Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2016, 2

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” muutmine

Vastu võetud 22.12.2016 nr 149

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 9 lõike 1 ja § 11 lõike 5 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruses nr 65 „Kalapüügieeskiri” (RT I, 21.06.2016, 32) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kaldavõrku – lõikes 2 kirjeldatud ja § 38 punktis 1 sätestatud silmasuurusega nakke- või kutselisel kalapüügil ka raamvõrku, mida kasutatakse Peipsi järves kaldast arvates 1 km laiusel veealal ning Lämmi- ja Pihkva järves 500 m laiusel veealal § 44 lõike 4 punktides 3 ja 4 sätestatud erisust arvestades;”;

2) paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „silmasuurusega” tekstiosaga „, arvestades § 44 lõike 4 punktis 4 sätestatud erisust,”;

3) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) jõemõrd – mõrd, mille juhtaia pikkus võib olla kuni 50 m ja mille tiivad ei moodusta kariaeda ning mille kõrgus merre suubuvates jõgedes võib olla kuni 3,5 m;”;

4) paragrahvi 27 lõikes 2 asendatakse arv „24” arvuga „20”;

5) paragrahvi 33 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) Peipsi järvel on keelatud kalapüük Naelavere peakraavi (Lahe jõe) suudmele lähemal kui 500 m – 1. maist 25. maini.”;

6) paragrahvi 35 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „päras” tekstiosaga „, vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast,”;

7) paragrahvi 44 pealkirja täiendatakse pärast sõna „keeluaja,” sõnaga „püügiala,”;

8) paragrahvi 44 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 1 sätestatud püügivahendi kasutamise ala.”;

9) paragrahvi 51 lõike 1 punktis 3 asendatakse kuupäev „30. septembrini” kuupäevaga „5. oktoobrini”;

10) paragrahvi 51 lõike 1 punktis 13 asendatakse sõnad „Kotka paisust” sõnadega „Tallinna–Narva maantee sillast”;

11) paragrahvi 51 lõike 1 punktis 17 asendatakse sõnad „Sillaoru paisust” sõnadega „Püssi paisjärve paisust”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json