Teksti suurus:

Riigivaraseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2021, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.12.2021 otsus nr 45

Riigivaraseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2021

§ 1.  Riigivaraseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Käesoleva seaduse sätteid, mis ei ole kooskõlas reguleeritud väärtpaberiturul kehtivate äriühingu juhtimise, teabe avalikustamise ja erikontrolli tegemise nõuetega, ei kohaldata:
1) riigi osalusega äriühingu või tema konsolideerimisgruppi kuuluva tütarettevõtja suhtes, mille väärtpaberid on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul või mille väärtpaberite noteerimiseks on esitatud avaldus;
2) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud äriühingu konsolideerimisgruppi kuuluva tütarettevõtja suhtes.”;

2) paragrahvi 5 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Osalust valitseva ministeeriumi minister võib volitada aktsionäride üldkoosolekul või osanike koosolekul osalema:
1) ministeeriumi kantslerit või asekantslerit, kui tegemist on riigi osalusega äriühinguga, mille väärtpaberid on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul ja riigi osalus annab vähemalt vähemusotsustusõiguse;
2) ministeeriumi ametnikku, kui riigi osalus äriühingus ei anna vähemusotsustusõigust.”;

3) paragrahvi 7 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Riigi poolt vara pärimisel on pärimise korraldaja ja riigivara valitseja pärast vara omandamist:
1) Rahandusministeerium, kui pärimismenetlus viiakse läbi Eestis;
2) Välisministeerium, kui pärimismenetlus viiakse läbi välisriigis.”;

4) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuse järgimiseks äriühingutes osalemisel kinnitab Vabariigi Valitsus osaluspoliitika põhimõtted, mida uuendatakse vähemalt igal viiendal aastal.”;

5) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Äriühingus osaluse valitsemise põhieesmärgiks on reeglina õigusakti, põhikirja või halduslepinguga sätestatud avalikust huvist lähtuva funktsiooni täitmine, näiteks tegevusalal tegutsemine, millega peab kaasnema ka tulu saamise eesmärk kaupade müügi või teenuste osutamise teel tasu eest, mis tagab mõistliku kasumi.”;

6) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Ainult tulu saamise eesmärgil äriühingus osaluse valitsemise otsustab Vabariigi Valitsus vähemalt igal viiendal aastal uuesti.”;

7) paragrahvi 33 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) vara on vajalik kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule hädaolukorra, eriolukorra, kõrgendatud kaitsevalmiduse, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal tema ülesannete täitmiseks või muul avalikul eesmärgil;”;

8) paragrahvi 33 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Vabariigi Valitsus võib kinnisasja või piiratud asjaõiguse tasuta või alla hariliku väärtuse võõrandamise nõusoleku andmisel otsustada, et käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud hüvitist ei tule tasuda, kui:
1) koos varaga antakse üle avaliku ülesande täitmise kohustus ning hüvitise tasumine oleks vastuolus riigilt omandatud kinnisasja omandamise aluseks olnud kokkulepetega;
2) riigilt omandatud kinnisasja võõrandab või koormab hoonestusõigusega käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1, 2 või 3 nimetatud isik, kellelt riik on selle varem tasuta või alla hariliku väärtuse omandanud.”;

9) paragrahvi 34 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui kinnisasi võõrandatakse kohaliku omavalitsuse üksusele, kellelt riik on selle varem tasuta või alla hariliku väärtuse omandanud, võib müügihinna tasumise nõudest loobuda.”;

10) paragrahvi 37 lõike 4 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „nimiväärtuses” sõnadega „koos ülekursiga”;

11) paragrahvi 37 lõiget 4 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) võõrandatav riigi osalus äriühingus on omandatud Vabariigi Valitsuse volituseta;”;

12) paragrahvi 52 lõike 1 punktid 8 ja 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„8) sihtasutuse või mittetulundusühingu põhikiri;
9) äriühingu põhikiri ja aktsia- või osakapitali suurendamise otsuse eelnõu.”;

13) paragrahvi 53 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) äriühingu äriplaan koos finantsplaaniga, mis hõlmavad vähemalt järgmist nelja aastat;”;

14) paragrahvi 53 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „koos” sõnadega „vähemalt järgmise”;

15) paragrahvi 75 lõikes 1 asendatakse sõnad „vähemusotsustusõigust andvast osalusest” tekstiosaga „kui 10 protsenti äriühingu aktsia- või osakapitalist”;

16) paragrahvi 75 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

„(32) Käesoleva paragrahvi lõiget 31 kohaldatakse riigi osalusega äriühingu tütarettevõtjale, kui see kuulub riigieelarve seaduse tähenduses keskvalitsuse allsektorisse.”;

