Teksti suurus:

Riigi kinnisvararegistri asutamine ja selle pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2010, 2

Riigi kinnisvararegistri asutamine ja selle pidamise põhimäärus

Vastu võetud 16.12.2010 nr 178

Määrus kehtestatakse „Riigivaraseaduse” § 95 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Riigi kinnisvararegistri asutamine

  Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi andmekogu ametliku nimetusega „Riigi kinnisvararegister” (edaspidi register) ja kehtestatakse registri pidamise põhimäärus.

§ 2.  Registri asutamise eesmärk

  Register asutatakse riigile kuuluvast ja riigi poolt kasutatavast kinnisvarast (edaspidi riigi kinnisvara) ühtse ülevaate saamiseks ja riigi kinnisvaratehingute avalikustamiseks.

§ 3.  Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Rahandusministeerium.

§ 4.  Registri andmete kaitse

  (1) Registri andmeid tuleb kaitsta:
  1) käideldavuse osas, kaitstes andmeid juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) tervikluse osas, kaitstes andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsuse osas, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

  (2) Registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri andmete turbeaste on keskmine (M) ja turvaklass K2T2S1.

2. peatükk Registri pidamise kord ja andmete koosseis 

§ 5.  Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse riigi infosüsteemi ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Registrisse kogutakse aktuaalsed andmed riigi kinnisvara kohta ja säilitatakse kannete ajalugu.

§ 6.  Andmete õiguslik tähendus

  (1) Õiguslik tähendus on andmetel riigivara valitseja ja volitatud asutuse määramise kohta. Riigivara valitseja õigused ja kohustused vara valitsemisel jõustuvad registris andmete avaldamise hetkel. Volitatud asutuse volitused vara valdamisel jõustuvad registris andmete avaldamise hetkel.

  (2) Muudel registri andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Andmete registrisse kandmine ei too endaga kaasa õiguslikke tagajärgi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 7.  Andmeandjad

  (1) Andmeandjad on tulenevalt „Riigivaraseaduse” § 95 lõikest 6 riigivara valitsejad või nende volitatud isikud ja kinnisvarateenuste osutaja.

  (2) Andmeandja kannab registrisse käesoleva määruse §-s 9 nimetatud põhiandmed ja sooritab päringu §-s 11 nimetatud andmete saamiseks teistest riigi infosüsteemi andmekogudest.

  (3) Riigivara valitseja kannab registrisse andmed oma valitsemisele ja kasutamisele kuuluva kinnisvara ja sellega seotud menetluste kohta ning riigivara valitseja ja volitatud asutuste määramise kohta.

  (4) Volitatud asutus kannab registrisse andmed tema valdusse antud kinnisvara ja sellega seotud menetluste kohta talle riigivara valitseja antud volituse piires.

  (5) Kinnisvarateenuste osutaja kannab registrisse andmed riigi kasutuses oleva kinnisvara kohta talle riigivara valitseja antud volituse piires.

§ 8.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse andmed riigi omandis ja kasutuses olevate kinnisasjade ja piiratud asjaõiguste (edaspidi kinnisvara objekt) kohta kümne päeva jooksul pärast omandi- või kasutusõiguse tekkimist.

  (2) Registrisse kantakse kinnisvara objektile määratud riigivara valitseja ja volitatud asutuse andmed, „Riigivaraseaduse” § 10 lõikest 1 tulenev valitsemise eesmärk ning andmed riigi kinnisvara menetluste ning menetlustega seotud teadete ja dokumentide kohta.

  (3) Registrisse kantakse andmed järgmiste „Riigivaraseaduse” alusel läbiviidavate menetluste kohta:
  1) vara omandamine;
  2) vara kasutamiseks võtmine;
  3) vara kasutamiseks andmine;
  4) riigivara üleandmine teisele riigivara valitsejale (valitseja muutmine);
  5) riigivara üleandmine valitsemisala piires (volitatud asutuse muutmine);
  6) vara võõrandamine;
  7) vara üleandmine eraõiguslikule juriidilisele isikule.

