Teksti suurus:

Justiitsministri 31. detsembri 2009. a määruse nr 51 „Tunnistuste (apostille'de) registri põhimäärus” ja justiitsministri 27. novembri 2009. a määruse nr 38 „Eesti avaliku dokumendi tunnistuse ehk apostille'ga kinnitamise ja kehtetuks tunnistamise kord” muutmise määrus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2017, 46

Justiitsministri 31. detsembri 2009. a määruse nr 51 „Tunnistuste (apostille'de) registri põhimäärus” ja justiitsministri 27. novembri 2009. a määruse nr 38 „Eesti avaliku dokumendi tunnistuse ehk apostille'ga kinnitamise ja kehtetuks tunnistamise kord” muutmise määrus

Vastu võetud 21.11.2017 nr 24

§ 1.  Justiitsministri 31. detsembri 2009. a määruse nr 51 „Tunnistuste (apostille’de) registri põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 31. detsembri 2009. a määruses nr 51 „Tunnistuste (apostille’de) registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 5–7 järgmises sõnastuses:

„5) tunnistusega kinnitatud dokumentide ja e-apostille’de säilitamine;
6) isikul ja dokumendi väljastanud asutusel dokumendi tunnistusega kinnitamiseks esitamise võimaldamine;
7) väljastatud tunnistuse ja kontrollijale kättesaadavaks tehtud tunnistusega kinnitatud dokumendi kehtivuse kontrollimise võimaldamine.”;

2) paragrahvi 4 lõikest 1 jäetakse välja sõna „ühetasandilise”;

3) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) dokumendi liik (e-apostille või pabertunnistus);”;

4) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) apostillitud dokumendi nähtavus kolmandale isikule;”;

5) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrile andmete esitaja (edaspidi andmeandja) on:
1) isik, kes taotleb dokumendi tunnistusega kinnitamist;
2) elektroonilise dokumendi välja andnud asutuse esindaja.

(2) Käesoleva määruse § 6 lõikes 3 nimetatud andmete andja on andmed registrisse kandmiseks esitanud asutus või isik.”;

6) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isikul, kes taotleb dokumendi tunnistusega kinnitamist, on juurdepääs tema poolt registrile esitatud ja algatatud taotlustele ning talle väljastatud tunnistusega dokumentidele.

(2) Isikul on võimalik piirata kolmandate isikute juurdepääsu tunnistusega kinnitatud dokumendile.

(3) Tunnistuse kehtivust ja tunnistusega kinnitatud dokumenti on võimalik elektrooniliselt registrist kontrollida sihtriigi asutusel või isikul, kellele on edastatud vajalikud metaandmed, välja arvatud juhul, kui isik on piiranud juurdepääsu dokumendile.

(4) Notar või Notarite Koda väljastab andmeid tunnistuse kehtivuse ja sellele kantud andmete kohta õigustatud huviga isikutele ning isikutele, kellele on andmed vajalikud töö- või teenistusülesannete täitmiseks, kolme tööpäeva jooksul päringu saamise päevast arvates.

(5) Justiitsministeeriumil on juurdepääs kõigile registrisse kantud andmetele.

(6) Registrist väljastatakse andmeid vastavalt päringu esitaja soovile elektrooniliselt või suuliselt. Põhjendatud juhul edastatakse vastus paberil.

(7) Registrist andmete väljastamise eest tasu ei võeta.”.

§ 2.  Justiitsministri 27. novembri 2009. a määruse nr 38 „Eesti avaliku dokumendi tunnistuse ehk apostille’ga kinnitamise ja kehtetuks tunnistamise kord” muutmine

Justiitsministri 27. novembri 2009. a määruses nr 38 „Eesti avaliku dokumendi tunnistuse ehk apostille’ga kinnitamise ja kehtetuks tunnistamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Taotluse võib esitada ka posti teel, digitaalselt allkirjastatuna või tunnistuste (apostille’de) registri kaudu.”;

2) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) dokumendi tunnistusega kinnitamise tüüp (e-apostille või pabertunnistus);”;

3) paragrahvi 4 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Taotluse posti teel, digitaalselt allkirjastatuna esitamisel või tunnistuste (apostille’de) registri kaudu elektroonilise taotluse esitamisel loetakse taotlus saabunuks, kui lisaks taotlusele on saabunud dokument, mille kinnitamist taotletakse.”;

4) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pabertunnistusega kinnitatakse vorminõuetele vastav dokumendi originaal, selle notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakiri, väljatrükk või väljavõte, millel on selle dokumendi allkirjastanud isiku allkiri, ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning vajaduse korral dokumendi välja andnud asutuse pitser, või digidokumendi originaal, millel on selle dokumendi digitaalselt allkirjastanud isiku allkiri, ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.

