Teksti suurus:

Tunnistuste (apostille'de) registri põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2017, 47

Tunnistuste (apostille'de) registri põhimäärus

Vastu võetud 31.12.2009 nr 51
RTL 2010, 2, 21
jõustumine 11.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.11.2017RT I, 28.11.2017, 4601.12.2017

Määrus kehtestatakse „Notariaadiseaduse” § 442 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri nimetus

  Registri ametlik nimetus on tunnistuste (apostille’de) register (määruses edaspidi register).

§ 2.  Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on:
  1) väljastatud tunnistuste (apostille’de) (edaspidi tunnistus) üle arvestuse pidamine;
  2) tunnistusele kantud andmete säilitamine, et vajaduse korral teha kindlaks tunnistusele kantud andmete vastavus registris sisalduvatele andmetele;
  3) tunnistuse koostamise hõlbustamine;
  4) allkirja- ja pitserinäidiste säilitamine;
  5) tunnistusega kinnitatud dokumentide ja e-apostille’de säilitamine;
  6) isikul ja dokumendi väljastanud asutusel dokumendi tunnistusega kinnitamiseks esitamise võimaldamine;
  7) väljastatud tunnistuse ja kontrollijale kättesaadavaks tehtud tunnistusega kinnitatud dokumendi kehtivuse kontrollimise võimaldamine.
[RT I, 28.11.2017, 46 - jõust. 01.12.2017]

§ 3.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutav töötleja on Notarite Koda ja volitatud töötleja Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

§ 4.  Registri pidamise viis

  (1) Registrit peetakse digitaalselt infotehnoloogilise andmekoguna.
[RT I, 28.11.2017, 46 - jõust. 01.12.2017]

  (2) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja selles olevad andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 5.  Registri turvaklass

  Registri turvaklass on K1T1S1 ja turbeaste madal (L).

2. peatükk REGISTRI PIDAMINE 

§ 6.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Väljaantud tunnistuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) tunnistuse number;
  11) dokumendi liik (e-apostille või pabertunnistus);
[RT I, 28.11.2017, 46 - jõust. 01.12.2017]
  2) Eesti avaliku dokumendi (edaspidi dokument) välja andnud ja vajaduse korral pitseriga kinnitanud asutuse ja selle struktuuriüksuse nimi;
  3) dokumendi allkirjastaja nimi ja ametikoht;
  4) tunnistuse allkirjastaja nimi;
  5) tunnistuse allkirjastaja ametinimetus;
  6) tunnistuse väljaandmise kuupäev;
  7) riik, kus soovitakse dokumenti kasutada;
  8) dokumendi nimetus;
  9) taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi (juriidilise isiku nimi);
  91) apostillitud dokumendi nähtavus kolmandale isikule;
[RT I, 28.11.2017, 46 - jõust. 01.12.2017]
  10) märkused.

  (2) Tunnistuse kehtetuks tunnistamise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) tunnistuse kehtetuks tunnistamise alus;
  2) kehtetuks tunnistaja ametinimetus ja nimi;
  3) kehtetuks tunnistamise kuupäev;
  4) märkused.

  (3) Registrisse kantakse dokumente väljastavate asutuste pitserinäidised, dokumente allkirjastavate isikute allkirjanäidised ja andmed allkirjastaja nime, ametinimetuse ning ametisoleku aja kohta.

§ 7.  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  Andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid on välisriigi avalike dokumentide legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooni artiklis 1 nimetatud dokumendid ja tunnistusega kinnitamise taotlus ning dokumendid, millega esitati käesoleva määruse § 6 lõikes 3 nimetatud andmed.

§ 8.  Andmeandja

  (1) Registrile andmete esitaja (edaspidi andmeandja) on:
  1) isik, kes taotleb dokumendi tunnistusega kinnitamist;
  2) elektroonilise dokumendi välja andnud asutuse esindaja.

  (2) Käesoleva määruse § 6 lõikes 3 nimetatud andmete andja on andmed registrisse kandmiseks esitanud asutus või isik.
[RT I, 28.11.2017, 46 - jõust. 01.12.2017]

§ 9.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Notar või registrile juurdepääsu omav notaribüroo töötaja kannab registrisse käesoleva määruse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed.

  (2) Notarite Koda kannab registrisse käesoleva määruse § 6 lõikes 3 nimetatud andmed ja kui tunnistuse on kehtetuks tunnistanud Notarite Koda või tunnistuse väljastanud asutus, siis ka nimetatud paragrahvi lõikes 2 loetletud andmed.

§ 10.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  Registrisse kantud ja sealt väljastatavate andmete vastavuse eest tunnistusega kinnitamise taotluses ning dokumendis esitatud andmetele vastutavad andmete registrisse kandjad oma pädevuse piires.

§ 11.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Isikul, kes taotleb dokumendi tunnistusega kinnitamist, on juurdepääs tema poolt registrile esitatud ja algatatud taotlustele ning talle väljastatud tunnistusega dokumentidele.

  (2) Isikul on võimalik piirata kolmandate isikute juurdepääsu tunnistusega kinnitatud dokumendile.

  (3) Tunnistuse kehtivust ja tunnistusega kinnitatud dokumenti on võimalik elektrooniliselt registrist kontrollida sihtriigi asutusel või isikul, kellele on edastatud vajalikud metaandmed, välja arvatud juhul, kui isik on piiranud juurdepääsu dokumendile.

  (4) Notar või Notarite Koda väljastab andmeid tunnistuse kehtivuse ja sellele kantud andmete kohta õigustatud huviga isikutele ning isikutele, kellele on andmed vajalikud töö- või teenistusülesannete täitmiseks, kolme tööpäeva jooksul päringu saamise päevast arvates.

  (5) Justiitsministeeriumil on juurdepääs kõigile registrisse kantud andmetele.

  (6) Registrist väljastatakse andmeid vastavalt päringu esitaja soovile elektrooniliselt või suuliselt. Põhjendatud juhul edastatakse vastus paberil.

  (7) Registrist andmete väljastamise eest tasu ei võeta.
[RT I, 28.11.2017, 46 - jõust. 01.12.2017]

§ 12.  Registrisse kantud andmete säilitamine

  Registrisse kantud andmeid säilitatakse alaliselt.

3. peatükk RAHASTAMINE, JÄRELEVALVE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 13.  Registri rahastamine

  Registri hooldus- ja arendustöid ning registri pidamist rahastatakse Notarite Koja eelarvest.

§ 14.  Järelevalve registri pidamise üle

  Registri pidamise üle teostatakse järelevalvet vastavalt seadustele ja justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” 10. peatükile.

§ 15.  Registri likvideerimine

  Register likvideeritakse justiitsministri määrusega kooskõlas „Avaliku teabe seaduses” ja „Arhiiviseaduses” sätestatud nõuetega.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 16.  Juurdepääs enne 2010. aasta 1. jaanuari registrisse kantud andmetele ja nende avaldamine

  (1) Kuni 2010. aasta 1. jaanuarini tunnistusi väljastanud asutustele võimaldatakse juurdepääs nende poolt registrisse kantud andmetele.

  (2) Enne 2010. aasta 1. jaanuari registrisse kantud andmete kohta esitatud päringule võib vastata registrisse andmed kandnud asutus.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json