Teksti suurus:

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2010, 12

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord
[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

Vastu võetud 22.12.2006 nr 279
RT I 2006, 61, 464
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
16.12.2010RT I, 28.12.2010, 301.01.2011

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Vabariigi Valitsuse kinnitatava tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri) koostamise korra, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste (edaspidi koos ühing) nimekirja kandmise ja nimekirjast kustutamise korra ning asjatundjate komisjoni (edaspidi komisjon) moodustamise korra, selle töökorralduse ning komisjoni liikmete nimetamise ja tagasikutsumise korra.
[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

§ 2.   Komisjoni moodustamine ja töökorraldus

  (1) Komisjoni ülesandeks on Vabariigi Valitsusele soovituslike ettepanekute (edaspidi soovitused) tegemine ühingute nimekirja kandmiseks või sealt kustutamiseks.

  (2) Komisjon juhindub ettepanekute tegemisel „Tulumaksuseaduse” §-s 11 sätestatud ühingute nimekirja kandmise ja sealt kustutamise põhimõtetest ja nõuetest ning „Mittetulundusühingute seadusest”, „Sihtasutuste seadusest”, „Kirikute ja koguduste seadusest” ja käesolevast määrusest.
[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Komisjoni liikmed nimetab ja kutsub tagasi rahandusminister käskkirjaga. Komisjonis on 11 liiget. Komisjoni liikmeteks nimetatakse üheksa mittetulundussektori esindajat, üks usuliste ühenduste esindaja ja üks ettevõtjate esindaja. Komisjoni moodustamisel tagatakse mittetulundussektorit esindavate ühingute põhiliste tegevusvaldkondade ning vastavaid ühinguid koondava liidu esindatus. Komisjoni liikmete tagasikutsumiseks esitab rahandusministrile ettepaneku ühing või organisatsioon, kelle ettepanekul liige komisjoni nimetati. Komisjoni liikme tagasikutsumisel ei pea rahandusminister nimetama uut liiget samast ühingust või organisatsioonist, mida esindas tagasikutsutud liige.
[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjon kinnitab esimesel koosolekul oma töökorra. Komisjoni koosolekut juhatavad komisjoni liikmed rotatsiooni põhimõttel. Komisjoni liikmete tööd ei tasustata.

  (5) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja komisjoni tehnilise teenindamise tagab Maksu- ja Tolliamet. Komisjoni liikme põhjendatud ettepaneku korral võib komisjoni koosolekust hääleõiguseta osa võtta isik, kes ei ole komisjoni liige.

  (6) Komisjoni koosolekud toimuvad ajavahemikul 20. veebruarist kuni 1. märtsini ja 20. augustist kuni 1. septembrini. Komisjoni koosoleku toimumise aja määrab Maksu- ja Tolliamet. Komisjoni koosoleku toimumisest teatatakse komisjoni liikmele ette vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (7) Komisjon võtab otsuse vastu häälteenamusega.

  (8) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Koosoleku protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

  (9) Komisjon esitab oma soovitused ühingute nimekirja kandmise või nimekirja kandmata jätmise või sealt kustutamise kohta Maksu- ja Tolliametile.

§ 3.   Nimekirja kandmiseks esitatavad dokumendid

  (1) Nimekirja kandmiseks esitab ühing Maksu- ja Tolliametile „Mittetulundusühingute seaduse”, „Sihtasutuste seaduse” või „Kirikute ja koguduste seaduse” nõuetele vastava, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile esitatud asutamislepingu või asutamisotsuse koopia.

  (2) Mittetulundusühing ja sihtasutus esitavad nimekirja kandmiseks Maksu- ja Tolliametile taotluse vormil TMIN „Mittetulundusühingu ja sihtasutuse taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks” (lisa 1).

  (3) Usuline ühendus esitab nimekirja kandmiseks Maksu- ja Tolliametile taotluse vormil TMIN-K „Usulise ühenduse taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks” (lisa 2).
[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.   Nimekirja kandmine

  (1) Ühing kantakse nimekirja või kustutatakse nimekirjast rahandusministri ettepanekul Vabariigi Valitsuse korraldusega kas 1. juulist või 1. jaanuarist.

  (2) Ühing, kes taotleb nimekirja kandmist 1. juulist, esitab §-s 3 nimetatud dokumendid 15. jaanuariks. Ühing, kes taotleb nimekirja kandmist 1. jaanuarist, esitab nimetatud dokumendid eelneva aasta 15. juuliks.
[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Maksu- ja Tolliamet kontrollib esitatud dokumentide ja ühingu tegevuse vastavust «Tulumaksuseaduse» §-s 11 sätestatud nimekirja kandmise nõuetele.

  (4) Kui ühingu tegevus, esitatud dokumendid ja maksudeklaratsioonid vastavad nõuetele, esitab Maksu- ja Tolliamet ettepaneku ühingu nimekirja kandmiseks komisjonile 20. veebruariks või 20. augustiks, lisades selgituse ühingu vastavuse kohta nimekirja kandmise nõuetele.

