Teksti suurus:

Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2013, 14

Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded

Vastu võetud 15.11.2006 nr 64
RTL 2006, 82, 1511
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2013RT I, 28.12.2013, 401.01.2014

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» § 39 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse metsamaterjaliga või hakkpuiduga (edaspidi puit) tehingute tegemisel mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded, mida kasutatakse juhul, kui pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud mõne muu meetodi kasutamises.

  (2) Määrust rakendatakse puidu mõõtmisel ja mahu määramisel mõõtmistoimingu asukohas.

  (3) Puiduga tehingute tegemisel lõikes 1 sätestatud muu meetodi kasutamise kokkulepe fikseeritakse kirjalikult müügilepingus.

§ 2.   Mõisted

  (1) Metsamaterjal selle määruse tähenduses on maharaiutud puu ja sellest valmistatud puidusortiment. Metsamaterjali mõiste ei laiene metsa kõrvalkasutuse saadusele.

  (2) Hakkpuit selle määruse tähenduses on raidmete või võsa purustamise käigus saadud toode.
[RT I, 28.12.2013, 4 - jõust. 01.01.2014]

  (3) Nott on puutüve laasimisel ja järkamisel saadud puutüve üksik osa.

  (4) Virn on ühesuunaliselt üksteise kõrvale ja peale laotud nottide kogum.

2. peatükk MÕÕTMISTOIMINGUTELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.   Mõõtmistäpsusele esitatavad nõuded

  (1) Mõõtmisel kasutatakse üksnes Rahvusvahelisele Mõõtühikute Süsteemile (SI) vastavaid mõõtühikuid tuginedes Eesti standardile EVS 733:1997.

  (2) Mõõtmisel kasutatavate mõõtühikute ja mõõtmistäpsuse astme asjus lepivad pooled kokku enne mõõtmise alustamist.

  (3) Mõõtmisvahendid peavad olema töökorras ja kalibreeritud ning nende näit peab olema pooltele pingutusteta nähtav ja kontrollitav.

  (4) Kui üks pool vaidlustab mõõtmistulemuse, mõõdetakse sama puidukogus uuesti, kasutades sama või suurema täpsusega mõõtmismetoodikat.

§ 4.   Mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded

  (1) Mõõtmistulemused peavad olema dokumenteeritud pooltele arusaadavalt ning pingutusteta loetavalt.

  (2) Mõõtmistulemused dokumenteerib üks mõõtmistehingu pooltest või mõõtmistehingu ühe või mõlema poole tellimuse alusel kolmas isik.

  (3) Mõõtmistäpsuse aste metsamaterjali ja hakkpuidu müügi korral ei tohi olla väiksem kui 0,01 m3.

  (4) Koos mõõtmistulemustega dokumenteeritakse:
  1) mõõtmisel kasutatud mõõtühikud;
  2) mõõtmise aeg ja koht;
  3) mõõtja nimi.

  (5) Kui puidu mahu määramisel kasutatakse tuletatud andmeid, kirjeldatakse andmete tuletuskäiku mõõtmistulemusi sisaldavas dokumendis, viidates kasutatud mõõtmismetoodikale, välja arvatud juhul, kui see on sätestatud müügilepingus.

3. peatükk PUIDU MÕÕTMISE MEETODID 

§ 5.   Metsamaterjali mõõtmise meetod

  (1) Metsamaterjali mõõtmisel kasutatakse virna mõõtmise meetodit.

  (2) Virna mõõtmise meetod on kirjeldatud lisas 1.

  (3) Metsamaterjali mõõtmise täpsuse kontrollimiseks kasutatakse juhusliku valiku alusel notthaaval mõõtmist tüvikoonuse valemi abil, mis on kirjeldatud lisas 3.

§ 6.   Hakkpuidu mõõtmise meetod

  (1) Hakkpuidu mõõtmisel kasutatakse konteineri mõõtmise meetodit.

  (2) Hakkpuidu mõõtmise meetod on kirjeldatud lisas 2.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 7.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Virna mõõtmise meetod
[RT I, 28.12.2013, 4 - jõust. 01.01.2014]

Lisa 2 Hakkpuidu mõõtmise meetod

Lisa 3 Kontrollmõõtmisel kasutatav meetod

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json