Teksti suurus:

Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2019, 13

Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus

Vastu võetud 08.03.2019 nr 21
RT I, 12.03.2019, 26
jõustumine 15.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2019RT I, 28.12.2019, 1231.12.2019

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 501 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri pidamise eesmärk ja nimetus

  (1) Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklik register (edaspidi register) on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel asutatud riiklik andmekogu.

  (2) Registrit peetakse üldarstiabi, kiirabi, eriarstiabi, iseseisva õendusabi ja iseseisva ämmaemandusabi osutamise õiguse saanud füüsilisest ja juriidilisest isikust ettevõtjate üle arvestuse pidamiseks, ministeeriumidele, Eesti Haigekassale ja Sotsiaalministeeriumi või valdkonna eest vastutava ministri määratud asutusele seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate tervishoiuvaldkonna juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ning tervisestatistika korraldamiseks vajalike andmete tagamiseks.

  (3) Registri ametlik nimetus on tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklik register.

  (4) Registri ingliskeelne nimetus on Estonian Health Care Licenses Register.

§ 2.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Terviseamet.

  (2) Registri volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

§ 3.   Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) juhib registri pidamist;
  2) vastutab registri haldamise seaduslikkuse ja arendamise eest;
  3) kehtestab registriandmetele juurdepääsu ja registriandmete töötlemise korra ning tagab andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele;
  4) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise ja registrisse kantud andmete õigsuse eest;
  5) tagab andmete kogumise, haldamise, säilitamise ja hävitamise;
  6) korraldab elektroonilist andmevahetust riigi infosüsteemi teiste andmekogudega;
  7) sõlmib andmevahetuse kokkulepped õigusaktides sätestatud ulatuses;
  8) vastutab registritoimingute õiguspärasuse eest;
  9) täidab muid vastutava töötleja ülesandeid õigusaktides sätestatud ulatuses.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) teeb või hangib registri pidamiseks vajalikud analüüsi- ja arendustööd ning tööde testimise;
  2) tagab registri pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  3) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks registri turvanõuetele vastavaid turvameetmeid;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat registri pidamist või kasutamist takistavatest probleemidest;
  5) kõrvaldab registri kasutamise takistused ja tõrked ning taastab ja tagab registri töö;
  6) tagab teenust puudutavate intsidentide käsitlemise;
  7) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks.

2. peatükk Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed 

§ 4.   Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse elektrooniliselt.

  (2) Register koosneb:
  1) elektroonilisest andmebaasist;
  2) paberil alusdokumentidest;
  3) arhiveeritud registriandmetest.

§ 5.   Registri andmete kaitse

  (1) Registri andmete kaitse hõlmab järgmist:
  1) käideldavus ehk andmete kaitse juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest (K);
  2) terviklus ehk andmete kaitse juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest (T);
  3) konfidentsiaalsus ehk andmete kaitse volitamata töötlemise eest (S).

  (2) Registrisse kantud andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri turvaklass on K2T2S1. Registri turbeaste on keskmine (M).

§ 6.   Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  Alusdokumendid on:
  1) tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa taotleja või tegevusloa omaja avaldus tegevusloa saamiseks, muutmiseks või sellest ajutiselt loobumiseks, majandustegevuse muutmise teade ja üldhuviteenuse osutamisest loobumise teade;
  2) tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa taotleja või tegevusloa omaja teatis tööle asuvate ja töölt lahkuvate tervishoiutöötajate ning tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute kohta;
  3) Terviseameti tegevusloa andmise, muutmise, peatamise või kehtetuks tunnistamise otsus, majandustegevuse peatamise otsus ja peatamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsus, majandustegevuse keelamise otsus ja keelamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsus ning ettekirjutus.

§ 7.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Iga tegevusloa omaja kohta kantakse alusdokumentidelt registrisse järgmised andmed:
  1) majandustegevuse üldandmed;
  2) tegevusloa andmed;
  3) ettevõtjale ja temaga seotud isikule tehtud ettekirjutuse andmed;
  4) ettevõtjale ja temaga seotud isikule kohaldatud majandustegevuse keelu andmed;
  5) seadusest või kohtulahendist tuleneva ärikeelu, tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu andmed.

  (2) Majandustegevuse üldandmed on:
  1) juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumisel asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, Kaitseväe, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse puhul asutuse nimi ja Kaitseväe või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registreerimise number;
  2) juriidilisest isikust või füüsilisest isikust ettevõtja, Kaitseväe ja riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse kontaktandmed (telefoninumber, veebileht, elektronposti aadress ja postiaadress);
  3) teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress;
  4) tegevusalad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 40 lõikes 1 sätestatud nimetusena ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
  5) majandustegevuse alustamise, peatamise, jätkamise, lõpetamise ja sellest ajutise loobumise kuupäev;
  6) loa taotluse allkirjastanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse alus (juhatuse liige või volitus);
  7) tegevuskoha aadress või teeninduspiirkond, tegevuskoha puudumise korral vastavasisuline teave;
  8) tegevuskoha kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress, veebileht), kui need erinevad käesoleva lõike punktis 2 nimetatud kontaktandmetest;
  9) nimistu alusel tegutseva üldarstiabi osutaja teatised tervishoiutöötajate koosseisu (tervishoiutöötaja tööle asumise ja töölt lahkumise aeg, ametikoht ja koormus), tegevuskoha, perearstina tegutsemise ja üldarstiabi osutamise õigusliku vormi ning nimetatud andmete muudatuste kohta.

