Teksti suurus:

Eesti Põllumajandusmuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2010
Avaldamismärge:RTL 2007, 27, 483

Eesti Põllumajandusmuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 26.03.2007 nr 27

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja «Muuseumiseaduse» § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Eesti Põllumajandusmuuseum

(1) Eesti Põllumajandusmuuseum (edaspidi muuseum), inglise keeles Estonian Agricultural Museum, on keskmuuseumina Eesti Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus, mis on asutatud 1968. a.

(2) Muuseum juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, samuti kultuuripärandi kaitset käsitlevatest rahvusvahelistest lepingutest, riiklikest arengukavadest ning sellest põhimäärusest.

(3) Muuseumil on oma eelarve, arvelduskonto Riigikassa kontsernikonto koosseisus, oma nime ja väikese riigivapi kujutisega pitsat ning kehtivate õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2. Muuseumi asukoht

Muuseum asub Tartu maakonnas. Muuseumi postiaadress on Pargi 4, Ülenurme alevik, 61701 Tartu maakond.

2. peatükk
ÜLESANDED JA TEGEVUS

§ 3. Muuseumi ülesanded

(1) Muuseumi põhiülesanne on jäädvustada Eesti maakultuuri, põllumajanduslikku tootmist, omandisuhteid, põllumajandusharidust ja -teadust, koguda ja säilitada asjakohast ainest, uurida seda teaduslikult ning eksponeerida ja vahendada üldsusele, lähtudes teaduse ja ühiskonna vajadustest ning huvidest, edendada kultuuriantropoloogia-, museoloogia- ja muuseumipedagoogikaalast tööd ning säilitada ja arendada ajaloolist mõisakompleksi kui tervikut.

(2) Muuseum:
1) kogub koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega põllumajanduse, põllumajandusteaduse ja maakultuuri arengut iseloomustavat ainest (esemed, masinad, dokumendid, käsikirjad, fotod, fono-, filmi- ja videomaterjal, kunstiteosed, joonised, teatmematerjal, trükised jms);
2) täiendab fonde väljakujunenud profiili kohaselt annetuste, ostude, vahetuste ja kaastööde teel;
3) säilitab kogutud materjali nõuetekohaselt, vajaduse korral restaureerib ja konserveerib seda;
4) teeb muuseumikogude põhjal teadusharudevahelist teaduslikku uurimistööd, korraldab teaduslikke nõupidamisi, konverentse ja muid teadusüritusi ning ajutisi ja alalisi näitusi ning rändnäitusi;
5) kirjastab, koostab ja levitab Eesti Põllumajandusmuuseumi toimetisi, muuseumis valminud teaduslikke, õppeotstarbelisi ja enda tegevust tutvustavaid väljaandeid, millest laekunud tulu jääb muuseumi kasutusse;
6) säilitab ja võimaldab kasutada oma kogu ning arendab välja asjakohase infosüsteemi, et teha oma kogude teave kättesaadavaks asjast huvitatud isikule;
7) vahendab kultuuripärandit avalikkusele (näitused, avalikud üritused, muuseumipedagoogilised programmid, filmid, trükised, loengud, konsultatsioonid jne);
8) propageerib eesti rahvakultuuri ja põllumajandusteaduste saavutusi ning teavitab oma tegevusest üldsust;
9) korraldab museaalide, näituste, väljaannete ja teadusliku teabe vahetamist Eestis ja väljaspool Eestit asuvate teiste muuseumide, teadusasutuste ja üksikisikutega;
10) juhendab keskmuuseumina metoodiliselt teisi muuseume oma ainevaldkonnas;
11) teeb koostööd Põllumajandusmuuseumi Edendamise Seltsiga.

§ 4. Muuseumi kogud

(1) Muuseum komplekteerib oma kogu iseseisvalt. Museaalide arvelevõtmise, kasutamise ja säilitamise eeskirjad kinnitab muuseumi direktor kultuuriministri kehtestatud korras.

(2) Muuseumi alakogud moodustavad puutumatu muuseumikogu, millest museaalide mahakandmine ja üleandmine toimub «Muuseumiseaduses» sätestatud korras.

(3) Muuseumil on oma ülesannete täitmiseks õigus:
1) osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid põllumajandusministri kehtestatud korras;
2) korraldada muuseumi põhitegevusega seotud turundusüritusi ning muud muuseumi põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust;
3) astuda lepingulistesse suhetesse teiste asutustega;
4) kasutada ja hallata muuseumi valduses olevat riigivara «Riigivaraseaduses» ja teistes õigusaktides kehtestatud korras.

3. peatükk
JUHTIMINE

§ 5. Muuseumi direktor

(1) Muuseumi juhib direktor, kes valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks. Töölepingu muusemi direktoriga sõlmib põllumajandusminister.

(2) Muuseumi direktor:
1) juhib muuseumi tegevust kooskõlas selle põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete täitmise eest;
2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab oma tegevusest aru põllumajandusministrile;
3) teeb põllumajandusministrile ettepaneku kinnitada muuseumi eelarve, struktuuriüksuste koosseis ja töökohtade arv;
4) korraldab ja koordineerib struktuuriüksuste tööd ning kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused;
5) sõlmib muuseumi töötajaga töölepingu ning lõpetab selle ja muudab seda;
6) määrab kindlaks muuseumi töötajate tööjaotuse, töökohustused ja ametipalgad, kinnitab ametijuhendid ning kohaldab töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
7) esindab muuseumi ja annab volitusi muuseumi esindamiseks;
8) annab välja volikirju ja käskkirju, sõlmib lepinguid ja teeb muid tehinguid;
9) käsutab kooskõlas «Riigivaraseadusega» ja teiste õigusaktidega muuseumi valduses olevat riigivara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
10) sõlmib juriidiliste ja muude isikutega lepinguid ja teeb muid tehinguid;
11) kinnitab seadusega ettenähtud korras muuseumi töösisekorraeeskirja ja asjaajamiskorra, lähtudes valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest, samuti muud muuseumisisesed eeskirjad;
12) kinnitab muuseumi piletihinnad ja muuseumi osutatavate muude teenuste hinnad;
13) kinnitab muuseumi juures tegutseva teadusnõukogu kui nõuandva kogu koosseisu ja põhimääruse;
14) esitab teadusnõukogule muuseumi aastaaruande muuseumi töö hindamiseks;
15) hoiab muuseumi vapipitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra.

(3) Muuseumi direktorit asendab tema äraolekul näituste ja muuseumipedagoogika osakonna juhataja või selle äraolekul direktori ettepanekul ministri määratud asendaja.

§ 6. Teadusnõukogu

(1) Muuseum võib oma tegevuse ja strateegia kavandamiseks moodustada teadusnõukogu.

(2) Teadusnõukogu kinnitab muuseumi teadurite uurimisplaanid ja kooskõlastab muuseumi tööplaani, arutab ja teeb ettepanekuid muuseumi teadus- ja arendustegevuse ning muude muuseumitöö oluliste küsimuste kohta.

(3) Teadusnõukogu koosseisu kaasatakse muuseumiväliseid asjatundjaid nende nõusolekul.

4. peatükk
STRUKTUUR

§ 7. Struktuuriüksused

(1) Muuseumi direktori vahetus alluvuses on juhiabi, pearaamatupidaja, infotehnoloogia spetsialisti, personalijuhi-sekretäri ja vanemraamatupidaja ametikohad, mille põhiülesandeks on hallata ja arendada muuseumi raamatupidamist, personali- ja sekretäritööd ning infotehnoloogia süsteeme, koostöös struktuuriüksustega koostada ja viia ellu muuseumi arengukava ning taotleda erinevatest fondidest eelarveväliseid vahendeid.

(2) Muuseumis on järgmised osakonnad:
1) kogude osakond, mille põhiülesanne on kogusid sihipäraselt täiendada, säilitada, süstematiseerida ja laenutada, kogude üle arvestust pidada ning hoida korras kartoteeke ja andmebaase, tagada koostöös majandus- ning näituste ja muuseumipedagoogika osakonnaga museaalide säilitamis- ja eksponeerimistingimused ning kontrollida neid;
2) teadusosakond, mille põhiülesanne on teha erialast teaduslikku ja metoodilist tööd, toimetada muuseumi väljaandeid, korraldada teadusüritusi ning teha koostööd teiste muuseumide, teadusasutuste ja organisatsioonidega;
3) näituste ja muuseumipedagoogika osakond, mille põhiülesanne on valmistada ette näitusi ning eksponeerida ja tutvustada neid, korraldada muuseumi avalikke suhteid, reklaami ja turundustegevust, töötada välja muuseumipedagoogilised programmid ja viia need ellu ning arendada koostööd erinevate institutsioonidega;
4) majandusosakond, mille põhiülesanne on arendada muuseumi infrastruktuuri ja turvasüsteemi, varustada muuseumi tegevuseks vajalike vahenditega, tagada kommunikatsioonid, organiseerida hooldus- ja remonditöid ning korraldada muuseumi valvet, tuletõrjet ja töökaitset.

(3) Muuseumi struktuuri ja töötajate koosseisu esitab põllumajandusministrile kinnitamiseks muuseumi direktor.

(4) Muuseumi osakonna juhtimine, juhi ning töötajate ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamised määratakse kindlaks osakonna põhimääruses, mille kinnitab muusemi direktor.

5. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

§ 8. Vara ja finantseerimine

(1) Muuseumil on oma tegevuse elluviimiseks vara, mille moodustavad talle riigivara valitseja poolt sihtotstarbelisse kasutusse antud maa, hooned ja rajatised, seadmed, inventar ning muud materiaalsed väärtused. Muuseumikogus säilitatav materjal on Eesti rahvuslik vara, eesti rahvusliku kultuuripärandi osa.

(2) Muuseumi valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» või selle alusel kehtestatud korras.

(3) Muuseumi tegevust finantseeritakse riigieelarvest, riiklikest fondidest ja sihtasutustest eraldatavatest rahalistest vahenditest, annetustest, muuseumi tegevusest saadud sissetulekust ja muudest laekunud tuludest.

§ 9. Aruandlus ja kontroll

(1) Muuseum peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruanded õigusaktidega kehtestatud korras.

(2) Muuseum esitab rahaliste vahendite kasutamise aruanded ja ülevaated oma tegevusest Põllumajandusministeeriumile viimase kehtestatud korras.

(3) Muuseumile riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist ning muuseumi tegevuse vastavust põhimäärusest tulenevatele eesmärkidele kontrollitakse õigusaktidega sätestatud korras. Muuseumi tegevust kontrollivad Põllumajandusministeerium ja Riigikontroll ning teised selleks volitatud asutused. Järelevalvet muuseumikogude üle korraldab Kultuuriministeerium.

6. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 10. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Muuseumi tegevuse korraldab ümber või lõpetab Põllumajandusministeerium Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, võttes arvesse Põllumajandusmuuseumi teadusnõukogu arvamust.

(2) Muuseumi tegevuse lõpetamise korral antakse muuseumikogu koos arvestusdokumentatsiooniga üle teisele muuseumile õigusaktidega kehtestatud korras.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 11. Rakendussäte

(1) Põllumajandusministri 9. oktoobri 1998. a määrus nr 35 «Eesti Põllumajandusmuuseumi tegevuse korraldamine» (RTL 1998, 313/314, 1273; 2005, 123, 1956) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2007. a.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json