Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2018. aastal

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2018. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2017, 44

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2018. aastal

Vastu võetud 24.11.2017 nr 49

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõike 2, § 29 lõigete 3 ja 7, keskkonnatasude seaduse § 11 lõike 2 punkti 3 ning Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 44 lõike 4 punktide 3 ja 4, § 51 lõike 5 ja § 52 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse 2018. aastaks:
  1) piirkonnad, kus harrastuskalapüügil on lubatud kasutada nakkevõrku, õngejada, liivi, kuuritsat, vähinatta, vähimõrda, harpuunpüssi ja harpuuni ning kadiskat, samuti nendes piirkondades kasutada lubatud püügivahendite piirarv ja püügiaeg;
  2) ajutised püügikitsendused harrastuskalapüügil ja õngepüügil;
  3) kalastuskaardi alusel harrastuspüügiõiguse tasu.

  (2) Määrus reguleerib harrastuskalapüüki riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluval veekogul ning eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul.

§ 2.   Üldine püügikitsendus

  Harrastuskalapüügil ja õngepüügil on õngpüünistega lubatud ühel isikul ühes ööpäevas püüda kuni 15 kg ahvenat.

2. peatükk Harrastuskalapüük nakkevõrgu ja õngejadaga ning ajutised püügikitsendused harrastuskalapüügil 

§ 3.   Lubatud püügivahendite piirarv, harrastuskalapüügiõiguse tasu ja püügikitsendused Läänemerel

  (1) Läänemerel ühel kalendrikuul ning kalendrinädalal harrastuskalapüügil kasutada lubatud nakkevõrkude piirarvud maakondade kaupa, kui luba taotletakse vahetult Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu, on esitatud lisas 1.

  (2) Läänemerel antakse harrastuskalapüügiks 1. märtsist 31. oktoobrini kalastuskaarte, mille alusel saab kala püüda õngejadaga seitsmepäevase ajavahemiku kestel:
  1) Harju maakonnas;
  2) Hiiu maakonnas;
  3) Ida-Viru maakonnas;
  4) Lääne maakonnas;
  5) Lääne-Viru maakonnas;
  6) Pärnu maakonnas;
  7) Saare maakonnas.

  (3) Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal on püsiasustusega väikesaare püsielanikul ühe kalendrikuu kestel harrastuskalapüügil kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv:
  1) Abrukal – 12;
  2) Kihnul – 45;
  3) Manijal – 15;
  4) Pranglil – jaanuaris 60, veebruaris 60, märtsis 60, aprillis 65, mais 70, juunis 90, juulis 90, augustis 90, septembris 90, oktoobris 70, novembris 70, detsembris 70;
  5) Ruhnul – 8;
  6) Vilsandil – 21;
  7) Vormsil – 45.

  (4) Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal antakse püsiasustusega väikesaare püsielanikele kalastuskaarte kuni 300 konksuga õngejadaga harrastuskalapüügiks 1. märtsist 31. oktoobrini seitsmepäevase ajavahemiku kestel:
  1) Abrukal;
  2) Kihnul;
  3) Manijal;
  4) Ruhnul;
  5) Vilsandil;
  6) Vormsil.

  (5) Harrastuskalapüügiõiguse tasu kalendrikuuks, sõltumata püügipäevade arvust, on:
  1) nakkevõrguga püügil lisa 1 tabelis 1 nimetatud piirkondades – 13 eurot;
  2) nakkevõrguga püügil lõikes 3 nimetatud piirkondades – 6,5 eurot.

  (6) Harrastuskalapüügiõiguse tasu nakkevõrguga püügil lisa 1 tabelis 2 nimetatud piirkondades kalendrinädalaks, sõltumata püügipäevade arvust, on 7 eurot.

  (7) Õngejadaga harrastuskalapüügiõiguse tasu seitsmepäevase ajavahemiku kestel, sõltumata püügipäevade arvust, on lõigetes 2 ja 4 nimetatud piirkondades 2 eurot.

