Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2018. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2017, 92

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2018. aastal

Vastu võetud 27.12.2017 nr 66

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõigete 2 ja 5 ning Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 44 lõike 4 punktide 1, 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Püük kaldavõrguga

 (1) Keelatud on kasutada muid silmasuurusi kui 60–80 millimeetrit.

 (2) Jääalusel püügil 1. märtsist 4. maini on Lämmijärvel ja Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) lõuna poole jääval Peipsi järve osal kaldast arvates 3 km laiusel veealal lubatud kasutada lõikes 1 nimetatud silmasuurusega kaldavõrke.

§ 2.  Püük lõkspüünistega

 (1) Kalapüügieeskirja §-s 43 kirjeldatud püügikeelu ajal peab ankurdatud mõrrad ja mõrrajadad Lämmijärvest välja võtma 10. maiks ja vaiadega veekogu põhja kinnitatud mõrrad ja mõrrajadad viima mittetöötavasse seisundisse, lastes mõrrakere veekogu põhja.

 (2) Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) põhja poole jääval Peipsi järve osal on kaldast kaugemal kui 10 km keelatud lõkspüüniste kasutamine 1. jaanuarist 20. juunini ning 21. augustist 31. detsembrini, välja arvatud juhul, kui lõkspüüniste juht- ja kariaia silmasuurus on vähemalt 86 mm ning kere, kaasa arvatud kalakoti silmasuurus, vähemalt 76 mm.

 (3) Kui Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on ahvenapüük kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras peatatud, on nimetatud veekogudes keelatud kasutada lõkspüüniseid, mille juht- ja kariaia silmasuurus on vähemalt 86 mm ning kere, kaasa arvatud kalakoti silmasuurus, vähemalt 76 mm.

§ 3.  Püük pööri- ja põhjanoodaga

 (1) Peipsi järvel on keelatud jääalune kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga ning selle püügivahendi kasutamine 1. septembrist 14. septembrini.

 (2) Keelatud on kalapüük pöörinoodaga 14. septembrini.

 (3) Kui Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on ahvenapüük kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras peatatud, on nimetatud veekogudes kalapüügil keelatud kasutada pööri- ja põhjanooda noodapäras vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast väiksemat silmasuurust kui 104 mm.

 (4) Silmasuurus peab pöörinooda päras, vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast, olema vähemalt 34 mm ja tiibades vähemalt 42 mm.

 (5) Silmasuurus peab põhjanooda päras, vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast, olema vähemalt 42 mm ja tiibades vähemalt 34 mm.

§ 4.  Koha alammõõt

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 15. septembrist kuni kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras ahvenapüügi peatamise või muude ahvena ja koha püüki reguleerivate õigusaktide kehtestamiseni keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 30 cm või pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 35 cm.

§ 5.  Keskkonnaministri 24. novembri 2017. a määruse nr 49 „Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2018. aastal” muutmine

Keskkonnaministri 24. novembri 2017. a määruse nr 49 „Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2018. aastal” § 4 lõiked 2–6 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõikes 1 nimetatud ajavahemikul ja tingimustel on lubatud kaldavõrguga jääalune püük Lämmijärvel ja Peipsi järve lõunaosas Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) lõuna poole jääval järve osal – kaldast arvates 3 km laiusel veealal.

(3) Kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv ajavahemikul 1. märtsist 31. märtsini, kui luba taotletakse Keskkonnaametist, on:
1) Peipsi järvel – 33;
2) Lämmi- ja Pihkva järvel mõlemal veekogul kokku – 21.

(4) Kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv ajavahemikul 1. märtsist 31. märtsini, kui luba taotletakse elektroonilise kanali kaudu, on:
1) Peipsi järvel – 438;
2) Lämmi- ja Pihkva järvel mõlemal veekogul kokku – 280.

(5) Kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv ajavahemikul 1. aprillist 4. maini, kui luba taotletakse Keskkonnaametist, on:
1) Peipsi järvel – 33;
2) Lämmi- ja Pihkva järvel mõlemal veekogul kokku – 21.

(6) Kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv ajavahemikul 1. aprillist 4. maini, kui luba taotletakse elektroonilise kanali kaudu, on:
1) Peipsi järvel – 438;
2) Lämmi- ja Pihkva järvel mõlemal veekogul kokku – 280.”.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

 (2) Paragrahv 5 jõustub 1. veebruaril 2018. aastal.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler