Teksti suurus:

Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2017, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.12.2017 otsus nr 186

Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 06.12.2017

§ 1.  Haldusmenetluse seaduse muutmine

Haldusmenetluse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Elektrooniline asjaajamine on haldusmenetluses võrdsustatud kirjaliku asjaajamisega, võttes arvesse elektroonilisest asjaajamisest tulenevaid erisusi. Digitaalallkirja ja e-templit kasutatakse haldusmenetluses e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduses ning teistes õigusaktides sätestatud korras.”;

2) paragrahvi 14 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Elektrooniliselt edastatud taotlusele lisatakse digitaalallkiri ning vajaduse korral e-tempel. Digitaalallkirja ja e-templit ei pea lisama, kui taotlus on esitatud elektroonilise kanali kaudu ning haldusorgan on taotluse esitaja turvalisel viisil tuvastanud.”;

3) paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haldusakt, kutse, teade või muu dokument toimetatakse menetlusosalisele kätte postiga, dokumendi väljastanud haldusorgani poolt või elektrooniliselt.”;

4) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui menetlusosalisel on esindaja või menetlusosaline on määranud dokumentide vastuvõtmiseks isiku, võib dokumendi kätte toimetada üksnes esindajale või dokumentide vastuvõtmiseks määratud isikule ning dokument loetakse ka menetlusosalisele kättetoimetatuks. Mitme esindaja või määratud isiku olemasolu korral piisab kättetoimetamisest neist ühele.”;

5) paragrahvi 26 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 27 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Dokumendi elektroonilise kättetoimetamise korral tehakse dokument kättesaadavaks asjakohases infosüsteemis või Eesti teabeväravas või saadetakse menetlusosalise elektronposti aadressil. Dokumendile peab olema lisatud digitaalallkiri ja vajaduse korral e-tempel või põhjendatud juhul üksnes e-tempel.

(2) Elektrooniliselt kättesaadavaks tehtud või edastatud dokument loetakse kättetoimetatuks järgmistel juhtudel:
1) asjakohane infosüsteem on registreerinud dokumendi avamise või vastuvõtmise;
2) adressaat on kinnitanud elektrooniliselt edastatud dokumendi kättesaamist;
3) dokument või teade dokumendi kättesaadavaks tegemise kohta on edastatud äriühingu äriregistrisse kantud elektronposti aadressil;
4) dokument või teade dokumendi kättesaadavaks tegemise kohta on edastatud avalik-õigusliku juriidilise isiku, advokaadi, audiitori, notari, kohtutäituri, pankrotihalduri, patendivoliniku või vandetõlgi äriregistrisse kantud või nimetatud isiku poolt avaldatud elektronposti aadressil.”;

7) paragrahvi 28 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 28 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „3 või”;

9) paragrahvi 31 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) puuduvad andmed menetlusosalise aadressi või elektronposti aadressi kohta või kui menetlusosaline ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada või kui füüsiline isik ei kinnita elektrooniliselt edastatud dokumendi kättesaamist ning dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada;”;

10) paragrahvi 32 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingut ei ole sõlmitud ja seadus või määrus näeb ette dokumendi kättetoimetamise posti teel või elektrooniliselt, toimetatakse dokument kätte vastavalt käesoleva seaduse §-s 26 või 27 sätestatud korras.”;

11) paragrahvi 47 lõikest 2, § 49 lõikest 4, § 79 lõikest 3 ja § 84 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „posti teel”;

12) paragrahvi 55 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kirjalikus vormis haldusakti võib anda elektrooniliselt. Elektroonilise haldusakti suhtes kohaldatakse kirjalikule haldusaktile esitatavaid nõudeid, arvestades dokumendi elektroonilisest vormist tingitud erisusi.”;

13) paragrahvi 55 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Elektroonilisele haldusaktile ei pea lisama digitaalallkirja, kui haldusorgani juht või tema volitatud isik on turvalisel viisil tuvastatav.”;

14) paragrahvi 76 lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Vaidele ei pea lisama digitaalallkirja, kui vaie on esitatud elektroonilise kanali kaudu ja haldusorgan on vaide esitaja turvalisel viisil tuvastanud.”;

15) paragrahvi 92 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrus antakse kirjalikult. Kirjalikus vormis määruse võib anda elektrooniliselt. Elektroonilise määruse suhtes kohaldatakse kirjalikule määrusele esitatavaid nõudeid, arvestades dokumendi elektroonilisest vormist tingitud erisusi.”.