  (8) Kalastuskaart kehtib ainult selles piirkonnas, kuhu see on antud, ja tasu võetakse iga lisas 1 ja lõigetes 2–4 nimetatud piirkonna eest eraldi.

§ 4.   Püügikitsendused, lubatud püügivahendite piirarv ja harrastuskalapüügiõiguse tasu Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

  (1) Kalastuskaardi alusel on lubatud 60–80 mm silmasuurusega kaldavõrguga püük 1. märtsist 4. maini.

  (2) Peipsi järvel on lubatud lõikes 1 nimetatud ajavahemikul ja tingimustel kaldavõrguga jääalune püük Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) lõuna poole jääval järve osal kaldast arvates 3 km laiusel veealal.

  (3) Kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv ajavahemikul 1. märtsist 31. märtsini, kui luba taotletakse Keskkonnaametist, on:
  1) Peipsi järvel – 16;
  2) Lämmi- ja Pihkva järvel mõlemal veekogul kokku – 10.

  (4) Kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv ajavahemikul 1. märtsist 31. märtsini, kui luba taotletakse elektroonilise kanali kaudu, on:
  1) Peipsi järvel – 219;
  2) Lämmi- ja Pihkva järvel mõlemal veekogul kokku – 140.

  (5) Kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv ajavahemikul 1. aprillist 4. maini, kui luba taotletakse Keskkonnaametist, on:
  1) Peipsi järvel – 17;
  2) Lämmi- ja Pihkva järvel mõlemal veekogul kokku – 11.

  (6) Kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv ajavahemikul 1. aprillist 4. maini, kui luba taotletakse elektroonilise kanali kaudu, on:
  1) Peipsi järvel – 219;
  2) Lämmi- ja Pihkva järvel mõlemal veekogul kokku – 140.

  (7) Piirissaare püsielanikul on harrastuskalapüügil Peipsi ja Lämmijärvel 1. märtsist 4. maini kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv Piirissaart ümbritseval veealal – 100.

  (8) Kalastuskaarte õngejadaga harrastuskalapüügiks 1. märtsist 31. oktoobrini antakse seitsmepäevaseks ajavahemikuks:
  1) Peipsi järvele;
  2) Lämmi- ja Pihkva järvele.

  (9) Tasu kaldavõrguga harrastuskalapüügiõiguse eest, sõltumata püügipäevade arvust, on:
  1) lõigetes 3–6 nimetatud ajavahemikul ja piirkondades – 7 eurot;
  2) lõikes 7 nimetatud piirkonnas – 6,5 eurot.

  (10) Tasu õngejadaga harrastuskalapüügiõiguse eest seitsmepäevase ajavahemiku kestel, sõltumata püügipäevade arvust, lõikes 8 nimetatud piirkondades on 2 eurot.

  (11) Kalastuskaart kehtib ainult selles piirkonnas, kuhu see on antud, ja tasu võetakse iga lõigetes 3–8 nimetatud piirkonna eest eraldi.

§ 5.   Lubatud püügivahendite piirarv, harrastuskalapüügiõiguse tasu ja püügikitsendused Võrtsjärvel

  (1) Võrtsjärvel ühel kalendrikuul ning kalendrinädalal harrastuskalapüügil kasutada lubatud nakkevõrkude piirarvud, kui luba taotletakse vahetult Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu, on esitatud lisas 2.

  (2) Õngejadaga harrastuskalapüügiks Võrtsjärvel 1. märtsist 31. oktoobrini antakse kalastuskaarte seitsmepäevaseks ajavahemikuks.

  (3) Harrastuskalapüügiõiguse tasu Võrtsjärvel nakkevõrguga püügil lisa 2 tabelis 1 nimetatud ühe kalendrikuu eest, sõltumata püügipäevade arvust, on 13 eurot.

