Eurovoci märksõnad (näita)

10 EUROOPA ÜHENDUSED1011 Euroopa Liidu õigusEuroopa Ühenduse õigusühenduse õiguse siseriiklik rakendamine

56 PÕLLUMAJANDUS, METSANDUS JA KALANDUS5606 põllumajanduspoliitikapõllumajanduspoliitikaveterinaaria-alased õigusaktidveterinaarkontroll

56 PÕLLUMAJANDUS, METSANDUS JA KALANDUS5631 põllumajanduslik tegevusloomakasvatustõuaretus

56 PÕLLUMAJANDUS, METSANDUS JA KALANDUS5631 põllumajanduslik tegevusloomakasvatustoodangaretusloom

56 PÕLLUMAJANDUS, METSANDUS JA KALANDUS5631 põllumajanduslik tegevusloomakasvatustoodangpõllumajandusloom

HALDUSÕIGUSPõllumajandus

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Põllumajandusloomade aretuse seadus (lühend - PõLAS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2018, 35

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.12.2018 otsus nr 370

Põllumajandusloomade aretuse seadus

Vastu võetud 12.12.2018

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Seaduse reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Käesolev seadus reguleerib põllumajandusloomade aretust ulatuses, mis on vajalik asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide rakendamiseks, ning ulatuses, mis ei ole reguleeritud asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktidega.

  (2) Käesolevat seadust kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks teatavad õigusaktid tõuaretuse valdkonnas (tõuaretuse määrus) (ELT L 171, 29.06.2016, lk 66–143), artikli 2 punkti 1 tähenduses loomade ning ohustatud tõugu põllumajanduslindude (edaspidi koos põllumajandusloom) aretuse suhtes.

  (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 2.  Tõug ja tõunimetus

  (1) Tõul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punkti 2 tähenduses on nimetus (edaspidi tõunimetus), mis erineb teistest kasutatavatest tõunimetustest ja registreeritud kaubamärkidest või tootenimetustest.

  (2) Kui tõusiseselt on looma omaduste alusel eristatud kaks või enam erineva aretuseesmärgiga aretussuunda, moodustavad need igaüks eraldi alampopulatsiooni. Igal sellisel alampopulatsioonil on eristatav nimetus, mis lisatakse põlvnemist tõendaval dokumendil tõunimetuse järele või sellele järgnevale reale.

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punkti 2 tähenduses tõu määratlust kohaldatakse ka ohustatud tõugu põllumajanduslindude suhtes.

§ 3.  Ohustatud tõug

  (1) Tõug või eristatud osa ühte tõugu kuuluvate loomade populatsioonist loetakse ohustatuks, kui aretuses kasutatavate emasloomade arv on alla tuhande või isasloomade arv alla kahekümne ja emaslindude arv alla kümne tuhande või isaslindude arv alla tuhande (edaspidi ohustatud tõug).

  (2) Ohustatud tõugude loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (3) Ohustatud tõugude loetellu kantakse:
  1) põllumajanduslooma tõug, mille ajalooline Eesti päritolu ja populatsiooni olemasolu on teaduslikult tõendatud;
  2) kohalik põllumajanduslooma tõug või tõu alampopulatsioon, mille aretus Eestis on kestnud veiste ja hobuslaste puhul vähemalt 50 aastat ning sigade, kitsede ja lammaste puhul vähemalt 30 aastat.

  (4) Ohustatud tõugu põllumajanduslooma aretuses tohib kasutada üksnes sama tõugu põllumajanduslooma, või kui tõusiseselt on moodustatud mitu alampopulatsiooni, siis sama tõu samasse alampopulatsiooni kuuluvat põllumajanduslooma ning nende spermat, munarakku ja embrüot (edaspidi aretusmaterjal).

  (5) Ohustatud tõugu põllumajanduslooma aretuses tohib aretusprogrammis ettenähtud teist tõugu põllumajanduslooma aretusmaterjali kasutada üksnes teaduslikult tõendatud juhul ühekordsel ristamisel sugulusaretuse vältimiseks.

