Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. mai 2002. a määruse nr 150 „Keskkonnakompleksluba nõudvate alltegevusvaldkondade ja künnisvõimsuste kehtestamine ning olemasolevate käitiste käitajate poolt kompleksloa taotluste esitamise tähtaegade kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2011, 43

Vabariigi Valitsuse 7. mai 2002. a määruse nr 150 „Keskkonnakompleksluba nõudvate alltegevusvaldkondade ja künnisvõimsuste kehtestamine ning olemasolevate käitiste käitajate poolt kompleksloa taotluste esitamise tähtaegade kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 22.12.2011 nr 168

Määrus kehtestatakse „Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse” § 7 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 7. mai 2002. a määruses nr 150 „Keskkonnakompleksluba nõudvate alltegevusvaldkondade ja künnisvõimsuste kehtestamine ning olemasolevate käitiste käitajate poolt kompleksloa taotluste esitamise tähtaegade kehtestamine” (RT I 2002, 41, 258; 2006, 39, 292) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) paragrahvides 1–9 loetletud alltegevusvaldkondades ja käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4 loetletud tegevusvaldkondades tegutsevatest käitistest lähtuva süsinikdioksiidi kogumine maapõues säilitamise eesmärgil.”;

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/31/EÜ, milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ ja direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ, 2008/1/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1013/2006 (ELT L 140, 5.6.2009, lk 114–135).”.

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json