Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2012, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2012 otsus nr 211

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.12.2012

§ 1.  Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõike 7 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Valla- või linnavolikogu kehtestab reservfondi vahendite kasutamise tingimused ja korra määrusega.”;

3) paragrahvi 16 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) finantsinvesteeringute ja osaluste ümberhindamisest põhjustatud kasumit ja kahjumit ning kohaliku omavalitsuse üksuse osa tema osalusega äriühingu majandusaasta tulemist.”;

4) paragrahvi 20 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Eelarvestrateegia koostamisel, menetlemisel, vastuvõtmisel ja avalikustamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 372.”;

5) paragrahvi 20 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 20 lõike 3 punktis 2 asendatakse tekstiosa „jooksvaks aastaks kavandatud” tekstiosaga „jooksva aasta eeldatavad”;

7) paragrahvi 20 lõiget 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) informatsioon eelarvestrateegia perioodiks kavandatavatest kohalike maksude ja maamaksu muudatustest;”;

8) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuv üksus kohustub valla- ja linnavalitsusele esitama eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 1 alusel kehtestatud määruses ettenähtud tähtaegadel ja korras.”;

9) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Eelarvestrateegia perioodil võib kahel mittejärjestikusel aastal kavandada kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse põhitegevuse tulemit lubatavast väärtusest väiksemana. Sellisel juhul peab eelarvestrateegiaga hõlmatud aastate põhitegevuse tulemite summa olema null või positiivne.”;

10) paragrahvi 21 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Valla- või linnavolikogu kehtestab määrusega tingimused ja korra:
1) eelarve liigendamiseks;
2) eelarve või lisaeelarve eelnõu koostamiseks, volikogus menetlemiseks ja vastuvõtmiseks;
3) majandusaasta aruande volikogus menetlemiseks ja kinnitamiseks;
4) vastuvõtmata eelarve korral väljaminekute tegemiseks;
5) eelarve täitmiseks.

(2) Volikogu võib volitada valla- või linnavalitsust kehtestama määrusega eelarve või lisaeelarve eelnõu koostamise ja eelarve täitmise korra.”;

11) paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) selgitused eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta;”;

12) paragrahvi 22 lõike 2 punktides 3 ja 5 ning lõikes 3 lisatakse sõna „eelarveaasta” ette sõna „eelseisev” vastavas käändes;

13) paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse oodatav põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus eelseisva eelarveaasta lõpuks;”;

14) paragrahvi 24 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui valla- või linnavolikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võib valla- või linnavalitsus kuni eelarve vastuvõtmiseni teha eelarve eelnõus kavandatud väljamineku, kui selle tegemise tähtaeg saabub enne eelarve vastuvõtmist ja see tuleneb:
1) õigusaktist;
2) käesoleva seaduse § 34 lõike 2 punktides 1–3, 5–52 ja 7 ning lõikes 7 nimetatud kohustuse täitmiseks sõlmitud lepingust;
3) käesoleva seaduse § 27 lõikest 2;
4) kohtuotsusest.

(2) Kui valla- või linnavolikogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võib valla- või linnavalitsus kuni eelarve vastuvõtmiseni teha lõikes 1 nimetamata väljamineku valla- või linnavolikogu määratud liigenduses ühe kaheteistkümnendiku ulatuses:
1) eelmise aasta lõpliku eelarve vastavast väljaminekust, kui kavandatav väljaminek on alanud eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas summas, või
2) alanud eelarveaasta eelarve eelnõus kavandatud väljaminekust, kui see on väiksem eelmise aasta lõpliku eelarve vastavast väljaminekust.”;

15) paragrahvi 26 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) väljaminekud vähenevad;”;

16) paragrahvi 26 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 26 lõike 6 sissejuhatav lauseosa ning punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Valla- või linnavalitsus võib teha lisaeelarve eelnõu volikogule esitamisest kuni lisaeelarve vastuvõtmiseni eelnõus kavandatud väljamineku, kui selle tegemise tähtaeg saabub enne lisaeelarve vastuvõtmist ja see tuleneb:
1) õigusaktist;
2) käesoleva seaduse § 34 lõike 2 punktides 1–3, 5–52 ja 7 ning lõikes 7 nimetatud kohustuse täitmiseks sõlmitud lepingust;”;