  (4) Registrisse kantakse järgmised lõikes 3 nimetatud menetlustega seotud teated:
  1) teiste riigivara valitsejate ja volitatud asutuste huvi tuvastamise teated enne riigi kinnisvara võõrandamist ja kasutamiseks andmist tulenevalt „Riigivaraseaduse” § 96 lõikest 1;
  2) eelnõude Rahandusministeeriumiga kooskõlastamise teade tulenevalt „Riigivaraseaduse” § 101 lõikest 1;
  3) avaliku enampakkumise või valikpakkumise väljakuulutamise teated tulenevalt „Riigivaraseaduse” § 58 lõikest 1 ja võõrandamislepingust teatamine tulenevalt „Riigivaraseaduse” § 50 lõikest 1.

  (5) Registrisse võib kanda käesolevas määruses nimetamata teateid ja dokumente, kui see on töökorralduslikult vajalik.

  (6) Registrisseei pea kandma andmeidlepingute kohta, mille tähtaeg on lühem kui kolm kuud.

§ 9.  Registri põhiandmed

  (1) Riigivara valitseja ja volitatud asutuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) valitseja määramise või muutmise alusdokument;
  2) riigivara valitsejaks olemise aeg (algus- ja lõppkuupäev);
  3) volitatud asutuse määramise või muutmise alusdokument;
  4) volitatud asutuseks olemise aeg (algus- ja lõppkuupäev).

  (2) Kinnisvara objekti kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) objekti liik (omand, võlaõiguslik kasutusleping, hoonestusõigus, servituut);
  2) objekti nimi;
  3) objekti kinnisvararegistri kood;
  4) objekti valitseja;
  5) riigivara valitsemise eesmärk;
  6) volitatud asutus;
  7) objekti registris arvelevõtmise aeg;
  8) objekti registriarhiivi kandmise aeg.

  (3) Riigi kinnisvaraga seotud menetluste kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) menetluse liik;
  2) menetluse algatamise kuupäev;
  3) menetluse peatamise või katkestamise kuupäev;
  4) menetluse peatamise või katkestamise põhjus;
  5) menetluse lõpetamise kuupäev;
  6) menetlusega seotud teate liik, nimetus, saatmise kuupäev, vastamise tähtpäev, teate sisu;
  7) menetlusega seotud dokumendi liik, väljaandja, kuupäev, number ja viide dokumendile;
  8) menetlusega seotud lepingute andmed.

  (4) Riigi kinnisvaraga seotud lepingute kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) lepingu registreerimise number dokumendihaldussüsteemis;
  2) lepingu registreerimise kuupäev dokumendihaldussüsteemis;
  3) lepingu liik;
  4) lepingu nimetus;
  5) lepingu sõlmimise kuupäev;
  6) lepingu pooled (nimed, registri- või isikukoodid);
  7) lepingu alusel kasutatava pinna suurus (kasutuslepingu puhul);
  8) lepingu tähtajalisus;
  9) lepingu alguskuupäev;
  10) lepingu lõppkuupäev;
  11) lepingu tasu;
  12) lepingu muutmise kuupäev;
  13) lepingu olulised tingimused;
  14) tehingu tõestanud notari nimi (notariaalse lepingu puhul);
  15) lepingule notari ametitegevuse raamatus antud number (notariaalse lepingu puhul).

§ 10.  Alusdokumendid

  Kannete alusdokumentideks võivad olla:
  1) riigivara valitseja otsused;
  2) Vabariigi Valitsuse korraldused;
  3) lepingud, mille üheks pooleks on riigivara valitseja või volitatud asutus;
  4) muud kirjalikud kokkulepped ja dokumendid.

§ 11.  Andmevahetus teiste andmekogudega

  (1) Andmevahetus teiste riigi infosüsteemi andmekogudega toimub riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu.

  (2) Riigi maakatastrist saab register järgmised andmed:
  1) katastritunnus;
  2) aadress normaliseeritud kujul;
  3) pindala;
  4) maakatastris esmakordselt registreerimise aeg;
  5) sihtotstarvete nimetused (kuni kolm sihtotstarvet);
  6) sihtotstarvete protsendid.