§ 4.  Pädev asutus

  Pädev asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punkti 8 tähenduses on Veterinaar- ja Toiduamet.

2. peatükk Tegevusluba ja aretusprogramm 

§ 5.  Tegevusluba

  (1) Tõupuhaste veiste, sigade, lammaste, kitsede, hobuslaste ja ohustatud põllumajanduslindude aretusega tegeleval isikul, kes soovib tegutseda aretusühinguna Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punkti 5 tähenduses, peab olema põllumajandusloomade aretuse tegevusluba (edaspidi tegevusluba).

  (2) Ristandaretussigade aretusega tegeleval isikul, kes soovib tegutseda aretusettevõtjana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punkti 6 tähenduses, peab olema tegevusluba.

  (3) Lisaks tegevusloale peab aretusühingul ja aretusettevõtjal põllumajandusloomade aretusega tegelemiseks olema Veterinaar- ja Toiduameti heaks kiidetud aretusprogramm Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punkti 26 tähenduses. Iga järgmise aretusprogrammi puhul ei pea tegevusluba taotlema.

§ 6.  Tegevusloa taotlemine

  (1) Tegevusloa taotluse lahendab Veterinaar- ja Toiduamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (2) Tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 19 lõikes 2 sätestatud andmetele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artikli 4 lõikes 3 sätestatud andmed ja samas lõikes sätestatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid.

  (3) Koos tegevusloa taotlusega esitatakse ka vähemalt üks käesoleva seaduse § 10 kohane aretusprogrammi heakskiitmise taotlus.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed kantakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 3 alusel asutatud põllumajandusloomade registrisse.

  (5) Taotleja ei tasu käesoleva seaduse §-s 5 nimetatud tegevusloa taotluse lahendamise eest riigilõivu.

§ 7.  Tegevusloa kontrolliese

  Tegevusloa saamiseks peavad aretusühing ja aretusettevõtja ning nende kavandatav aretustegevus vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artikli 4 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

§ 8.  Aretusprogrammi kohustus

  (1) Aretusühingul ja aretusettevõtjal peab põllumajandusloomade aretusega tegelemiseks olema lisaks tegevusloale Veterinaar- ja Toiduameti heaks kiidetud aretusprogramm, millele nende tegevus peab vastama.

  (2) Kui tõusiseselt on eristatud käesoleva seaduse § 2 lõike 2 kohaselt mitu alampopulatsiooni, peab iga alampopulatsiooni kohta olema selle aretuseesmärgile vastav aretusprogramm.

§ 9.  Nõuded aretusprogrammi kohta

  (1) Veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste aretusprogramm peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artiklis 8 sätestatud nõuetele.

  (2) Nõuded ohustatud tõugu põllumajandusloomade aretusprogrammi jaoks piisava aretusloomade arvu määramiseks kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (3) Ohustatud tõugu põllumajanduslindude aretusprogramm peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artikli 8 lõikes 3 sätestatud nõuetele ning aretusprogrammis peavad sisalduma käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud osad.

  (4) Ohustatud tõugu põllumajanduslindude aretusprogrammi osad on:
  1) põllumajanduslindude välimiku, jõudlusomaduste ja muude iseloomulike tunnuste kirjeldus;
  2) andmed põllumajanduslindude populatsiooni suuruse kohta ning populatsiooni paiknemise ja struktuuri kirjeldus;
  3) tõu säilitamise meetodite kirjeldus;
  4) tõu propageerimise kord;
  5) jõudluskontrolli läbiviimise kord;
  6) põllumajanduslindude jõudlusandmete ja geneetilise väärtuse hindamise tulemuste kasutamise kord;
  7) põllumajanduslindude ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise kord.

§ 10.  Aretusprogrammi heakskiitmise taotlemine

  (1) Aretusprogrammi heakskiitmise taotluse lahendab Veterinaar- ja Toiduamet.