(2) E-apostille’ga kinnitatakse vorminõuetele vastav dokumendi originaal, selle notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakiri, väljatrükk või väljavõte, millel on selle dokumendi allkirjastanud isiku allkiri, ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning vajaduse korral dokumendi välja andnud asutuse pitser, või digidokumendi originaal, millel on selle dokumendi digitaalselt allkirjastanud isiku allkiri, ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.”;

5) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Dokumendi tunnistusega kinnitamise võimalused

Dokumenti, mis vastab käesoleva määruse §-s 6 nimetatud nõuetele, on võimalik tunnistusega kinnitada järgmiselt:
1) paberdokument kinnitatakse pabertunnistusega;
2) digidokument kinnitatakse pabertunnistusega selliselt, et digidokument prinditakse välja ja väljatrükk kinnitatakse tunnistusega;
3) digidokument kinnitatakse e-apostille’ga;
4) paberdokument kinnitatakse e-apostille’ga selliselt, et paberdokument skaneeritakse ja skaneeritud dokument kinnitatakse tunnistusega.”;

6) paragrahvi 7 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Pabertunnistuse koostamine ja dokumendile kinnitamine”;

7) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. E-apostille koostamine

(1) E-apostille koostatakse tunnistuste (apostille’de) registris. Tunnistus koostatakse PDF-vormingus.

(2) Notar allkirjastab tunnistuse digitaalselt.

(3) E-apostille’l ei pea olema käesoleva määruse § 7 lõike 3 punktides 4, 5, 9 ja 10 nimetatud andmeid.

(4) E-apostille lisatakse dokumendi juurde digikonteinerisse.”;

8) paragrahvi 8 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Dokumendi välja andnud asutuse nimetust ei tõlgita.”;

9) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Tunnistuste (apostille’de) registri kaudu esitatud taotluse menetlusse võtmisest keeldumise korral selgitatakse taotlejale keeldumise põhjust registris ning taotlus lükatakse registris notari poolt tagasi kolme tööpäeva jooksul taotluse saabumise päevast arvates.”;

10) paragrahvi 9 lõike 4 neljandas lauses asendatakse tekstiosa „2 ja 3” tekstiosaga „2, 3 ja 31”;

11) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kui taotleja soovib saada tunnistusega kinnitatud dokumenti posti teel, edastatakse see koos lisadega taotlejale tähtkirjaga taotluses märgitud aadressil, kui taotleja on sellele aadressile edastamist soovinud.”;

12) paragrahvi 12 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Posti teel, digitaalselt allkirjastatuna või tunnistuste (apostille’de) registri kaudu esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt taotlusega seotud dokumendi saabumise päevale järgneval tööpäeval.”;

13) määrust täiendatakse peatükiga 31 järgmises sõnastuses:

31. peatükk
TUNNISTUSE KONTROLLIMINE

§ 131. Tunnistuse kehtivuse kontrollimisel kuvatav tekst

Tunnistuste (apostille’de) registris kuvatakse tunnistuse kehtivuse kontrollimisel järgmine ingliskeelne tekst:

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document and where appropriate, the authenticity of the
seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is signed and can be verified on the Apostille register owned by the Chamber of Notaries at www.notar.ee/apostill by following the section
”Verification of apostille”.
To verify the apostille use the date of certification and the number of certification.””;

14) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui ilmneb tunnistuse kehtetuks tunnistamise alus ja pabertunnistus ei ole kaotsi läinud ega hävinud ning see on esitatud notarile, eemaldab notar võimaluse korral dokumendilt tunnistuse. Kui tunnistuse eemaldamine ei ole dokumenti rikkumata võimalik, kriipsutab notar tunnistuse ühe punase diagonaaljoonega läbi. E-apostille’ kehtetuks tunnistamisel teeb notar selle kohta märkuse tunnistuste (apostille’de) registrisse.”;

15) paragrahvi 14 lõikes 3 asendatakse sõna „Tunnistuse” sõnaga „Pabertunnistuse”.

§ 3.  Määrus jõustub 1. detsembril 2017. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json