17) paragrahvi 76 lõikes 1 asendatakse sõnad „vähemusotsustusõigust andva osaluse või osaluse nimiväärtuses” tekstiosaga „10 protsendi suuruse osaluse või osaluse nimiväärtuses koos ülekursiga”;

18) paragrahvi 76 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui riik on omandanud osaluse äriühingus Vabariigi Valitsuse volituse alusel, võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud äriühingu osaluse valitseja üksnes Vabariigi Valitsuse volituse alusel teha otsuseid või hääletada üldkoosolekul järgmistes küsimustes:”;

19) paragrahvi 76 lõike 6 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) äriühingu põhikiri või selle projekt ja asutamislepingu või -otsuse projekt;”;

20) paragrahvi 76 lõike 7 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „Käesoleva paragrahvi” tekstiosaga „lõikes 2 ning”;

21) paragrahvi 76 lõike 7 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) asutatava äriühingu äriplaan või äriühingu nõukogu kinnitatud jooksva ja vähemalt järgmise nelja aasta strateegia, investeeringute kava ning finantsplaan, mis sisaldab kasumiaruannet, bilanssi ja rahavoogude aruannet eelneva majandusaasta lõpu seisuga;”;

22) paragrahvi 77 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui nimetatud äriühingu väärtpaberid on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul või nende noteerimiseks on esitatud avaldus, kinnitab Vabariigi Valitsus selle äriühingu dividendisumma või -määra ja dividendisumma aktsia kohta, millest osaluse valitseja peab üldkoosolekul hääletamisel juhinduma, pärast äriühingu lõppenud majandusaasta aruande avalikustamist, arvestades äriühingu üldkoosoleku kinnitatud dividendipoliitikat.”;

23) paragrahvi 77 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ettepaneku käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dividendisumma või -määra kohta esitab osaluse valitseja koos äriühingu jooksva ning järgmise nelja aasta finantsplaaniga valdkonna eest vastutavale ministrile iga aasta 15. juuliks.”;

24) paragrahvi 78 lõike 8 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) sihtasutuse või mittetulundusühingu asutamisel selle kavandatav strateegia või sihtasutuse nõukogu või mittetulundusühingu pädeva organi kinnitatud jooksva ja vähemalt järgmise nelja aasta strateegia, investeeringute kava ning finantsplaan, mis sisaldab kasumiaruannet, bilanssi ja rahavoogude aruannet eelneva majandusaasta lõpu seisuga;”;

25) paragrahvi 79 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Riigi asutatud sihtasutuse asutajaõiguste teostaja peab oma asutajaõiguste teostamisel hoolitsema, et:
1) riigieelarve seaduse tähenduses keskvalitsuse allsektorisse kuuluva sihtasutuse põhikirjas on sätestatud, et kõigi tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve, mis peab vastama sihtasutuse finantsplaanile, riigieelarve seaduse §-s 6 esitatud eelarvepositsiooni reeglitele, §-s 10 esitatud netovõlakoormuse reeglile ning § 11 alusel kehtestatud piirangutele;
2) sihtasutuse põhikirjas on sätestatud, et sihtasutus koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele vastavalt nõukogu kinnitatud finantsplaani, mis on sihtasutuse eelarve koostamise aluseks.”;

26) paragrahvi 79 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui riigi sihtasutus vastab audiitortegevuse seaduse § 99 lõikes 1 sätestatud tingimustele, peab asutajaõiguste teostaja oma asutajaõiguste teostamisel hoolitsema, et sihtasutuse põhikirjas on sätestatud kohustus rakendada sihtasutuse juhtimisel jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtteid ning kirjeldada nende järgimist majandusaasta aruandes.

(4) Kui riigi sihtasutus vastab riigihangete seaduse § 12 tähenduses riigi kontrollitava juriidilise isiku tunnustele, peab asutajaõiguste teostaja oma asutajaõiguste teostamisel hoolitsema, et sihtasutuse põhikirjas on sätestatud tema kohustus korraldada oma arvestusteenuseid Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu. Muul viisil võib selline riigi sihtasutus korraldada arvestusteenuseid üksnes kokkuleppel Rahandusministeeriumiga.”;

27) paragrahvi 81 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) riigi osalusega sellise äriühingu põhikirjas, milles riigil on vähemalt otsustusõigus, on sätestatud, et nõukogu esimehe valib üldkoosolek;”;

28) paragrahvi 81 lõike 11 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) nende nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks, kelle sellekohase otsuse või ettepaneku tegemise õigus on riigil;”;

29) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Käesoleva paragrahvi lõikeid 11 ja 12 ning käesoleva seaduse § 85 lõiget 12 ei kohaldata riigi osalusega äriühingu suhtes, mille väärtpaberid on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul ning mille üldkoosoleku otsusega on moodustatud nõukogu liikmete nimetamisega seotud ettepanekute tegemiseks eraldiseisev nimetamiskomitee, mille vähemalt üheks liikmeks on käesoleva seaduse §-s 801 nimetatud nimetamiskomitee liige.”;

30) paragrahvi 83 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „sealhulgas” tekstiosaga „käesoleva seaduse §-s 80 sätestatud nõuetega ja”;

31) paragrahvi 83 lõike 2 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 83 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja sõnad „ja seotud isiku andmete esitamise hetke töö- ja ametikoht”;

33) paragrahvi 83 lõike 2 punktid 3–5 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 84 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui käesoleva seaduse § 83 lõikes 1 nimetatud kandidaat on valitud eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgani liikmeks, peab ta esitama Rahandusministeeriumile viimase nõudmisel käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud teabe.”;

35) paragrahvi 84 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui käesoleva seaduse § 83 lõikes 1 nimetatud kandidaat on valitud riigi asutatud sihtasutuse nõukogu esimeheks, on ta kohustatud esitama asutajaõiguste teostajale ja valdkonna eest vastutavale ministrile:”;

36) paragrahvi 84 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

37) paragrahvi 85 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) kui punktides 3 ja 4 nimetatud sihtasutuse puhul käesoleva seaduse § 84 lõike 2 punktis 1 või 2 nimetatud kohustust ei täideta, võib tasu määranud isik otsustada peatada tasu maksmise nõukogu esimehele või vähendada tasu proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul nimetatud kohustust ei ole täidetud;”;

38) paragrahvi 85 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 8 kohase tasu maksmise peatamise aluseks on tasu määranud isiku kirjalik teade sihtasutuse juhatusele, milles näidatakse ära periood, mille eest nõukogu esimehele tasu ei maksta. Ettepaneku nõukogu esimehele tasu maksmise peatamiseks või tasu vähendamiseks võib asutajaõiguste teostajale teha ka valdkonna eest vastutav minister.”;

39) paragrahvi 86 punkti 2 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu, mille arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud täiendavat tasu;”;

40) paragrahvi 86 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) juhatuse liikmele võib nõukogu põhjendatud otsuse alusel pärast juhatuse liikme volituste perioodi lõppu maksta hüvitist konkurentsikeelu järgimise eest kuni 12 kuu jooksul, kusjuures kuu eest makstav hüvitis ei või olla suurem volituste lõppemise ajal kehtinud kuutasust.”;

41) paragrahvi 88 lõike 1 punkti 7 täiendatakse pärast sõnu „nõukogu töökorra” sõnadega „ja nõukogu liikmele nõukogu töös osalemisega kaasnevate kulude katmise korra”;

42) paragrahvi 88 lõiget 1 täiendatakse punktidega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

„71) punktis 1 nimetatud äriühingus peab üldkoosolek kehtestama äriühingule omaniku ootused, millega määratakse strateegilised ja finantseesmärgid ning mida uuendatakse vähemalt igal kolmandal aastal;
72) punktis 1 nimetatud äriühingu nõukogu peab kinnitama strateegia, sealhulgas finantsplaani ja aastaeelarve, lähtudes käesoleva lõike punktis 71 nimetatud omaniku ootustest;”;

43) paragrahvi 88 lõike 1 punktid 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahvi 88 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) punktis 1 nimetatud äriühingu kohustus rakendada äriühingu juhtimisel hea ühingujuhtimise tava ning jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtteid, samuti kirjeldada nende järgimist majandusaasta aruandes;”;

45) paragrahvi 88 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

46) paragrahvi 89 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) nõukogu peab järgima käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud nõudeid, kui need on kehtestatud;”;

47) paragrahvi 89 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada nõuded riigi asutatud sihtasutuse nõukogu koosoleku protokolli kantavate andmete ja protokolli vormi, samuti käesoleva seaduse § 84 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud andmete esitamise kohta.”;

48) paragrahvi 91 lõiget 3 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) kasutusse võetakse hoonestatud kinnisvara välisriigis;”;

49) paragrahvi 91 lõike 5 punktis 3 asendatakse tekstiosa „riigihangete seaduse §-s 141” tekstiosaga „riigihangete seaduse §-s 12”;

