Teksti suurus:

Majandusaasta aruande taksonoomia ja selle alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2019, 18

Majandusaasta aruande taksonoomia ja selle alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine

Vastu võetud 13.12.2017 nr 99
RT I, 14.12.2017, 12
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.12.2019RT I, 28.12.2019, 1701.01.2020

Määrus kehtestatakse raamatupidamise seaduse § 141 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse majandusaasta aruande taksonoomia (edaspidi taksonoomia) ja selle alusel koostatavad aruandevormid, samuti määratakse kindlaks taksonoomia standard, elemendid ja taksonoomia haldaja.

§ 2.   Taksonoomia standard

  (1) Taksonoomia põhineb laiendataval rahandusalaste andmete aruandluskeele (eXtensible Business Reporting Language) standardil 2.1 (edaspidi XBRL) ja standardi laiendusel nimega Dimensions 1.0 (edaspidi koos XBRL standard).

  (2) Taksonoomia, selle elemendid ja XBRL standardi tehnilise kirjelduse avaldab Registrite ja Infosüsteemide Keskus veebilehel http://xbrl.eesti.ee.

§ 3.   Taksonoomia elemendid

  (1) Taksonoomia sisaldab bilansi, kasumiaruande, koondkasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande, raamatupidamise aastaaruande lisade ja majandusaasta aruandega koos esitatavate dokumentide elemente.

  (2) Taksonoomia elemendid on jaotatud määruse lisades olevatesse vormidesse tulenevalt raamatupidamiskohustuslase tegutsemise vormist ja seisundist:
  1) äriühingute taksonoomia elemendid sisalduvad vormis „Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruanne” (lisa 1);
  2) mittetulundusühingutele ja sihtasutuste taksonoomia elemendid sisalduvad vormis „Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruanne” (lisa 2);
  3) konsolideeritud üksuste taksonoomia elemendid sisalduvad vormis „Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne” (lisa 3);
  4) likvideeritavate äriühingute taksonoomia elemendid sisalduvad vormis „Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruanne, likvideerimise vahearuanne ja lõpparuanne” (lisa 4);
  5) likvideeritavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste taksonoomia elemendid sisalduvad vormis „Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruanne, likvideerimise vahearuanne ja lõpparuanne” (lisa 5);
  6) mikroettevõtjate taksonoomia elemendid sisalduvad vormis „Kasumit taotleva mikroettevõtja raamatupidamise aastaaruanne” (lisa 6);
  7) vandeaudiitori aruanne.

  (3) Taksonoomia elementide kohta avaldab Registrite ja Infosüsteemide Keskus veebilehel http://xbrl.eesti.ee vähemalt elemendi nimetuse, selgituse ja identifikaatori. Elemendi identifikaator on XBRL-le vastav elemendi masinloetav nimetus.

§ 4.   Taksonoomia haldaja

  (1) Taksonoomia haldaja on Rahandusministeerium.

  (2) Taksonoomia registreeritakse riigi infosüsteemi haldussüsteemis.

§ 5.   Raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse järgmised majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatud raamatupidamise aastaaruande vormid:
  1) „Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruanne” (lisa 1);
  2) „Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruanne” (lisa 2);
  3) „Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne” (lisa 3);
  4) „Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruanne, likvideerimise vahearuanne ja lõpparuanne” (lisa 4);
  5) „Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruanne, likvideerimise vahearuanne ja lõpparuanne” (lisa 5);
  6) „Kasumit taotleva mikroettevõtja raamatupidamise aastaaruanne” (lisa 6).

§ 6.   Rakendamine

  (1) Käesoleva määruse redaktsiooni, mis jõustus 2018. aasta 1. jaanuaril, kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem, ja nende kohta koostatud aruannetele.

  (2) Käesoleva määruse redaktsiooni, mis jõustus 2020. aasta 1. jaanuaril, kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 2019. aasta 1. jaanuaril või hiljem, ja nende kohta koostatud aruannetele.
[RT I, 28.12.2019, 17 - jõust. 01.01.2020]

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Vorm „Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruanne”
[RT I, 28.12.2019, 17 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 2 Vorm „Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruanne”
[RT I, 28.12.2019, 17 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 3 Vorm „Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne”
[RT I, 28.12.2019, 17 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 4 Vorm „Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruanne, likvideerimise vahearuanne ja lõpparuanne”
[RT I, 28.12.2019, 17 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 5 Vorm „Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruanne, likvideerimise vahearuanne ja lõpparuanne”
[RT I, 28.12.2019, 17 - jõust. 01.01.2020]

Lisa 6 Vorm „Kasumit taotleva mikroettevõtja raamatupidamise aastaaruanne”
[RT I, 28.12.2019, 17 - jõust. 01.01.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json