  (5) Samaaegselt lõikes 4 nimetatud ettepanekuga esitab Maksu- ja Tolliamet komisjonile nende ühingute loetelu, kes on esitanud taotluse nimekirja kandmiseks, kuid keda nimekirja kandmiseks ei esitata. Ettepaneku korral ühingut nimekirja mitte kanda lisab Maksu- ja Tolliamet nimekirja kandmata jätmise põhjuse ja märgib õigusliku aluse.

  (6) Komisjon vaatab Maksu- ja Tolliameti ettepanekud läbi ja esitab oma soovitused ühingute nimekirja kandmise või nimekirja kandmata jätmise kohta kirjalikult Maksu- ja Tolliametile 1. märtsiks ja 1. septembriks. Kui komisjon ei ole oma soovitusi nimetatud kuupäevaks esitanud, esitab rahandusminister nimekirja Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks ilma komisjoni soovitusteta.

  (7) Maksu- ja Tolliamet teeb pärast asjatundjate komisjoni soovituste küsimist ühingule esialgse otsuse nimekirja kandmata jätmise kohta kirjalikult teatavaks 15. märtsiks, kui avaldus oli esitatud 15. jaanuariks, või 15. septembriks, kui avaldus oli esitatud 15. juuliks. Otsuses näidatakse nimekirja kandmisest keeldumise põhjus ja alus.
[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (8) Kui ühing ei nõustu Maksu- ja Tolliameti otsusega, on tal õigus esitada vaie 30 päeva jooksul, alates otsuse saamisest. Maksu- ja Tolliamet lahendab vaide 30 päeva jooksul, alates selle saamisest.

  (9) Maksu- ja Tolliamet esitab Rahandusministeeriumile ettepaneku ühingu nimekirja kandmiseks 1. juuniks või 1. detsembriks.

§ 5.   Nimekirjast kustutamine

  (1) Maksu- ja Tolliamet teeb pärast asjatundjate komisjoni soovituste küsimist ühingule kirjaliku hoiatuse nimekirjast kustutamise kohta, kui selgub, et ühingu tegevus ei vasta „Tulumaksuseaduse” § 11 lõikes 2 sätestatud nimekirja kandmise nõuetele või kui ilmnevad sama paragrahvi lõikes 4 või 7 nimetatud asjaolud või kui ühing ei ole mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile esitanud majandusaasta aruannet.
[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Lõikes 1 nimetatud hoiatuse teeb Maksu- ja Tolliamet ühingule teatavaks 15. jaanuariks või 15. juuliks. Hoiatuses näitab Maksu- ja Tolliamet ühingu nimekirjast kustutamise põhjuse ja märgib õigusliku aluse ning määrab lõikes 1 nimetatud puuduste kõrvaldamiseks tähtaja 15. veebruarini või 15. augustini.

  (3) Kui ühing lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda, esitab Maksu- ja Tolliamet komisjonile 20. veebruariks või 20. augustiks ettepaneku ühingu nimekirjast kustutamiseks, märkides kustutamise põhjuse ja õigusliku aluse.

  (4) Komisjon vaatab Maksu- ja Tolliameti ettepaneku läbi ja esitab Maksu- ja Tolliametile kirjalikult oma soovituse ühingu nimekirjast kustutamiseks 1. märtsiks või 1. septembriks. Kui komisjon ei ole oma soovitust nimetatud kuupäevaks esitanud, esitab rahandusminister ühingu nimekirjast kustutamise ettepaneku Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks ilma komisjoni soovituseta.

  (5) Maksu- ja Tolliamet teatab ühingule oma otsusest tema nimekirjast kustutamise ettepaneku esitamise kohta kirjalikult 15. märtsiks või 15. septembriks. Otsuses näidatakse ettepaneku esitamise põhjus ja õiguslik alus.

  (6) Kui ühing ei nõustu Maksu- ja Tolliameti otsusega, on tal õigus esitada vaie 30 päeva jooksul, alates otsuse saamisest. Maksu- ja Tolliamet lahendab vaide 30 päeva jooksul, alates selle saamisest.

  (7) Ühingu nimekirjast kustutamise taotluse korral ei rakendata lõigetes 1–6 kehtestatud tähtaegu. Kirjalik taotlus nimekirjast kustutamiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile 1. maiks või 1. novembriks.
[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (8) Maksu- ja Tolliamet esitab Rahandusministeeriumile ettepaneku ühingu nimekirjast kustutamiseks 1. juuniks või 1. detsembriks.

  (9) Vabariigi Valitsus kustutab rahandusministri ettepanekul ühingu nimekirjast 1. juulist või 1. jaanuarist.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

  (2) Kui nimekirja kantud ühing ei vasta 1. juuliks 2007. a «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 2 nimekirja kandmiseks sätestatud nõuetele või kui ilmnevad «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 4 või 7 nimetatud asjaolud, kustutatakse ühing nimekirjast määruse §-s 5 sätestatud korras alates 1. juulist 2008. a.

  (21) 31. detsembri 2010. a seisuga usuliste ühenduste registris olev juriidiline isik kantakse nimekirja alates 1. jaanuarist 2011. a ilma taotlust esitamata.
[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (3) [Käesolevast tektist välja jäetud.]

Lisa [Kehtetu]

Lisa 1 Mittetulundusühingu ja sihtasutuse taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks

Lisa 2 Usulise ühenduse taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks

/otsingu_soovitused.json