  (4) Harrastuskalapüügiõiguse tasu Võrtsjärvel nakkevõrguga püügil lisa 2 tabelis 2 nimetatud kalendrinädalaks, sõltumata püügipäevade arvust, on 7 eurot.

  (5) Õngejadaga harrastuskalapüügiõiguse tasu Võrtsjärvel seitsmepäevase ajavahemiku kestel, sõltumata püügipäevade arvust, on 8 eurot.

§ 6.   Püügikitsendused ja lubatud püügivahendite piirarv sise- ja piiriveekogudel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv ning Võrtsjärv välja arvatud

  (1) Emajõel on kalapüügil keelatud:
  1) sulgeda nakkevõrgu või õngejadaga vanajõgede sisse- ja väljavoolukohti Emajõe suhtes;
  2) kasutada õngpüünistel konksu, millel on rohkem kui üks haru, 15. märtsist 10. maini, välja arvatud põhjaõng.

  (2) Pärnu jõel on Sindi paisust kuni suudmeni keelatud kalapüügil kasutada püügivahendil põiklanti 15. märtsist 10. maini.

  (3) Sise- ja piiriveekogudel ühes kalendrikuus harrastuskalapüügil kasutada lubatud nakkevõrkude piirarvud, kui luba taotletakse Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu, on esitatud lisas 3.

  (4) Jõgeva ja Tartu maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada harrastuskalapüügil nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri.

  (5) Saare maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada harrastuskalapüügil nakkevõrku silmasuurusega alla 130 mm.

  (6) Valga maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada harrastuskalapüügil nakkevõrku silmasuurusega alla 100 mm.

  (7) Õngejadaga harrastuskalapüügiks siseveekogudel 1. märtsist 31. oktoobrini antakse kalastuskaarte seitsmepäevaseks ajavahemikuks:
  1) Jõgeva maakonnas Kuremaa järvel;
  2) Põlva maakonnas Meelva järvel, Jõksi järvel, Kooraste Suurjärvel, Valgjärvel, Piigandi järvel, Erastvere järvel, Kiidjärvel, Tilsi Kõrbjärvel, Tilsi Pikkjärvel, Uiakatsi järvel, Mudsina järvel ning Räpina, Leevaku, Leevijõe ja Põlva paisjärvel;
  3) Pärnu maakonnas Ermistu järvel ja Kaisma järvel;
  4) Saare maakonnas Suurlahel;
  5) Tartu maakonnas Emajõel, Kaiavere järvel, Pörja Porijärvel, Saadjärvel ja Väikesel Emajõel;
  6) Valga maakonnas Aheru järvel, Nõuni järvel ja Tündre järvel, Väikesel Emajõel, Pikre järvel, Udsu järvel, Virtsjärvel, Koorküla Valgjärvel, Kadastiku järvel, Korijärvel, Juusa järvel, Inni järvel, Pilkuse järvel ja Karula Pikkjärvel;
  7) Viljandi maakonnas Õisu järvel, Ruhijärvel, Kariste järvel, Päidre järvel, Veisjärvel, Parika järvel, Mäeküla järvel ja Kuuni järvel;
  8) Võru maakonnas Tamula järvel, Vagula järvel, Hino järvel, Järvepää järvel, Ähijärvel, Pabra järvel, Lõõdla järvel, Murati järvel, Kirikumäe järvel, Orava järvel, Pullijärvel, Uhtjärvel, Kahrila järvel, Rõuge Suurjärvel, Rõuge Ratasjärvel, Tsolgo Pikkjärvel, Väimela Mäejärvel, Vaskna järvel, Õrsava järvel, Palujüri järvel, Kavadi järvel ja Võhandu jõel.

