Teksti suurus:

Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2020 otsus nr 675

Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2020

§ 1. Kogumispensionide seaduse muutmine

Kogumispensionide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõike 7 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮPensioni investeerimiskonto avamise ja haldamisega seotud tasud ning tasud, mis kaasnevad finantsvara soetamise ja võõrandamisega, samuti finantsvara soetamisel sõlmitud lepingu lõppemisel makstavad tasud, makstakse pensioni investeerimiskontol olevast rahast või soetatud finantsvara arvelt.ˮ;

2) paragrahvi 31 lõikes 11 asendatakse sõnad ˮsamas krediidiasutuses avatud muud kontot, mis on seotud temaˮ sõnadega ˮkrediidiasutuse poolt avatud muud kontot, mis on seotud tema samas krediidiasutuses avatudˮ;

3) paragrahvi 7 lõike 3 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa ˮlõikes 1 nimetatud aluselˮ tekstiosaga ˮlõikes 2 nimetatudˮ;

4) paragrahvi 7 lõike 3 punktides 1–3 asendatakse sõnad ˮisik ei ole taganenud sõlmitud pensionilepingust või esitatud avaldusestˮ sõnadega ˮsõlmitud pensionilepingust ei ole taganetud või isik ei ole taganenud esitatud avaldusestˮ;

5) paragrahvi 171 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(2) Isik võib pensioni investeerimiskonto sulgeda ja selle aluseks oleva lepingu üles öelda võlaõigusseaduses ettenähtud korras, kui ta on esitanud valikuavalduse sissemaksete tegemiseks pensionifondi või oma teisele pensioni investeerimiskontole ning kogu selle pensioni investeerimiskonto kaudu soetatud finantsvara on võõrandatud, sealhulgas finantsvara soetamisel sõlmitud lepingud lõppenud, ja kogu pensioni investeerimiskontol olnud raha on kantud kohustatud isiku teisele pensioni investeerimiskontole, seda on kasutatud pensionifondi osakute omandamiseks või pensionilepingu sõlmimiseks või see on kohustatud isikule välja makstud. Pensioni investeerimiskonto sulgemiseks ei ole uue valikuavalduse esitamine vajalik, kui isikule ühekordse väljamakse tegemiseks või sõlmitud pensionilepingu kindlustusmakse tasumiseks on võetud tagasi kõik temale kuulunud pensionifondide osakud ja kasutatud kõigil tema pensioni investeerimiskontodel olevaid summasid, samuti kui isikule on tehtud käesoleva seaduse §-s 431 sätestatud väljamakse ning tal ei ole makse tasumise kohustust tekkinud.ˮ;

6) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

ˮ(31) Valikuavalduse puudumise korral ei määrata pensionifondi loosiga ja sissemakseid tehakse kohustatud isikule avatud pensioni investeerimiskontole ka juhul, kui talle ei ole pensionikontot avatud käesoleva seaduse §-s 17 sätestatu alusel, vaid see on avatud vabatahtliku pensionifondi osakute arvestamiseks.ˮ;

7) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

ˮ(3) Investeerimisfondide seaduse § 65 lõikes 3 sätestatu kohaldamiseks on registripidajal käesoleva seaduse § 40 lõikes 4 sätestatud õigus koguda, töödelda ja vahetada andmeid.ˮ;

8) paragrahvi 273 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad ˮmakse tasumisestˮ sõnadega ˮmakse tasumise või tasumisestˮ;

9) paragrahvi 40 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Õigus kohustuslikule kogumispensionile tekib, kui isikul on riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensioniikka jõudmiseni jäänud viis aastat.ˮ;

10) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

ˮ(11) Isikul, kellel on tuvastatud puuduv töövõime, on samuti õigus kohustuslikule kogumispensionile.ˮ;

11) paragrahvi 40 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud õiguse tuvastamiseks ja tulumaksuseaduse § 201 lõike 3 punkti 1 kohaldamiseks väljamaksete tegemisel on registripidajal õigus koguda ja töödelda sotsiaalkaitse infosüsteemi andmeid töövõimetuspensionäride kohta, kellele on avatud pensionikonto käesoleva seaduse § 17 alusel. Puuduva töövõimega isikute kohta vahetab registripidaja andmeid Töötukassaga.ˮ;

