Teksti suurus:

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2011 otsus nr 36

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 07.12.2011

§ 1.  Autoriõiguse seaduse muutmine

Autoriõiguse seaduses (RT I, 06.01.2011, 34) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 lõigetes 9 ja 12, § 87 lõikes 1 ning § 88 lõikes 3 asendatakse sõna „Kultuuriministeerium” sõnaga „Justiitsministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 27 lõigetes 9, 11 ja 12, § 271 lõikes 4, § 87 lõikes 11, § 89 lõikes 1 ning § 93 lõikes 2 asendatakse sõna „kultuuriminister” sõnaga „justiitsminister” vastavas käändes.

§ 2.  Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse muutmine

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduses (RT I, 28.12.2010, 19) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmine aastatel 2009–2012”;

2) paragrahvi 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kuni 2012. aasta 31. detsembrini on:”;

3) paragrahvi 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad „kaitseväe juhataja,”.

§ 3.  Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse muutmine

Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse (RT I 2002, 38, 233; 2009, 4, 24) § 20 lõikes 1 asendatakse sõnad „Majandus- ja kommunikatsiooniministri” sõnaga „Justiitsministri”.

§ 4.  Geograafilise tähise kaitse seaduse muutmine

Geograafilise tähise kaitse seaduses (RT I 1999, 102, 907; 2009, 34, 224) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse sõnad „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Justiitsministeerium”;

2) paragrahvi 24 lõikes 4 ja § 41 lõikes 4 asendatakse sõnad „majandus- ja kommunikatsiooniminister” sõnaga „justiitsminister”.

§ 5.  Halduskohtumenetluse seadustiku muutmine

Halduskohtumenetluse seadustiku (RT I, 23.02.2011, 3) § 109 lõikes 3 asendatakse sõnad „Justiitsministeeriumile või Justiitsministeeriumi määratud asutusele” sõnadega „rahandusministri käskkirjaga määratud asutusele”.

§ 6.  Kaubamärgiseaduse muutmine

Kaubamärgiseaduses (RT I 2002, 49, 308; 2009, 4, 24) asendatakse läbivalt sõnad „majandus- ja kommunikatsiooniminister” sõnaga „justiitsminister” vastavas käändes.

§ 7.  Kasuliku mudeli seaduse muutmine

Kasuliku mudeli seaduses (RT I, 29.11.2011, 2) asendatakse läbivalt sõnad „majandus- ja kommunikatsiooniminister” sõnaga „justiitsminister” vastavas käändes.

§ 8.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustiku (RT I, 21.03.2011, 7) § 411 lõigetes 3 ja 4 ning § 417 lõikes 1 asendatakse sõnad „justiitsministri määratud riigiasutus” sõnadega „rahandusministri käskkirjaga määratud asutus” vastavas käändes.

§ 9.  Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmine

Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses (RT I, 08.07.2011, 45) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 5 ja 7 jäetakse välja;

2) paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse § 3 lõigetes 2, 5, 11, 13 ja 15 nimetatud kõrgemate riigiteenijate ametipalgale kohaldatakse indekseerimist alates 2013. aasta 1. aprillist.

(2) Käesoleva seaduse § 3 lõigetes 1, 3, 4, 6–10, 14 ja 16–21 nimetatud kõrgemate riigiteenijate ametipalgale kohaldatakse indekseerimist alates 2014. aasta 1. aprillist.”;

3) paragrahvi 19 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva seaduse § 3 lõiked 1, 3, 4, 6–10, 14 ja 16–21 ning §-d 6 ja 9–16 jõustuvad 2013. aasta 1. jaanuaril.”

§ 10.  Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse muutmine

Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduses (RT I 1998, 108, 1783; 2010, 22, 108) asendatakse läbivalt sõnad „majandus- ja kommunikatsiooniminister” sõnaga „justiitsminister” vastavas käändes.

§ 11.  Patendiseaduse muutmine

Patendiseaduses (RT I, 29.11.2011, 4) asendatakse läbivalt sõnad „majandus- ja kommunikatsiooniminister” sõnaga „justiitsminister” vastavas käändes.

§ 12.  Patendivoliniku seaduse muutmine

Patendivoliniku seaduses (RT I 2001, 27, 151; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) sõnad „majandus- ja kommunikatsiooniminister” asendatakse läbivalt sõnaga „justiitsminister” vastavas käändes;

2) sõnad „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” asendatakse läbivalt sõnaga „Justiitsministeerium” vastavas käändes;

3) paragrahvi 15 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Komisjoni töökorra kehtestab justiitsminister.”