  (2) Aretusprogrammi heakskiitmiseks esitatakse Veterinaar- ja Toiduametile aretusprogramm ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artiklis 8 sätestatud nõuete kohane taotlus, milles märgitakse ka taotleja nimi ja registrikood.

  (3) Vähemalt üks aretusprogrammi heakskiitmise taotlus esitatakse koos tegevusloa taotlusega.

  (4) Tegevusluba omav aretusühing või aretusettevõtja ei pea iga järgmise aretusprogrammi puhul tegevusluba taotlema.

§ 11.  Aretusprogrammi heakskiitmine

  (1) Veterinaar- ja Toiduamet teeb aretusprogrammi heakskiitmise või heakskiitmisest keeldumise otsuse 60 päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (2) Veterinaar- ja Toiduamet teeb veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste aretusprogrammi heakskiitmisest keeldumise otsuse, kui aretusprogramm ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artiklis 8 sätestatud nõuetele.

  (3) Veterinaar- ja Toiduamet teeb ohustatud tõugu põllumajanduslindude aretusprogrammi heakskiitmisest keeldumise otsuse, kui aretusprogramm ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artikli 8 lõikes 3 sätestatud nõuetele või ei sisalda käesoleva seaduse § 9 lõikes 4 sätestatud osasid.

  (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõikes 2, I lisa 3. osa lõikes 1 ja II lisa 1. osa III peatüki lõikes 2 sätestatud juhul ja tingimustel võib Veterinaar- ja Toiduamet kiita heaks erisustega aretusprogrammi.

  (5) Aretusprogrammi heakskiitmise otsuse kohta kantakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 3 alusel asutatud põllumajandusloomade registrisse järgmised andmed:
  1) otsuse tegemise kuupäev ja number;
  2) otsuse tegemise õiguslik alus;
  3) otsuse kehtima hakkamise kuupäev;
  4) otsuse saanud aretusühingu või aretusettevõtja nimi ja kontaktandmed;
  5) aretusprogrammis käsitletava tõu nimetus või ristandaretussigade puhul tõu, liini või ristandite nimetus;
  6) aretusprogrammi täitmise geograafiline piirkond;
  7) olemasolu korral aretusprogrammi täitmise tähtaeg;
  8) aretusprogrammi heakskiitmise peatamise otsuse kehtima hakkamise ja kehtivuse lõppemise kuupäev.

  (6) Aretusühing, kes tegeleb ohustatud tõugu loomade aretusega, esitab iga aasta 30. juuniks Veterinaar- ja Toiduametile analüüsi aretusprogrammi täitmise kohta eelmisel aastal.

3. peatükk Riiklik järelevalve 

§ 12.  Riiklik järelevalve

  Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostab Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi korrakaitseorgan).

§ 13.  Riikliku järelevalve erimeetmed

  Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 32 ja 49–52 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

§ 14.  Riikliku järelevalve erisused

  (1) Korrakaitseorgan võib korrakaitseseaduse §-s 50 sätestatud tingimustel siseneda aretusühingu ja aretusettevõtja ning nendega seotud loomapidaja territooriumile ja ruumidesse.

  (2) Korrakaitseorganil on õigus keelata aretuseks aretusmaterjali kasutamine, kui see kahjustab aretusprogrammi elluviimist ega taga aretusedu.

  (3) Põlvnemisandmete õigsuse geneetiline ekspertiis tehakse rahvusvaheliselt tunnustatud metoodika järgi.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 15.  Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmine

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 86 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „põllumajandusloomade aretuse seaduse § 6 lõike 3 kohase aretusühingu puhul,” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks teatavad õigusaktid tõuaretuse valdkonnas (tõuaretuse määrus) (ELT L 171, 29.06.2016, lk 66–143), artikli 2 punkti 5 kohase aretusühingu ja artikli 2 punkti 6 kohase aretusettevõtja puhul,”.