50) paragrahvi 97 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

51) paragrahvi 97 lõike 6 punktid 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) majandusaasta esimese ja kolmanda kvartali kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande võrrelduna eelmise aasta sama perioodi andmetega ning ülevaate kvartali majandustegevusest ühe kuu jooksul pärast kvartali lõppemist;
2) majandusaasta teise ja neljanda kvartali kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande võrrelduna eelmise aasta sama perioodi andmetega ning ülevaate kvartali majandustegevusest kahe kuu jooksul pärast kvartali lõppemist;
3) käesoleva seaduse § 98 lõigetes 1–13 nimetatud aruanded ja ülevaated samal ajal registrile esitamisega.”;

52) paragrahvi 97 lõige 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(61) Äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus ning mis peab audiitortegevuse seaduse § 99 kohaselt moodustama auditikomitee, avalikustab oma veebilehel viivitamata teated äriühingu tegevust puudutavatest olulistest asjaoludest ja sündmustest.”;

53) paragrahvi 98 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Osaluse valitseja peab oma asutaja-, osaniku- või aktsionäriõiguste teostamisel hoolitsema, et selle äriühingu põhikirjas, milles riigil on vähemalt otsustusõigus, on sätestatud kohustus kinnitada majandusaasta aruanne ja esitada see registrile nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.”;

54) paragrahvi 98 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

„(11) Asutajaõiguste teostaja peab oma asutajaõiguste teostamisel hoolitsema, et riigi asutatud sihtasutuse põhikirjas on sätestatud kohustus kinnitada majandusaasta aruanne ja esitada see registrile kolme kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.

(12) Käesoleva seaduse § 79 lõikes 3 ja § 88 lõike 1 punktis 10 nimetatud jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtete järgimise kohta annab äriühing või sihtasutus majandusaasta aruandes ülevaate tema hinnangul oma tegevuse olulistest majanduslikest, sotsiaalsetest ja keskkonnamõjudest ning võimalikest muudest olulistest mõjudest, mis võivad mõjutada asjaomaseid huvirühmasid.

(13) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud aruandega koos esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on äriühingu või sihtasutuse tegevust aruandeperioodil planeerinud, juhtimist korraldanud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa, kus eristatakse käesoleva seaduse § 86 punktis 2 nimetatud juhatuse liikmele makstud täiendav tasu.”;

55) paragrahvi 98 lõiked 2–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Osaluse valitseja kujundab pärast riigi osalusega äriühingu majandusaasta aruande kinnitamist seisukoha riigi osalemise eesmärkide täitmise ja riigi osaluse valitsemise kohta. Vähemalt kord kolme aasta jooksul hindab osaluse valitseja äriühingus riigi osaluse säilitamise vajadust ning esitab Vabariigi Valitsusele tegevuskava riigi osaluse võõrandamiseks, kui riigi osalemise eesmärgid on täidetud või nende saavutamine ei ole enam vajalik. Sama kehtib hooneühistus osaluse valitsemise kohta.

(3) Sihtasutuse asutajaõiguste teostaja kujundab pärast riigi asutatud sihtasutuse majandusaasta aruande kinnitamist seisukoha riigi asutatud sihtasutusele seatud eesmärkide täitmise ja asutajaõiguste teostamise kohta.

(4) Liikmeõiguste teostaja esitab igal aastal Rahandusministeeriumile teabe nende mittetulundusühingute kohta, milles ta liikmeõigusi teostab. Mittetulundusühingu kohta, mille liikmesus ei ole kohustuslik, kujundab liikmeõiguste teostaja ühtlasi seisukoha mittetulundusühingule seatud eesmärkide täitmise ja liikmeõiguste teostamise kohta. Käesolevas lõikes sätestatu kehtib ka osalemisel korteriühistus ja kaaspärijate ühisuses.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud seisukohad ja teave esitatakse Rahandusministeeriumile äriühingu ja sihtasutuse kohta hiljemalt iga aasta 10. mail ning mittetulundusühingu kohta hiljemalt 10. juulil ning avaldatakse samal ajal oma veebilehel.

(6) Täpsemad nõuded käesoleva seaduse § 77 lõikes 2, § 79 lõigetes 2 ja 3 ning käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 nõutud seisukohtade ja teabe esitamisele kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

56) paragrahvi 99 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „aruannete” sõnadega „, seisukohtade ja teabe”;

57) paragrahvi 99 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „kinnitab koondaruanded” sõnadega „võtab koondaruanded teadmiseks”;

58) paragrahvi 108 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„(10) Osaluse valitsejad ja asutajaõiguste teostajad viivad riigi osalusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste põhikirjad käesoleva seaduse 2022. aasta 1. jaanuaril jõustunud redaktsiooniga vastavusse hiljemalt 2022. aasta 30. juuniks.

(11) Käesoleva seaduse § 8 lõikes 11 nimetatud osaluspoliitika põhimõtted kinnitatakse esimest korda hiljemalt 2024. aastal.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json