Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses Seli Tervisekeskuse ümberkorraldamisega

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2019, 2

Kaitseministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses Seli Tervisekeskuse ümberkorraldamisega

Vastu võetud 20.12.2019 nr 24

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 193 lõike 4, Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 52 lõike 22 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 15. märtsi 2013. a määruse nr 14 „Kaitseväelase ja asendusteenistuja tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu katmise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Kaitseministri 15. märtsi 2013. a määruses nr 14 „Kaitseväelase ja asendusteenistuja tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu katmise tingimused, ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseväelasele tagatakse vajalike tervishoiuteenuste osutamine ja meditsiiniseadmete väljastamine Kaitseväes.”;

2) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „Kaitseväe meditsiinikeskustes” sõnaga „Kaitseväes”.

§ 2.  Kaitseministri 16. septembri 2014. a määruse nr 23 „Taastusravi osutamise ulatus ja kord” muutmine

Kaitseministri 16. septembri 2014. a määruses nr 23 „Taastusravi osutamise ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 21 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmele osutatakse taastusravi Kaitseväes ja vajaduse korral kaetakse ravikulud muu tervishoiuteenuse osutaja juures Kaitseliidu seaduse § 64 lõike 3 alusel kehtestatud kaitseministri määruses sätestatu kohaselt.

(3) Represseeritud isikule osutatakse taastusravi riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel kehtestatud kaitseministri määruse alusel antava toetuse tingimustes määratud ulatuses ja korras.”;

2) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõnad „Seli Tervisekeskuses” sõnaga „Kaitseväes”;

3) määruse 3. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Kaitseministri 24. septembri 2004. a määruse nr 14 „Seli Tervisekeskuse põhimäärus” kehtetuks tunnistamine

Kaitseministri 24. septembri 2004. a määrus nr 14 „Seli Tervisekeskuse põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

/otsingu_soovitused.json