Teksti suurus:

Kaitseväe poolt isiku salajasse koostöösse kaasamise ja selleks vajalike toimingute dokumenteerimise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2023, 9

Kaitseväe poolt isiku salajasse koostöösse kaasamise ja selleks vajalike toimingute dokumenteerimise kord

Vastu võetud 24.11.2023 nr 28

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 371 lõike 6 alusel.

§ 1.  Isiku salajasse koostöösse kaasamise õigus

  Isiku salajasse koostöösse kaasamise õigus on ametnikul või tegevväelasel, kes kuulub Kaitseväe struktuuriüksuse koosseisu, mis korraldab teabe kogumist ja töötlemist Kaitseväe korralduse seaduse § 37 lõike 2 punktis 1 või punktis 2 sätestatud eesmärgil.

§ 2.  Loa andmine isiku salajasse koostöösse kaasamiseks

  (1) Loa isiku kaasamiseks salajasse koostöösse annab Kaitseväe põhimääruses määratud struktuuriüksuse ülem või juhataja.

  (2) Salajasse koostöösse kaasamise luba vormistatakse kirjalikult.

  (3) Salajasse koostöösse kaasamiseks loa andmise kord kehtestatakse käesoleva määruse lisas.

§ 3.  Isiku salajasse koostöösse kaasamise nõusolek ja isiku kohustused

  (1) Isik annab salajasse koostöösse kaasamiseks kirjaliku nõusoleku.

  (2) Nõusolekut ei vormistata kirjalikult juhul, kui see võib seada ohtu salajasse koostöösse kaasatava isiku või koostöösse kaasava ametniku või tegevväelase. Suulise nõusoleku kohta tehakse märge isiku salajasse koostöösse kaasamisega seotud dokumenti.

  (3) Isiku salajasse koostöösse kaasamise kirjaliku nõusoleku vormil sätestatakse muuhulgas, et salajasse koostöösse kaasatud isik on kohustatud:
  1) hoiduma teadlikult väära või laimava teabe edasiandmisest;
  2) hoidma saladuses koostööd Kaitseväega;
  3) hoidma saladuses talle salajase koostöö käigus teatavaks saanud andmeid;
  4) hoidma saladuses teabe kogumisel kasutatavaid vahendeid, meetodeid ja taktikat.

§ 4.  Isiku salajasse koostöösse kaasamise ning Kaitseväe korralduse seaduse § 371 lõigetes 41 ja 42 nimetatud toimingute vormistamine, dokumentide registreerimine ja säilitamine

  Isiku salajasse koostöösse kaasamise ning Kaitseväe korralduse seaduse § 371 lõigetes 41 ja 42 nimetatud toimingute vormistamise, dokumentide registreerimise ja säilitamise nõuded sätestatakse käesoleva määruse lisas.

§ 5.  Järelevalve

  Käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmist kontrollitakse teenistusliku järelevalve korras.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 16. septembri 2014. a määrus nr 24 „Kaitseväe poolt isiku salajasse koostöösse kaasamise dokumenteerimise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Minister

Kusti Salm
Kantsler

Lisa Kaitseväe poolt isiku salajasse koostöösse kaasamise ja kaasamisel teostatud toimingute dokumenteerimise nõuded („salajasel” tasemel riigisaladus)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json