Teksti suurus:

Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2014, 20

Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord

Vastu võetud 26.11.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 91 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse treeneri tööjõukulu toetuse (edaspidi toetus) määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ning treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord.

§ 2.   Toetuse määramine, jaotamine ja tagasinõudmine

  Toetuse määramise, jaotamise ja tagasinõudmise ülesannet täidab Kultuuriministeerium või kultuuriministri poolt volitatud eraõiguslik juriidiline isik halduslepingu alusel (edaspidi toetuse andja).

§ 3.   Toetuse määramise alused

  (1) Toetus on ette nähtud spordiklubile ja spordikoolile lapsi ja kuni 24-aastaseid (kaasa arvatud) noori ettevalmistavas astmes, treeningastmes ja meisterlikkuse astmes töölepingu, käsundus- või töövõtulepingu alusel juhendava 5. ja kõrgema kutsetasemega treeneri tööjõukulu katmiseks.

  (2) Toetus on ette nähtud spordialaliidule lapsi ja kuni 24-aastaseid (kaasa arvatud) noori meisterlikkuse astmes töölepingu, käsundus- või töövõtulepingu alusel juhendava 5. ja kõrgema kutsetasemega treeneri tööjõukulu katmiseks.

  (3) Toetust makstakse regulaarse, planeeritud ja reglementeeritud treeningtöö läbiviimise toetamiseks.

  (4) Toetust makstakse juhul, kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool kohustub kandma toetatava treeneri tööjõukuludest koos makstavate maksude ja maksetega omalt poolt vähemalt 50%.

§ 4.   Nõuded spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile toetuse saamiseks

  (1) Spordialaliit ja spordiklubi on esitanud õigeaegselt ja korrektselt andmed Eesti spordiregistrile ning spordikooli andmed on nõutud korras kantud ja uuendatud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Taotlejal ei tohi olla taotluse esitamise ajal riikliku maksu (k.a makse) maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. Käesolevates tingimustes loetakse riikliku maksu võlaks taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riikliku maksu ja sellelt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.

  (3) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool peab laste ja noorte arvestust nimede ja isikukoodide alusel.

  (4) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool on jaotanud lapsed ja noored vastavalt vanusele ja ettevalmistusele tunniplaani alusel tegutsevatesse treeningrühmadesse.

  (5) Lapse või noore treenimise aluseks spordialaliidus, spordiklubis või spordikoolis on kehtiv leping.

  (6) Spordialaliidul, spordiklubil või spordikoolil on ruumid või treeningpaigad tunniplaanis kajastatud treeningute läbiviimiseks ja nende kasutamiseks on vajadusel sõlmitud lepingud nende omanike või haldajatega.

  (7) Spordialaliit, spordiklubi või spordikooli pidaja on määranud raamatupidamise eest vastutaja.

  (8) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool avaldab Internetis kehtivad tunniplaanid, info treenerite, treeningrühmade ja treeningpaikade kohta ning tal on toimiv e-posti aadress ja kontakttelefon.

§ 5.   Nõuded treenerile, kelle tööjõukulu katmiseks toetust taotletakse

  (1) Treener peab omama vähemalt treeneri kutse 5. taset.

  (2) Treener ei tohi olla rikkunud spordiseaduse §-s 11 sätestatud reegleid ja treenerilt ei tohi olla võetud spordialal ja lastega tegutsemise õigust.

  (3) Treener peab treenima last või noort, kes on taotluse esitamise kalendriaastal kuni 23-aastane.

  (4) Treeneri kutse ja juhendatav spordiala peavad kattuma, välja arvatud määruse lisas 1 nimetatud erandid.

  (5) Treeneril peab spordialaliidu, spordiklubi või spordikooliga olema sõlmitud tööleping, käsundus- või töövõtuleping (edaspidi leping) vähemalt taotletava toetuse perioodiks.

§ 6.   Nõuded treeningrühmale

  (1) Treeningrühm peab vastama lisaga 2 spordialade ning ettevalmistava, treening- ja meisterlikkuse astmete kaupa kinnitatud laste ja noorte vanusepiiridele ning laste ja noorte arvule treeningrühmas.

  (2) Treeningrühm peab vastama lisaga 2 spordialade ning ettevalmistava, treening- ja meisterlikkuse astmete kaupa kinnitatud treeningrühma treeningkoormusele.