12) paragrahvi 43 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Käesoleva seaduse § 40 lõigetes 1 ja 11 nimetatud isikul on ühekordse väljamakse saamiseks õigus nõuda kõigi temale kuuluvate pensionifondi osakute tagasivõtmist ning neile vastava summa ja kogu tema pensioni investeerimiskontol oleva summa korraga väljamaksmist.ˮ;

13) paragrahvi 43 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Kui pärast ühekordse väljamakse saamist laekub isiku pensionikontole raha, korraldab registripidaja ühe kuu jooksul isikule väljamakse tegemise.ˮ;

14) paragrahvi 45 lõigetes 1 ja 5 asendatakse tekstiosa ˮlõige 1ˮ tekstiosaga ˮlõige 1 või 11ˮ vastavas käändes;

15) paragrahvi 45 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(6) Kui kindlustusvõtja ei ole määranud teisiti, võetakse pensionilepingu sõlmimisel tagasi kõik kindlustusvõtjale kuuluvad pensionifondide osakud ning tehakse neile vastava summa ja kindlustusvõtja kõigil pensioni investeerimiskontodel oleva summa eest ühekordne kindlustusmakse isiku valitud kindlustusandjale. Osakutele vastav summa saadakse tagasivõetavate osakute arvu ja nende puhasväärtuse korrutamisel. Osakute tagasivõtmise ning neile vastava summa kandmise pensionifondist kindlustusandjale korraldab registripidaja. Pensioni investeerimiskontol oleva raha kandmise kindlustusandjale korraldab konto avanud krediidiasutus kindlustusvõtja korraldusel.ˮ;

16) paragrahvi 45 lõikes 9 asendatakse tekstiosa ˮmis peab jääma ajavahemikku kalendrikuu 10. kuupäevast kuni 15. kuupäevaniˮ tekstiosaga ˮkuid mitte hiljem kui kalendrikuu 15. kuupäevalˮ;

17) paragrahvi 49 lõike 6 punktis 1 asendatakse tekstiosa ˮlõike 1ˮ tekstiosaga ˮlõike 1 ega 11ˮ;

18) paragrahvi 49 lõike 6 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ4) isikul juba on kehtiv pensionileping ning tal puuduvad osakud ja raha pensionikontol uue pensionilepingu sõlmimiseks.ˮ;

19) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

ˮ(81) Kui kindlustusmakse tasumiseks kasutatakse kindlustusvõtja pensioni investeerimiskontol olevat raha, laseb kindlustusvõtja talle pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutusel kanda sellelt kontolt vastava summa pensionilepingus sätestatud tähtpäevaks kindlustusandja pangakontole.ˮ;

20) paragrahvi 49 täiendatakse lõigetega 91 ja 92 järgmises sõnastuses:

ˮ(91) Kui kindlustusvõtja ei ole kümne päeva jooksul pärast pensionilepingu sõlmimist tasunud kindlustusmakset osas, milleks ta soovis kasutada oma pensioni investeerimiskontol olevat raha, on kindlustusandjal õigus pensionilepingust taganeda. Kindlustusandja teavitab pensionilepingust taganemisest viivitamata kindlustusvõtjat ja registripidajat, esitades viimasele käesoleva seaduse § 52 lõike 4 punktides 1–4 ja 11 nimetatud andmed.

(92) Pensionilepingust taganemise korral tagastab kindlustusandja kindlustusmakse kindlustusvõtja pensioni investeerimiskontole, kui kindlustusmakse tasumiseks kasutati pensioni investeerimiskontol olnud raha.ˮ;

21) paragrahvi 49 lõikes 10 asendatakse tekstiosa ˮKui kindlustusvõtja ei kasutanud käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatud taganemisõigustˮ tekstiosaga ˮKui käesoleva paragrahvi lõikes 9 ega 91 sätestatud pensionilepingust taganemise õigust ei kasutata ja kindlustusmakse tasumiseks tuleb tagasi võtta kindlustusvõtjale kuuluvaid pensionifondi osakuidˮ;