§ 13.  Riigieelarve seaduse muutmine

Riigieelarve seaduses (RT I, 12.11.2010, 23) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 32 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Rahandusministeerium paigutab riigi raha ja teeb sellega ning selle arvel soetatud väärtpaberite ning muu finantsvaraga tehinguid ja juhib selle tegevusega seonduvaid finantsriske. Rahandusministeeriumile ei kohaldata riigieelarve kassalisel teenindamisel käesoleva seaduse § 29 lõikes 3 nimetatud piiranguid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega rahavoo ja finantsriskide juhtimise põhimõtted. Rahandusministril on õigus määrusega kehtestada täiendavaid rahavoo ja finantsriskide juhtimise piiranguid ning põhimõtteid.”;

2) paragrahvi 32 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Rahandusministeeriumil on õigus seaduse või lepingu alusel hoida ja paigutada avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja riigi poolt asutatud või riigi osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute raha.”

§ 14.  Riigi õigusabi seaduse muutmine

Riigi õigusabi seaduse (RT I, 14.03.2011, 18) § 26 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad „justiitsministri määratud Justiitsministeeriumi valitsemisala asutus” sõnadega „rahandusministri käskkirjaga määratud asutus” vastavas käändes.

§ 15.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (RT I, 10.11. 2011, 6) § 159 lõikes 1, § 161 lõikes 2 ning § 179 lõigetes 3, 4 ja 6 asendatakse sõnad „Justiitsministeerium või justiitsministri määratud Justiitsministeeriumi valitsemisala asutus” sõnadega „rahandusministri käskkirjaga määratud asutus” vastavas käändes.

§ 16.  Tööstusdisaini kaitse seaduse muutmine

Tööstusdisaini kaitse seaduses (RT I 1997, 87, 1466; 2010, 22, 108) asendatakse läbivalt sõnad „majandus- ja kommunikatsiooniminister” sõnaga „justiitsminister” vastavas käändes.

§ 17.  Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmine

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduses (RT I, 29.11.2011, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) sõnad „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” asendatakse läbivalt sõnaga „Justiitsministeerium” vastavas käändes;

2) sõnad „majandus- ja kommunikatsiooniminister” asendatakse läbivalt sõnaga „justiitsminister” vastavas käändes.

§ 18.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I, 15.03.2011, 23) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 441 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kohtus riigi esindamise ja kohtumenetlusega riigile kaasnevate kulude kandmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

2) paragrahvi 441 lõikes 10 asendatakse sõna „märtsiks” sõnaga „juuniks”;

3) paragrahvi 59 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „otsustamine” tekstiosaga „, intellektuaalse omandi valdkonna koordineerimine”;

4) paragrahvi 59 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Justiitsministeeriumi valitsemisalas on järgmised ametid ja inspektsioonid:
1) Andmekaitse Inspektsioon;
2) Patendiamet.”;

5) paragrahvi 63 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „tööstusomandi kaitse,”;

6) paragrahvi 63 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 65 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamine,” tekstiosaga „seaduse alusel teiste isikute raha hoidmine ning paigutamine,”;

8) paragrahvi 77 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 85 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „õiguskantsleri tegevuse korraldamise seaduse § 12” tekstiosaga „õiguskantsleri seaduse § 15”.

§ 19.  Vangistusseaduse muutmine

Vangistusseaduse (RT I, 21.03.2011, 44) § 441 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Andmekogu vastutav töötleja on Justiitsministeerium. Andmekogu volitatud töötlejad on vangla ja muu andmekogu põhimääruses nimetatud asutus või isik.”

§ 20.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustikus (RT I, 21.03.2011, 47) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 202 lõikes 5 asendatakse sõnad „justiitsministri määratud riigiasutus” sõnadega „rahandusministri käskkirjaga määratud asutus”;

2) paragrahvi 204 lõikes 2 asendatakse sõnad „justiitsministri määratud asutusele” sõnadega „rahandusministri käskkirjaga määratud asutusele”.

§ 21.  Äriseadustiku muutmine

Äriseadustiku (RT I, 02.11.2011, 3) § 520 lõige 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(42) Justiitsminister kehtestab määrusega käesoleva paragrahvi lõikes 41 nimetatud tagastamistaotluse esitamise korra ja tehnilised nõuded ning määrab kooskõlastatult rahandusministriga tagastamisi teostama asutuse, kellele tagastamistaotlused esitatakse.”

§ 22.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 punktid 1 ja 2, § 13 ning § 18 punkt 7 jõustuvad kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json