Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Sihtasutuse Erametsakeskus ühinemisega Sihtasutusega Keskkonnainvesteeringute Keskus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2022, 12

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Sihtasutuse Erametsakeskus ühinemisega Sihtasutusega Keskkonnainvesteeringute Keskus

Vastu võetud 21.12.2022 nr 58

Määrus kehtestatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 395 lõike 9 ning metsaseaduse § 10 lõike 11 ning § 23 lõigete 2, 3 ja 10 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 8. juuni 2022. a määruse nr 26 „Eesti looduse infosüsteemi asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Keskkonnaministri 8. juuni 2022. a määruse nr 26 „Eesti looduse infosüsteemi asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” § 4 lõigetes 1 ja 5 ning § 15 lõike 1 punktis 2, asendatakse sõnad „sihtasutus Erametsakeskus” sõnadega „Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus”.

§ 2.  Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine

Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse lühend „EMK” lühendiga „KIK” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „sihtasutus Erametsakeskus (edaspidi EMK)” tekstiosaga „Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK)”.

§ 3.  Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused” muutmine

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruses nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse lühend „EMK” lühendiga „KIK” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikes 7 asendatakse sõna „Erametsakeskusele” tekstiosaga „Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK)”;

3) paragrahvi 27 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „erametsanduse arendamiseks ja toetamiseks asutatud sihtasutuse Erametsakeskus (edaspidi EMK)” lühendiga „KIK-i”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json