Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2019, 12

Tervise- ja tööministri määruste muutmine

Vastu võetud 21.12.2019 nr 73

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 43 lõike 5 ja § 593 lõike 22 ning § 501 lõike 1 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 8. märtsi 2019. a määruses nr 21 „Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) tervishoiutöötaja, sealhulgas iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamisel konsulteeriva arsti ees- ja perekonnanimi, kutse- või eriala ja tervishoiutöötajale tervishoiutöötajate registris registreerimisel antud tervishoiutöötaja registri kood, kiirabi tegevusloa korral ka kiirabi- või erakorralise meditsiini tehniku ees- ja perekonnanimi ning kõigi eelnimetatud töötajate tööle asumise ja töölt lahkumise kuupäev;”;

2) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse punktidega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

„71) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 43 lõike 1 punktis 2 nimetatud isiku, kui ta on arstiõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad IV kursuse kohustuslikud ained, ees- ja perekonnanimi, unikaalne identifikaator ning isiku tööle asumise ja töölt lahkumise kuupäev;
72) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 30 lõikes 32 nimetatud isiku ees- ja perekonnanimi, unikaalne identifikaator ning isiku tööle asumise ja töölt lahkumise kuupäev;”;

3) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 43 lõike 1 punktis 3 nimetatud isiku, ees- ja perekonnanimi, unikaalne identifikaator ning isiku tööle asumise ja töölt lahkumise kuupäev;”;

4) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse arv „2020” arvuga „2021”.

§ 2.  Tervise- ja tööministri 15. märtsi 2019. a määruses nr 27 „Tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute loetelu ja osalemise kord ning nende juurdepääsu ulatus tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) kiirabitehnik;
9) erakorralise meditsiini tehnik.”;

3) paragrahvi 3 lõike 2 sissejuhatavas lauses asendatakse tekstiosa „Käesoleva määruse § 2 lõikes 2” tekstiosaga „Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1–6”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tervishoiuteenuse osutamisel osalejale võimaldatakse ligipääs tervise infosüsteemis olevatele patsiendi isikuandmetele, kui nimetatud osaleja on registreeritud tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklikus registris.”;

5) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva määruse § 3 lõiget 2 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2021. a.”.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json