  (3) Tegevusloa andmed on:
  1) tegevusloa allkirjastanud isiku nimi;
  2) tegevusloa andmise kuupäev ja number;
  3) tegevusloa õiguslik alus;
  4) tegevusloa kehtima hakkamise aeg;
  5) tegevusloa tähtaeg;
  6) osutada lubatavad tervishoiuteenused, sealhulgas haigla liik ja voodikohtade arv osutatavate teenuste kaupa, kiirabi osutamisel kiirabibrigaadide arv ja liik;
  7) tervishoiutöötaja, sealhulgas iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamisel konsulteeriva arsti ees- ja perekonnanimi, kutse- või eriala ja tervishoiutöötajale tervishoiutöötajate registris registreerimisel antud tervishoiutöötaja registri kood, kiirabi tegevusloa korral ka kiirabi- või erakorralise meditsiini tehniku ees- ja perekonnanimi ning kõigi eelnimetatud töötajate tööle asumise ja töölt lahkumise kuupäev;
[RT I, 28.12.2019, 12 - jõust. 31.12.2019]
  71) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 43 lõike 1 punktis 2 nimetatud isiku, kui ta on arstiõppe üliõpilane, kes on läbinud õppekavas olevad IV kursuse kohustuslikud ained, ees- ja perekonnanimi, unikaalne identifikaator ning isiku tööle asumise ja töölt lahkumise kuupäev;
[RT I, 28.12.2019, 12 - jõust. 31.12.2019]
  72) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 30 lõikes 32 nimetatud isiku ees- ja perekonnanimi, unikaalne identifikaator ning isiku tööle asumise ja töölt lahkumise kuupäev;
[RT I, 28.12.2019, 12 - jõust. 31.12.2019]
  8) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 43 lõike 1 punktis 3 nimetatud isiku, ees- ja perekonnanimi, unikaalne identifikaator ning isiku tööle asumise ja töölt lahkumise kuupäev;
[RT I, 28.12.2019, 12 - jõust. 31.12.2019, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2021]
  9) tegevusloa kehtetuks tunnistamise aeg ja ulatus;
  10) tegevusloa peatamise otsuse puhul või seadusest tuleneva tegevusloa peatumise korral majandustegevuse peatamise kehtima hakkamise ja lõppemise kuupäev;
  11) tegevusloa üleandmisel adressaadi andmed käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–3 sätestatud ulatuses;
  12) esialgse tegevusloa andmed käesoleva lõike punktides 1–9 sätestatud ulatuses.

  (4) Ettevõtjale ja temaga seotud isikule tehtud ettekirjutuse andmed on:
  1) ettekirjutuse allkirjastanud isiku nimi;
  2) ettekirjutuse kuupäev ja number;
  3) ettekirjutuse sisu ja õiguslik alus;
  4) ettekirjutuse põhjendus;
  5) ettekirjutuse täitmise tähtaeg;
  6) ettekirjutuse täitmise või täitmata jätmise andmed;
  7) ettekirjutuse vaidlustamise korral kuni vaide või kaebuse suhtes tehtud otsuse jõustumiseni märge vaidlustamise kohta;
  8) ettekirjutuse kehtetuks tunnistamise otsuse olemasolu korral kehtetuks tunnistamise aeg ja ulatus;
  9) ettekirjutuse saaja andmed, kui selleks on ettevõtjaga seotud isik.

  (5) Ettevõtjale ja temaga seotud isikule kohaldatud majandustegevuse keelu andmed on:
  1) keeluotsuse allkirjastanud isiku nimi;
  2) keeluotsuse tegemise kuupäev ja number;
  3) keelu ulatus ja õiguslik alus;
  4) keelu põhjendus;
  5) keelu kehtima hakkamise aeg;
  6) keelu kehtivuse lõppemise aeg;
  7) majandustegevuse peatamise otsuse puhul majandustegevuse peatamise kehtima hakkamise ja lõppemise aeg;
  8) keelu kehtetuks tunnistamise aeg ja ulatus, kui keeld tunnistatakse kehtetuks enne keelu kehtivuse lõppemise aja saabumist;
  9) keelu saaja andmed, kui selleks on ettevõtjaga seotud isik.

  (6) Seadusest või kohtulahendist tuleneva ärikeelu, tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu andmed on:
  1) keeldu kohaldava või vastavalt seadusele keelu kaasa toova kohtulahendi kuupäev, number ja lahendi teinud kohtu nimetus;
  2) keelu kehtima hakkamise aeg;
  3) keelu kehtivuse lõppemise aeg;
  4) keelu ulatus.

  (7) Terviseamet kasutab registrisse kantud andmete kodeerimisel järgmisi klassifikaatoreid:
  1) Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit tegevusvaldkonna puhul;
  2) Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorit tegevusloa omaja tegevuskoha andmete puhul.

  (8) Terviseamet tähistab iga ettevõtja, Kaitseväe struktuuriüksuse ja riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse majandustegevusega seotud andmed ühe unikaalse majandustegevuse registreerimise numbriga.

§ 8.   Andmete õiguslik tähendus

  Registrisse kantud andmetel on õiguslik tähendus tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud ulatuses.

3. peatükk Andmete töötlemine ja logimine 

§ 9.   Registri andmeandjad

  (1) Äriregistrist on õigus saada käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud andmeid.

  (2) Ravimiameti tegevuslubade registrist on õigus saada infot Ravimiameti väljastatud tegevuslubade kohta.

  (3) Aadressiandmete süsteemist on õigus saada tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa esitaja aadressi ja asukohta puudutavaid andmeid.

§ 10.   Andmete registrile esitamine ja registrisse kandmine

  (1) Registrile esitavad andmeid Terviseamet ja tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa omaja.

  (2) Andmed esitatakse registrile alusdokumentidel ühtse kontaktpunkti põhimõttel Eesti teabevärava kaudu, paberil või elektrooniliselt registri veebilehel näidatud aadressil ning kehtestatud nõudeid järgides.

  (3) Terviseamet kannab temale esitatud teadetes sisalduvad andmed ning tegevusloa, ettekirjutuse ja majandustegevuse keelu andmed registrisse hiljemalt andmete aluseks oleva otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

  (4) Terviseamet sisestab alusdokumentidelt registrisse kantud andmete alusel käesoleva määruse § 7 lõikes 7 nimetatud klassifikaatorid, tunnuse ja koodi.

§ 11.   Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 12.   Registri andmete õigsuse tagamine, andmete muutmine ja andmete parandamine

  (1) Terviseametil on õigus teha andmete esitajatele järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete tervikluse ja õigsuse suhtes.

  (2) Andmete registrisse kandmisel tekkinud vigade avastamise korral on Terviseamet kohustatud vead viivitamata parandama.

§ 13.   Logiandmete pidamine

  Volitatud töötleja logib andmete töötlemise sisu, andmete töötleja ja töötlemise aja kohta.

4. peatükk Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine 

§ 14.   Juurdepääs registri andmetele ja andmete väljastamine

  (1) Vastutav töötleja tagab avalikkusele veebilehe kaudu juurdepääsu järgmistele tervishoiutöötaja andmetele:
  1) tervishoiutöötaja registri kood;
  2) eesnimi;
  3) perekonnanimi;
  4) tööandja nimi (juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi);
  5) kutse;
  6) eriala.

  (2) Registri andmeid, millele teistest õigusaktidest tulenevalt on kehtestatud juurdepääsupiirangud, väljastatakse vaid õigustatud isikutele põhjendatud kirjaliku taotluse alusel elektrooniliselt või väljatrükina paberil.

  (3) Registrist andmete väljastamine teise andmekogusse või teisele isikule toimub õigusaktides sätestatud korras. Registrist andmete väljastamise aja ning andmesaajate ja andmete väljastamise viisi üle peetakse eraldi arvestust.

  (4) Õigusaktiga ettenähtud ülesannete täitmiseks registrist andmete väljastamine teise andmekogusse või teisele asutusele toimub asutustevahelise andmevahetuse kokkuleppe alusel. Kokkuleppes lepivad vastutav töötleja ja andmesaaja kokku väljastatavate andmete koosseisu ning andmete väljastamise tingimused, korra ja viisi.

5. peatükk Andmete säilitamine ja arhiveerimine 

§ 15.   Registri andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Registri elektroonilisse andmebaasi kantud andmeid säilitatakse 30 aastat tegevusloa kehtivuse või majandustegevuse lõppemisest arvates.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajani.

  (3) Logiandmeid säilitatakse registris seitse aastat töötlemistoimingu tegemisest.

  (4) Tegevusloa kehtetuks tunnistamisel või majandustegevuse lõppemisel kannab Terviseamet registrisse kandmise alusdokumendid arhiivi, kus neid säilitatakse 30 aastat tegevusloa kehtetuks tunnistamisest või majandustegevuse lõppemisest arvates.

6. peatükk Registri järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 

§ 16.   Järelevalve tegemine

  Järelevalvet registri pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.

§ 17.   Registri rahastamine

  Registri arendust ja hooldust rahastatakse Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse eelarvest.

§ 18.   Registri lõpetamine

  (1) Registri lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Registri lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise registrisse või Rahvusarhiivi või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

7. peatükk Jõustumine 

§ 19.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

  (2) Määruse § 7 lõike 3 punkti 8 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2021.
[RT I, 28.12.2019, 12 - jõust. 31.12.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json