Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 83 „Metsateatise vorm ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2013, 1

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 83 „Metsateatise vorm ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 20.12.2013 nr 74

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 41 lõike 6 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 83 „Metsateatise vorm ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Metsateatise vorm

Metsaomanik või tema esindaja (edaspidi esitaja) esitab Keskkonnaametile määruse lisa 1 kohasel vormil metsateatise.”;

2) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Metsateatise vorm
13.01.2014 11:06
Veaparandus - Lisas parandatud ilmne ebatäpsus tabeli raie liigi veeru laiuses Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Keskkonnaministeeriumi 10.01.2013 taotlust nr 1-7/14/219-1.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json