18) paragrahvi 26 lõike 6 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Valla- või linnavalitsus võib käesoleva seaduse § 27 lõikest 2 tulenevaid väljaminekuid teha enne lisaeelarve vastuvõtmist.”;

20) paragrahvi 27 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) sõlmitud lepingu alusel põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest;”;

21) paragrahvi 28 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Valla- ja linnavalitsus, kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus ning ametiasutuse hallatav asutus võivad teha tehinguid ainult eelarves kinnitatud väljaminekute summa piires, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 24, § 26 lõike 4 punktis 4 ning lõigetes 6 ja 61 nimetatud juhtudel.

(3) Valla- ja linnavalitsus, kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus ning ametiasustuse hallatav asutus võivad sõlmida lepingu, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, juhul kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib lepingu sõlmida ainult volikogu loal.”;

22) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Valla- või linnavolikogu võib lubada valla- või linnavalitsust käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud määrusega ajutiselt piirata eelarves ettenähtud väljaminekute tegemist eelarve täitmise käigus tulude kavandatust väiksema laekumise korral. Määruses sätestatakse ajutise piiramise tingimused, ulatus ja ajaline kestus. Valla- või linnavalitsus peab väljaminekute piiramisest valla- või linnavolikogu teavitama.”;

23) paragrahvi 30 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia tegevusvaldkondade kaupa ning eelarve, lisaeelarve ja andmed eelarve täitmise kohta tegevusalade kaupa.”;

24) paragrahvi 30 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „tingimused” tekstiosaga „, korra”;

25) paragrahvi 30 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „15. oktoobriks” tekstiosaga „30. oktoobriks”;

26) paragrahvi 31 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 34 lõikes 2” tekstiosaga „§ 34 lõigetes 2 ja 7”;

27) paragrahvi 33 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui põhitegevuse tulem on kavandatud vastavalt käesoleva seaduse § 20 lõikele 6, siis võib see olla aruandeaasta lõpu seisuga negatiivne eelarves kavandatud ulatuses.”;

28) paragrahvi 34 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) saadud toetuste tagasimakse kohustused;”;

29) paragrahvi 34 lõiget 2 täiendatakse punktidega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„51) toetusteks saadud ettemaksed;
52) toetuste andmise kohustused;”;

30) paragrahvi 34 lõige 51 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 37 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kohaliku omavalitsuse üksus võib kooskõlas eelarvestrateegiaga anda laenu ainult temast sõltuvale üksusele investeeringuteks ja üksnes tagada sõltuva üksuse samaks otstarbeks võetavaid kohustusi.”;

32) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kohaliku omavalitsuse üksus võib temast sõltuvale üksusele rahavoogude juhtimise eesmärgil anda laenu tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi. Volikogu võib otsustada laenu andmise iga üksikjuhtumi puhul eraldi või kehtestada valla- või linnavalitsusele eelarveaastaks piirmäära, milleni võib antavate laenude kogusumma ulatuda.”;

33) paragrahvi 37 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Volikogu võib kooskõlas eelarvestrateegiaga lubada valla- või linnavalitsusel” tekstiosaga „Kohaliku omavalitsuse üksus võib kooskõlas eelarvestrateegiaga enda või sõltuva üksuse võlakohustuse tagamiseks”;

34) paragrahvi 38 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohaliku omavalitsuse üksus võib võtta laenu, emiteerida võlakirju, võtta kapitalirendi- ja faktooringukohustusi ning kohustusi teenuste kontsessioonikokkulepete alusel:
1) investeeringuteks;
2) põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseerimiseks;
3) osaluste, aktsiate, osade ja muude omakapitaliinstrumentide omandamiseks;
4) käesoleva seaduse § 34 lõike 2 punktides 1–3 ja 7 nimetatud võlakohustuste täitmiseks;
5) käesoleva seaduse § 37 lõikes 2 nimetatud laenude andmiseks.

(2) Raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluses võib kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlas saneerimiskava ja finantsplaaniga võtta laenu käesoleva seaduse § 34 lõike 2 punktis 4 nimetatud kohustuste täitmiseks.

