Teksti suurus:

Keskkonnaagentuuri põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2013, 11

Keskkonnaagentuuri põhimäärus

Vastu võetud 22.05.2013 nr 23
RT I, 29.05.2013, 2
jõustumine 01.06.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2013RT I, 28.12.2013, 501.01.2014

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus“ § 10 punktiga 18.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Keskkonnaagentuuri staatus

  (1) Keskkonnaagentuur (edaspidi KAUR) on Keskkonnaministeeriumi (edaspidi ministeerium) hallatav riigiasutus.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab KAUR riiki.

§ 2.   KAUR-i eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) KAUR-il on oma eelarve, mille kinnitab, muudab ja mille täitmist kontrollib keskkonnaminister.

  (2) KAUR-il on väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat.

  (3) KAUR-i dokumendiplankide ja pitsati kasutamise kord määratakse KAUR-i asjaajamiskorras. KAUR-i struktuuriüksustel võivad olla oma nimega pitsat ja dokumendiplangid, kui see on ettenähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 3.   KAUR-i asukoht

  KAURi postiaadress on Mustamäe tee 33, 10616 Tallinn. KAUR-i mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress määratakse struktuuriüksuse põhimääruses.
05.06.2013 15:26
Veaparandus - Parandatud sätte tekst. Alus: Riigi Teataja seaduse § 10 lõige 3 ja Keskkonnaministeeriumi 5.06.2013 taotlus nr 1-7/13/4446-5.

§ 4.   Järelevalve KAUR-i tegevuse üle

  (1) KAUR-i kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Keskkonnaministeerium.

  (2) KAUR-i tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet keskkonnaminister.

  (3) KAUR-i tegevust koordineerib ministeeriumi kantsler või ministri volitatud asekantsler.

2. peatükk KAUR-I TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 5.   KAUR-i tegevusvaldkond

  KAUR-i tegevusvaldkond on riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnavaldkonna riigisiseste ja rahvusvaheliste aruannete koostamine, keskkonnaseisundile hinnangute andmine, elutähtsate teenuste, sh ilmaprognoosi tagamine ning seirejaamade, -vahendite ja -seadmete pidamine ja uuendamine.

§ 6.   KAUR-i ülesanded

  Oma tegevusvaldkonnas täidab KAUR järgmisi ülesandeid:
  1) koostab meteoroloogilisi ja hüdroloogilisi prognoose ja hoiatusi ning edastab tormi- ja ohtlike ilmastikunähtuste hoiatusi riigiasutustele, lennundus- ja laevandusettevõtjatele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele vastavalt koostöölepetele ja kehtivatele õigusaktidele;
  2) tagab lennunduse meteoroloogilise teenindamise vastavalt sõlmitud lepingutele;
  3) edastab ilmastikust sõltuvaid liiklusohutuse prognoose vastavalt sõlmitud lepingutele;
  4) koostab metsade tuleohtlikkuse prognoose;
  5) korraldab riikliku keskkonnaseire programmi täitmist;
  6) korraldab keskkonnaalaseid rakendusuuringuid ja inventuure;
  7) kogub, töötleb ja analüüsib teavet Eesti keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite kohta ning koostab keskkonnaseisundi hinnanguid;
  8) tagab seirevõrgu toimimise;
  9) hindab looduskaitse tulemuslikkust;
  10) korraldab keskkonnaalast andmevahetust rahvusvaheliste ja riigisiseste institutsioonidega ning koostab ja esitab aruandeid rahvusvahelistele ja riigisisestele institutsioonidele;
  11) korraldab metsakorraldajatele katsetöid ja eksameid ning hindab metsakorraldustööde tegevusloa andmiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu;
  12) annab, muudab ja tunnistab kehtetuks metsakorraldustööde tegevuslubasid;
  13) osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamises, avaldab arvamust ministeeriumile kooskõlastamiseks esitatud eelnõude kohta ning teeb ettepanekuid õigusaktide muutmiseks;
  14) peab oma valdkonna andmekogusid, nõustab ja koolitab andmekogude kasutajaid ning andmeesitajaid;
  15) edastab üldkasutatavasse infovõrku teavet keskkonnaseisundi kohta, tagamaks Eesti elanikkonna turvalisust ja tervise kaitset;
  16) edastab valitsusasutustele, kohalikele omavalitsustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja koostööpartneritele nende taotlusel informatsiooni keskkonnaseirest ja -seisundist;
  17) täidab Euroopa Keskkonnaagentuuri riikliku kontaktisiku ülesandeid ja on Eesti alaline esindaja Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni juures;
  18) täidab EMAS-i ning Euroopa Liidu ökomärgise pädeva asutuse ülesandeid;
  19) osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide ja strateegiliste dokumentide väljatöötamises, avaldab arvamust ministeeriumile kooskõlastamiseks esitatud eelnõude kohta ning teeb ettepanekuid õigusaktide muutmiseks;
  20) teeb oma tegevusvaldkonnas koostööd sise- ja välismaiste institutsioonide ja organisatsioonidega;
  21) täidab muid õigusaktiga määratud või ministeeriumi pandud ülesandeid.

