Teksti suurus:

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2022, 1

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muutmine

Vastu võetud 19.12.2022 nr 64

Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 44 lõigete 3 ja 8, § 45 lõike 3 ja § 47 lõike 3 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määrust nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Loomkatseprojekti hindamiskomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse, loomkatse protokolli ning loomkatse järelhindamise protokolli vormid”;

2) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 44 lõike 3” tekstiosaga „§ 44 lõigete 3 ja 8”;

3) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „loakomisjoni” sõnaga „hindamiskomisjoni”;

4) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määrusega kehtestatakse loomkatseprojekti loataotluse, loomkatse protokolli ja loomkatse järelhindamise protokolli vormid (lisad 1, 2 ja 3).”;

5) paragrahvi 11 lõikes 2, § 12 lõikes 2, § 7 lõikes 4 ja § 11 tekstis asendatakse sõna „Maaeluministeerium” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”;

6) määrust täiendatakse §-ga 13 järgmises sõnastuses:

§ 13. Loomkatse järelhindamise protokolli vorm

(1) Määruse lisas 3 esitatud mittetehnilise projektikokkuvõtte ajakohastamiseks esitatav teave (edaspidi loomkatse järelhindamise protokoll) vormistatakse elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ja komisjoni rakendusotsuse (EL) 2020/569 I lisa B-osas kehtestatud vormi kohaselt.

(2) Põllumajandus- ja Toiduamet avaldab loomkatse järelhindamise protokolli vormi oma veebilehel.”;

7) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loomakaitseseaduse §-s 471 loetletud ülesannete täitmiseks tegutseb Põllumajandus- ja Toiduameti juures Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori moodustatud komisjon.”;

8) paragrahvi 2 lõike 3 punktist 16 jäetakse välja sõnad „Maaeluministeeriumi või”;

9) paragrahvi 3 lõikes 1 ning lõike 10 esimeses ja teises lauses asendatakse sõnad „valdkonna eest vastutav minister” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor”;

10) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõnad „Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor” sõnaga „Maaeluminister”;

11) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „otsustele” sõnaga „protokollile”;

12) paragrahvi 4 lõike 3 viimases lauses asendatakse sõna „otsustamisel” sõnadega „kohta ettepaneku tegemisel”;

13) paragrahvi 5 lõiget 3 ja § 8 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „dokumentidega” sõnadega „või loaomaniku taotluse”;

14) paragrahvi 5 lõike 4 teist lauset täiendatakse pärast sõna „dokumentidega” sõnadega „või loaomaniku taotlusega”;

15) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Komisjon teeb otsuse loomakaitseseaduse § 471 punktis 3 nimetatud ettepaneku tegemise kohta pärast kõigi kohalolevate liikmete arvamuse ärakuulamist. Komisjon peab oma otsust põhjendama.”;

16) paragrahvi 9 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Komisjoni otsus koos põhjendusega vormistatakse kirjalikult istungi protokollis.

(2) Komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees esitab istungi protokolli Põllumajandus- ja Toiduametile 35 tööpäeva jooksul nõuetekohase loataotluse või loaomaniku taotluse Põllumajandus- ja Toiduametile esitamise päevast arvates.”;

17) paragrahvi 10 lõike 3 punkti 7 täiendatakse pärast sõna „otsus” sõnadega „koos põhjendusega”;

18) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

19) määrust täiendatakse lisaga 3 (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Urmas Kruuse
Minister

Marko Gorban
Kantsler

Lisa 1 Loomkatseprojekti loataotlus

Lisa 3 Loomkatse järelhindamise protokoll

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json