Teksti suurus:

Haldusleping

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2020, 16

Haldusleping

Tallinn, 23.12.2020 nr 1-8/483-1

Kultuuriministeerium, keda esindab põhimääruse alusel minister Tõnis Lukas, ja Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (edaspidi EADSE), keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Henn Vallimäe, edaspidi eraldi pool ja koos pooled, sõlmivad halduskoostöö seaduse § 13 lõike 11 punkt 19 ja spordiseaduse § 111 lõike 2 alusel käesoleva halduslepingu (edaspidi leping), milles lepivad kokku alljärgnevas.

1. Lepingu ese

1.1. Lepinguga volitab Kultuuriministeerium EADSE-t täitma haldusülesannet, milleks on  spordiseaduse § 111 alusel spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunkti ülesannete täitmine:
1.1.2. kogub ja edastab asjaomastele organisatsioonidele ja asutustele spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud teavet;
1.1.3. koordineerib spordivõistlustega manipuleerimise vastast võitlust;
1.1.4. võtab vastu, koondab ja analüüsib teavet tavatutest ja kahtlastest, Eestis toimuvate spordivõistluste kohta sõlmitud kihlvedudest ning edastab vajaduse korral hoiatusi;
1.1.5. edastab teavet võimalike rikkumiste kohta riigiasutustele, spordiorganisatsioonidele või spordikihlvedude korraldajatele;
1.1.6. teeb koostööd kõigi organisatsioonide ja asjaomaste asutustega riigisisesel ja rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas teiste riikide kontaktpunktidega.

2. Poolte õigused ja kohustused

2.1. EADSE kohustub täitma haldusülesannet, sealhulgas:
2.1.1. järgima haldusülesande täitmisel asjakohaseid õigusakte, sh juhindub Euroopa Nõukogu spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse konventsiooni põhimõtetest;
2.1.2. võimaldab juurdepääsu isikuandmetele üksnes nendele isikutele, kellel on selleks oma tööülesannete täitmiseks vajadus ning tagab, et need isikud on teadlikud ning järgivad isikuandmete töötlemisalaseid nõudeid ja õigusakte, nad on saanud asjakohase koolituse eelmainitud nõuete kohta, on võtnud endale konfidentsiaalsuskohustuse või neile kehtib asjakohane seadusest tulenev konfidentsiaalsuskohustus. Vastav konfidentsiaalsuskohustus jääb kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõppemist;
2.1.3. rakendab vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid isikuandmete kaitseks juhusliku või tahtliku volitamata muutmise, juhusliku hävimise, tahtliku hävitamise, avalikustamise jms eest;
2.1.4. EADSE-l ei ole õigust edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele ega kasutada isikuandmete töötlemiseks omakorda volitatud töötlejaid ilma Kultuuriministeeriumi eelneva kirjaliku loata, välja arvatud juhul, kui see on seotud kontaktpunkti ülesannete täitmisega;
2.1.5. halduslepingu täitmise raames töödeldavate isikuandmetega seotud rikkumise korral teavitab EADSE Kultuuriministeeriumit sellest põhjendamatu viivituseta pärast seda, kui ta on rikkumisest teada saanud;
2.1.6. kasutama haldusülesande täitmiseks eraldatud rahalisi vahendeid sihipäraselt;
2.1.7. võimaldama haldusülesande täitmise üle haldusjärelevalve teostamist ning osutama selleks igakülgset abi;
2.1.8. kõrvaldama haldusjärelevalve käigus tuvastatud puudused esitatud kohustuste täitmise nõudes ettenähtud tähtaja jooksul;
2.1.9. esitama lepingu punktis 2.4.2 nimetatud nõude esitamisel nõutud teabe või dokumendid viivitamatult;
2.1.10. vastama haldusülesande täitmisel esitatud järelpärimistele ning lahendama tekkinud vaidlusi, sh kohtus esindamine;
2.1.11. saama Kultuuriministeeriumilt nõusolek kui EADSE ühineb, jaguneb või kujundatakse ümber, kui sellega ei kaasne EADSE lõppemine, mis on halduslepingu lõpetamise aluseks;
2.1.12. teavitama Kultuuriministeeriumit kui muudetakse EADSE põhikirja või sihtasutuste ja mittetulundusühingute registris tegevusala või eesmärki.

2.2. EADSE-l on õigus:
2.2.1. saada Kultuuriministeeriumilt teavet, mis on vajalik lepingu täitmiseks;
2.2.2. teha Kultuuriministeeriumile ettepanekuid kokkuleppemängude vastast võitlust puudutavate õigusaktide täiendamiseks.

2.3. Kultuuriministeerium kohustub:
2.3.1. andma EADSE-le lepingu täitmiseks vajaliku teavet ja juhised.

2.4. Kultuuriministeeriumil on õigus:
2.4.1. saada igal ajal teavet haldusülesande täitmise kohta;
2.4.2. teostada haldusjärelevalvet haldusülesande täitmise üle ja nõuda haldusülesande täitmisega
2.4.3. seonduva suulise teabe, dokumentide ja vahearuannete esitamist, samuti teha dokumentidest koopiaid, kontrollimaks haldusülesande täitmise kooskõla lepingus sätestatud tingimustega ning õigusaktidega;
lepingu või haldusülesande täitmise rikkumisel teha ettekirjutus andes puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja.

3. Haldusülesande täitmise rahastamise alused

3.1 Haldusülesande täitmiseks eraldab ministeerium iga-aastaselt oma eelarvest vahendid, mille kohta sõlmitakse eraldise kasutamise leping (edaspidi eraldise leping).

3.2 Põhjendatud vajaduse korral on EADSE-l õigus taotleda haldusülesande täitmiseks Kultuuriministeeriumilt täiendavaid vahendeid.