  (3) Ettevalmistava astme treeningrühma arvatakse laps ja noor, kes alustab tegelemist vastava spordialaga või laps ja noor, kes soovib tegeleda vastava spordialaga harrastaja tasemel.

  (4) Treeningastme treeningrühma arvatakse laps ja noor, kes on eelnevalt spordiga tegelenud ja kelle kehaline ettevalmistus võimaldab treenida treeningastme treeningrühmas ettenähtud koormustega.

  (5) Meisterlikkuse astme treeningrühma arvatakse laps või noor, kes vastab vähemalt ühele järgnevale tunnusele:
  1) kes on arvatud Eesti Olümpiakomitee poolt A, B või C taseme sportlaseks;
  2) kes on arvatud täiskasvanute koondvõistkonda või koondvõistkonna kandidaadiks esindamaks Eestit olümpiamängudel, maailmameistrivõistlusel, Euroopa meistrivõistlusel, Euroopa Mängudel või vastaval kvalifikatsioonivõistlusel;
  3) kes on saavutanud 1.–16. koha sellistel rahvusvahelisel tippvõistlusel nagu maailma karikavõistluse etapp, Euroopa karikavõistluse etapp või traditsioonilised ja rahvusvahelise spordialaliidu kalenderplaani võistlused;
  4) kes on saavutanud 1.–12. koha noorte või juunioride maailmameistrivõistlusel, Euroopa meistrivõistlusel, juunioride maailma karikavõistluse etapil, juunioride Euroopa karikavõistluse etapil, noorte olümpiamängudel, Euroopa Noorte Olümpiafestivalil, Euroopa Mängudel, universiaadil või üliõpilaste maailmameistrivõistlusel;
  5) kes on kinnitatud noorte, juunioride või noorsoo vanuseklassides Eesti koondvõistkonda või koondvõistkonna kandidaadiks osalemaks ja valmistumaks vastava vanuseklassi maailmameistrivõistluseks, Euroopa meistrivõistluseks, noorte olümpiamängudeks, Euroopa Noorte Olümpiafestivaliks, Euroopa Mängudeks, universiaadiks või üliõpilaste maailmameistrivõistluseks.

  (6) Treeningrühmas treenimine toimub spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli poolt kinnitatud nimekirjade alusel.

  (7) Ettevalmistavas astmes ja treeningastmes võetakse laps ja noor ühel spordialal arvesse ühekordselt ja nimetatud astmes ei tohi laps ega noor olla ühel spordialal mitme treeningrühma või mitme spordiklubi või spordikooli nimekirjas.

  (8) Treeningastme treeningrühma last või noort võib arvata täiendavalt ühte meisterlikkuse astme treeningrühma vastava spordialaliidu nõusolekul või spordialaliidu meisterlikkuse rühma toetuse andja nõusolekul, kuid meisterlikkuse treeningrühma treeneri toetuse suuruse arvestamisel arvestatakse treeningtunde, mis antakse nendele lastele või noortele lisaks treeningastmes saadud koormusele.

  (9) Spordialaliidu juhatuse otsuse alusel võib meisterlikkuse astme treeningrühma arvata lapse või noore, kelle vanus ei vasta määruse lisas 2 kinnitatud meisterlikkuse astme vanuse alampiiri nõuetele.

§ 7.   Toetuse suurus

  (1) Toetust nõuetele vastava treeneri tööjõukulude katteks saab taotleda kuni 50% ulatuses sellele treenerile lepingu alusel nõuetele vastavate treeningrühmade treenimise eest makstavast tasust koos makstavate maksude ja maksetega, kuid mitte rohkem kui 468,30 eurot 24-treeningtunnise summaarse nädalakoormuse eest.

  (2) Kui riigieelarves sihtotstarbeliselt treenerite tööjõukulude katteks vastavaks kalendriaastaks ettenähtud vahendid ei ole piisavad kõigi vastavaks tunnistatud taotluste rahuldamiseks, siis jaotatakse olemasolev summa kõikide vastavaks tunnistatud taotluste vahel võrdsetel alustel.

§ 8.   Taotluse esitamine ja tähtaeg

  (1) Taotlus toetuste saamiseks järgnevaks kalendriaastaks esitatakse läbi elektroonilise keskkonna toetuse andjale 31. oktoobriks.

  (2) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool esitab ühe taotluse kõigi oma nõuetele vastavate treenerite toetuste kohta.

