Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 „Kaitseliidu kodukord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2018, 27

Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 „Kaitseliidu kodukord” muutmine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 123

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 5 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruses nr 151 „Kaitseliidu kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kaitseliitlaseks ning naiskodukaitsjaks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsustab struktuuriüksuse juht 60 päeva jooksul avalduse ja kõigi nõutud dokumentide esitamisest arvates. Ettepaneku liikmeks vastuvõtmiseks või sellest keeldumiseks teeb vastavalt maleva juhatus, Naiskodukaitse ringkonna juhatus või küberkaitseüksuse juhatus konsensuslikult, kuulates ära allüksuse juhatuse arvamuse. Otsus jõustub ja avaldaja loetakse Kaitseliitu vastuvõetuks otsuse tegemise päeval. Otsuse tegemisele peab eelnema isikuandmete kontrollimine Kaitseliidu seaduses sätestatud korras. Juhatus võib kutsuda liikmeks astuda soovija juhatuse koosolekule.”;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„(61) Noorte Kotkaste tegev- ja toetajaliikmeks saamise otsustab Noorte Kotkaste peavanem 60 päeva jooksul avalduse ning kõigi nõutud dokumentide esitamisest arvates. Ettepaneku liikmeks vastuvõtmiseks või sellest keeldumiseks teeb peavanemale Noorte Kotkaste keskjuhatus konsensuslikult, kuulates ära Noorte Kotkaste malevapealiku arvamuse. Otsus jõustub ja avaldaja loetakse Kaitseliitu vastuvõetuks otsuse tegemise päeval. Otsuse tegemisele peab eelnema isikuandmete kontrollimine Kaitseliidu seaduses sätestatud korras. Juhatus võib kutsuda liikmeks astuda soovija juhatuse koosolekule.

(62) Lõiget 61 rakendatakse vaid isiku suhtes, kes enne noorkotkaks saamise sooviavalduse esitamist ei ole Kaitseliidu tegev- või toetajaliige. Kaitseliidu tegev- või toetajaliikme avaldus vaadatakse läbi lõikes 6 sätestatud korras.”;

4) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 72 ja 73 järgmises sõnastuses:

„(72) Kodutütarde tegev- ja toetajaliikmeks saamise otsustab Kodutütarde peavanem 60 päeva jooksul avalduse ja kõigi nõutud dokumentide esitamisest arvates. Ettepaneku liikmeks vastuvõtmiseks või sellest keeldumiseks teeb peavanemale Kodutütarde keskjuhatus konsensuslikult, kuulates ära Kodutütarde ringkonnavanema arvamuse. Otsus jõustub ja avaldaja loetakse Kaitseliitu vastuvõetuks otsuse tegemise päeval. Otsuse tegemisele peab eelnema isikuandmete kontrollimine Kaitseliidu seaduses sätestatud korras. Juhatus võib kutsuda liikmeks astuda soovija juhatuse koosolekule.

(73) Lõiget 72 rakendatakse vaid isiku suhtes, kes enne kodutütreks saamise sooviavalduse esitamist ei ole Kaitseliidu tegev- või toetajaliige. Kaitseliidu tegev- või toetajaliikme avaldus vaadatakse läbi lõikes 7 sätestatud korras.”;

5) paragrahvi 7 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „71” tekstiosaga „61, 71 ja 72”;

6) paragrahvi 10 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Väljaarvamine toimub struktuuriüksuse juhi otsuse alusel, kui liige ei vasta liikmele esitatavatele nõuetele või jätab täitmata liikmele ettenähtud kohustused. Struktuuriüksuse juht kuulab ära allüksuse juhatuse arvamuse. Struktuuriüksuse juht võib liikme väljaarvamise esitada otsustamiseks vastavalt maleva juhatusele, Naiskodukaitse ringkonna juhatusele või küberkaitseüksuse juhatusele. Maleva juhatuse, Naiskodukaitse ringkonna juhatuse või küberkaitseüksuse juhatuse otsus võetakse vastu häälteenamusega.

(5) Noorkotkaste puhul otsustab noorliikmete väljaarvamise Noorte Kotkaste malevapealik rühma- või malevkonnapealiku ettepanekul. Tegev- ja toetajaliikme väljaarvamise otsustab Noorte Kotkaste peavanem, kuulates ära malevapealiku arvamuse. Noorte Kotkaste peavanem võib tegev- ja toetajaliikme väljaarvamise esitada otsustamiseks Noorte Kotkaste keskjuhatusele. Keskjuhatuse otsus võetakse vastu häälteenamusega.”;

7) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kodutütarde puhul otsustab noorliikmete väljaarvamise ringkonnavanem rühma- või jaoskonnavanema ettepanekul. Tegev- ja toetajaliikme väljaarvamise otsustab Kodutütarde peavanem, kuulates ära ringkonnavanema arvamuse. Kodutütarde peavanem võib tegev- ja toetajaliikme väljaarvamise esitada otsustamiseks Kodutütarde keskjuhatusele. Keskjuhatuse otsus võetakse vastu häälteenamusega.”;

8) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseliitu juhib Kaitseliidu ülem.”;

9) paragrahvi 18 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Peastaapi juhib peastaabi ülem, kes allub vahetult Kaitseliidu ülemale.”;

10) määrust täiendatakse §-ga 191 ja 192 järgmises sõnastuses:

§ 191. Maakaitseringkond

(1) Maakaitseringkond on kindlaksmääratud vastutusalaga Kaitseliidu struktuuriüksus, mis korraldab vastutusalas Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktides 2‒4 sätestatud ülesannete täitmist ning juhib ja koordineerib vastutusalasse kuuluvate malevate tegevust Kaitseliidu seaduse § 4 lõikes 2 toodud tegevustes osalemisel.