§ 2.  Loomakaitseseaduse muutmine

Loomakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui käesoleva seaduse alusel tehtud otsus toimetatakse kätte posti teel, võib selle kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”;

2) paragrahvi 47 lõikes 4 ja lõike 8 teises lauses asendatakse sõnad „elektrooniliselt või posti teel” sõnaga „kirjalikult”.

§ 3.  Loomatauditõrje seaduse muutmine

Loomatauditõrje seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui käesoleva seaduse alusel tehtud otsus toimetatakse kätte posti teel, võib selle kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”;

2) paragrahvi 31 lõikest 9 jäetakse välja sõnad „posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt”;

3) paragrahvi 35 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 36 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „posti teel väljastusteatega või allkirja vastu”;

5) paragrahvi 37 lõikest 2 jäetakse välja neljas lause;

6) paragrahvi 451 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „postiga või allkirja vastu”;

7) paragrahvi 50 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „allkirja vastu”.

§ 4.  Maaparandusseaduse muutmine

Maaparandusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui käesoleva seaduse alusel tehtud otsus toimetatakse kätte posti teel, võib selle kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”;

2) paragrahvi 8 lõike 1 teises lauses, § 17 lõike 2 teises lauses ja lõike 3 teises lauses, § 18 lõike 2 teises lauses, § 22 lõike 2 teises lauses, § 47 lõike 3 teises lauses, § 48 lõike 3 teises lauses ning § 51 lõike 4 teises lauses asendatakse sõnad „saadetakse otsus selle tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul posti teel” sõnadega „toimetatakse otsus kätte kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates”;

3) paragrahvi 14 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad „saadetakse otsus selle tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul” sõnadega „toimetatakse otsus kätte kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates”.

§ 5.  Mahepõllumajanduse seaduse muutmine

Mahepõllumajanduse seaduse § 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui käesoleva seaduse alusel tehtud otsus toimetatakse kätte posti teel, võib selle kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”.

§ 6.  Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmine

Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui käesoleva seaduse alusel tehtud otsus toimetatakse kätte posti teel, võib selle kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”;

2) paragrahvi 20 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „ning edastab selle vastuväite esitajale ja taotlejale otsuse tegemisest arvates kümne tööpäeva jooksul”;

3) paragrahvi 43 lõikest 4 ja § 44 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „väljastusteatega tähtkirjaga”.

§ 7.  Taimekaitseseaduse muutmine

Taimekaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 22 järgmises sõnastuses:

§ 22. Otsuse kättetoimetamine

Kui käesoleva seaduse alusel tehtud otsus toimetatakse kätte posti teel, võib selle kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”;

2) paragrahvi 11 lõike 4 teine lause ja § 46 lõike 3 teine lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„Otsus toimetatakse isikule kätte 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.”;

3) paragrahvi 12 lõike 12 teine lause, § 25 lõike 4 kolmas lause, § 48 lõike 3 teine lause ja lõike 4 teine lause ning § 49 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Otsus toimetatakse isikule kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.”;

4) paragrahvi 27 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja sõnad „posti teel või elektrooniliselt”;

5) paragrahvi 41 lõike 3 neljandast lausest jäetakse välja sõnad „posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt”;

6) paragrahvi 443 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Järelevalvetasu sissenõudmise otsus toimetatakse kohustatud isikule kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.”;

7) paragrahvi 601 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Põllumajandusamet teeb otsuse käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tasu suuruse kohta kümne tööpäeva jooksul käesoleva seaduse § 60 lõikes 4 nimetatud hindamisaruande edastamisest arvates ning toimetab otsuse taotlejale kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.”;

8) paragrahvi 874 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Otsus volituse andmise või sellest keeldumise kohta toimetatakse isikule kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.”.

§ 8.  Veterinaarkorralduse seaduse muutmine

Veterinaarkorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Kui käesoleva seaduse alusel tehtud otsus toimetatakse kätte posti teel, võib selle kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”;

2) paragrahvi 357 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Järelevalvetasu sissenõudmise otsus toimetatakse kohustatud isikule kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.”;

3) paragrahvi 36 lõikest 3, § 37 lõikest 2 ja § 38 lõikest 3 jäetakse välja teine lause.

§ 9.  Väetiseseaduse muutmine

Väetiseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Otsuse kättetoimetamine

Käesoleva seaduse alusel tehtud Põllumajandusameti otsus toimetatakse isikule kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Kui otsus toimetatakse kätte posti teel, võib selle kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”;

2) paragrahvi 10 lõikest 3 ja § 12 lõikest 3 jäetakse välja teine lause;

3) paragrahvi 17 lõikest 2 jäetakse välja kolmas lause;

4) paragrahvi 31 lõikest 7 jäetakse välja esimene lause.

§ 10.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. veebruaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json