§ 7.   Harrastuskalapüügiõiguse tasu sise- ja piiriveekogudel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv ning Võrtsjärv välja arvatud

  (1) Harrastuskalapüügiõiguse tasu kalendrikuuks, sõltumata püügipäevade arvust, lisas 3 nimetatud sise- ja piiriveekogudel on:
  1) nakkevõrguga püügil Tartu ja Jõgeva maakonnas – 6,5 eurot;
  2) nakkevõrguga püügil teistes maakondades – 13 eurot.

  (2) Harrastuskalapüügiõiguse tasu seitsmepäevaseks ajavahemikuks, sõltumata püügipäevade arvust, § 6 lõikes 7 nimetatud siseveekogudel ja ajavahemikus on:
  1) õngejadaga püügil – 2 eurot;
  2) õngejadaga püügil Kuremaa järvel, Kaiavere järvel, Saadjärvel ja Vagula järvel – 8 eurot.

  (3) Kalastuskaart kehtib ainult selles piirkonnas, kuhu see on antud, ja tasu võetakse iga lisas 3 ja § 6 lõikes 7 nimetatud piirkonna eest eraldi.

3. peatükk Harrastuskalapüük liivi ja kuuritsaga 

§ 8.   Siseveekogudel liivi ja kuuritsaga harrastuskalapüügiõiguse tasu ja püügikitsendused

  (1) Harrastuskalapüügiks liivi ja kuuritsaga 1. juunist 31. augustini antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaart.

  (2) Liivi ja kuuritsaga on keelatud püüda kala alla 10-hektarilistel järvedel, vooluveekogudel, Võrtsjärvel, Peipsi järvel, Narva veehoidlal ja kaitsealade sihtkaitsevööndis asuvatel veekogudel.

  (3) Liivi ja kuuritsaga harrastuskalapüügiõiguse tasu ühe päeva eest lõikes 1 nimetatud ajavahemikul on 2 eurot.

4. peatükk Harrastuskalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga 

§ 9.   Harpuunpüssi ja harpuuniga harrastuskalapüügiõiguse tasu ja kalapüügi kitsendused Jõgeva ja Tartu maakonnas

  (1) Harrastuskalapüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte Jõgeva ja Tartu maakonnas:
  1) Kuremaa järvele;
  2) Saadjärvele.

  (2) Harpuunpüssi ja harpuuniga harrastuskalapüügiõiguse tasu ühepäevase kehtivusega kalastuskaardi eest on 2 eurot.

  (3) Harpuunpüssi ja harpuuniga harrastuskalapüügiks antud kalastuskaart kehtib lõikes 1 nimetatud veekogudel ühel ajal.

§ 10.   Püügikitsendused harrastuskalapüügil harpuunpüssi ja harpuuniga

  (1) Allveekalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga on keelatud keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” nimetatud veekogudes, nende lõikudes või nendel asuvates paisjärvedes.

  (2) Allveekalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga on keelatud Paide tehisjärves.

5. peatükk Lõheliste püük ning kalapüük spinningu ja lendõngega 

§ 11.   Kitsendused jõgedel lõhe ja meriforelli püügil ning kalapüügil spinningu ja lendõngega, kalastuskaardi alusel lubatud spinningu ja lendõngega püük ja harrastuskalapüügiõiguse tasu

  (1) Purtse, Selja, Pirita, Vääna ja Valgejõel on keelatud püüda lõhet ning meriforelli 15. oktoobrist 15. novembrini.

  (2) Lõhe ja meriforelli püügiks ning spinningu ja lendõngega püügiks jõgedel antakse kalastuskaarte järgmistele jõelõikudele järgmisteks ajavahemikeks:
  1) Pirita jõele Vaskjala paisust suudmeni 1. septembrist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 30. novembrini;
  2) Jägala jõele Linnamäe paisust suudmeni 1. septembrist 30. novembrini;
  3) Valgejõele Tallinn-Narva maantee sillast suudmeni 1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini;
  4) Selja jõele Arkna sillast Rutja-Karepa sillani 1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini;
  5) Narva jõele Narva Hüdroelektrijaamast suudmeni 1. septembrist 30. novembrini;
  6) Vääna jõele Vahiküla astangutest suudmeni 1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini;
  7) Purtse jõele Püssi paisjärve paisust suudmeni 1. jaanuarist 14. oktoobrini ja 16. novembrist 31. detsembrini.