3.3. EADSE on kohustatud lepingu ja/või eraldise lepingu tingimustele mittevastavalt kasutatud eraldise osa Kultuuriministeeriumile tagastama.

3.4. Kui riigieelarves Kultuuriministeeriumile määratud rahamaht ei võimalda haldusülesande täitmist rahastada, teavitab Kultuuriministeerium viivitamatult sellest EADSE-d ning pooled otsustavad lepingu edasise täitmise.

4. Vastutus ja tagatised

4.1. Kui EADSE rikub korduvalt või oluliselt lepingut, on Kultuuriministeeriumil õigus leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest teisele poolele 10 tööpäeva ette ning nõuda rikkumisega tekitatud ning tõendatud kahju hüvitamist. See ei piira Kultuuriministeeriumi õigust kasutada teisi õiguskaitsevahendeid.

4.2. Haldusülesande täitmisel tekkinud nõuded tasub EADSE omavahenditest.

4.3. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud võlaõigusseaduse § 103 tähenduses. Muu hulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti, sealhulgas iga-aastase riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse, jõustumist, mis takistab oluliselt lepingu täitmist või muudab selle võimatuks.

4.4. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest ja lõppemisest kohe teavitama.

4.5. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui 3 kuud, on mõlemal poolel õigus leping lõpetada.

5. Lepingu jõustumine ja tähtaeg

Leping jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja on sõlmitud tähtajatult.

6. Lepingu muutmine, lõppemine ja lõpetamine

6.1. Lepingu muutmine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

6.2. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele vastava ettepaneku. Teine pool on kohustatud ettepanekule vastama 30 päeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumine peab olema põhjendatud.

6.3. EADSE on kohustatud viivitamatult informeerima Kultuuriministeeriumi olukorrast, mil haldusülesande täitmine osutub oluliselt raskendatuks või võimatuks. Sellisel juhul kohustuvad pooled järgneva 30 päeva jooksul kokku leppima edasise tegevuse lepingu täitmise eesmärgil ning sõlmivad vajadusel kokkuleppe lepingu muutmiseks.

6.4. Kui üks pooltest soovib lepingut lõpetada, peab ta sellest teisele poolele ette teatama vähemalt 4 kuud. Lepingu lõpetamine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

6.5. Kultuuriministeerium võib ühepoolselt lepingut muuta või lõpetada, põhjendades lepingu muutmist või ülesütlemist ning teatades sellest teisele poolele 10 tööpäeva ette, kui:
6.5.1. see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist;
6.5.2. EADSE on lepingut oluliselt rikkunud ja ei ole rikkumist täiendava mõistliku tähtaja jooksul kõrvaldanud. Lepingu oluliseks rikkumiseks loetakse eelkõige lepingust tulenevate põhikohustuste täitmata jätmist;
6.5.3. EADSE on korduvalt jätnud täitmata järelevalvet teostava isiku ettekirjutuse ja ei ole rikkumist täiendava mõistliku tähtaja jooksul kõrvaldanud;
6.5.4. EADSE suhtes on algatatud likvideerimine või pankrotimenetlus;
6.5.5. esinevad asjaolud, mis võivad põhjustada EADSE püsiva maksejõuetuse või tema tegevuse lõpetamise;
6.5.6. muul seaduses või halduslepingus sätestatud alusel.

7. Haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamine

7.1. Kui leping mis tahes põhjusel lõpetatakse või lõpeb, kohustub EADSE:
7.1.1. tegema koostööd Kultuuriministeeriumiga, kes täidab haldusülesannet pärast lepingu lõppemist eesmärgiga tagada haldusülesande tõrgete ja katkestusteta täitmine;
7.1.2. andma lepingu lõpetamise hetkeks tasuta Kultuuriministeeriumile elektrooniliselt ja/või paberkandjal üle kõik haldusülesande täitmisega seotud andmed ja dokumentatsiooni, mis võimaldab jätkata haldusülesande täitmist. Üleandmine vormistatakse mõlema poole poolt allkirjastatud üleandmisevastuvõtmise aktiga, millega pooled kinnitavad, et andmed, dokumentatsioon on üle antud ja vastu võetud.

8. Poolte vahel informatsiooni vahetamine

8.1. Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikud, välja arvatud informatsioonilised teated. Informatsioonilised teated on teated, millega ei kaasne õiguslikke tagajärgi.

8.2. Teade loetakse kättesaaduks, kui:
8.2.1. teade on üle antud allkirja vastu või edastatud digitaalselt allkirjastatuna lepingu punktis 11 esitatud kontaktisiku e-posti aadressile;
8.2.2. teade on saadetud postiasutuse kaudu kirjaga lepingu punktis 11 toodud aadressil ja postitamisest on möödunud viis tööpäeva.

8.3. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, e-posti või muude teisele poolele kättesaadavate sidevahendite kaudu.

9. Vaidluste lahendamine ja lõppsätted

9.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus.

9.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled õigusaktidest.

10. Poolte kontaktisikud

10.1. Kultuuriministeeriumi kontaktisikuks on Margus Klaan, margus.klaan@kul.ee 6282328.

10.2. EADSE kontaktisikuks on Henn Vallimäe, henn.vallimae@antidoping.ee, 5022 554.

10.3. Poolte kontaktisiku vahetumisel teavitatakse teist poolt kirjalikult. Kontaktisiku vahetumisel lepingu lisa ei vormistata.

11. Pooled:

Kultuuriministeerium

Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA

Registrikood: 70000941

Registrikood: 90014804

E-posti aadress: min@kul.ee

E-posti aadress: info@antidoping.ee

 

(allkirjastatud digitaalselt)

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Tõnis Lukas

Henn Vallimäe

minister

juhatuse liige

/otsingu_soovitused.json