Teksti suurus:

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2018, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.12.2018 otsus nr 362

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.12.2018

§ 1.  Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 112 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Toetuse tagasimaksmisel laekunud maksest loetakse kõigepealt tasutuks viivis, siis intress ja viimasena tagastatav toetus.”;

2) paragrahvi 114 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „kohaldatakse ka” sõnadega „ei kohaldata”;

3) paragrahvi 114 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Viivise arvestamine lõpeb, kui viivise summa ületab selle arvestamise aluseks oleva tagasinõutava toetusraha suuruse.”;

4) paragrahvi 115 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetusraha tagasimaksmise ajatamise korral maksab toetuse saaja intressi alates käesoleva seaduse § 112 lõikes 1 sätestatud tähtpäevale järgnevast päevast. Intressi määr tagastatava toetuse summa jäägilt on kuue kuu euribor pluss kolm protsenti aastas. Kuue kuu euribor võetakse ajatamise otsuse tegemisele eelneva pangapäeva seisuga. Intressiarvestuse baasiks on 360-päevane periood.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 1332 järgmises sõnastuses:

§ 1332. Intressi ja viivise arvestamine toetusraha tagasimaksmise ajatamise korral

Kui toetusraha tagasimaksmine on ajatatud enne 2019. aasta 1. jaanuari, arvestatakse alates 2019. aasta 1. jaanuarist intressi tagasinõutava toetuse jäägilt käesoleva seaduse § 115 lõikes 11 sätestatud korras. Samast kuupäevast alates lõpetatakse § 114 lõikes 1 sätestatud viivise arvestamine.”.

§ 2.  Kalandusturu korraldamise seaduse § 55 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Viivise arvestamine lõpeb, kui viivise summa ületab selle arvestamise aluseks oleva tagasinõutava toetusraha suuruse.”.

§ 3.  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 49 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Viivise arvestamine lõpeb, kui viivise summa ületab selle arvestamise aluseks oleva tagasinõutava toetuse suuruse.”.

§ 4.  Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 28 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Viivise arvestamine lõpeb, kui viivise summa ületab selle arvestamise aluseks oleva tagasinõutava toetuse suuruse.”.

§ 5.  Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json