  (3) Kalastuskaardi alusel on harrastuskalapüügiõiguse tasu lõikes 2 nimetatud piirkondades:
  1) üheks päevaks – 7 eurot;
  2) kolmeks päevaks – 14 eurot.

  (4) Kalastuskaart spinningu ja lendõngega püügiks ning lõhe ja meriforelli püügiks kehtib ühel ajal kõigil lõikes 2 nimetatud veekogudel.

  (5) Lõikes 2 nimetatud jõgedel ja ajavahemikel ei tohi spinninguga püügil landi või lendõngega püügil kunstpeibutise küljes kasutatavatel konksudel konksu teraviku ja sääre vaheline kaugus ületada 12 mm.

  (6) Lõhe ja meriforelli püügil kalastuskaardi alusel lõikes 2 nimetatud piirkondadest kokku, Narva ja Jägala jõgi välja arvatud, on ühel isikul ühe ööpäeva jooksul lubatud püüda kuni kaks lõhelist: kaks lõhet või kaks forelli või üks lõhe ja üks forell.

  (7) Lõike 2 alusel antud kalastuskaardiga on lubatud lisaks lõhele ja meriforellile püüda ka neid kalaliike, jõevähk välja arvatud, kelle püük ei ole samal ajavahemikul Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 53 kohaselt keelatud.

§ 12.   Püügikitsendused harrastuskalapüügil forellijõgedel

  (1) Harrastuskalapüük, välja arvatud püük spinningu ja lendõngega, on Jõgeva, Lääne-Viru ja Järva maakonna piires keelatud järgmistel jõgedel ja jõelõikudel:
  1) Esna jõel;
  2) Navesti jõel;
  3) Neeva kanalil;
  4) Norra ojal;
  5) Oostriku jõel;
  6) Palu peakraavil;
  7) Prandi jõel lähtest Tori sillani;
  8) Preedi jõel;
  9) Pärnu jõel Vodja jõe suudmest Reopalu jõe suudmeni;
  10) Vodja jõel;
  11) Võlingi ehk Võllinge ojal;
  12) Onga jõel;
  13) Vahujõel.

  (2) Harrastuskalapüük spinningu ja lendõngega on lõikes 1 nimetatud veekogudel lubatud kalastuskaardi alusel.

  (3) Harrastuskalapüügiõiguse tasu lõigetes 1 ja 2 nimetatud tingimustel on:
  1) kalapüügiõiguse eest 1. veebruarist 14. septembrini – 36 eurot;
  2) kalapüügiõiguse eest ühel päeval 1. veebruarist 14. septembrini – 3 eurot.

  (4) Forellipüügi kalastuskaart kehtib ühel ajal kõigil lõikes 1 nimetatud veekogudel.

  (5) Keelatud on kala püüda, välja arvatud spinningu ja lendõngega kunstpeibutist kasutades, järgmistel jõelõikudel:
  1) Avijõel lähtest Vadi sillani;
  2) Umbusi jõel lähtest Umbusi asula sillani;
  3) Loobu jõel lähtest Joaveski paisuni, Kadrina ja Loobu paisjärv välja arvatud;
  4) Valgejõel lähtest Tallinn-Narva maantee sillani, Vahakulmu paisjärv välja arvatud;
  5) Pada jõel lähtest Pärna küla sillani.

6. peatükk Kalapüük looduskaitsealadel 

§ 13.   Püügikitsendused ja harrastuskalapüügiõiguse tasu harrastuskalapüügil Silma looduskaitsealal

  (1) Harrastuskalapüügiks Silma looduskaitsealal 1. juulist 31. oktoobrini antakse igaks kalendripäevaks ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte, kui neid taotletakse Keskkonnaametist, järgmiselt:
  1) Sutlepa merele – 1;
  2) Saunja lahele – 1.