22) paragrahvi 49 lõige 101 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 49 lõikes 12 asendatakse tekstiosa ˮ§ 433 lõike 1 kolmandas lauses ega §-s 56ˮ tekstiosaga ˮ§ 433 lõike 1 kolmandas lauses ega §-des 56 ja 457ˮ;

24) paragrahvi 50 lõiget 1 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

ˮ101) teavitama isikut kindlustusandja õigusest käesoleva seaduse § 49 lõikes 91 sätestatud korras taganeda sõlmitud pensionilepingust, mille kindlustusmakse tasumiseks soovitakse kasutada pensioni investeerimiskontol olevat raha;ˮ;

25) paragrahvi 51 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

ˮKui kindlustusmakse tasumiseks kasutatakse kindlustusvõtja pensioni investeerimiskontol olevat raha, võib kindlustusmakse erinevus tuleneda ka pensioni investeerimiskontol oleva summa muutumisest kindlustusmakse tasumise hetkeks.ˮ;

26) paragrahvi 52 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 52. Teave pensionilepingu kohtaˮ;

27) paragrahvi 52 lõike 4 punkt 73 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ73) viide sellele, kas kindlustusvõtja soovib kindlustusmakse tasumiseks kasutada kogu oma pensioni investeerimiskontodel olevat raha või osa sellest;ˮ;

28) paragrahvi 52 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 521 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 521. Pensionikontol olevate raha ja osakute ning pensioni investeerimiskontol oleva raha kasutamine pärast pensionilepingu sõlmimistˮ;

30) paragrahvi 521 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮKui kindlustusvõtja pensionikontole jääb pärast pensionilepingu sõlmimist pensionifondi osakuid või tema pensioni investeerimiskontole raha, on tal nende ja hiljem omandatud osakute, samuti pensioni investeerimiskontole jäänud või sinna hiljem laekunud raha kasutamiseks käesoleva seaduse § 40 lõikes 2 sätestatud õigused ning õigus kasutada osakuid ja pensioni investeerimiskontol olevat raha täiendava kindlustusmakse tasumiseks.ˮ;

31) paragrahvi 521 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Kui täiendava kindlustusmakse tasumiseks kasutatakse pensioni investeerimiskontol olevat raha, laseb kindlustusvõtja talle pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutusel kanda sellelt kontolt vastava summa kindlustusandja määratud tähtpäevaks viimase pangakontole.ˮ;

32) paragrahvi 521 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

ˮ(41) Kui pensionilepingu sõlmimisel kasutati kindlustusmakse tasumiseks kõiki kindlustusvõtjale kuulunud pensionifondide osakuid ja tema kõigil pensioni investeerimiskontodel olnud summasid ning kindlustusvõtja pensionikontole laekub raha, korraldab registripidaja ühe kuu jooksul selle raha kandmise kindlustusandjale kindlustusvõtja viimati sõlmitud pensionilepingu täiendava kindlustusmaksena. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata kindlustusvõtja surma korral.ˮ;

33) paragrahvi 521 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Täiendava kindlustusmakse tasumisega muudetakse pensionilepingut ja kindlustusandja arvutab uue pensionimakse suuruse.ˮ;

34) paragrahvi 521 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

ˮ(6) Käesolevas paragrahvis sätestatud õigust tasuda pensionilepingu täiendav kindlustusmakse kohaldatakse ka garantiiperioodiga pensionilepingu soodustatud isiku suhtes, kellel on kindlustusvõtja surma järel tekkinud õigus pensionimaksetele sellest pensionilepingust. Soodustatud isiku soovil korraldab garantiiperioodiga pensionilepingu sõlminud kindlustusandja soodustatud isikule väljamaksmisele kuuluva summa kandmise tema pensionilepingu täiendava kindlustusmaksena selle lepingu sõlminud kindlustusandjale.ˮ;

35) paragrahvi 523 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Fondipensioni tähtaeg määratakse pensioniaastates ja arvutatakse fondipensioni kokkuleppimisel osakuomaniku vanusele vastavate üle-eelmise kalendriaasta kohta Eesti Statistikaameti avaldatud, täisaastateks ümardatud, meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel.ˮ;

