Teksti suurus:

Taastusravi osutamise ulatus ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2019, 7

Taastusravi osutamise ulatus ja kord

Vastu võetud 16.09.2014 nr 23
RT I, 19.09.2014, 3
jõustumine 22.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.08.2015RT I, 03.09.2015, 806.09.2015
20.12.2019RT I, 28.12.2019, 201.01.2020

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 52 lõike 22 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse riigieelarvest Kaitseministeeriumi kaudu rahastatava taastusravi osutamise ulatus ja kord järgmistele isikutele:
  1) kaitseväelane;
  2) asendusteenistuja;
  3) teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isik;
  31) teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikme;
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]
  4) teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud või püsiva tervisekahjustuse saanud kaitseväelase perekonnaliige;
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]
  5) okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning § 4 lõikes 1 nimetatud isik (edaspidi represseeritud isik).

  (2) Määruses käsitletakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikuna isikut, kes on saanud kaitseväe- või asendusteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse ja on teenistusest vabastatud ning kellel on tuvastatud kaitseväeteenistuse seaduse §-s 202 sätestatud korras õigus teenistusalastele tagatistele.

  (21) Määruses käsitatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 31 teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmena isikut, kes on saanud vigastada Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktis 4 sätestatud ülesande täitmise käigus või Kaitseliidu seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud tegevustesse kaasamise korral Kaitseliidu koosseisus ja kellel on Kaitseliidu poolt tuvastatud õigus tagatisele.
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

  (3) Määruses käsitletakse teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud või püsiva tervisekahjustuse saanud kaitseväelase perekonnaliikmena tema abikaasat, last, vanemat, vanavanemat või muud sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikes 2 nimetatud isikut (edaspidi perekonnaliige).
[RT I, 03.09.2015, 8 - jõust. 06.09.2015]

2. peatükk Taastusravi osutamise ulatus ja kord 

§ 2.   Taastusravi osutamise ulatus ja kord

  (1) Kaitseväelasele ja asendusteenistujale osutatakse taastusravi vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse § 193 lõike 4 alusel kaitseministri määrusega kehtestatud ulatusele ja korrale.

  (2) Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikule osutatakse taastusravi kaitseväeteenistuse seaduse § 194 lõike 5 alusel kaitseministri määrusega kehtestatud ulatuses ja korras.

  (21) Teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmele osutatakse taastusravi Kaitseväes ja vajaduse korral kaetakse ravikulud muu tervishoiuteenuse osutaja juures Kaitseliidu seaduse § 64 lõike 3 alusel kehtestatud kaitseministri määruses sätestatu kohaselt.
[RT I, 28.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

  (3) Represseeritud isikule osutatakse taastusravi riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel kehtestatud kaitseministri määruse alusel antava toetuse tingimustes määratud ulatuses ja korras.
[RT I, 28.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

  (4) Perekonnaliikmele osutatakse taastusravi Kaitseväes kolme aasta jooksul arvates kaitseväelase hukkumisest või püsiva tervisekahjustuse saamisest, kusjuures:
[RT I, 28.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]
  1) esimese aasta jooksul osutatakse taastusravi vastavalt vajadusele;
  2) teisel ja kolmandal aastal taastusravi üks kord kalendriaasta jooksul kestusega kuni kaks nädalat.

3. peatükk Seli Tervisekeskuses taastusravi osutamise kord 
[Kehtetu - RT I, 28.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

§ 3.   Kaitseväelasele, teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikule, teenistuskohustuse täitmise tõttu vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmele ja perekonnaliikmele Seli Tervisekeskuses taastusravi osutamise kord
[Kehtetu - RT I, 28.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

§ 4.   Represseeritud isikule Seli Tervisekeskuses taastusravi osutamise kord
[Kehtetu - RT I, 28.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

§ 5.   Taastusravikuuride jaotus Seli Tervisekeskuses
[Kehtetu - RT I, 28.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

§ 6.   Seli Tervisekeskuses taastusravi osutamine
[Kehtetu - RT I, 28.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]

4. peatükk Rakendussätted 

§ 7.   Määruse rakendamine

  Isikutel, keda on enne käesoleva määruse jõustumist teavitatud taastusravi osutamise ajast Seli Tervisekeskuses 2014. aastal, on õigus taastusravi saamiseks ettenähtud ajal.

§ 8.   Kaitseministri 24. septembri 2004. a määruse nr 14 „Seli Tervisekeskuse põhimäärus” muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json