  (2) Harrastuskalapüügiks Silma looduskaitsealal 1. juulist 31. oktoobrini antakse igaks kalendripäevaks ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte, kui neid taotletakse elektroonilise kanali kaudu, järgmiselt:
  1) Sutlepa merele – 3;
  2) Saunja lahele – 3.

  (3) Harrastuskalapüügiks Silma looduskaitsealal Sutlepa merel ja Saunja lahel 1. jaanuarist 28. veebruarini ning 1. novembrist 31. detsembrini antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte piirarvuta.

  (4) Silma looduskaitsealal Sutlepa merel ja Saunja lahel on 1. märtsist 30. juunini kalapüük keelatud.

  (5) Silma looduskaitsealal Sutlepa merel ja Saunja lahel on kalastuskaardi alusel lubatud püügivahendiks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, põhjaõng, lendõng ja sikuti.

  (6) Silma looduskaitsealal on keelatud kasutada harrastuskalapüügil lõikes 5 nimetamata harrastuskalapüügivahendeid.

  (7) Harrastuskalapüügiõiguse tasu ühepäevase kehtivusega kalastuskaardi eest lõigetes 1–3 nimetatud tingimustel on 6 eurot.

  (8) Kalastuskaart kehtib ainult selles piirkonnas, kuhu see on antud. Tasu võetakse iga lõigetes 1 ja 2 nimetatud piirkonna eest eraldi.

§ 14.   Püügikitsendused ja harrastuskalapüügiõiguse tasu harrastuskalapüügil Matsalu rahvuspargis

  (1) Matsalu rahvuspargis, välja arvatud Penijõe vasakul kaldal looduskaitseala piirist Bogeri auguni ja rahvuspargi piirides asuvate sadamate muulidel, antakse kalastuskaarte harrastuskalapüügiks spinninguga, põhjaõngega, lihtkäsiõngega, käsiõngega, lendõngega ja sikutiga, kui neid kaarte taotletakse Keskkonnaametist, järgmiselt:
  1) 1. jaanuarist 15. veebruarini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta;
  2) 15. märtsist 10. maini Raana jõel, Liivi jõel ning Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Rõude jõe lähtest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini, Kloostri sadamas, Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ja Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles- ja allavoolu ehk piirkondades A, B, C, D, E, K ja J2 – 57;
  3) 1. juulist 15. novembrini Penijõel, Tuudi jõel, Raana jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Tuudi jõe suudmeni, Liivi jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Rõude jõe lähteni, Kasari jõe lõunakaldal Rõude jõe lähtest kuni Kloostri sadamani ja Rõude jõe põhjakaldal Kasari jõest kuni Rõude sillani – piirarvuta;
  4) 1. juulist 15. novembrini Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M2 – 10;
  5) 1. juulist 15. novembrini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 4;
  6) 16. novembrist 31. detsembrini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta.

  (2) Matsalu rahvuspargis, välja arvatud Penijõe vasakul kaldal looduskaitseala piirist Bogeri auguni ja rahvuspargi piirides asuvate sadamate muulidel, antakse kalastuskaarte spinninguga, põhjaõngega, lihtkäsiõngega, käsiõngega, lendõngega ja sikutiga harrastuskalapüügiks, kui neid kaarte taotletakse elektroonilise kanali kaudu, järgmiselt:
  1) 1. jaanuarist 15. veebruarini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta;
  2) 15. märtsist 10. maini Raana jõel, Liivi jõel ning Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Rõude jõe lähtest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini, Kloostri sadamas, Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ja Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles- ja allavoolu ehk piirkondades A, B, C, D, E, K ja J2 – 753;
  3) 1. juulist 15. novembrini Penijõel, Tuudi jõel, Raana jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Tuudi jõe suudmeni, Liivi jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Rõude jõe lähteni, Kasari jõe lõunakaldal Rõude jõe lähtest kuni Kloostri sadamani ja Rõude jõe põhjakaldal Kasari jõest kuni Rõude sillani – piirarvuta;
  4) 1. juulist 15. novembrini Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M2 – 140;
  5) 1. juulist 15. novembrini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 56;
  6) 16. novembrist – 31. detsembrini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta.