(3) Kui kohaliku omavalitsuse üksusel ei ole piisavalt vahendeid kohtuotsusest tuleneva kohustuse täitmiseks, võib ta võtta laenu kooskõlastatult Rahandusministeeriumiga. Kooskõlastamiseks peab kohaliku omavalitsuse üksus esitama Rahandusministeeriumile kirjaliku laenu võtmise kooskõlastamise taotluse, milles on selgitatud laenu võtmise põhjusi. Rahandusministeerium otsustab laenu võtmise kooskõlastamise või kooskõlastamata jätmise kaalutlusõiguse alusel, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse vahendite kasutamise võimalusega kohtuotsusest tuleneva kohustuse täitmiseks ning täitmise muid võimalusi.

(4) Kohaliku omavalitsuse üksus võib võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi. Volikogu võib otsustada laenu võtmise iga üksikjuhtumi puhul eraldi või kehtestada valla- või linnavalitsusele eelarveaastaks piirmäära, milleni võib võetavate laenude kogusumma ulatuda.”;

35) paragrahvi 40 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Eelarvestrateegia tuleb viia vastavusse volikogu kinnitatud kavaga kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõikega 3.”;

36) paragrahvi 42 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohaliku omavalitsuse üksus peab esitama koos taotlusega saneerimiskava ja finantsplaani kavandi, mis on koostatud vastavalt käesoleva seaduse § 47 lõigetele 4 ja 6.”;

37) paragrahvi 44 lõikes 1 lisatakse pärast sõna „ohu” sõna „kõrvaldamise”;

38) paragrahvi 44 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui kohaliku omavalitsuse üksus on esitanud käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 või 3 nimetatud taotluse, analüüsib Rahandusministeerium esitatud saneerimiskava ja finantsplaani kavandit. Kui raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse algatamine on põhjendatud, edastab Rahandusministeerium taotluse, saneerimiskava ja finantsplaani kavandi komisjonile koos seisukohaga 20 tööpäeva jooksul nende saamisest arvates.”;

39) paragrahvi 44 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui Rahandusministeerium leiab analüüsi tulemusena, et kohaliku omavalitsuse üksus suudab võlausaldajate nõuded iseseisvalt rahuldada ja finantsdistsipliini tagamise meetmeid rakendada, teatab Rahandusministeerium 20 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates kohaliku omavalitsuse üksusele, et ei toeta raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse algatamist, ja lisab selgitused.

(22) Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole nõus menetluse algatamist mittetoetava seisukohaga, võib kohaliku omavalitsuse üksus esitada Rahandusministeeriumile uue taotluse ning saneerimiskava ja finantsplaani kavandid. Rahandusministeerium esitab need komisjonile koos seisukohaga 20 tööpäeva jooksul nende saamisest arvates.”;

06.06.2013 11:05
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas "omavalitsuse". Alus: Riigi Teataja seaduse § 10 lõige 3 ja Riigikogu rahanduskomisjoni 4.06.2013 taotlus.

40) paragrahvi 44 lõigetes 5 ja 6 asendatakse sõna „komisjon” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes;

41) paragrahvi 44 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Rahandusministeerium jätab esitatud õigusakti eelnõu kooskõlastamata, kui selle vastuvõtmine vähendab kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse sissetulekuid, suurendab nende väljaminekuid, vähendab varade mahtu või suurendab kohustuste mahtu võrreldes vastuvõetud eelarvega. Kooskõlastamata jätmise korral lisab Rahandusministeerium põhjendused.”;

42) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Rahandusministeeriumil on õigus nõuda taotluses ning saneerimiskava ja finantsplaani kavandites esitatu täpsustamiseks või kohaliku omavalitsuse üksuse finantsolukorra analüüsimiseks täiendavat informatsiooni.”;

43) paragrahvi 45 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja punktis 3, § 46 lõikes 2, § 48 lõigetes 1 ja 2, § 52 lõike 5 punktis 2 ning § 57 punktis 1 asendatakse sõna „projekt” sõnaga „kavand” vastavas käändes;

44) paragrahvi 46 lõike 1 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab komisjonile kooskõlastamiseks saneerimiskava ja finantsplaani kavandid 60 päeva jooksul:
1) raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse algatamise otsuse saamisest arvates, kui menetlus on algatatud käesoleva seaduse § 44 lõike 1 alusel;”;

45) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kohaliku omavalitsuse üksus on kohustatud kõrvaldama taotluse ning saneerimiskava ja finantsplaani kavandi puudused 20 tööpäeva jooksul Rahandusministeeriumilt vastava nõude saamisest arvates.”;

46) paragrahvi 47 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Saneerimiskava ja finantsplaani kehtivuse periood on nende koostamise aasta ning sellele järgnevad neli eelarveaastat.