  (3) Taotluse esitab spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli allkirjaõiguslik isik või allkirjaõigusliku isiku poolt volitatud isik. Taotluse esitamisel kinnitatakse esitatud andmete õigsust.

  (4) Tähtajaks esitamata taotlusi vastu ei võeta.

§ 9.   Taotlemisel esitatavad andmed ja dokumendid

  Toetuse taotlemisel esitab spordialaliit, spordiklubi või spordikool elektroonilises keskkonnas toetuse andjale määruse lisas 3 loetletud andmed ning vajadusel taotluse esitaja esindusõigust tõendava dokumendi.

§ 10.   Taotluse vastu võtmine

  (1) Taotluse esitamisel kontrollib toetuse andja:
  1) spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli vastavust käesoleva määruse §-s 4 esitatud nõuetele;
  2) treenerite vastavust käesoleva määruse §-s 5 esitatud nõuetele;
  3) treeningrühmade vastavust käesoleva määruse § 6 lõigetes 1–6 esitatud nõuetele.

  (2) Taotluses esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on toetuse andjal õigus:
  1) kasutada spordiregistri asjakohaseid andmeid;
  2) kontrollida isikuandmete õigsust rahvastikuregistri kaudu;
  3) konsulteerida vastavate spordialaliitude, maakondade spordiliitudega ja kohalike omavalitsustega.

  (3) Taotlus võetakse vastu, kui esitatud andmete kohaselt vastab taotlus käesoleva määruse §-s 4, 5 ja § 6 lõigetes 1–6 esitatud nõuetele.

  (4) Kui taotluses esitatud andmed on puudulikud või ei ole täidetud käesoleva määruse §-s 4, 5 ja § 6 lõigetes 1–6 esitatud nõuded, siis taotlust vastu ei võeta ja teavitatakse spordialaliitu, spordiklubi või spordikooli viivitamata vajadusest täiendada või parandada vastavaid andmeid.

§ 11.   Taotluse nõuetele vastavuse kontroll

  (1) Pärast taotluse vastu võtmist toetuse andja hindab, kas taotlus vastab käesolevas määruses esitatud nõuetele.

  (2) Kui taotlus ei vasta käesoleva määruse § 6 lõigetes 7–9 esitatud nõuetele, teavitatakse spordialaliitu, spordiklubi või spordikooli viivitamata vajadusest parandada või täiendada vastavaid andmeid.

  (3) Taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel võib toetuse andja või tema volitatud isik teostada paikvaatlust taotluses esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks.

  (4) Kui paikvaatluse käigus selgub, et taotlus ei vasta käesolevas määruses esitatud nõuetele, koostab paikvaatluse teostaja kontrollakti, mille allkirjastavad toetuse andja volitatud esindaja ja spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli esindaja.

§ 12.   Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Toetuse andja teeb põhjendatud otsuse spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile eraldatava toetuse osas märkides ära, millise taotluses nimetatud treeneri tööjõukulude katteks toetus antakse.

  (2) Käesoleva määruse § 7 lõikes 2 nimetatud juhul teeb toetuse andja otsuse toetuse andmise kohta proportsionaalselt väiksemas määras.

  (3) Otsus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) spordialaliidu, spordiklubi ja spordikooli nimetus, kellele toetus antakse;
  2) treeneri nimi, kelle tööjõukulude katmiseks toetus on mõeldud;
  3) toetuse summa treenerite kaupa.

  (4) Otsusest teavitatakse toetuse saajaid 3 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (5) Toetust saavad spordialaliidud, spordiklubid, spordikoolid ja treenerid ning toetussummad avalikustatakse toetuse andja veebilehel 3 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 13.   Toetuse maksmine

  (1) Ühele spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile eraldatud toetuste summad liidetakse.

  (2) Toetuste väljamakse tehakse spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile kvartaalselt iga kvartali esimese kuu 20. kalendripäevaks.

§ 14.   Muudatustest teavitamine

  (1) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool kinnitab teise, kolmanda ja neljanda kvartali esimese kuu 10. kalendripäevaks taotluses esitatud andmete kehtivust.

  (2) Kui taotluses esitatud andmed vajavad muutmist, parandab spordialaliit, spordiklubi või spordikool muutunud andmed toetuse taotlemise elektroonilises keskkonnas ja kinnitab taotluse uuesti.