36) paragrahvi 524 lõige 53 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(53) Kuni ühekordse väljamakse avalduse esitamise kuu viimase kuupäevani võib isik oma avalduse tagasi võtta. Käesoleva paragrahvi lõikes 41 nimetatud raha väljavõtmise avalduse, mis on esitatud hiljemalt 31. märtsil, võib isik tagasi võtta kuni 31. juulini, avalduse, mis on esitatud hiljemalt 31. juulil, võib isik tagasi võtta kuni 30. novembrini ja avalduse, mis on esitatud hiljemalt 30. novembril, võib isik tagasi võtta kuni 31. märtsini. Selleks esitab isik kontohaldurile või registripidajale registripidaja ette antud vormil ühekordse väljamakse avalduse või raha väljavõtmise avalduse tagasivõtmise avalduse. Ühekordse väljamakse avalduse tagasivõtmise avalduse esitamise suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 16 lõikeid 1–4, 6, 7 ja 8 ning raha väljavõtmise avalduse tagasivõtmise avalduse esitamise suhtes § 14 lõikeid 2–3 ning § 16 lõikeid 1–7 ja 8.ˮ;
01.04.2021 11:22
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus teise lause viites „paragrahvi lõikes 41“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel

37) paragrahvi 524 lõike 53 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮKuni avalduse esitamise kuu viimase kuupäevani võib isik oma käesoleva paragrahvi lõike 4 esimeses ja teises lauses nimetatud ühekordse väljamakse avalduse tagasi võtta.ˮ;

38) paragrahvi 525 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Kui osakuomaniku pensionikontole laekub raha pärast käesoleva seaduse §-s 431 sätestatud väljamakset ja tal ei ole tekkinud õigust ega kohustust tasuda makset või talle kuulub osakuid, mille tagasivõtmine oli investeerimisfondide seaduse alusel keelatud, kuid mille tagasivõtmise piirangud on ära langenud, teeb registripidaja osakuomanikule väljamakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui järgmisel § 431 lõikes 2 sätestatud väljamakse tähtpäeval, korraldades vajaduse korral osakute tagasivõtmise.ˮ;

39) paragrahvi 526 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

ˮ(21) Enne käesoleva seaduse § 524 lõikes 4 nimetatud ühekordse väljamakse avalduse esitamist teavitab isik talle pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutust soovist taotleda kogumispensioni saamiseks ühekordne väljamakse.ˮ;

40) paragrahvi 526 lõikes 21 asendatakse tekstiosa ˮlõikes 4ˮ tekstiosaga ˮlõike 4 esimeses lausesˮ;

41) paragrahvi 526 lõikes 3 asendatakse tekstiosa ˮlõikes 9ˮ tekstiosaga ˮlõikes 6ˮ;

42) paragrahvi 526 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

ˮ(31) Käesoleva seaduse §-s 43 sätestatud osalise väljamakse pensioni investeerimiskontolt korraldab isikule registripidaja viie tööpäeva jooksul pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutuselt vastava summa ja § 524 lõike 4 kolmandas lauses sätestatud andmete saamisest arvates vastavalt õigusaktidele ja registripidaja poolt isikule pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutusega sõlmitud lepingule.ˮ;

43) paragrahvi 526 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahvi 526 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(7) Kui isiku pensionikontole laekub raha pärast käesoleva seaduse §-s 431 sätestatud väljamakset ja tal ei ole tekkinud õigust ega kohustust tasuda makset, teeb registripidaja isikule väljamakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui järgmisel § 431 lõikes 2 sätestatud väljamakse tähtpäeval.ˮ;

45) paragrahvi 70 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

ˮ(6) Enne 2020. aasta 6. novembrit kokku lepitud fondipensioni väljamakseid tehakse, arvestades fondipensioni kokkuleppimisel määratud fondipensioni arvestuslikku kestust ja valitud osakute piirmäära.ˮ;

46) paragrahvis 722 asendatakse tekstiosa ˮlõikes 1ˮ tekstiosaga ˮlõikes 11 ˮ.

§ 2. Investeerimisfondide seaduse muutmine

Investeerimisfondide seaduse § 65 lõikes 3 asendatakse tekstiosa ˮosakuomanikult,ˮ tekstiosaga ˮosakuomanikult, kellele on määratud puuduv töövõime võiˮ.