3. peatükk KAUR-I JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

§ 7.   Direktor

  (1) KAUR-i esindab ja selle tööd juhib KAUR-i direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu keskkonnaminister ministeeriumi kantsleri ettepanekul.

  (2) KAUR-i direktor:
  1) planeerib ja juhib KAUR-i tegevust ja vastutab KAUR-ile põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab KAUR-i tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest ja annab aru keskkonnaministrile, ministeeriumi kantslerile või selleks volitatud asekantslerile;
  3) annab KAUR-i töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks käskkirju ning suulisi või kirjalikke korraldusi;
  4) kinnitab KAUR-i tööplaani, struktuuriüksuste põhimäärused, töötajate tööjuhendid ning teised asutuse sisemist töökorraldust reguleerivad dokumendid;
  5) moodustab KAUR-i juurde nõuandva pädevusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;
  6) korraldab KAUR-i tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandite koostamist ja edastab vastavad ettepanekud ministeeriumile;
  7) teeb keskkonnaministrile ettepanekuid KAUR-i põhimääruse, struktuuriüksuste ja muu töökorralduse kohta;
  8) esindab KAUR-i suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega, samuti teiste asutuste ja institutsioonidega ning kohtus;
  9) sõlmib KAUR-i nimel lepinguid ja annab volitusi KAUR-i esindamiseks, sealhulgas esindamiseks kohtus;
  10) koostab KAUR-i eelarve eelnõu ja esitab selle keskkonnaministrile;
  11) käsutab KAUR-i valduses olevat riigivara ja vastutab selle säilimise eest;
  12) käsutab eelarvevahendeid KAUR-i ülesannete täitmiseks ning vastutab kulutuste otstarbekuse ja eelarve täpse ja sihipärase kasutamise eest;
  13) sõlmib, muudab ja lõpetab KAUR-i töötajatega töölepinguid ja saadab töölähetusse;
  14) teostab järelevalvet KAUR-i töötajate toimingute üle ning kohaldab ergutusi ja määrab hoiatusi;
  15) täidab muid ülesandeid, mis on antud õigusaktiga või keskkonnaministri, kantsleri või selleks volitatud asekantsleri poolt.

  (3) KAUR-i direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid direktori määratud asedirektor.

§ 8.   Asedirektorid

  (1) KAUR-i koosseisus on kolm asedirektorit, kes alluvad vahetult direktorile:
  1) asedirektor ilmateenistuse alal vastutab KAUR-i tegevuse eest ilmaprognooside ja varajaste hoiatuste koostamise ja edastamise valdkonnas juhtides Riigi Ilmateenistust, kuhu kuuluvad ilmaprognooside osakond, ilmavaatluste osakond, lennumeteoroloogia osakond ja prognoosmudelite osakond;
  2) asedirektor keskkonnaseire ja -seisundi alal vastutab KAUR-i tegevuse eest keskkonnaseire valdkonnas koordineerides, suunates ja kontrollides vahetult analüüsiosakonna, eluslooduse seire osakonna, hüdroloogia osakonna, jäätmeosakonna, keskkonnaseire korralduse osakonna, looduskaitse osakonna, metsaosakonna, metsaseire osakonna, ulukiseire osakonna, veeosakonna ja välisõhu osakonna tööd;
  3) asedirektor tugiteenuste alal tagab KAUR-ile pandud ülesannete täitmise tugifunktsioonide toimimise kaudu koordineerides, suunates ja kontrollides vahetult haldusosakonna, teabeosakonna ja tehnikaosakonna tööd.
[RT I, 28.12.2013, 5 - jõust. 01.01.2014]

  (2) Asedirektorite täpsemad tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendites.

  (3) Asedirektori äraolekul võib direktor panna tema ülesanded teisele asedirektorile või äraoleva asedirektori koordineerimisalas tegutsevale osakonnajuhatajale.

§ 9.   KAURi struktuur

  (1) KAUR-i struktuuri ja koosseisu kinnitab keskkonnaminister.

  (2) KAUR-i struktuuri moodustavad Riigi Ilmateenistus, mida juhib asedirektor ilmateenistuse alal ja osakonnad, mida juhivad osakonnajuhatajad.
[RT I, 28.12.2013, 5 - jõust. 01.01.2014]

  (3) KAUR-i koosseisu kuuluvad analüüsiosakond, eluslooduse seire osakond, haldusosakond, hüdroloogia osakond, ilmaprognooside osakond, ilmavaatluste osakond, jäätmeosakond, keskkonnaseire korralduse osakond, looduskaitse osakond, lennumeteoroloogia osakond, metsaosakond, metsaseire osakond, prognoosmudelite osakond, teabeosakond, tehnikaosakond, ulukiseire osakond, veeosakond ja välisõhu osakond.

