on dokumenteeritud katsejuhendites, soovitatavalt vastavalt standardile ISO 78-21.

 (2) Analüüsimeetodid peavad vastama lisas toodud nõuetele.

 (3) Analüüsimeetodite valideerimisel tuleb järgida lisas kirjeldatud valideerimisprotseduure.

 (4) Saasteainete puhul, mille kohta ei ole kehtestatud piirnormi, peavad analüüsimeetodid vastama minimaalsetele nõutavatele suutlikkusepiiridele.

§ 3.  Analüüsitulemuste kvaliteedi tagamine

  Analüüsitulemuste kvaliteedi tagamiseks peavad laborid järgima standardis EVS-EN ISO/IEC 17025 kirjeldatud protseduure.

§ 4.  Analüüsitulemuste hindamine

 (1) Analüüsitulemus loetakse nõuetele mittevastavaks, kui analüüsi tulemus ületab analüüdi kinnitava meetodi otsustuspiiri.

 (2) Kui saasteaine kohta on kehtestatud piirnorm, on otsustuspiiriks kontsentratsioon, millest ülalpool võib statistilise tõenäosusega 1-α öelda, et piirnorm on tõepoolest ületatud.

 (3) Kui saasteaine kohta ei ole piirnormi kehtestatud, on otsustuspiiriks väikseim kontsentratsioon, mille puhul meetod suudab statistilise tõenäosusega 1-α tuvastada analüüdi olemasolu.

 (4) Paragrahvi 1 lõikes 2 loetletud saasteainete puhul võib α-viga olla üks protsent või vähem. Kõigi teiste saasteainete puhul võib α-viga olla viis protsenti või vähem.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. detsembril 2014. a.


1 Standardite kohta annavad eestikeelset teavet referentlaborid.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister põllumajandusministri ülesannetes

Ants Noot
Kantsler

Lisa Analüüsimeetodid saasteainete sisalduse määramiseks loomses toidus

/otsingu_soovitused.json