Teksti suurus:

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 91 "Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 28, 506

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 91 "Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend" muutmine

Vastu võetud 26.03.2007 nr 21

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 47 lõike 8 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 1 lõikega 5.

§ 1. Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruses nr 91 «Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend» (RTL 2004, 28, 188) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni ja sularaha deklaratsiooni vorm ning nende täitmise juhend»;

2) määruse lisades 1 ja 2 asendatakse sõnad «Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend» sõnadega «Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni ja sularaha deklaratsiooni vorm ning nende täitmise juhend»;

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega kehtestatakse tolliformaalsused, mida teostatakse reisija kauba hoiule andmisel, reisija deklaratsiooni ja sularaha deklaratsiooni vorm ning nende täitmise juhend.»;

4) paragrahvides 3–7, välja arvatud § 3 lõigetes 1 ja 2 ning § 4 lõikes 2, asendatakse sõna «deklaratsioon» vastavas käändes sõnadega «reisija deklaratsioon» vastavas käändes;

5) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Reisija esitab reisija deklaratsiooni elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel või paberkandjal määruse lisas 2 toodud vormil.

(2) Paberkandjal reisija deklaratsiooni komplekt koosneb kahest isekopeeruvast eksemplarist, millest esimene jääb tollile ja teine reisijale.»;

6) paragrahvi 4 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõna «käsitsi»;

7) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

« § 71. Sularaha deklaratsioon

(1) Ühendusevälisest riigist Eestisse saabuv või Eestist ühendusevälisesse riiki suunduv reisija, kellel on kaasas sularaha Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. a määruse nr 1889/2005 ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 9–12) artikli 3 lõikes 1 sätestatud summas, esitab tollile selle kohta sularaha deklaratsiooni määruse lisas 3 või 4 toodud vormil.

(2) Sularaha deklaratsiooni komplekt koosneb kahest isekopeeruvast eksemplarist, millest esimene jääb tollile ja teine reisijale.

(3) Sularaha deklaratsiooni täitmisel lähtutakse § 4 lõikest 1 ning lisades 3 ja 4 toodud selgitustest.

(4) Määruses kasutatakse sularaha mõistet Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. a määruse nr 1889/2005 artikli 2 punkti 2 tähenduses.»;

8) määrust täiendatakse lisadega 3 ja 4.

§ 2. Määrus jõustub 2007. aasta 15. juunil.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 02.04.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-02197.

Deklaratsioon eesti keeles

Deklaratsioon inglise keeles

/otsingu_soovitused.json