Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2022, 7

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 16.12.2022 nr 90

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 19 lõike 2 ja meretöö seaduse § 32 lõike 8 alusel.

§ 1.   Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruses nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Aastatel, kui käesoleva määruse §-s 12 viidatud tegevusi ei tehta, korrigeeritakse määruse § 4 lõike 1 punktides 3-4, § 8 lõike 1 punktides 1-3 ning § 9 lõike 1 punktides 2-3 nimetatud ressursside kulu standardkulus, arvestades sisemajanduse koguprodukti deflaatorit ja tootlikkuse panust potentsiaalsesse kasvu.“;

2) paragrahvi 13 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuse nimetus 

Kood 

Hind 
eurodes 

Laste jaoks kohandatud reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne kodune valve – 24 tundi 

11201 

1162,03“;

3) paragrahvi 13 lõikes 4 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuse nimetus 

Kood 

Hind 
eurodes 

Reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11202 

2231,19 

Vähendatud koosseisuga reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11243 

1738,82 

Lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund 

11203 

118,90 

Lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund 

11204 

26,58 

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund 

11244 

88,13 

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund 

11245 

20,60“; 

4) paragrahvi 14 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuse nimetus 

Kood 

Hind 
eurodes 

Arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11205 

2194,46 

Vähendatud koosseisuga arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11206 

1702,09 

Lisaarstibrigaadi valve – 1 tund 

11207 

118,98 

Lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund 

11208 

26,66 

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi valve – 1 tund 

11209 

88,21 

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund 

11210 

20,68“; 

5) paragrahvi 15 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuse nimetus 

Kood 

Hind 
eurodes 

Õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11211 

1767,59 

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11212 

1275,23 

Lisaõebrigaadi valve – 1 tund 

11213 

91,49 

Lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund 

11214 

21,32 

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi valve – 1 tund 

11215 

60,72 

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund 

11216 

15,35“; 

6) paragrahvi 16 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuse nimetus 

Kood 

Hind 
eurodes 

Täiendava vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11217 

1275,23 

Arstliku toetusbrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi 

11218 

1681,02 

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi, mille varustuseks on muu sõiduk kui kiirabiauto, valve – 1 tund 

11219 

47,43 

Kiirabi välijuhi ööpäevaringne valve – 1 kuu 

11246 

9246,42“; 

7) paragrahvi 17 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Vedu helikopteriga – 1 tund

11220

3720,00

Vedu lennukiga – 1 tund

11221

1069,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Kihnu–Munalaid)

11222

  792,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Munalaid–Manilaid)

11223

  258,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Kihnu–Pärnu)

11224

2706,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Sviby–Rohuküla)

11225

  792,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Laaksaare–Piirissaare)

11226

    72,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Kelnase–Leppneeme)

11227

  363,60

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Tallinn–Aegna)

11228

  409,20

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Kihnu–Munalaid)

11229

1188,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Munalaid–Manilaid)

11230

  384,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Kihnu–Pärnu)

11231

4052,40

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Sviby–Rohuküla)

11232

1188,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Laaksaare–Piirissaare)

11233

  924,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Kelnase–Leppneeme)

11234

  547,20

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Tallinn–Aegna)

11235

  607,20

Vedu parvlaevaga – 1 tund

11237

    27,16

Vedu muu veesõidukiga – 1 km

11238

    15,45

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Tallinn–Helsingi–Tallinn)

11250

   514,75“;

8) paragrahvi 19 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

„Teenuse nimetus 

Kood 

Hind 
eurodes 

Esmase abi brigaadi ööpäevaringne valve ja arsti telemeditsiinilise konsultatsiooni teenus – 1 kuu 

11241 

84 350,51 

Ööpäevaringne meditsiiniline kaugkonsultatsioon – 1 kuu 

11242 

1423,17“;

9) määruse 6. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6. peatükk
Rakendussätted“; 

10) määrust täiendatakse 6. peatükis §-ga 192 järgmises sõnastuses:

„§ 192. Määruse rakendamine

(1) Määruse § 11 lõiget 3 rakendatakse 1. juulist 2022. a. 

(2) Koodidega 11201, 11202, 11243, 11205, 11206, 11211, 11212, 11217, 11218, 11219, 11246, 11241 ja 11242 tähistatud teenuste piirhindasid rakendatakse määruse § 11 lõike 3 alusel arvestatud mõju ulatuses alates 1. juulist 2022. a.

(3) Koodiga 11220 tähistatud teenuse piirhinda rakendatakse 1. juulist 2022. a.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json