  (4) KAUR-i osakondade põhiülesanded on:
  1) analüüsiosakond koordineerib, korraldab ja teeb analüüse näitajatevaheliste põhjuslike seoste kindlakstegemiseks ja valdkonnaüleste olukorrahinnangute ja prognooside koostamiseks;
  2) eluslooduse seire osakond planeerib, korraldab ja teostab eluslooduse ja maastike seiret ja rakendusuuringuid, kontrollib, töötleb ja analüüsib seireandmeid ning hindab looduskaitse tulemuslikkust;
  3) haldusosakond korraldab asjaajamist, riigivara haldamist, transpordivahendite soetamist, kasutamist ja hooldamist, töötajate töövahendite ja inventariga varustamist ning peab vara üle arvestust;
  4) hüdroloogia osakond planeerib, korraldab ja teostab hüdromeetrilist seiret ning mõõtmisi jõgedel, järvedel, soodel ja rannikumerel, kontrollib, töötleb ja analüüsib seireandmeid ning peab hüdroloogia valdkonna andmekogusid;
  5) lmaprognooside osakond koostab ja edastab operatiivselt ilmaprognoose ja hoiatusi ohtlike ilmastikunähtuste kohta Eesti maismaa-aladel, territoriaal- ja sisemerel ning sisevetel;
[RT I, 28.12.2013, 5 - jõust. 01.01.2014]
  6) ilmavaatluste osakond planeerib, korraldab ja teostab meteoroloogilist seiret, kontrollib, töötleb ja analüüsib seireandmeid, koostab kliimaanalüüse ning peab meteoroloogia valdkonna andmekogusid;
  7) jäätmeosakond kogub, töötleb, analüüsib ja avalikustab jäätmetega seotud andmeid, täidab riigisisest ja rahvusvahelist aruandluskohustust ning peab jäätmevaldkonna andmekogusid;
  8) keskkonnaseire korralduse osakond planeerib, korraldab ja analüüsib riikliku seireprogrammi täitmist ning seirevõrgu ja -parameetrite vastavust keskkonnaseire eesmärkidele ja nõuetele, koondab ja avalikustab riikliku keskkonnaseire andmeid ning peab andmekogudes riikliku keskkonnaseire andmestikku;
  9) looduskaitse osakondkogub, töötleb, analüüsib ja avalikustab looduse ja looduskaitse andmeid, täidab riigisisest ja rahvusvahelist aruandluskohustust ning peab looduskaitse valdkonna andmekogusid;
  10) lennumeteoroloogia osakond osutab lennundusele lennumeteoroloogiateenust prognooside ja hoiatuste osas;
[RT I, 28.12.2013, 5 - jõust. 01.01.2014]
  11) metsaosakond korraldab metsakorraldaja tunnistuste ja metsakorraldustööde tegevuslubade andmist, kontrollib metsainventeerimise kvaliteeti, täidab riigisisest ja rahvusvahelist aruandluskohustust metsandusstatistika valdkonnas ning peab metsandusvaldkonna andmekogusid;
  12) metsaseire osakond planeerib, korraldab ja teostab metsaseiret ja rakendusuuringuid, statistilist metsainventeerimist, maakasutuse ja selle muutuste ning süsinikuringe seiret, kontrollib, töötleb ja analüüsib seireandmeid, täidab riigisisest ja rahvusvahelist aruandluskohustust;
  13) prognoosmudelite osakond arendab prognoosmudelite metoodikat ja töötleb ilmaprognooside koostamiseks vajalikke andmeid;
  14) teabeosakond korraldab KAURi klienditeenindust ja keskkonnateabe avalikustamist;
  15) tehnikaosakond korraldab ja teostab KAUR-i seirevõrgu mõõteriistade tehnilist järelevalvet, kontrolli, hooldust ja kalibreerimist ning korraldab seadmete taatlemist;
[RT I, 28.12.2013, 5 - jõust. 01.01.2014]
  16) ulukiseire osakond planeerib, korraldab ja teostab ulukiseiret ja rakendusuuringuid, kontrollib, töötleb ja analüüsib seireandmeid, koostab ettepanekud ulukiressursi kasutamiseks ja kaitseks ning hindab ulukikahjustuste ulatust;
  17) veeosakondkogub, töötleb, analüüsib ja avalikustab veevaldkonna andmeid, täidab riigisisest ja rahvusvahelist aruandluskohustust ning peab veevaldkonna andmekogusid;
  18) välisõhu osakondkogub, töötleb, analüüsib ja avalikustab välisõhu valdkonna andmeid, täidab riigisisest ja rahvusvahelist aruandluskohustust ning peab välisõhu valdkonna andmekogusid.

4. peatükk KAUR-I ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 10.   KAUR-i ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  KAUR-i ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab keskkonnaminister.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Keskkonnaministri määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Keskkonnaameti põhimääruse muutmine

  Keskkonnaministri 19. jaanuari 2009. a määruse nr 5 „Keskkonnaameti põhimäärus“ § 5 lõike 2 punktid 13, 14 ja 19 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.   Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. juunil.

  (2) Käesoleva määruse paragrahv 12 jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

/otsingu_soovitused.json