Teksti suurus:

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 „Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2012, 7

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 „Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 20.12.2012 nr 90

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 38 lõike 4 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruses nr 34 „Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine” punktiga 1 kinnitatud „Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu” I peatükki muudetakse järgmiselt:

1) 1. osa punkt 16 tunnistatakse kehtetuks;

2) 2. osa 1. jao punkt 51 sõnastatakse järgmiselt:

„51) kodulindude ja tehistingimustes peetavate lindude madala patogeensusega lindude gripp;”;

3) 2. osa 4. jao punkt 51 sõnastatakse järgmiselt:

„51) hobuste Ida-Ameerika entsefalomüeliit;”;

4) 2. osa 4. jagu täiendatakse punktidega 52, 53 ja 54 järgmises sõnastuses:

„52) Jaapani entsefaliit;
53) Lääne-Niiluse palavik;
54) hobuste Lääne-Ameerika entsefalomüeliit;”;

5) 2. osa 5. jao punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) lammaste ja kitsede brutselloos välja arvatud Brucella ovis;”;

6) 2. osa 8. jao punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

7) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „nõukogu direktiiv 82/894/EMÜ ühendusesisese loomahaiguste teatamise kohta (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58–62)” tekstiosaga „, muudetud komisjoni rakendusotsusega 2012/737/EL (ELT L 329, 29.11.2012, lk 19–22)”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json