§ 16.  Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmine

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle” tekstiosaga „, milles käsitletakse liidusiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle”;

2) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad „Veterinaarjärelevalvet ja zootehnilist järelevalvet korraldab ja teostab ning veterinaarkontrolli ja zootehnilist kontrolli” sõnadega „Veterinaarjärelevalvet ja veterinaarkontrolli”;

4) paragrahvi 2 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „ning zootehnilise järelevalve ja zootehnilise kontrolli”;

5) paragrahvi 5 pealkirjas ja lõikes 1, § 6 pealkirjas ja lõikes 1 ning § 10 lõikes 2 asendatakse sõnad „veterinaar- ja zootehniline järelevalve” sõnaga „veterinaarjärelevalve” vastavas käändes;

6) paragrahvi 8 pealkirjas ning lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad „veterinaar- ja zootehnilise kontrolli” sõnaga „veterinaarkontrolli”;

7) paragrahvi 10 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 18 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 18 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „ja aretuse suhtes esitatavad nõuded”;

10) paragrahvi 24 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „, aretuslooma ja aretusmaterjali puhul ka põllumajandusloomade aretuse seaduses sätestatud nõudeid”;

11) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „nõukogu direktiiv 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), muudetud direktiividega 91/68/EMÜ (EÜT L 46, 19.02.1991, lk 19–36), 91/174/EMÜ (EÜT L 85, 05.04.1991, lk 37–38), 91/496/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), 92/60/EMÜ (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 75–76), 92/65/EMÜ (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), 92/118/EMÜ (EÜT L 62, 15.03.1993, lk 49–68) ja 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14–15);” tekstiosaga „nõukogu direktiiv 90/425/EMÜ, milles käsitletakse liidusiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), muudetud direktiividega 91/68/EMÜ (EÜT L 46, 19.02.1991, lk 19–36), 91/174/EMÜ (EÜT L 85, 05.04.1991, lk 37–38), 91/496/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), 92/60/EMÜ (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 75–76), 92/65/EMÜ (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), 92/118/EMÜ (EÜT L 62, 15.03.1993, lk 49–68) ja 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14–15) ning määrusega (EL) nr 2016/1012 (ELT L 171, 29.06.2016, lk 66–143);”.

§ 17.  Loomatauditõrje seaduse muutmine

Loomatauditõrje seaduse § 56 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks teatavad õigusaktid tõuaretuse valdkonnas (tõuaretuse määrus) (ELT L 171, 29.06.2016, lk 66–143), artikli 2 punkti 3 tähenduses aretuslooma puhul eksperdiarvamuse alusel määratud aretuslooma väärtus;”.

§ 18.  Põllumajandusloomade aretuse seaduse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusloomade aretuse seadus (RT I 2002, 96, 566) tunnistatakse kehtetuks.

§ 19.  Veterinaarkorralduse seaduse muutmine

Veterinaarkorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 51 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Veterinaarjärelevalve koostööd tehakse vastavalt nõukogu direktiivile 89/608/EMÜ liikmesriikide haldusasutuste vastastikuse abi ning liikmesriikide haldusasutuste ja komisjoni koostöö kohta veterinaarküsimusi käsitlevate õigusaktide nõuetekohase kohaldamise tagamiseks (EÜT L 351, 02.12.1989, lk 34–37).”;

2) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „nõukogu direktiiv 89/608/EMÜ liikmesriikide haldusasutuste vastastikuse abi ning liikmesriikide haldusasutuste ja komisjoni koostöö kohta veterinaar- ja zootehnikaküsimusi käsitlevate õigusaktide nõuetekohase kohaldamise tagamiseks (EÜT L 351, 02.12.1989, lk 34–37).” tekstiosaga „nõukogu direktiiv 89/608/EMÜ liikmesriikide haldusasutuste vastastikuse abi ning liikmesriikide haldusasutuste ja komisjoni koostöö kohta veterinaarküsimusi käsitlevate õigusaktide nõuetekohase kohaldamise tagamiseks (EÜT L 351, 02.12.1989, lk 34–37), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/1012 (ELT L 171, 29.06.2016, lk 66–143).”.

§ 20.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json