Teksti suurus:

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2017, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.12.2017 otsus nr 189

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.12.2017

§ 1.  Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmine

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 1. peatükki täiendatakse paragrahviga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Isikuandmete töötlemine avalikkuse teavitamiseks ja isiku mälestuse jäädvustamiseks

(1) Represseeritu või represseerituga võrdsustatud isiku isikuandmeid võib avaldada, kui see on vajalik, et teavitada avalikkust okupatsioonirežiimi poolt represseeritule tekitatud ülekohtust ning jäädvustada tema mälestust. Andmete avaldamise korraldab Vabariigi Valitsuse määratud haldusorgan.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul võib avaldada isiku nime, sünni- ja surmaaja ning andmed repressiooni kohta.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel määratud haldusorganil on kohustus käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikuandmete avaldamine lõpetada, kui represseeritu selleks soovi avaldab.”;

2) paragrahvi 61 lõikes 1 asendatakse arv „192” arvuga „230”.

§ 2.  Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine

Sotsiaalhoolekande seaduse 3. peatükki täiendatakse 11. jaoga järgmises sõnastuses:

11. jagu
Sotsiaaltoetus sunniviisiliselt tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisele saadetud isikutele

§ 1401. Sotsiaaltoetus tuumakatastroofi tagajärgede likvideerijale

(1) Isikule, kes saadeti Eestist sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda katastroofi tagajärgi likvideerima, makstakse sotsiaaltoetust 230 eurot kalendriaastas.

(2) Kui isik elas enne sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda katastroofi tagajärgede likvideerimisele saatmist Eestis ja naasis pärast Eestisse, kuid teda ei saadetud Eestist, loetakse nimetatud saatmine Eestist sunniviisiliselt saatmiseks.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sotsiaaltoetusele on õigus järgmistel isikutel:
1) naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse omandanud isikul;
2) kodakondsuseta isikul, kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa, alalise elamisõiguse, tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sotsiaaltoetusele ei ole õigust isikul, kellele makstakse toetust samal eesmärgil välisriigist või okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sotsiaaltoetuse saamiseks esitatakse Sotsiaalkindlustusametile ühekordne taotlus, millele kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, arvelduskonto number, taotluse esitamise kuupäev ning kinnitus selle kohta, et isik ei saa samal eesmärgil toetust välisriigist. Taotlusele lisatakse Eestis viibimist tõendav dokument ja tuumakatastroofi avarii likvideerimisel viibimist tõendav dokument.

(6) Isik, kellele on määratud ja makstakse soodustingimustel vanaduspensioni okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 12 punkti 2 alusel, esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sotsiaaltoetuse saamiseks Sotsiaalkindlustusametile ühekordse taotluse.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sotsiaaltoetus makstakse välja üks kord kalendriaastas sotsiaalseadustiku üldosa seaduse §-s 28 sätestatud korras.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sotsiaaltoetust rahastatakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2018. aasta 1. aprillil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json