§ 3. Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) muutmine

Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses (kohustusliku kogumispensioni reform) (RT I, 27.10.2020, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktis 65 asendatakse tekstiosa ˮ§ 40 lõikes 1ˮ tekstiosaga ˮ§ 40 lõigetes 1 ja 11ˮ;

2) paragrahvi 1 punkt 66 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ66) paragrahvi 43 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Kui ühekordse väljamakse tegemisel võeti tagasi kõik isikule kuulunud pensionifondide osakud ja maksti välja kogu tema pensioni investeerimiskontodel olnud summa, korraldab registripidaja isikule ühe kuu jooksul uue väljamakse tegemise, kui tema pensionikontole laekub pärast ühekordse väljamakse saamist raha. Ühekordse väljamakse tegemise järel pensionikontole jäänud osakute tagasivõtmiseks või pensioni investeerimiskontole jäänud või sinna laekunud raha väljavõtmiseks on isikul õigus käesolevas seaduses sätestatud tingimustel esitada avaldus uue ühekordse väljamakse saamiseks, leppida kokku fondipension või sõlmida pensionileping.ˮ;ˮ;

3) paragrahvi 1 punkt 104 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ104) paragrahvi 524 lõiget 4 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

ˮKui soovitakse osalist väljamakset pensionifondist, märgitakse ühekordse väljamakse avaldusel ka summa, mille isik soovib välja võtta ning selle pensionifondi nimetus, mille osakute tagasivõtmist ta selleks soovib. Kui soovitakse osalist väljamakset pensioni investeerimiskontolt, esitab konto avanud krediidiasutus viivitamata pärast isikult vastava avalduse saamist registripidajale pensioni investeerimiskontol oleva raha või sellest osa väljamaksmiseks avalduse, milles peavad olema märgitud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–4 ja 8 nimetatud andmed ning summa, mille isik soovib pensioni investeerimiskontolt välja võtta, koos pensioni investeerimiskonto numbri ja selle avanud krediidiasutuse ärinimega.ˮ;ˮ.

§ 4. Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmine

Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 11 punktis 3 asendatakse sõna ˮkolmeˮ arvuga ˮ3,5ˮ.

§ 5. Tagatisfondi seaduse muutmine

Tagatisfondi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 73 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

ˮ(11) Kui hüvitamise ajal laekuvad osakuomaniku kohustusliku kogumispensioni sissemaksed tema pensioni investeerimiskontole, kannab pensioniregistri pidaja määratud hüvitissumma sellele kontole.ˮ;

2) paragrahvi 73 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(2) Kui osakuomanikule tehakse või on tehtud kogumispensionide seaduse § 40 lõike 2 kohaseid väljamakseid või kui ta on surnud, siis omandatakse talle selle olemasoleva pensionifondi osakuid, mille osakuid ta viimasena omandas, või tehakse ülekanne tema pensioni investeerimiskontole, kuhu tema kohustusliku kogumispensioni sissemaksed viimati laekusid. Kui kõik pensionifondid, mille osakuid osakuomanik on omandanud, on likvideeritud ja kõik tema pensioni investeerimiskontod on suletud, kantakse hüvitissumma osakuomaniku pensionikontole.ˮ;

3) paragrahvi 73 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

ˮ(21) Kui pensionilepingu sõlmimiseks või ühekordse väljamakse tegemiseks on võetud tagasi kõik osakuomanikule kuulunud pensionifondide osakud ja kasutatud kogu tema pensioni investeerimiskontodel olnud summat või osakuomanikule on tehtud kogumispensionide seaduse §-s 431 sätestatud väljamakse ja tal ei ole tekkinud õigust ega kohustust tasuda makset, kantakse hüvitissumma osakuomaniku pensionikontole, millelt pensioniregistri pidaja korraldab ühe kuu jooksul osakuomanikule väljamakse tegemise, või kui osakuomanikul on sõlmitud pensionileping, siis selle raha kandmise kindlustusandjale osakuomaniku viimati sõlmitud pensionilepingu täiendava kindlustusmaksena.ˮ;

4) paragrahvi 73 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadust täiendatakse §-ga 114 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 114. Täitemenetluses kohustuslikku kogumispensioni puudutavate nõuete arestimine

Kuni 2023. aasta 1. jaanuarini ei ole täitemenetluse seadustiku alusel arestitav, sealhulgas eelarestitav, nõue väärtpaberite registri pidamise seaduse §-s 13 nimetatud pensioniregistri pidaja poolt täitemenetluse võlgnikule kogumispensionide seaduse §-s 31 ning § 40 lõigetes 2 ja 3 nimetatud väljamakse tegemiseks.ˮ.