  (3) Lõigete 1 ja 2 nimetatud tingimustel on harrastuskalapüügiõiguse tasu 7 eurot.

  (4) Harrastuskalapüügiõiguse kaart kehtib ainult selles piirkonnas, kuhu see on antud, ja tasu võetakse iga lõigete 1 ja 2 nimetatud piirkonna eest eraldi.

  (5) Matsalu rahvuspargis on harrastuskalapüügil keelatud kasutada lõigetes 1 ja 2 nimetamata harrastuskalapüügivahendeid.

§ 15.   Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuskalapüügil Endla looduskaitsealal

  (1) Kalastuskaarte Endla looduskaitsealale antakse üheks kalendrikuuks või üheks päevaks:
  1) Endla järvele;
  2) Sinijärvele.

  (2) Endla järvel ja Sinijärvel on kalastuskaardi alusel lubatud püügivahendiks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, lendõng või sikuti.

  (3) Endla looduskaitsealal on harrastuskalapüügil keelatud kasutada lõikes 2 nimetamata harrastuskalapüügivahendeid.

  (4) Kalapüük Endla looduskaitsealal Endla järvel ja Sinijärvel 1. aprillist 30. juunini on keelatud.

  (5) Harrastuskalapüügiõiguse tasu lõikes 1 nimetatud veekogudel on üheks kalendrikuuks 7 eurot ja üheks päevaks 3 eurot.

7. peatükk Kadiskapüük 

§ 16.   Kadiskapüügi kitsendused harrastuskalapüügil ning püügiõiguse tasu

  (1) Kadiskapüügil on ühel isikul ühes veekogus lubatud püüda ühe kadiskaga.

  (2) Kadiskapüük on lubatud 21. juulist 30. novembrini.

  (3) Ühe kadiska harrastuskalapüügiõiguse tasu 48 tunniks on 2 eurot.

  (4) Kadiskapüügiks antakse kalastuskaarte 48 tunniks:
  1) Harju maakonnas Kahala järvele, Harku järvele, Maardu järvele, Tänavjärvele, Klooga järvele, Lohja järvele;
  2) Ida-Viru maakonnas Narva veehoidlale, Konsu järvele, Uljaste järvele;
  3) Jõgeva maakonnas Kuremaa järvele, Kaiu järvele, Jõemõisa järvele, Pikkjärvele (Kaarepere);
  4) Lääne-Viru maakonnas Ohepalu järvele;
  5) Lääne maakonnas Veskijärvele, Hindaste järvele;
  6) Pärnu maakonnas Ermistu järvele, Tõhela järvele, Lavassaare järvele, Kaisma järvele;
  7) Põlva maakonnas Meelva järvele, Valgjärvele;
  8) Saare maakonnas Suurlahele, Mullutu lahele, Harju lahele, Järise järvele, Laialepa lahele;
  9) Tartu maakonnas Elistvere järvele, Kaiavere järvele, Koosa järvele, Kalli järvele, Soitsjärvele, Keeri järvele, Lahepera järvele, Leego järvele, Karijärvele;
  10) Viljandi maakonnas Veisjärvele, Õisu järvele, Viljandi järvele, Ruhijärvele, Mäeküla järvele, Parika järvele, Kariste järvele;
  11) Võru maakonnas Vagula järvele, Tamula järvele, Hino järvele, Lõõdla järvele, Pabra järvele, Murati järvele, Pulli järvele, Kirikumäe järvele.

