Teksti suurus:

Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2017, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.12.2017 otsus nr 191

Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 06.12.2017

§ 1.  Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) ravim või meditsiiniseade (ravimihüvitis, täiendav ravimihüvitis ja meditsiiniseadmehüvitis).”;

2) paragrahvi 25 lõike 4 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 42 lõikes 13 ning § 45 lõigetes 3 ja 31 asendatakse sõna „Sotsiaalministeerium” sõnaga „haigekassa” vastavas käändes;

4) paragrahvi 42 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Ravimite piirhinnad kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega haigekassa nõukogu ettepanekul.”;

5) paragrahvi 42 lõikes 3 asendatakse sõna „kehtestatakse” sõnaga „määratakse”;

6) paragrahvi 42 lõikes 4 asendatakse sõnad „valdkonna eest vastutava ministri” sõnaga „haigekassa”;

7) paragrahvi 42 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Apteegist ravimi väljastamisel on omaosaluse alusmäär 2,5 eurot retsepti kohta. Omaosaluse alusmäära rakendatakse ainult haigekassas kindlustatud isiku suhtes ambulatoorse ravi korral.”;

8) paragrahvi 42 lõikest 6 jäetakse välja sõnad „Sotsiaalministeeriumi ja”;

9) paragrahvi 43 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ravimite loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega haigekassa nõukogu ettepanekul.”;

10) paragrahvi 43 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ravimi ravimite loetellu kandmise ettepaneku tegemisel ja ravimite loetelu kehtestamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:”;

11) paragrahvi 43 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Haigekassa viib läbi käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel sätestatud haldusmenetluse ravimite loetelu koostamiseks ja selle muutmiseks. Menetluse läbiviimiseks moodustab haigekassa nõuandva ravimikomisjoni, mille liikmete määramine ja töökord kehtestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud valdkonna eest vastutava ministri määruses.

(32) Ravimitootja esitatud taotlus ravimi ravimite loetellu kandmise või loetelu muutmise kohta on avalik teave, välja arvatud taotluse lisa või muu teave, mis võib kahjustada menetluse läbiviimise erapooletust.”;

12) paragrahvi 45 lõikes 51 asendatakse sõnad „algatab Sotsiaalministeerium” sõnadega „võib haigekassa algatada”;

13) paragrahvi 47 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haigekassa võtab täiendavalt tasu maksmise kohustuse üle, kui kindlustatud isiku tasutud summa kalendriaastas ambulatoorseks raviks vajalike ja ravimite loetellu kantud ravimite ostmiseks ületab kalendriaastas 100 eurot (edaspidi täiendav ravimihüvitis).

(2) Täiendava ravimihüvitise suuruse arvutab retseptikeskus kindlustatud isiku ravimi väljaostmise hetkel, arvestades retseptikeskuses olevaid andmeid.

(3) Kui kindlustatud isikule ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik ettenähtud täiendava ravimihüvitise võrra soodustust teha, võimaldatakse see talle järgmisel ostul või hüvitatakse saamata jäänud täiendav ravimihüvitis kindlustatud isiku taotlusel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(5) Kui kindlustatud isik ei tee jooksval kalendriaastal järgmist ostu või ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taotlust, siis kandub isiku viimase ostu hetkel saamata jäänud täiendav ravimihüvitis üle järgmisesse kalendriaastasse.

(6) Täiendava ravimihüvitise arvutamisel ei võeta arvesse haigekassa tasutud summasid, samuti summasid, mis ületavad piirhinda või hinnakokkuleppes märgitud hinda.

(7) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt arvutatud summa on 100 kuni 300 eurot, hüvitab haigekassa 100 eurot ületavast osast 50 protsenti.

(8) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt arvutatud summa ületab 300 eurot, hüvitab haigekassa lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 7 arvutatule 300 eurot ületavast osast 90 protsenti.”;

14) paragrahvi 89 täiendatakse lõigetega 23–25 järgmises sõnastuses:

„(23) Enne 2018. aasta 1. jaanuari kehtinud ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 4 alusel ravimitootja ja valdkonna eest vastutava ministri vahel sõlmitud halduslepingus sätestatud valdkonna eest vastutava ministri õigused ja kohustused lähevad üle haigekassale alates 2018. aasta 1. jaanuarist.

(24) Kuni 2017. aasta 31. detsembrini kindlustatud isiku ambulatoorseks raviks vajalike ja ravimite loetellu kantud ravimite ostmiseks põhjendatult ning tõendatult tasutud summade hüvitamisel kohaldab haigekassa täiendava ravimihüvitise suuruse arvutamisel ja menetlemisel käesoleva seaduse redaktsiooni, mis kehtis kuni 2017. aasta 31. detsembrini.

(25) Enne 2018. aasta 1. jaanuari ravikindlustuse seaduse § 43 lõike 3 alusel esitatud taotluste menetlemisele kohaldab haigekassa 2018. aasta 1. jaanuaril jõustunud käesoleva seaduse redaktsiooni.”.

§ 2.  Eesti Haigekassa seaduse muutmine

Eesti Haigekassa seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 4 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu „õigusaktid või” sõnaga „haigekassa”;

2) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„22) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku haigekassa meditsiiniseadmete ja ravimite loetelu kehtestamiseks, ravimite piirhindade kehtestamiseks, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 504 lõikes 1 sätestatud juurdepääsupiirangu ja ravikindlustuse seaduse § 663 lõikes 1 sätestatud eelloa nõude kehtestamiseks, kohaldamiseks või kohaldamise lõpetamiseks ning ravikindlustuse seaduse § 661 lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste loetelu ja väljaspool ravijärjekorda osutatud tervishoiuteenuse kulu hüvitamise korra kehtestamiseks;”.

§ 3.  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmine

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 42 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 42 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Eesti Haigekassa eelarvest rahastatakse antiretroviirusravimeid ja tuberkuloosiravimeid ning tuberkuloosiravimitega seonduvaid kõrvaltoimeravimeid.

(12) Eesti Haigekassa eelarvest rahastatakse immuniseerimiskava täitmiseks ja vältimatu abi korras immuniseerimiseks vajalike vaktsiinide ning immuunglobuliinide hankimist, säilitamist, vedu ja külmahela toimimist ning elanike immuunsustausta uuringuid.”.

§ 4.  Ravimiseaduse muutmine

Ravimiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 39 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ravimiameti tegevuslubade register (edaspidi tegevuslubade register) on valdkonna eest vastutava ministri asutatud riiklik register. Tegevuslubade registri põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

2) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Ravimiameti tegevuslubade registrisse kantud andmeid säilitatakse kümme aastat nende registrisse kandmise hetkest arvates.”;

3) paragrahvi 79 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ravimiregister on valdkonna eest vastutava ministri asutatud Ravimiameti juures asuv riiklik register. Ravimiregistri põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

4) paragrahvi 79 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Ravimiregistrisse kantud andmeid säilitatakse tähtajatult.”;

5) paragrahvi 79 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ravimiregistri vastutavad töötlejad on Ravimiamet ja Eesti Haigekassa.”;

6) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Retseptikeskusesse kantud andmeid säilitatakse seitse aastat nende andmekogusse kandmise hetkest arvates.”;

7) paragrahvi 81 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Retseptikeskuse asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

8) paragrahvi 81 lõike 4 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse §-d 1, 2 ja 4 jõustuvad 2018. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 3 jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json