(3) Kui komisjon leiab, et finantsdistsipliini tagamise meetmeid on võimalik rakendada ja võlausaldajate nõuded on võimalik rahuldada varem kui nelja eelseisva eelarveaasta möödumisel, võib komisjon saneerimiskava ja finantsplaani kavandis määrata nende elluviimiseks lühema perioodi.”;

47) paragrahvi 47 lõike 4 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

48) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Kui Vabariigi Valitsus on otsustanud käesoleva seaduse § 50 lõike 1 punkti 1 kohaselt toetuse või laenu andmise riigieelarvest, tuleb vastav summa ette näha finantsplaanis ja selle kasutamise tingimused saneerimiskavas.”;

49) paragrahvi 47 lõikes 9 ja § 49 lõikes 1 lisatakse pärast sõna „saneerimiskava” sõnad „ja finantsplaan” vastavas käändes;

50) paragrahvi 48 lõike 3 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „saneerimiskava täitmiseks” tekstiosaga „saneerimiskava ja finantsplaani täitmiseks”;

51) paragrahvi 48 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „asendab finantsplaan” tekstiosaga „asendavad need”;

52) paragrahvi 50 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „riigieelarvelise eraldise kasutamise”;

53) paragrahvi 55 punktis 3 asendatakse tekstiosa „lõikes 2” tekstiosaga „lõigetes 2 ja 21”;

54) paragrahvi 55 punktis 4 asendatakse tekstiosa „1 ja 2” tekstiosaga „1–4”;

55) paragrahvi 55 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

56) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Käesoleva seaduse § 29 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud andmed tuleb esitada esmakordselt 2012. aasta kohta. Igal järgneval aastal lisatakse tegevusaruandesse viimase aruandeaasta andmed, kuni on hõlmatud viis aruandeaastat.”;

57) paragrahvi 59 lõiked 71 ja 72 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(71) Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksus, mille netovõlakoormus on aruandeaasta alguse seisuga 60 protsenti põhitegevuse tuludest või sellest suurem, ei tohi 2012. aasta 1. jaanuarist kuni 2016. aasta 31. detsembrini käesoleva seaduse § 34 lõikes 2 nimetatud võlakohustuste ja sama paragrahvi lõikes 7 nimetatud rendikohustuste võtmisega võlakohustuste kogusummat suurendada.

(72) Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksus, mille netovõlakoormus on aruandeaasta alguse seisuga väiksem kui 60 protsenti põhitegevuse tuludest, ei tohi 2012. aasta 1. jaanuarist kuni 2016. aasta 31. detsembrini käesoleva seaduse § 34 lõikes 2 nimetatud võlakohustuste ja sama paragrahvi lõikes 7 nimetatud rendikohustuste võtmisega netovõlakoormust suurendada üle 60 protsendi sama aruandeaasta põhitegevuse tuludest.”;

58) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 73 järgmises sõnastuses:

„(73) Netovõlakoormus võib perioodil 2011. aasta 1. jaanuarist kuni 2015. aasta 31. detsembrini ületada käesoleva seaduse § 34 lõigetega 3 ja 4 kehtestatud netovõlakoormuse mahu ülemmäära sellel perioodil nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta (EÜT L 135, 30.05.1991, lk 40–52) ja nõukogu direktiivi 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta (EÜT L 330, 05.12.1998, lk 32–54) nõuete täitmiseks elluviidavate projektide omaosaluse katmiseks võetud võlakohustuste kogusumma võrra, juhul kui nendeks projektideks annab laenu keskkonnatasude seaduse § 56 lõikes 1 nimetatud isik talle eraldatud laenuvahendite arvelt kuni kümne miljoni euro ulatuses aastas kohalike omavalitsuste üksuste kohta kokku ning ülejäänud osas valitsussektori võlakoormust suurendamata omavahendite arvelt.”;

59) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 74 järgmises sõnastuses:

„(74) Käesoleva paragrahvi lõigetes 71 ja 72 kehtestatud piiranguid ei rakendata, kui kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksus võtab võlakohustusi käesoleva seaduse § 34 lõikes 5 või käesoleva paragrahvi lõikes 73 sätestatud tingimusel.”;

60) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 75 järgmises sõnastuses:

„(75) Käesoleva paragrahvi lõigetes 71 ja 72 nimetatud tingimuste rikkumist kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse poolt peetakse varadele ja kohustustele esitatavate nõuete rikkumiseks käesoleva seaduse § 55 tähenduses.”;

61) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Käesoleva seaduse § 55 rakendatakse pärast 2012. aasta 1. jaanuari võetud kohustuste ja varadega tehtud tehingute suhtes.”

§ 2.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) kinnisasja koormamine, kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks loa andmine ja kinnisasja koormamine piiratud asjaõigusega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 37 lõikes 3 nimetatud tingimustel;”;

2) paragrahvi 22 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) valla või linna arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ning muutmine;”;

3) paragrahvi 22 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine, kohustuste võtmine kontsessioonikokkulepete alusel, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõikes 7 nimetatud rendikohustuste võtmine, muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine ning piirmäära kehtestamine rahavoogude juhtimiseks võetavale laenule;”;

4) paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse tähenduses sõltuvale üksusele laenude andmine ja nende võetavate kohustuste tagamine ning piirmäära kehtestamine rahavoogude juhtimiseks antavale laenule;”;

5) paragrahv 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 37. Arengukava koostamise põhimõtted

(1) Vallal ja linnal peab olema arengukava ja eelarvestrateegia, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

(2) Arengukava koostatakse valla või linna kohta ja selles esitatakse vähemalt:
1) majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalised suundumused ja vajadused;
2) probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes;
3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga arengukava perioodi lõpuni;
4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.

(3) Vald ja linn võivad koostada täiendava arengukava:
1) mõne valla või linna territooriumi osa kohta;
2) mõne tegevusvaldkonna arendamiseks;
3) mitme valla või linna või nende territooriumi osade kohta kokkuleppe alusel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud täiendavad arengukavad peavad olema kooskõlas arengukavaga. Arengukava peab arvestama valla ja linna üldplaneeringut.

(5) Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud täiendav arengukava sisaldab tegevusvaldkonna hetkeolukorra analüüsi, ei pea seda arengukavas esitama.”;

6) seadust täiendatakse §-dega 371 ja 372 järgmises sõnastuses:

§ 371. Arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve vahelised seosed

(1) Eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukava osa või arengukavaga seotud iseseisev dokument. Eelarvestrateegia nõuded sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses.

(2) Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

(3) Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

§ 372. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamine, menetlemine, vastuvõtmine ning avalikustamine

(1) Valla- või linnavolikogu kehtestab määrusega arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvatele üksustele korra ja tähtajad eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni esitamiseks.

(2) Volikogu võib volitada valla- või linnavalitsust kehtestama määrusega arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra.

(3) Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

(4) Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostab valla- või linnavalitsus ning esitab vastuvõtmiseks valla- või linnavolikogule.

(5) Valla- või linnavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse.

(6) Valla- või linnavalitsus avalikustab arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu valla või linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks.

(7) Valla- või linnavolikogu kinnitab arengukava ja eelarvestrateegia määrusega hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtpäevaks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist.

(8) Arengukava ja eelarvestrateegia ning volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta avaldatakse valla või linna veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmisest arvates.”;

7) paragrahvi 48 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Kui revisjonikomisjon täidab auditikomitee ülesannet ja revisjonikomisjoni liikmete hulgas ei ole audiitortegevuse seaduse § 97 lõikes 3 kehtestatud nõuetele vastavat isikut, kinnitatakse revisjonikomisjoni liikmeks muu nõuetele vastav isik, arvestades audiitortegevuse seaduse § 100 lõikega 2.”;

8) paragrahvi 52 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ei ole vastu võtnud valla või linna eelarvet kolme kuu jooksul eelarveaasta algusest arvates.”

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json