§ 7. Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 201 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Tulumaksuga maksustatakse kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu (edaspidi pensionileping) kindlustusvõtjale ja kindlustatud isikule ning kohustuslikust pensionifondist osakuomanikule ja pensioni investeerimiskontolt seda kasutavale isikule tehtavad väljamaksed, arvestades lõigetes 2–4 sätestatud erisusi. Tulumaksuga maksustatakse pensionilepingu soodustatud isikule ja teistele esimeses lauses nimetatud isikute pärijatele tehtavad väljamaksed.ˮ;

2) paragrahvi 201 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Tulumaksuga maksustatakse täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu kindlustusvõtjale ja kindlustatud isikule ning vabatahtlikust pensionifondist osakuomanikule tehtavad väljamaksed, arvestades lõigetes 2–7 toodud erisusi. Tulumaksuga maksustatakse § 28 lõikes 11 sätestatu kohane täiendava kogumispensioni tagamise eesmärgil moodustatud eraldise negatiivne muutus ning täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu soodustatud isikule ja teistele esimeses lauses nimetatud isikute pärijatele tehtavad väljamaksed.ˮ;

4) paragrahvi 21 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad ˮkindlustuslepingu sõlmimisel või vabatahtlikust pensionifondist tehtavate väljamaksete kokkuleppimisel tema vanusele vastanud üle-eelmise kalendriaasta kohta Statistikaameti avaldatud meesteˮ sõnadega ˮkindlustuspensioni maksmise alguses või vabatahtlikust pensionifondist tehtavate väljamaksete kokkuleppimise ajal tema vanusele vastanud üle-eelmise kalendriaasta kohta Statistikaameti avaldatud, täisaastateks ümardatud, meesteˮ;

5) paragrahvi 32 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Füüsilisest isikust ettevõtja võib omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust, millest on tehtud lõikes 1 nimetatud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.ˮ;

6) paragrahvi 32 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 41 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ6) mitteresidendile või residendist füüsilisele isikule makstavalt tulumaksuga maksustatavalt kindlustushüvitiselt, pensionilt, pensionilepingu alusel, pensionifondist ja pensioni investeerimiskontolt tehtud väljamakselt, stipendiumilt, toetuselt, hasartmänguvõidult ning perehüvitiste seaduse alusel makstavalt hüvitiselt (§ 19 lõige 2, § 20 lõiked 1–3, § 201 lõige 1, § 21 lõige 1, § 29 lõige 9), välja arvatud punktis 12 nimetatud väljamaksetelt ning Natura 2000 erametsamaa toetuselt;ˮ;

8) paragrahvi 61 lõike 45 teises lauses asendatakse tekstiosa ˮ§ 21 lõike 2 punktis 2 ja lõike 3 punktis 2, § 21 lõikes 4ˮ tekstiosaga ˮ§ 201 lõike 3 punktis 1 ja § 21 lõike 4 punktis 1ˮ;

9) paragrahvi 61 lõikes 64 asendatakse tekstiosa ˮpunkti 6ˮ tekstiosaga ˮpunktis 6 Natura 2000 erametsamaa toetuse kohta sätestatutˮ.

§ 8. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 2. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkti 35 ja § 7 punkte 4–9 rakendatakse tagasiulatuvalt 2021. aasta 1. jaanuarist.

(3) Käesoleva seaduse § 4 jõustub 2021. aasta 1. aprillil.

(4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 13, 26, 28 ja 32 jõustuvad 2021. aasta 1. septembril.

(5) Käesoleva seaduse § 1 punktid 37, 40, 42 ja 43 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json