  (3) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool võib parandada taotlust ja asendada taotluses treeneri, kellega sõlmitud leping toetusperioodi jooksul lõpetatakse, teise treeneriga.

  (4) Taotlusesse sisseviidud muudatused peavad vastama käesoleva määruse §-des 4–6 esitatud nõuetele.

§ 15.   Muudatustest tulenev toetuse tagasimaksmine

  Spordialaliit, spordiklubi või spordikool tagastab toetuse jäägi toetuse andjale käesoleva määruse § 14 lõikes 3 nimetatud juhul jäägi tekkimise kvartalile järgneva kuu 10. kalendripäevaks.

§ 16.   Toetuse kasutamise kontroll

  (1) Toetuse andja kontrollib Maksu- ja Tolliameti kaudu treenerite eest kohustuslike maksude ja maksete tasumist, kelle tööjõukulude katteks toetus anti.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule toetuse andja:
  1) kontrollib spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli, treeneri ja treeningrühma vastavust käesoleva määruse §-des 4–6 esitatud nõuetele;
  2) teostab vajadusel järelevalvet taotluses esitatud treeningtöö reaalse toimumise üle;
  3) jälgib treenerite töötasudeks suunatud sihtotstarbeliste summade kajastumist Eesti spordiregistrile esitatavate tegevus- ja finantsandmete alusel.

  (3) Kui kontrolli käigus ilmneb käesoleva määruse nõuete mitte täitmist, võib toetuse andja teha toetuse maksmise lõpetamise või toetuse tagasimaksmise põhjendatud otsuse vastavalt käesoleva määruse §-dele 17–18. Otsus edastatakse spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile 3 tööpäeva jooksul arvestades otsuse tegemisest.

§ 17.   Toetuse maksmise lõpetamine

  (1) Toetuste maksmine lõpetatakse, kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei vasta käesoleva määruse § 4 lõikes 1 esitatud nõuetele.

  (2) Toetuse maksmine lõpetatakse, kui toetuse saamisega seotud treener või treeningrühm ei vasta käesoleva määruse §-s 5 ja § 6 lõigetes 1, 3–9 esitatud nõuetele.

  (3) Toetuse maksmine lõpetatakse, kui toetuse saamisega seotud treeningrühm ei vasta käesoleva määruse § 6 lõikes 2 esitatud nõudele ja spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei ole täitnud toetuse andja sellekohast korduvat ettekirjutust.

  (4) Toetuse maksmine lõpetatakse, kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei ole tasunud vähemalt toetuse kahekordsele määrale vastavas ulatuses kohustuslikke makse ja makseid treenerite osas, kelle tööjõukulude katteks toetus anti ning ei ole toetuse jääki vastavalt käesoleva määruse §-le 15 tagasi maksnud.

§ 18.   Toetuse tagasimaksmine

  Spordialaliit, spordiklubi või spordikool peab toetuse täies ulatuses tagastama, kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei ole Maksu- ja Tolliameti andmetel tasunud vähemalt toetuse kahekordsele määrale vastavas ulatuses kohustuslikke makse ja makseid treenerite osas, kelle tööjõukulude katteks toetus anti.

§ 19.   Dokumentide säilitamine

  (1) Määruse alusel esitatud elektrooniline taotlus arhiveeritakse taotluse menetleja poolt vähemalt kaheks aastaks taotluse esitamisest.

  (2) Toetuse taotlemisega seotud dokumente säilitab toetuse saaja vähemalt kaks aastat.

§ 20.   Rakendussäte

  (1) Määruse § 8 lõikes 1 nimetatud taotluste esitamise periood 2014. aastal on 1. detsembrist kuni 22. detsembrini.

  (2) Määruse § 12 lõikes 1 nimetatud otsus tehakse 2015. a osas 20. jaanuariks 2015. a.

  (3) Määruse § 13 lõikes 2 nimetatud väljamakse 2015. a esimese kvartali osas tehakse 30. jaanuaril 2015. a.

§ 21.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2014. aasta 1. detsembril.

Urve Tiidus
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

Lisa 1 Spordialade erandite ja lubatud treenerikutsete loetelu

Lisa 2 Laste ja noorte vanusepiirid, treeningrühma suuruse ja treeningrühma treeningkoormuse normid spordialade ning ettevalmistava, treening- ja meisterlikkuse astmete kaupa

Lisa 3 Treeneri tööjõukulude toetuse taotlemisel esitatavad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json