  (3) Riiklikust ehitisregistrist saab register järgmised andmed:
  1) hoone ehitisregistri kood;
  2) hoone nimetus;
  3) hoone esmane kasutus;
  4) ehitisealune pind;
  5) hoone aadress normaliseeritud kujul;
  6) hoone ehitisealune pind;
  7) hoone energiamärgis;
  8) energiamärgise väljastamise aeg;
  9) hoone maksimaalne ja minimaalne korruste arv;
  10) hoone kasutusotstarve;
  11) hoone kasutusotstarbele vastav kasulik pind;
  12) hoone elamispind;
  13) hoone abiruumide pind;
  14) hoone lahuspind;
  15) hoone üldkasutatav pind;
  16) hoone mitteeluruumide pind;
  17) hoone kasutusotstarbe pind kokku;
  18) hoone kasulik pind kokku;
  19) hoone elamispind kokku;
  20) rajatise ehitisregistri kood;
  21) rajatise nimetus;
  22) rajatise aadress normaliseeritud kujul;
  23) rajatise esmane kasutus;
  24) rajatise maht;
  25) rajatise kasutusotstarve;
  26) rajatise kasutusotstarbe pind;
  27) rajatisealune pind.

  (4) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist saab register järgmised andmed:
  1) asutuse registrikood;
  2) asutuse täisnimi;
  3) asutuse aadress.

  (5) Äriregistrist saab register järgmised andmed:
  1) äriregistrikood;
  2) juriidilise isiku täisnimi;
  3) juriidilise isiku aadress.

  (6) Elektroonilisest kinnistusraamatust saab register järgmised andmed:
  1) kinnistu registriosa number;
  2) kinnistusjaoskond;
  3) kinnistamise kuupäev;
  4) kinnistu liik;
  5) andmed kinnistule seatud piiratud asjaõiguse kohta (piirangu liik, kehtivuse algus ja lõpp, väärtus, tähtaeg, õigustatud isikud);
  6) andmed kinnistule seatud hüpoteegi kohta (väärtus, õigustatud isikud).

  (7) Rahvastikuregistrist saab register järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) isiku ees- ja perekonnanimi.

  (8) Andmete vahetamist ja võrdlemist andmekogude vahel koordineerib registri vastutav töötleja.

3. peatükk Andmete registrisse kandmine 

§ 12.  Registrikannete tegemine ja andmete avaldamine

  (1) Registrikande tegemisena käsitatakse registrisse andmete lisamist ja registris olevate andmete muutmist või kustutamist.

  (2) Õiguslikku tähendust omavad andmed ja muudatused neis avaldatakse registri veebilehel pärast seda, kui „Riigivaraseaduse” § 4 lõike 5 alusel määratud riigivara valitseja ülesandeid täitev füüsiline isik (edaspidi riigivara valitseja ülesandeid täitev isik) on registrikande kinnitanud. Registrikande tegemiseks kannab andmeandja andmed registri veebilehel oleva sisendi kaudu andmebaasi ning edastab sama veebilehe kaudu kande kinnitamise teate riigivara valitseja ülesandeid täitvale isikule.

  (3) Informatiivse tähendusega andmed avaldatakse registri veebilehel pärast seda, kui andmeandja on nad andmebaasi salvestanud.

  (4) Registrikande tegemise kohta säilitatakse registris järgmised andmed:
  1) registrikande tegija ees- ja perekonnanimi;
  2) registrikande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

§ 13.  Kasutajaõiguste andmine

  (1) Kasutajaõigused registrikannete tegemiseks antakse ainult registreeritud kasutajatele, kes esindavad andmeandjat. Registreeritud kasutajate autentimine toimub ID-kaardi või mobiil-ID abil.

  (2) Registri vastutav töötleja annab riigivara valitseja ülesandeid täitvatele isikutele kasutajaõigused registrikannete kinnitamiseks ja lõikes 3 nimetatud kasutajaõiguste haldamiseks.

  (3) Riigivara valitseja ülesandeid täitev isik annab kasutajaõigused oma valitsemisel ja kasutuses oleva vara kohta:
  1) riigivara valitseja nimel andmete sisestajatele;
  2) nende riigiasutuste nimel andmete sisestajatele, kelle valdusesse riigivara valitseja on andnud oma valitsemisel oleva vara;
  3) kinnisvarateenuse osutaja nimel andmete sisestajale.

