Teksti suurus:

Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused

Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2010, 13

Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused

Vastu võetud 20.06.2000 nr 196
RT I 2000, 49, 312
jõustumine 01.07.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.01.2001RT I 2001, 7, 2301.01.2001
17.12.2002RT I 2002, 105, 62601.01.2003
12.02.2003RT I 2003, 16, 9222.02.2003, muudatust rakendatakse 1.01.2003. a.
16.12.2010RT I, 28.12.2010, 301.01.2011

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» paragrahvi 19 lõike 3 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määrusega kehtestatakse füüsilisele isikule õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused.

[RT I 2001, 7, 23 - jõust. 01.01.2001]

§ 2.   Määrust ei rakendata seaduse alusel või riigieelarvest makstavale stipendiumile ega stipendiumile, mida makstakse seoses ettevõtlusega, töö- või teenistussuhtega või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga.

[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

2. peatükk MAKSUVABAD STIPENDIUMID 

§ 3.  

  Tulumaksust on vabastatud stipendium, mida maksab:
  1) „Eesti Vabariigi haridusseaduses” nimetatud õppeasutus või „Erakooliseaduses” nimetatud erakool oma õppijale;
[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  2) punktis 1 nimetatud õppeasutusega samaväärne välismaa õppeasutus oma õppijale;
[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  3) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud mittetulundusühing, sihtasutus või usuline ühendus (edaspidi koos ühing) isikule, kes ei ole selle asutaja, liige, ühinguga seotud isik ega temale annetusi teinud isik või sellise isiku asutaja, liige või seotud isik;
[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  4)
[Kehtetu - RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  5) Vabariigi Valitsus, kohalik omavalitsus, välisriigi valitsus, välisriigi kohalik omavalitsus, rahvusvaheline või valitsustevaheline organisatsioon või koostööprogrammi esindus, välisriikide valitsuste poolt või valitsustevaheliste kokkulepete alusel asutatud mittetulundusühing või sihtasutus ning välisriigis registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus.
[RT I 2003, 16, 92 - jõust. 22.02.2003]

3. peatükk TULUMAKSUST VABASTAMISE TINGIMUSED 

§ 4.  

  Stipendiumid on vabastatud tulumaksust järgmistel tingimustel:
  1) stipendiumi maksmine on § 3 punktis 3 nimetatud ühingule üheks põhikirjaliseks tegevuseks;
[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]
  2) paragrahvi 3 punktides 3 ja 5 nimetatud juhtudel toimub stipendiumide taotlemine ja määramine avaliku konkursi alusel. Teave avaliku konkursi kohta avaldatakse vähemalt ühes kohalikus ajalehes või üleriigilise levikuga päevalehes või paragrahvi 3 punktides 3 ja 5 nimetatud stipendiumi maksja veebilehel. Kui teave avaliku konkursi kohta avaldati ainult veebilehel, peab stipendiumi saaja esitama maksuhalduri nõudmisel väljatrüki vastava konkursi kohta avaldatud teabest.
[RT I, 28.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 5.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2000. a makstud stipendiumidele.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json