Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2013, 4

Keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.12.2013 nr 78

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 37 lõike 11 ja § 39 lõike 1 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 84 „Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti ja müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise vorm ning veoselehe kohta esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 jäetakse välja tekstiosa „millega võetakse metsamaterjal töötlemiseks või ladustamiseks”;

2) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingule või aktile lisatakse metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akt. Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti lisamine ei ole kohustuslik, kui lepingus või üleandmist tõendavas muus dokumendis on ära näidatud metsamaterjali valdamise alus vastavalt üleandmise ja vastuvõtmise akti nõuetele.”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktile peavad olema kantud järgmised andmed:
1) akti number ja koostamise kuupäev;
2) metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise koht;
3) metsamaterjali üleandja ja esindaja nimi, isiku- või registrikood, esindaja korral esindusõiguse alus;
4) metsamaterjali vastuvõtja ja esindaja nimi, isiku- või registrikood, esindaja korral esindusõiguse alus;
5) metsamaterjali valdamise alus. Kui metsamaterjal on saadud raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise lepingu alusel, lisatakse ka võõrandamislepingu number ja kuupäev, võõrandaja nimi, isiku- või registrikood. Kui metsamaterjal on saadud enda kinnistult, siis lisatakse katastriüksuse number, riigimetsas kvartali ja metsaeraldise number;
6) metsamaterjali veoks kasutatud veoselehe number;
7) metsamaterjali sortimendi nimetus ja kogus tihumeetrites.

(4) Lõikes 3 nimetatud andmed kinnitavad metsamaterjali üleandja ja vastuvõtja allkirjaga või muul isikut ühest tuvastamist võimaldaval viisil.”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Metsamaterjali valdamise seaduslikkust tõendavateks dokumentideks on metsaseaduse § 37 lõikes 3 nimetatud dokumendid.”;

5) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veoselehele peavad olema kantud järgmised andmed:
1) veoselehe number ja kuupäev;
2) metsamaterjali omaniku ja esindaja nimi, isiku- või registrikood, esindaja korral esindusõiguse alus;
3) metsamaterjali valdamise alus. Kui metsamaterjal on saadud raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise lepingu alusel, lisatakse ka võõrandamislepingu number ja kuupäev, võõrandaja nimi ning isiku- või registrikood. Kui metsamaterjal on saadud enda kinnistult, siis lisatakse katastriüksuse number, riigimetsas kvartali ja metsaeraldise number;
4) metsamaterjali veo lähtekoht (maaüksuse või laoplatsi nimi ja aadress) ja sihtkoht (metsamaterjali saaja nimi ja sihtkoha aadress);
5) lähetatud metsamaterjali sortimendi nimetus ja kogus tihumeetrites;
6) veokijuhi nimi ja isikukood;
7) veoki, haagise kasutamise korral ka haagise riiklik registreerimisnumber;
8) väljasõidu kuupäev ja kellaaeg.”;

6) määruse lisa 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Keskkonnaministri 15. novembri 2006. a määruse nr 64 „Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded” § 2 lõikes 2 ja lisas 1 asendatakse läbivalt sõna „raiejäätmed” sõnaga „raidmed” vastavas käändes.

§ 3.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Määruse § 1 punkt 4 jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json