§ 14.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui andmeandja avastab, et registris on ebaõiged andmed ja need andmed on avalikustatud registri veebilehel, on ta kohustatud viivitamata korraldama vea parandamise ja esitama registrisse õiged andmed.

  (2) Vastutaval töötlejal on õigus esitada andmeandjale järelepärimisi andmete õigsuse täpsustamiseks ja ettekirjutusi ebaõigete andmete parandamiseks.

§ 15.  Andmetele juurdepääsu tagamine

  (1) Registri andmetele tagatakse kooskõlas „Avaliku teabe seadusega” ööpäevaringne tasuta juurdepääs registri veebilehe kaudu.

  (2) Asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabe kohta kantakse registrisse asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet sisaldava dokumendi nimetus, number ja registreerimiskuupäev andmeandja dokumendiregistris.

§ 16.  Andmetele juurdepääsu sulgemise tingimused ja kord

  Andmetele võib juurdepääsu sulgeda üksnes vastutav töötleja seadusest või selle alusel antud õigusaktist tuleneval põhjusel.

4. peatükk Andmete säilitamine, järelevalve ja registri likvideerimine 

§ 17.  Andmete säilitamine

  (1) Registri andmed kaotavad aktuaalsuse nende registrist väljaarvamise kande kinnitamisega. Aktuaalsuse kaotanud andmeid säilitatakse registri arhiivis digitaalsel kujul.

  (2) Arhiivi kantakse andmed nende aktuaalsuse kaotamise päeval.

  (3) Arhiivi kantud andmed on kättesaadavad päringu teel registri veebilehelt.

  (4) Registri likvideerimisel määratakse andmete säilitamine ja arhiivi üleandmine „Arhiiviseaduses” sätestatud korras.

§ 18.  Järelevalve

  Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

§ 19.  Registri pidamise finantseerimise kord

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest vastutava töötleja eelarve kaudu.

§ 20.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus seaduse alusel.

  (2) Registri likvideerimisel otsustab Vabariigi Valitsus andmete teise registrisse või riiklikku arhiivi üleandmise või nende kuulumise hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaja. Registri likvideerimine toimub kooskõlas „Arhiiviseaduse” ja „Avaliku teabe seaduse” nõuetega.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 21.  Riigivara registri tegevuse lõpetamine

  Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a määrusega nr 284 „Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korra kinnitamine” (RT I 1995, 65, 1090; 2009, 14, 84) asutatud riigivara registri (edaspidi riigivara register) tegevus lõpetatakse käesoleva määruse jõustumisel.

§ 22.  Riigivara registri andmete ülekandmine

  (1) Riigivara registri aktuaalsed andmed riigi omandis oleva kinnisvara ja kinnisvaraga seotud lepingute kohta kantakse 1. jaanuari 2011. a seisuga registrisse.

  (2) Andmete registrisse kandmisel viiakse andmed vastavusse „Riigivaraseaduse” § 8 lõikes 2 sätestatuga. Juhul kui ühel kinnisvaraobjektil on mitu riigivara valitsejat, kantakse registrisse riigivara valitsejana maaüksuse valitseja.

  (3) Riigivara registri andmed, mida ei kanta üle registrisse, arhiveeritakse. Arhiveeritud andmed on kättesaadavad registri veebilehe kaudu.

§ 23.  Andmete korrastamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud kinnisasja kasutamiseks võtmise lepingute andmed kantakse registrisse hiljemalt 31. detsembriks 2011. a.

  (2) Riigivara registrist ülekantud andmed korrastatakse ja seostatakse maad ning ehitised hiljemalt 31. märtsiks 2011. a.

  (3) Tulenevalt „Riigivaraseaduse” §-st 111 viiakse kõik registri andmed kooskõlla käesoleva põhimäärusega hiljemalt 31. detsembriks 2013. a.

§ 24.  Riigivara registri andmete arhiveerimine

  Riigivara registri andmeid, mida ei kanta üle registrisse, ja kannete alusdokumente säilitab Rahandusministeerium „Arhiiviseaduses” sätestatud korras.

§ 25.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Tõnis Lukas
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json