(2) Maakaitseringkonda juhib maakaitseringkonna pealik, kes allub vahetult Kaitseliidu ülemale.

(3) Kaitseliidu maakaitseringkonnad on:
1) Kirde maakaitseringkond;
2) Lõuna maakaitseringkond;
3) Lääne maakaitseringkond;
4) Põhja maakaitseringkond.

(4) Kirde maakaitseringkonna vastutusalasse kuuluvad Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malev.

(5) Lõuna maakaitseringkonna vastutusalasse kuuluvad Põlva, Sakala, Tartu, Valgamaa ja Võrumaa malev.

(6) Lääne maakaitseringkonna vastutusalasse kuuluvad Lääne, Pärnumaa ja Saaremaa malev.

(7) Põhja maakaitseringkonna vastutusalasse kuuluvad Harju, Rapla ja Tallinna malev.

§ 192. Maakaitseringkonna pealiku põhiülesanded

Maakaitseringkonna pealik:
1) juhib maakaitseringkonna tegevust ja esindab maakaitseringkonda;
2) vastutab maakaitseringkonna ülesandeid sätestavate õigusaktide ning töökorralduslike dokumentide õiguspärase ja otstarbeka täitmise eest;
3) korraldab maakaitseringkonna ning selle vastutusalas oleva üksuse vara kasutuselevõtmist, elutsükli tagamist ja aruandlust;
4) korraldab maakaitseringkonna eelarve planeerimist ning käsutab Kaitseliidu keskjuhatuse volitusel ja määratud ulatuses struktuuriüksusele eraldatud rahalisi vahendeid;
5) juhib maakaitseringkonna ülesannetele vastava väljaõppe ja koolituse korraldamist ning teeb selle üle järelevalvet;
6) korraldab maakaitseringkonna koostööd Eesti ja välisriigi asutuste või isikutega;
7) korraldab järelevalvet maakaitseringkonna vastutusalas oleva maleva ja malevapealiku tegevuse üle;
8) täidab Kaitseliidu ülema käske ja korraldusi ning teeb järelevalvet nende täitmise üle.”;

11) paragrahvi 20 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Malevat juhib malevapealik, kes allub vahetult maakaitseringkonna pealikule.”;

12) paragrahvi 22 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Naiskodukaitset juhib esinaine, kes allub vahetult Kaitseliidu ülemale.”;

13) paragrahvi 24 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Noori Kotkaid juhib peavanem, kes allub vahetult Kaitseliidu ülemale.”;

14) paragrahvi 26 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kodutütreid juhib peavanem, kes allub vahetult Kaitseliidu ülemale.”;

15) paragrahvi 28 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kooli juhib pealik, kes allub vahetult Kaitseliidu ülemale.”;

16) paragrahvi 30 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Küberkaitseüksus on Eestis küberturvalisuse suurendamist ja tagamist toetav Kaitseliidu struktuuriüksus, mis ei ole seotud kindlaksmääratud territooriumiga ja mille eesmärk on koondada vabatahtlikke spetsialiste, et rakendada nende initsiatiivi ja oskusteavet infotehnoloogiaga seonduvates valdkondades Eesti elanike e-eluviisi ning turvalisuse tagamiseks.

(2) Küberkaitseüksust juhib pealik, kes allub vahetult Kaitseliidu ülemale.

(3) Küberkaitseüksuse allüksusteks võivad olla staap, sektsioon, kompanii, üksikrühm, rühm, grupp ja lüli. Allüksuse moodustamise täpsem kord ja allüksuse ülesanded kehtestatakse küberkaitseüksuse põhimääruses.”;

17) määruse 4. peatükki täiendatakse §-ga 321 järgmises sõnastuses:

§ 321. Sihtüksus

(1) Kaitseliit võib Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktides 1 ja 3 toodud ülesannete täitmiseks ning lõikes 2 sätestatud tegevustes osalemiseks moodustada struktuuriüksuste väliseid sihtüksusi.

(2) Sihtüksusel ei ole kollegiaalseid organeid ega alalisi liikmeid.

(3) Sihtüksuse moodustab, selle juhtimise korralduse ja koosseisu suuruse ning ülesanded määrab Kaitseliidu ülem või tema volitatud struktuuriüksuse juht.

(4) Sihtüksuse koosseisu arvab Kaitseliidu liikme tema nõusolekul Kaitseliidu ülem või tema volitatud struktuuriüksuse juht.”;

18) paragrahvi 36 lõikest 2 jäetakse välja teine lause.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister kaitseministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json