Teksti suurus:

Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2017, 73

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.12.2017 otsus nr 201

Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.12.2017

§ 1.  Spordiseaduse muutmine

Spordiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „treeneri tööjõukulu toetamise alused” sõnadega „, vabatahtliku spordikohtuniku tegevusega seotud kulude hüvitamise alused”;

2) spordiseadust täiendatakse §-ga 92 järgmises sõnastuses:

§ 92. Vabatahtliku spordikohtuniku tegevusega seotud kulude hüvitamine

(1) Spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonil ja spordikooli pidajal on õigus spordialaliidu või maakonna spordiliidu või piirkondlikul põhimõttel tegutseva spordiühenduse veebilehel avalikustatud võistluskalendris kajastatud võistlusel vabatahtliku spordikohtuniku tegevusega seotud kulude hüvitamiseks maksta kuludokumente nõudmata kuni 20 eurot spordikohtunikuna tegutsemise päeva eest.

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud vabatahtliku spordikohtuniku tegevusega seotud kulusid hüvitatakse isikule, kes:
1) on spordialaliidu poolt atesteeritud või alla 20-aastane;
2) ei saa samal võistlusel spordikohtunikuna tegutsemise eest töötasu ega töövõtulepingu, käsunduslepingu või teenuse osutamiseks sõlmitud muu võlaõigusliku lepingu alusel makstavat tasu.

(3) Käesolevas paragrahvis sätestatud vabatahtliku spordikohtuniku tegevusega seotud kulusid võib isikule hüvitada ühe või mitme spordiorganisatsiooni või spordikooli pidaja poolt kokku kuni 1040 eurot kalendriaastas.”.

§ 2.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduse § 19 lõiget 3 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) spordiseaduse § 92 alusel makstavat vabatahtliku spordikohtuniku tegevusega seotud kulude hüvitist;”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json