8. peatükk Vähipüük 

§ 17.   Kasutada lubatud vähipüügivahendite piirarv

  (1) Vähinattade või vähimõrdade (edaspidi vähipüügivahendid) ööpäev on kalastuskaardi ööpäevades arvestatud kehtivusaja ja kalastuskaardile kantud püügivahendite arvu korrutis.

  (2) Vähipüügil järgmistes maakondades või veekogudel kasutada lubatud vähipüügivahendite ööpäevade piirarv 2018. aastal, kui luba taotletakse Keskkonnaametist, on:
  1) Saare maakonnas, Karujärv välja arvatud – 84;
  2) Karujärves (Saare maakond) – 21;
  3) Pangodi järves (Tartu maakond) – 28.

  (3) Vähipüügil järgmistes maakondades või järgmistel veekogudel kasutada lubatud vähipüügivahendite ööpäevade piirarv 2018. aastal, kui luba taotletakse elektroonilise kanali kaudu, on:
  1) Saare maakonnas, Karujärv välja arvatud – 1116;
  2) Karujärves (Saare maakond) – 279;
  3) Pangodi järves (Tartu maakond) – 372.

  (4) Püügipiiranguid arvestades väljastatakse lõigetes 2 ja 3 nimetamata maakondade veekogudesse kalastuskaarte piirarvudeta.

§ 18.   Ühe vähipüügivahendiga harrastuspüügiõiguse tasu

  Ühe vähipüügivahendiga harrastuspüügiõiguse tasu üheks ööpäevaks ühes § 17 lõigetes 2 ja 3 nimetatud maakonnas ja veekogus ning § 17 lõikes 4 nimetatud juhul ühes maakonna veekogus on 3 eurot.

§ 19.   Jõevähipüügi ajutised kitsendused

  (1) Hiiu maakonnas on jõevähipüük keelatud.

  (2) Saare maakonnas on jõevähipüük keelatud Põduste jões, Laugi peakraavis, Kuke peakraavis, Riksu ojas ja Riksu lahel.

  (3) Harju maakonnas on jõevähipüük keelatud Mustjões, Vääna jões ja Kasari jões.

  (4) Põlva maakonnas on keelatud jõevähipüük Lutsu jões ja Värska lahes.

  (5) Pärnu maakonnas on jõevähipüük Pärnu jõestikus keelatud, kaasa arvatud Pärnu vallikraavis.

  (6) Lääne maakonnas on jõevähipüük keelatud Kasari jões ning Vigala jões ja selle lisajõgedes.

  (7) Rapla maakonnas on jõevähipüük keelatud Kasari jões, Velise jões ning Vigala jões ja selle lisajõgedes.

  (8) Jõevähipüük on lõigetes 1–7 nimetamata veekogude ja nende osades lubatud 1. kuni 31. augustini.

  (9) Saare maakonnas antakse kalastuskaarte 2018. aastal ühele isikule kuni viie vähipüügivahendiga püügiks üheks ööpäevaks.

9. peatükk Lõppsätted 

§ 20.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2017. aasta 1. detsembril.

  (2) Määruse §-d 17–19 jõustuvad 2018. aasta 1. juulil.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Harrastuskalapüügiks Läänemerel ühel kalendrikuul ja kalendrinädalal kasutada lubatud nakkevõrkude piirarvud 2018. aastal maakondade kaupa, kui luba taotletakse Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu

Lisa 2 Harrastuskalapüügiks Võrtsjärvel ühel kalendrikuul ja kalendrinädalal kasutada lubatud nakkevõrkude piirarvud 2018. aastal, kui luba taotletakse Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu

Lisa 3 Harrastuskalapüügiks sise- ja piiriveekogudel ühes kalendrikuus kasutada lubatud nakkevõrkude piirarvud 2018. aastal, kui luba taotletakse Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json